LEGE nr. 155 din 20 mai 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Condiţiile care reglementează contractul de acces prevăzut la alin. (1) sunt nediscriminatorii şi transparente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004."2. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, operatorilor de transport feroviar străini şi grupurilor internaţionale, care deţin o licenţă într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislaţiei aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în condiţii echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă."3. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Accesul la infrastructură şi furnizarea de servicii în terminalele şi porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internaţional feroviar de marfă şi servicii de transport combinat internaţional de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu şi transparent, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restricţii numai dacă există alternative viabile pe calea ferată în condiţii de piaţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 mai 2005.Nr. 155._____________