HOTĂRÂRE nr. 348 din 21 aprilie 2005privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 3 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare IGCTI, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu modificările ulterioare, şi este instituţie publică autonomă cu personalitate juridică în domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii. (2) Sediul central al IGCTI este în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.  +  Articolul 2Atribuţiile IGCTI sunt cele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 510/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele IGCTI conduc întreaga activitate a instituţiei şi asigură îndeplinirea atribuţiilor legale ale acesteia. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele IGCTI sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Preşedintele reprezintă IGCTI în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine. (4) Preşedintele IGCTI îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) coordonează procesul de elaborare şi adoptare a normelor cu caracter tehnic şi administrativ din domeniul radiocomunicaţiilor; b) stabileşte tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, precum şi alte tarife care asigură finanţarea IGCTI, în condiţiile legii; c) aprobă strategia şi programele concrete de dezvoltare a instituţiei prin introducerea unor tehnologii de vârf şi modernizarea dotărilor existente; d) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al IGCTI; e) aprobă programul de investiţii şi volumul creditelor bancare în lei şi în valută, în limitele prevederilor legale; f) asigură negocierea şi încheie contractul colectiv de muncă la nivelul IGCTI; g) asigură încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor IGCTI, stabilind nivelul de salarizare a acestora, cu respectarea condiţiilor legale; h) asigură acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, a licenţelor de emisie, a avizelor tehnice, autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor tehnice de funcţionare, în condiţiile legii; i) asigură îndeplinirea de către IGCTI a tuturor atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de legislaţia relevantă în domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; j) asigură dialogul cu sindicatele sau cu reprezentanţii salariaţilor din cadrul IGCTI pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute în legătură cu derularea raportului de muncă, în scopul desfăşurării optime a activităţii; k) asigură respectarea de către angajaţii IGCTI a normelor legale privind protecţia şi securitatea muncii; l) aprobă deplasările în străinătate ale personalului IGCTI; m) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 4Preşedintele IGCTI coordonează activitatea compartimentelor funcţionale şi direcţiilor teritoriale ale IGCTI, stabilind atribuţiile şi competenţele compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale acestuia.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele IGCTI emite decizii. (2) Deciziile referitoare la administrarea spectrului de frecvenţe radio se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Preşedintele IGCTI poate delega, prin decizie, o parte din atribuţiile sale vicepreşedintelui IGCTI sau, în scop de reprezentare a instituţiei în relaţiile cu ministerele, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, ori altor persoane aflate în subordinea sa.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele IGCTI este ordonator principal de credite. (2) Preşedintele IGCTI poate delega calitatea de ordonator principal de credite înlocuitorului de drept, conducătorilor direcţiilor teritoriale sau altor persoane împuternicite în acest sens. Prin actul de delegare ordonatorul principal de credite va preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 8Vicepreşedintele IGCTI exercită atribuţiile delegate prin decizie a preşedintelui IGCTI.  +  Articolul 9Vicepreşedintele IGCTI este înlocuitorul de drept al preşedintelui IGCTI în absenţa acestuia.  +  Articolul 10 (1) Structura funcţională a IGCTI este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Structura organizatorică a IGCTI se stabileşte prin decizie a preşedintelui IGCTI şi va fi publicată pe site-ul instituţiei, www.igcti.ro. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al IGCTI este de 600, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.  +  Articolul 11La nivelul aparatului central, IGCTI are în structură compartimente funcţionale organizate prin decizie a preşedintelui IGCTI.  +  Articolul 12 (1) IGCTI are în structura sa 4 direcţii teritoriale fără personalitate juridică în municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi alte structuri specifice subordonate acestora, denumite centre locale de control, care funcţionează în judeţele prevăzute în anexă. (2) Direcţiile teritoriale funcţionează ca subunităţi operative cu gestiune economică şi efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, conform reglementărilor în vigoare, pentru subunităţile fără personalitate juridică ale instituţiilor publice.  +  Articolul 13Organizarea activităţii compartimentelor funcţionale, a direcţiilor teritoriale şi a centrelor locale de control ale IGCTI, atribuţiile acestora şi statul de funcţii se stabilesc prin decizie a preşedintelui, fiind cuprinse în regulamentul intern al instituţiei.  +  Articolul 14Conducătorii compartimentelor funcţionale, ai direcţiilor teritoriale şi ai centrelor locale de control au următoarele atribuţii principale: a) asigură îndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite de conducerea IGCTI sau de şeful ierarhic superior; b) coordonează activitatea personalului din subordine prin repartizarea de sarcini specifice şi prin verificarea modului de îndeplinire a acestora; c) orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 15 (1) Angajarea personalului IGCTI se realizează pe posturile vacante prin concurs, pe baza condiţiilor de participare aprobate de preşedinte, potrivit legii şi contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. (2) Drepturile şi obligaţiile personalului IGCTI sunt reglementate prin contractul colectiv de muncă la nivelul instituţiei, prin contractul individual de muncă, prin regulamentul intern, precum şi de prevederile legale în vigoare. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului IGCTI se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular şi aprobată de preşedinte. (4) Angajarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului IGCTI se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (5) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, se realizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. (6) Alte drepturi de personal se pot stabili prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei. (7) În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei, cu respectarea fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al IGCTI, preşedintele constituie fondul de premiere şi aprobă cuantumul premiilor acordate salariaţilor IGCTI.  +  Articolul 16 (1) În activitatea sa, IGCTI utilizează, în principal, următoarele registre: a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei; b) registrul deciziilor preşedinţilor IGCTI; c) registrele de evidenţă a licenţelor de utilizare a frecvenţelor şi a licenţelor de emisie; d) registrele de evidenţă a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor tehnice de funcţionare; e) registrele de evidenţă a codurilor de identificare alocate/asignate în cadrul unor servicii de radiocomunicaţii; f) registrul de evidenţă a personalului certificat de operare a staţiilor de radiocomunicaţii; g) registrul titlurilor de creanţă; h) registrul de evidenţă a documentelor clasificate. (2) Documentele se înregistrează, în ordinea intrării sau a ieşirii, după caz, primind număr şi dată de înregistrare.  +  Articolul 17IGCTI colaborează cu autorităţi similare din alte state şi participă la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 18 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor care îi revin potrivit legii şi prezentei hotărâri, IGCTI poate angaja servicii de consultanţă, studii şi asistenţă de specialitate ori poate încheia acorduri de colaborare cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, putând solicita şi obţine din partea acestora, în condiţiile legii, informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale. (2) Personalul împuternicit al IGCTI va avea acces liber, pe baza legitimaţiei de control, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în orice loc în care se află echipamente, aparate şi instalaţii din sfera de competenţă legală a IGCTI sau în care se află ori se pot afla surse de perturbaţii radioelectrice. (3) Personalul împuternicit al IGCTI, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, are dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, IGCTI va dispune de conturi şi subconturi în lei, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, sau în valută, deschise la bănci comerciale, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele IGCTI poate stabili normative proprii de cheltuieli.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 348.  +  Anexa Numărul maxim de posturi: 600,exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele                       STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A IGCTI                                ┌─────────────┐                                │ APARAT │                                │ CENTRAL │                                └──────┬──────┘                                       │         ┌─────────────────┬───────────┴────────┬───────────────────┐         │ │ │ │  ┌──────┴────────┐ ┌─────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐ ┌────────┴──────┐  │ DIRECTIA │ │ DIRECTIA │ │ DIRECTIA │ │ DIRECTIA │  │ TERITORIALA │ │ TERITORIALA │ │ TERITORIALA │ │ TERITORIALA │  │ BUCURESTI │ │ CLUJ │ │ IASI │ │ TIMISOARA │  └┬──────────────┘ └┬──────────────┘ └┬──────────────┘ └┬──────────────┘   │ │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ BRASOV │ │ │ ALBA │ │ │ BACAU │ │ │ ARAD │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ BRAILA │ │ │ BAIA MARE │ │ │ FOCSANI │ │ │ CRAIOVA │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ BUZAU │ │ │ BISTRITA │ │ │ GALATI │ │ │ DEVA │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ CONSTANTA │ │ │MIERCUREA CIUC │ │PIATRA NEAMT │ │ │ RESITA │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ └─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ GIURGIU │ │ │ ORADEA │ │ SUCEAVA │ │ │ TARGU JIU │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │ └─┤ DE CONTROL │   │ │ PITESTI │ │ │ SATU MARE │ │TURNU SEVERIN│   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ └─────────────┘   │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ PLOIESTI │ │ │ SIBIU │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ ├─┤ DE CONTROL │   │ │ RÂM. VÂLCEA │ │ │ TG. MURES │   │ └─────────────┘ │ └─────────────┘   │ │   │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│ │ │CENTRUL LOCAL│   ├─┤ DE CONTROL │ └─┤ DE CONTROL │   │ │ SLOBOZIA │ │ ZALAU │   │ └─────────────┘ └─────────────┘   │   │ ┌─────────────┐   │ │CENTRUL LOCAL│   └─┤ DE CONTROL │     │ TULCEA │     └─────────────┘----------