HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 27 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 lit. f) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre abordeaza unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de zgomotul ambiental, inclusiv a disconfortului, prin implementarea următoarelor măsuri: a) determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin întocmirea hartilor de zgomot; b) punerea la dispoziţie publicului a informaţiilor privind zgomotul ambiental şi efectele sale; c) adoptarea, pe baza datelor din hartile de zgomot, a planurilor de acţiune, având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental, acolo unde este cazul, în special a nivelurilor de expunere, care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane. (2) Planurile de acţiune se elaborează pentru prevenirea creşterii sau reducerea nivelurilor zgomotului ambiental, acolo unde acesta depăşeşte limitele maxim admise, şi pentru a menţine calitatea mediului din punct de vedere al zgomotului ambiental, acolo unde acesta are niveluri acceptabile. (3) Prezenta hotărâre reprezintă cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele majore, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele industriale şi mecanismele mobile.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri vizează zgomotul ambiental la care este expusă populaţia, în special din: a) zonele urbane construite, mai ales pentru cele construite pe verticala; b) parcurile şi grădinile publice; c) zonele linistite din aglomerari şi din spaţiile deschise; d) apropierea unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi a altor clădiri şi zone sensibile la zgomot. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu vizează zgomotul ambiental generat de: a) persoana expusă; b) activităţile casnice; c) vecini; d) activităţile de la locul de muncă şi din interiorul mijloacelor de transport în comun; e) activităţile militare din zonele militare.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, definiţiile termenilor folosiţi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, hartile de zgomot pentru aglomerarile aflate în administrarea lor, hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune aferente acestora. (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prevăd, din bugetul local, fonduri necesare realizării hartilor de zgomot, hartilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune, astfel: a) începând cu anul 2006, numai pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori; b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerarile. (3) Unităţile aflate sub autoritatea sau în subordinea autorităţii publice centrale pentru transporturi, construcţii şi turism, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare sau aeroportuare, elaborează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, hartile de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate. (4) Unităţile care aplica dispoziţiile prevăzute la alin. (3), precum şi limitele de competenţa ale acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) înaintează autorităţii regionale pentru protecţia mediului un exemplar din hartile de zgomot, hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, însoţite, după caz, de toate informaţiile suplimentare solicitate de autorităţile publice regionale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 5 (1) În vederea analizarii, verificării şi aprobării hartilor de zgomot, a hartilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi a informaţiilor suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (5) se organizează la nivel regional o comisie tehnica, denumita în continuare comisia. (2) Comisia analizează şi verifica, în principal, următoarele aspecte: a) modalităţile de măsurare şi calcul ale indicatorilor Lzsn şi Lnoapte, conform anexei nr. 2; b) respectarea metodelor de evaluare a indicatorilor de zgomot, conform anexei nr. 3; c) respectarea cerinţelor minime privind hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, conform prevederilor anexelor nr. 5 şi 6; d) respectarea cerinţelor anexei nr. 7 privind informaţiile principale transmise autorităţilor publice regionale pentru protecţia mediului. (3) Comisia este condusă de directorul executiv al autorităţii publice regionale pentru protecţia mediului şi include în mod obligatoriu reprezentanţi ai: autorităţii publice centrale pentru transporturi, construcţii şi turism, autorităţilor publice locale pentru protecţia mediului, direcţiilor de sănătate publică, ai autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (5).  +  Articolul 6 (1) Autorităţile publice regionale pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi: a) îndrumă autorităţile şi unităţile menţionate la art. 4 alin. (1) şi (3) în vederea realizării obligaţiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri; b) identifica aglomerarile, căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate pe teritoriul lor de competenţa, conform prevederilor prezentei hotărâri; c) solicita, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor prevăzute la art. 4 alin. (3) informaţii suplimentare; d) asigura funcţionarea comisiei; e) transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului un exemplar aprobat al hartilor de zgomot, hartilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune; f) centralizează la nivel regional şi transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile