LEGE Nr. 77 din 6 iulie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 12 iulie 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995, cu următoarele modificări:1. Literele a) - e) de la articolul 1 alineatul 1 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
       
    "a) până la 1.000.000 lei7%
    b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei70.000 lei + 5% pentru suma care depăşeşte 1.000.000 lei
    c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei270.000 lei + 4% pentru suma care depăşeşte 5.000.000 lei
    d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei470.000 lei + 3% pentru suma care depăşeşte 10.000.000 lei
    e) peste 15.000.000 lei620.000 lei + 2% pentru suma care depăşeşte 15.000.000 lei."
  2. Alineatul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Pentru alte imobile decît construcţiile şi terenurile ocupate de construcţii, taxa se calculează în funcţie de valoare declarata de părţi, dar nu mai mica decît valoarea actualizată rezultind din orice alte acte privind proprietatea bunurilor respective, prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 lit. a) - e)."3. După articolul 3 se introduce un nou articol, care devine articolul 4, cu următorul cuprins:"ART. 4Dispoziţiile art. 1 şi 2 se aplică şi succesiunilor pentru rude până la gradul al doilea. Ceilalţi moştenitori care nu intră în aceste categorii plătesc taxa majorată cu 50%."4. Articolul 4 devine articolul 5 prin renumerotare, textul completindu-se astfel:"ART. 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prevederile referitoare la imobile, cuprinse în art. 9 alin. 1 şi în art. 10 lit. a), precum şi în art. 10 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990 şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Pe aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990, precum şi majorarea prevăzută la pct. 8 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, referitoare la operaţiunile notariale menţionate la art. 1, 2 şi 4 din prezenta ordonanţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------------