LEGE nr. 113 din 5 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) îmbunătăţirea condiţiilor de realizare a activităţilor de pescuit şi acvacultura, precum şi a nivelului de trai al producătorilor;".2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Litera k) a articolului 4 va avea următorul cuprins:«k) gestionare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă consecinţe negative pe termen lung asupra biodiversitatii ecosistemelor marine şi continentale;»".3. La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind definirea şi implementarea strategiei şi politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura revine autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura finanţează cheltuielile privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în strategie."4. La articolul I punctul 3, articolele 7^1, 7^3 şi 7^7 vor avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - Pentru elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultura, organizarea pieţei produselor pescaresti, structurile de pescuit şi acvacultura, precum şi pentru implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura.........................................................................................Art. 7^3. - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) elaborează strategia şi politicile necesare în domeniul pescuitului şi acvaculturii; b) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultura; c) stabileşte metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a cotelor anuale admisibile de pescuit; d) tine Registrul unităţilor de producţie din acvacultura; e) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la resursele acvatice vii; f) coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol; g) desfăşoară activităţi de control şi inspecţie piscicolă; h) tine Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit; i) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultura; j) emite avizul de recunoaştere pentru organizaţiile de producători din domeniul pescuitului şi acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; k) îndeplineşte funcţia de autoritate de management a politicii structurale în domeniul pescuitului şi acvaculturii; l) reglementează piaţa produselor pescaresti; m) acreditează instituţiile de învăţământ şi cercetare şi asociaţiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea şi estimarea resurselor acvatice vii; n) organizează cursuri de formare profesională, seminarii, conferinţe, dezbateri şi consultanţa piscicolă.........................................................................................Art. 7^7. - Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din instituţiile publice de interes naţional."5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Pentru gestionarea durabila a resurselor acvatice vii care aparţin domeniului public al statului se înfiinţează Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol, instituţie publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, cu finanţare extrabugetara, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura. (2) Sediul administrativ al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucureşti. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, precum şi patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.»"6. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:«Art. 9. - (1) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol gestionează bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, republicată, şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor Statului cu agenţi contractanţi ce deţin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune. (3) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol va încheia acte adiţionale cu agenţii contractanţi, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune, în termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevăzute la alin. (2). (4) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Agenţia Domeniilor Statului le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de Agenţia Domeniilor Statului, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (5) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Administraţiei Naţionale "Apele Române" în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agenţii economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv şi va încheia o convenţie pentru stabilirea condiţiilor economice de colaborare. (6) Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura; unul dintre membri este desemnat sa îndeplinească funcţia de preşedinte. În consiliul de administraţie este numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. (7) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se stabileşte prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani. (8) Salarizarea membrilor consiliului de administraţie şi a personalului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.»"7. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atribuţii principale: a) aplica strategia naţionala în ceea ce priveşte gestionarea durabila a resurselor acvatice vii; b) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi/sau amenajările piscicole pe care le are în portofoliu; c) concesioneaza terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole din domeniul public sau privat al statului; d) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării şi/sau concesionarii; e) îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atribuţii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale; f) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura."8. La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultura."9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale aparţine statului şi se atribuie de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.»"10. La articolul I punctul 8, articolul 13^2 va avea următorul cuprins:"Art. 13^2. - (1) Autorizaţia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit şi cota alocata pe specii. (2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zona de pescuit va putea primi o autorizaţie colectivă de pescuit. (3) Autorizaţia de pescuit în scop comercial se va elibera şi în cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii române de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale încheiate de România. (4) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activităţilor de reproducere artificiala, se face în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura."11. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - Accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor, persoane fizice şi/sau juridice, organizaţiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite şi recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura.»"12. La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Gestionării resurselor acvatice vii şi beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activităţilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradărilor."13. La articolul I punctul 10, articolul 22^3 va avea următorul cuprins:"Art. 22^3. - La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activităţii de paza este reglementată prin statutul gestionarilor."14. La articolul I punctul 13, alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 se abroga.15. La articolul I punctul 15, alineatele (5) şi (8) ale articolului 38^25 vor avea următorul cuprins:"(5) Zonele de protecţie se aproba de Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public......................................................................................... (8) Gestionării şi beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligaţia să execute lucrări pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale."16. La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 55^1 va avea următorul cuprins:"c) nemarcarea uneltelor de pescuit;".17. La articolul I punctul 18, literele e) şi g) ale alineatului (1) al articolului 56^2 vor avea următorul cuprins:"e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasa monofilament în Delta Dunării, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorarii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;........................................................................................ g) comercializarea ilegala a peştelui, icrelor şi produselor din peste ori deţinerea sau transportul în vederea comercializării, fără documentele legale."18. La articolul I punctul 19, articolul 57^1 se abroga.19. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 61^1 va avea următorul cuprins:"Art. 61^1. - (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infracţiuni/contravenţii se stabileşte de experţi, se hotărăşte de instanţele judecătoreşti şi revine, după caz, bugetului de stat şi/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale şi/sau proprietarilor/deţinătorilor bazinelor piscicole amenajate."20. La articolul I, după punctul 22 se introduc doua puncte noi, punctele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:"22^1. Articolul 79 se abroga.22^2. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:«2. Pescuitul în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se practica de pe mal şi/sau din barca. În timpul iernii, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheaţa, cu excepţia zonelor de protecţie specială a iernarii peştelui.»"21. Alineatul (2) al articolului II va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (2) şi (4) ale art. 9 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se duc la îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."22. După articolul II se introduce articolul II^1 cu următorul cuprins:"Art. II^1 . - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional care răspunde în numele statului de elaborarea şi implementarea strategiei naţionale şi politicilor în domeniul pescuitului şi acvaculturii, deleagă gestionarea durabila a resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru apele de pe teritoriul rezervatiei, respectiv apele de munte."  +  Articolul II (1) Dispoziţiile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, modifica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 113.----