principale, conform prevederilor anexei nr. 7. (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi: a) centralizează, la nivel naţional, datele referitoare la identificarea aglomerarilor, căilor ferate, drumurilor şi aeroporturilor, precum şi hartile de zgomot, hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune; b) elaborează, pe baza centralizarii planurilor de acţiune, proiectul privind Planul naţional de acţiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot şi îl transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; c) centralizează la nivel naţional şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile principale conform anexei nr. 7; d) pune la dispoziţie publicului, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile, informaţii privind hartile de zgomot, hartile strategice de zgomot şi planurile de acţiune conform prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la accesul liber la informaţia privind mediul, precum şi prevederilor anexelor nr. 5 şi 6; informaţiile trebuie să fie clare, coerente, accesibile şi însoţite de un rezumat al celor mai importante aspecte furnizate. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului are următoarele responsabilităţi: a) emite ghiduri privind metodele de evaluare a indicatorilor de zgomot conform prevederilor anexei nr. 3, prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) elaborează reglementări privind valorile limita corespunzătoare indicatorilor Lzsn, Lnoapte şi, după caz, Lzi şi Lseara, pentru zgomotul produs de traficul rutier, traficul feroviar, traficul aerian din preajma aeroporturilor şi pentru zgomotul produs în zonele cu activităţi industriale care se aproba prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului sănătăţii, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului sănătăţii, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului administraţiei şi internelor se aproba Planul naţional de acţiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot, elaborat conform alin. (2) lit. b), până la data de 30 decembrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Indicatorii de zgomot utilizaţi la nivel naţional sunt Lzsn şi Lnoapte, definiţi la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2. (2) În completarea indicatorilor Lzsn şi Lnoapte se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Valorile indicatorilor Lzsn şi Lnoapte se determina conform metodelor provizorii de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. (2) Efectele dăunătoare se evalueaza prin intermediul relaţiilor doza-efect, conform metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile publice regionale pentru protecţia mediului identifica aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari şi comunică aceste informaţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului situaţia centralizata a informaţiilor prevăzute la alin. (1), până la data de 30 iunie 2005. După această dată transmiterea se realizează o dată la 5 ani.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează hartile strategice de zgomot privind situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerarile având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi pentru aeroporturile mari. (2) Hartile strategice de zgomot prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 30 aprilie 2007.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile publice regionale pentru protecţia mediului identifica toate aglomerarile, drumurile principale şi căile ferate principale aflate pe teritoriul lor de competenţa şi comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului aceste informaţii. (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului situaţia centralizata a informaţiilor prevăzute la alin. (1), până la data de 31 octombrie 2008. După această dată transmiterea se realizează o dată la 5 ani.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează hartile strategice de zgomot prezentând situaţia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi căile ferate principale. (2) Hartile strategice de zgomot prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 30 aprilie 2012. După această dată aprobarea se realizează o dată la 5 ani.  +  Articolul 13 (1) Hartile strategice de zgomot, aprobate potrivit art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (2), se reactualizează şi se revizuiesc, după caz, cel puţin o dată la 5 ani. (2) Întocmirea hartilor strategice de zgomot trebuie să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 5. (3) Elaborarea hartilor strategice de zgomot din zona de frontieră se face prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine.  +  Articolul 14 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează planurile de acţiune pentru gestionarea zgomotului şi a efectelor acestuia, inclusiv măsurile de reducere a zgomotului, după caz, pentru: a) aglomerarile având mai mult de 250.000 de locuitori; b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturilor mari. (2) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 6. (3) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să protejeze zonele linistite din aglomerari împotriva creşterii nivelului de zgomot. (4) Măsurile de reducere a zgomotului trebuie să cuprindă priorităţile identificate prin depăşirea oricărei valori limita şi se aplică celor mai importante zone stabilite prin hartile strategice de zgomot. (5) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 18 mai 2008. (6) Elaborarea planurilor de acţiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) elaborează planuri de acţiune ce cuprind măsuri prioritare de reducere a oricărei valori limita care este depăşită, pentru toate aglomerarile, drumurile principale şi căile ferate principale identificate. (2) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) se supun aprobării comisiei până la data de 18 mai 2013. (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) reactualizează şi revizuiesc cel puţin o dată la 5 ani, după data aprobării, planurile de acţiune prevăzute la art. 14 alin. (5), precum şi la fiecare modificare relevanta a situaţiei existente privind nivelul de zgomot.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) trebuie să asigure consultarea, participarea şi informarea publicului prin: a) participarea şi consultarea efectivă a acestuia, încă din faza de iniţiere, la elaborarea, analiza şi revizuirea planurilor de acţiune; b) luarea în considerare a rezultatelor activităţilor prevăzute la lit. a); c) aducerea la cunoştinţa a deciziilor luate. (2) Pentru consultarea, participarea şi informarea publicului se fixează intervale de timp limita corespunzătoare, cu scopul de a asigura luarea deciziei într-o perioadă rezonabila.  +  Articolul 17 (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 2002/ 49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 189 din 18 iulie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul sănătăţii,Ioan Roman,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 aprilie 2005.Nr. 321.  +  Anexa 1DEFINIŢII1. Aeroport mare - aeroport civil având mai mult de 50.000 de miscari pe an (o mişcare însemnând o decolare sau o aterizare), cu excepţia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave uşoare.2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populaţie al carei număr depăşeşte 100.000 de locuitori şi cu o densitate a populaţiei necesară îndeplinirii condiţiilor de zona urbana.3. Cale ferată principala - cale ferată cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.4. Disconfort - stare neplacuta generata de zgomotul ambiental, determinata prin anchete de teren şi/sau semnalata de public.5. Drum principal - drum de interes internaţional, naţional sau judeţean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.6. Efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătăţii umane.7. Evaluare - orice metoda utilizata pentru calculul, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii indicatorului de zgomot ori a efectelor dăunătoare ale acestuia.8. Harta de zgomot - cartarea, pentru o anumită zona, a datelor privind situaţiile existente sau prognozate referitoare la zgomot, în funcţie de un indicator de zgomot, şi care evidenţiază depasirile valorilor limita în vigoare, numărul persoanelor afectate dintr-o anumită zona ori numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale indicatorului de zgomot.9. Harta strategica de zgomot - o harta concepută pentru evaluarea globală a expunerii la zgomotul provenit din surse diferite într-o zona data sau pentru a stabili previziuni generale pentru zona respectiva.10. Indicator de zgomot - parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiental, în relaţie directa cu efectele nedorite ale acestuia.11. Lnoapte (indicator de zgomot pentru noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul nopţii, când se poate produce tulburarea somnului, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.12. Lseara (indicator de zgomot pentru seara) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul serii, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.13. Lzi (indicator de zgomot pentru zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din timpul zilei, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.14. Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, pe o durată de 24 de ore, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.15. Planificare acustica - gestionarea zgomotului în perspectiva, prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducere prin măsuri de izolare acustica, controlul şi reducerea zgomotului la sursa etc.16. Planuri de acţiune - planuri destinate gestionării problemei zgomotului şi efectelor acestuia, incluzând măsuri de diminuare, după caz.17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociaţiile sau fundaţiile.18. Relaţia doza-efect - relaţia dintre valoarea unui indicator de zgomot şi un efect daunator.19. Valoare limita - o valoare a Lzsn sau Lnoapte ori, după caz, Lzi sau Lseara, stabilită potrivit art. 8 alin. (1) din hotărâre, a carei depasire determina aplicarea măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limita sunt egale sau diferite în funcţie de: a) tipul zgomotului ambiental - zgomot de trafic (rutier, feroviar sau aerian), zgomot industrial etc.; b) sensibilitatea la zgomot a populaţiei; c) situaţii existente şi situaţii noi (unde intervine o schimbare privind sursa de zgomot sau utilizarea ariilor invecinate).20. Zgomot ambiental - ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv dăunătoare, rezultate din activităţile umane, inclusiv cele provocate de mijloacele de transport, traficul rutier, feroviar, aerian şi cele provenite din amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.21. Zona linistita într-o aglomerare - zona delimitata de către autorităţile competente, care nu este expusă unei valori a indicatorului Lzsn sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decât valoarea limita în vigoare, indiferent de sursa de zgomot.22. Zona linistita în spaţiu deschis - o zona delimitata de către autorităţile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activităţi recreative.  +  Anexa 2INDICATORI DE ZGOMOT1. Definirea nivelului zi-seara-noapte Lzsn1.1. a) Lzi este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de zi dintr-un an; b) Lseara este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de seara dintr-un an; c) Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an.Ziua are 12 ore, seara are 4 ore şi noaptea are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate. Intervalele orare ale acestora sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 şi 23,00-07,00, ora locală.Se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveşte emisia de zgomot şi un an mediu în privinta condiţiilor meteorologice.Se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se tine cont de zgomotul reflectat de fatada unei construcţii. În general, acest aspect implica o corectie de 3 dB în cazul unei măsuri la care ar putea interveni zgomotul reflectat.1.2. Alegerea poziţiei punctului de evaluare a Lzsn se face în funcţie de scopul urmărit, astfel: a) pentru calculul necesar realizării hartilor strategice de zgomot, în legătură cu expunerea la zgomot în interiorul sau în exteriorul clădirilor, punctele de evaluare se situeaza la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului şi la fatada cea mai expusă, prin fatada cea mai expusă se înţelege peretele exterior dinspre sursa sonora specifică şi cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege şi alte poziţii ale punctului de măsurare; b) pentru masurarile necesare realizării hartilor strategice de zgomot, în legătură cu expunerea la zgomot în interiorul sau în exteriorul clădirilor, pot fi alese înălţimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele masurarilor se corecteaza pentru înălţimea de 4 m; c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea şi zonarea acustica, pot fi alese alte înălţimi, dar acestea nu pot fi mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:- zone rurale cu case cu un singur etaj;- proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului sonor asupra clădirilor locuite;- realizarea unei harti de zgomot detaliate într-o arie limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuinta.2. Definirea indicatorului de zgomot pentru perioada de noapte LnoapteIndicatorul de zgomot pentru perioada de noapte Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, în interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an mediu, unde durata nopţii este de 8 ore, în conformitate cu definitia data la pct. 1.Se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveşte emisia de zgomot şi un an mediu în privinta condiţiilor meteorologice.Se ia în considerare zgomotul incident, conform precizarii de la pct. 1.Alegerea poziţiei punctului de evaluare este aceeaşi ca pentru Lzsn.3. Indicatori suplimentari de zgomotÎn completare faţă de Lzsn şi Lnoapte şi, unde este cazul, Lzi şi Lseara, este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali şi a unor valori limita corespunzătoare, în următoarele situaţii: a) când sursa de zgomot considerată emite o perioadă scurta de timp (de exemplu, mai puţin de 20% din timp, raportat la suma perioadelor de zi dintr-un an sau la suma perioadelor de seara dintr-un an ori la suma perioadelor de noapte dintr-un an); b) când numărul evenimentelor sonore, în cursul uneia sau mai multor perioade considerate, este foarte mic (de exemplu, mai puţin de un eveniment sonor pe ora).Evenimentul sonor este definit ca un zgomot care durează mai puţin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion); c) când componentele de joasa frecventa a zgomotului sunt importante; d) când se are în vedere o protecţie suplimentară în timpul zilelor de sfârşit de săptămâna sau într-o perioadă particulară a anului; e) când se are în vedere o protecţie suplimentară în perioada de zi; f) când se are în vedere o protecţie suplimentară în perioada de seara; g) când exista o combinaţie a zgomotelor mai multor surse; h) în cazul unei zone linistite în camp deschis; i) în cazul unui zgomot conţinând componente tonale importante; j) în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv.Un indicator suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot) pentru protecţia în perioada de noapte, în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate.  +  Anexa 3METODE DE EVALUAREa indicatorilor de zgomot1. IntroducereValorile Lzsn şi Lnoapte se determina atât prin calcul, cat şi prin măsurare în punctul de evaluare.Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de calcul.2. Metode provizorii de calcul pentru Lzsn şi LnoapteMetodele provizorii de calcul respecta recomandarea comunitara privind Liniile directoare pentru metodele provizorii revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, de traficul rutier şi feroviar şi date privind emisiile asociate.Până la stabilirea de către Comisia Europeană a metodelor comune de calcul se aplică următoarele metode provizorii de calcul: a) pentru zgomot industrial: ISO 9613-2: "Acustica - Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber, partea a doua: metode generale de calcul".Pentru folosirea ISO 9613-2, datele de intrare privind emisiile se obţin prin masurarile efectuate în conformitate cu una dintre următoarele metode:- SR ISO 8297:1999 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica pentru instalaţiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica în mediul înconjurător - metoda tehnica";- SR EN ISO 3744:1997 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustica - metoda tehnica aproximativă, în condiţii asemănătoare de camp liber, deasupra unui plan reflectant";- SR EN ISO 3746:1998 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafeţe inconjuratoare de măsurare, deasupra unui plan reflectant"; b) pentru zgomotul produs de traficul aerian, rutier şi feroviar: până în momentul standardizarii metodelor de calcul de către Comitetul European pentru Standardizare se utilizează metodele stabilite la art. 6 alin. (3) lit. a) din hotărâre, pe baza metodelor provizorii practicate la nivel european.3. Metode provizorii de măsurare pentru Lzsn şi LnoapteMetoda de măsurare pentru Lzsn şi Lnoapte se defineste pe baza SR ISO 1996-2:1995 şi SR ISO 1996-1:1995.Datele privind măsurătorile efectuate la fatada sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contribuţia reflexiei acestei faţade sau a elementului reflectant (în general, în cazul unei măsurători, aceasta implica o corectie de 3 dB).  +  Anexa 4METODE DE EVALUAREa efectelor dăunătoareRelaţiile doza-efect trebuie să fie folosite pentru a evalua efectul zgomotului asupra populaţiei.Relaţiile doza-efect urmăresc, în special:- relaţia dintre disconfort şi Lzsn pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial;- relaţia dintre tulburarea somnului şi Lnoapte pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial.Dacă este necesar, relaţiile specifice doza-efect se prezintă pentru:- clădiri cu izolatie specială împotriva zgomotului, astfel cum sunt definite în anexa nr. 7;- clădiri cu o fatada linistita, conform definitiei din anexa nr. 7;- grupuri vulnerabile de populaţie;- zgomot industrial cu componente tonale importante;- zgomot industrial cu caracter de impuls şi alte cazuri speciale.  +  Anexa 5CERINŢE MINIMEpentru elaborarea hartilor strategice de zgomot1. O harta strategica de zgomot este o reprezentare a informaţiilor referitoare la unul dintre următoarele aspecte:- starea, din punct de vedere acustic, existenta, anterioară sau viitoare, în funcţie de un indicator de zgomot;- depăşirea unei valori limita;- estimarea numărului de locuinţe, şcoli şi spitale dintr-o anumită zona, expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;- estimarea numărului de persoane stabilite într-o zona expusă la zgomot.2. Hartile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub forma de:- grafice;- date numerice organizate în tabele;- date numerice în format electronic.3. Hartile strategice de zgomot pentru aglomerari trebuie să pună accent pe zgomotul emis de:- traficul rutier;- traficul feroviar;- aeroporturi;- zonele industriale, inclusiv porturi.4. Hartile strategice de zgomot se utilizează:- pentru a obţine date care să fie trimise autorităţilor publice regionale pentru protecţia mediului;- ca o sursa de informaţii pentru cetăţeni;- ca baza pentru elaborarea planurilor de acţiune;- ca baza de date în cazul eliberării autorizaţiei de construcţie şi/sau funcţionare pentru diferite clădiri cu funcţiuni ce pot avea impact negativ asupra zgomotului ambiental al zonei de amplasament;- ca baza de date în scopul propunerilor de schimbare a regimului de trafic (rutier, feroviar, aerian), propuneri ce ar putea avea impact negativ asupra zgomotului ambiental al zonei de amplasament.Pentru fiecare dintre aspectele prevăzute la pct. 1-4 este necesară realizarea unor harti diferite de zgomot.5. Pentru informarea autorităţilor publice regionale pentru protecţia mediului hartile strategice de zgomot trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 şi 2.7 din anexa nr. 7.6. Pentru informarea populaţiei şi pentru realizarea planurilor de acţiune trebuie furnizate cel puţin următoarele informaţii:- o prezentare grafica;- harti care să arate depăşirea unei valori limita;- harti comparative, prin care situaţia existenta poate să fie comparata cu diferite situaţii viitoare posibile;- harti prezentând valoarea unui indicator de zgomot, după caz, la o alta înălţime decât cea de 4 m.7. Hartile strategice de zgomot se întocmesc pentru înălţimi de evaluare de 4 m şi pentru valori ale Lzsn şi Lnoapte, definite conform anexei nr. 7.8. În cazul aglomerarilor se realizează harti strategice de zgomot separate pentru zgomotul produs de traficul rutier, de cel feroviar, de zgomotul produs de aeronave şi zgomotul industrial. Se pot adauga harti şi pentru alte surse de zgomot.  +  Anexa 6CERINŢE MINIMEpentru realizarea planurilor de acţiune a) Un plan de acţiune trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. descrierea aglomerarii, a arterelor rutiere mari, a căilor ferate importante sau a marilor aeroporturi şi a altor surse de zgomot luate în considerare;2. autoritatea sau unitatea responsabilă;3. cadrul legal;4. valorile limita utilizate;5. sinteza informaţiilor obţinute prin hartile de zgomot;6. evaluarea numărului de persoane expuse la zgomot;7. identificarea problemelor şi situaţiilor care necesita îmbunătăţiri;8. sinteza consultărilor publice organizate;9. informaţii privind măsurile de reducere a zgomotului, aflate în desfăşurare;10. informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului, aflate în pregătire;11. acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani, inclusiv orice măsuri pentru protejarea zonelor linistite;12. strategia pe termen lung;13. informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienta, evaluarea cost-profit;14. prognoze privind evaluarea implementarii şi a rezultatelor planului de acţiune. b) Măsurile pe care autorităţile şi unităţile responsabile le pot întreprinde sunt, de exemplu:1. planificarea traficului;2. amenajarea teritoriului;3. măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;4. alegerea surselor mai silentioase;5. măsuri de reducere sau blocare a transmiterii zgomotului;6. introducerea parghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea nivelurilor de zgomot, după caz.Fiecare plan de acţiune trebuie să conţină estimari privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).  +  Anexa 7INFORMAŢIIcare se transmit autorităţii publice pentru protecţia mediuluiInformaţiile principale care se transmit autorităţii publice pentru protecţia mediului sunt următoarele:1. Aglomerari1.1. Scurta descriere a aglomerarii: localizare, mărime, număr de locuitori1.2. Autoritatea responsabilă1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului1.4. Metodele de calcul şi de măsurare folosite1.5. Estimarea numărului de persoane (în sute de locuitori) care trăiesc în locuinţe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pe cea mai expusă fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, >75. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru surse industriale. Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiată suta (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 şi 5.249; 100 pentru valori între 50 şi 149; 0 pentru valori mai mici de 50).Informaţii referitoare la numărul de persoane din categoriile prevăzute mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu protecţie specială împotriva zgomotului şi fatada linistita.1.5.1. Prin protecţie specială împotriva zgomotului se înţelege izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unuia sau mai multor tipuri de zgomot ambiental, combinata cu măsuri de izolare faţă de zgomotul produs de propriile instalaţii de ventilaţie şi condiţionare a aerului, care să poată asigura menţinerea nivelului ridicat de protecţie împotriva zgomotului ambiental.1.5.2. Prin fatada linistita se înţelege fatada unei clădiri la care valoarea Lzsn la 4 m deasupra nivelului solului şi 2 m de fatada, pentru zgomotul emis de o sursa specifică, este mai scăzută cu 20 dB faţă de valoarea de la fatada la care Lzsn are valoarea cea mai mare.Se precizează contribuţiile drumurilor principale, căilor ferate principale şi aeroporturilor mari la rezultatele evaluării conform indicaţiilor de mai sus.1.6. Estimarea numărului de persoane (în sute de locuitori) care trăiesc în locuinţe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pe cea mai expusă fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), >70. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru surse industriale.Se furnizează informaţii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;- fatada linistita, conform pct. 1.5.2.Trebuie, de asemenea, să se indice care este contribuţia drumurilor principale, căilor ferate principale şi a aeroporturilor mari la aceasta estimare.1.7. În cazul prezentării grafice, hartile strategice trebuie să cuprindă cel puţin curbele de nivel corespunzătoare la: 60, 65, 70 şi 75 dB.1.8. Un rezumat al planului de acţiune, de maximum 10 pagini şi care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 6.2. Drumuri principale, cai ferate principale şi aeroporturi mari2.1. Descriere generală a drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor: localizare, mărime şi date despre trafic2.2. Caracterizarea împrejurimilor lor: aglomerari, sate, comune sau alte zone rurale, informaţii privind folosirea terenului, alte surse majore de zgomot2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului2.4. Metode de calcul şi de măsurare utilizate2.5. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afară aglomerarilor, în clădiri expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului şi pe cea mai expusă fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), >75.Informaţii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;- fatada linistita, conform pct. 1.5.2.2.6. Numărul total de persoane estimat (în sute), care trăiesc în afară aglomerarilor, în clădiri expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra solului şi pe cea mai expusă fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), >70.Informaţii (dacă sunt disponibile) referitoare la numărul de persoane din categoriile de mai sus, care locuiesc în clădiri prevăzute cu:- izolatie specială împotriva zgomotului, conform pct. 1.5.1;- fatada linistita, conform pct. 1.5.2.2.7. Suprafaţa totală (în kmp) expusă nivelurilor Lzsn mai mari de 55, 65 şi, respectiv, 75 dB. Numărul total de clădiri estimat (în sute) şi numărul total de persoane estimat (în sute), care trăiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă şi aglomerarile.Hartile pe care se reprezintă curbele corespunzătoare nivelurilor de 55 şi 65 dB trebuie să cuprindă informaţii privind localizarea satelor, oraşelor şi aglomerarilor în cadrul zonelor delimitate de aceste curbe.2.8. Un rezumat al planului de acţiune, care să nu depăşească 10 pagini şi care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 6.------------- Notă *) Corecţia se face astfel: între 0,1-0,5 se aproximeaza la valoarea inferioară, iar între 0,6-0,9 se aproximeaza la valoarea superioară.------------