HOTĂRÂRE nr. 333 din 21 aprilie 2005pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 26 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale şi al art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ca autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură, se reorganizează direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, aprobată prin Legea nr. 117/2004, ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, instituţii cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare predau, pe bază de protocol aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, bunurile şi dotările deţinute inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.  +  Articolul 2Denumirea, sediul şi judeţele arondate inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, denumite în continuare inspectorate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Inspectoratele sunt coordonate tehnic de direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi colaborează cu instituţiile publice locale şi cu alte persoane fizice şi juridice în vederea realizării atribuţiilor specifice.  +  Capitolul II Structura organizatorică şi atribuţiile inspectoratelor  +  Articolul 4 (1) Conducerea inspectoratului este asigurată de un inspector-şef a cărui funcţie este echivalentă cu funcţia publică de director executiv. În activitatea sa inspectorul-şef este ajutat de un inspector-şef adjunct şi de un contabil-şef ale căror funcţii sunt echivalente cu funcţia publică de director executiv adjunct. Inspectorul-şef, inspectorul-şef adjunct şi contabilul-şef sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Inspectorul-şef emite decizii, în condiţiile legii. (3) Inspectorul-şef reprezintă inspectoratul în raporturile cu instituţiile publice locale şi cu alte persoane fizice şi juridice, potrivit competenţelor legale. (4) Inspectorul-şef adjunct este înlocuitorul de drept al inspectorului-şef. În situaţii deosebite, pentru a îndeplini anumite atribuţii ale sale, inspectorul-şef poate delega, prin decizie pentru perioada respectivă, şi un consilier superior de specialitate din cadrul inspectoratului. (5) Inspectorul-şef este ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege. (6) Atribuţiile inspectorului-şef se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, potrivit prevederilor legale, în inspectorate este încadrat personal tehnic silvic, precum şi personal de alte specialităţi, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii, potrivit structurii organizatorice.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică, statele de funcţii, numărul maxim de posturi şi repartizarea numărului de personal pentru inspectorate se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) În structura organizatorică a fiecărui inspectorat funcţionează servicii, birouri sau compartimente, după caz, după cum urmează: a) de implementare pentru activitatea de silvicultură; b) de implementare pentru activitatea de vânătoare; c) de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier naţional la nivel regional; d) de control al regimului silvic; e) de control al activităţii de vânătoare; f) de implementare a măsurilor din domeniul silviculturii şi vânătorii din Programul SAPARD; g) de consultanţă şi asistenţă de specialitate; h) de statistică; i) pentru relaţii cu publicul; j) economico-financiar; k) resurse umane; l) juridic; m) de audit. (3) La nivelul fiecărui judeţ funcţionează câte o inspecţie silvică şi de vânătoare, compartiment în structura inspectoratului.  +  Articolul 7Inspectoratele au următoarele atribuţii principale:A. În domeniul managementului activităţilor de silvicultură şi vânătoareI. Silvicultură:1. asigură implementarea strategiei de dezvoltare a silviculturii, potrivit competenţei teritoriale;2. ţin evidenţa, pe ocoale silvice, localităţi, proprietari şi deţinători, a terenurilor cu destinaţie forestieră şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosinţă, precum şi a titlurilor de proprietate;3. urmăresc furnizarea de către administratorii terenurilor cu destinaţie forestieră şi terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general, prelucrează aceste date şi le transmit potrivit legii;4. aprobă sau avizează, potrivit legii, solicitările de ocupare/scoatere definitivă sau de folosire/scoatere temporară din circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier naţional;5. avizează şi, după caz, aprobă, conform competenţelor legale, reprimirea în fondul forestier naţional a suprafeţelor scoase temporar;6. avizează solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile din fondul forestier naţional, ţin evidenţa schimbărilor aprobate şi urmăresc achitarea taxelor;7. aprobă încadrarea pe categorii funcţionale a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;8. participă, potrivit reglementărilor în vigoare, la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar;9. certifică legalitatea clauzelor contractuale care se referă la regimul silvic şi înregistrează contractele de administrare;10. ţin evidenţa ofertelor şi achiziţiilor de terenuri ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului şi urmăresc respectarea priorităţii la achiziţionarea ofertelor;11. ţin evidenţa, pe fiecare proprietate, a defrişării suprafeţelor de pădure din fondul forestier naţional, aprobate potrivit legii;12. conduc lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, a căror suprafaţă la nivel de proprietate nu depăşeşte 1.000 ha;13. realizează recepţia finală a lucrărilor de teren din cadrul proiectelor de amenajare a pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale şi proprietate privată, precum şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite;14. recepţionează lucrările, avizează în comisia tehnico-economică proprie şi aprobă prin decizie a inspectorului-şef studii sumare de amenajare a pădurilor şi studii de transformare a păşunilor împădurite, întocmite pentru suprafeţe de până la 30 ha;15. avizează sau aprobă, după caz, solicitările privind derogarea de la prevederile amenajamentelor sau ale studiilor sumare de amenajare a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile legii;16. aprobă proiectele de regenerare a pădurilor, ajutorare a regenerărilor naturale, combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri şi de executare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia;17. aprobă rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru ocoalele silvice, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;18. avizează solicitările pentru acordarea contravalorii despăgubirilor destinate proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restricţiilor prevăzute în amenajamentele silvice şi în studiile sumare de amenajare;19. îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege şi, după caz, atribuţiile de autoritate contractantă, pentru lucrările destinate sprijinirii proprietarilor de păduri, care, potrivit legii, sunt finanţate de la bugetul de stat;20. avizează, în vederea autorizării, persoane fizice sau juridice pentru certificarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea împăduririi, reîmpăduririi, completării regenerărilor naturale, întreţinerii culturilor forestiere şi îngrijirii arboretelor executate în fondul forestier naţional;21. avizează, în vederea autorizării, unităţile specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire, reîmpădurire, completare a regenerărilor, întreţinere şi îngrijire;22. propun direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prevederilor amenajamentelor silvice, studiilor sumare de amenajare a pădurilor şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite, volumul de masă lemnoasă, resursele şi destinaţia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura produselor şi pe categorii de deţinători;23. repartizează, în teritoriu, ocoalelor silvice cotele de tăiere, în cadrul volumului maxim de masă lemnoasă aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe localităţi şi pe categorii de deţinători de păduri şi de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, alţii decât statul;24. aprobă sau anulează, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, actele de punere în valoare a masei lemnoase;25. participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;26. avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin structuri silvice, şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări;27. asigură, conform competenţelor legale, implementarea reglementărilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;28. certifică provenienţa din surse aprobate, precum şi calitatea materialelor forestiere de reproducere utilizate în lucrările de împădurire;29. îndeplinesc calitatea de autorităţi contractante pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, pe terenurile din domeniul public care nu sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pe terenurile din domeniul privat al statului şi pe terenurile proprietate privată, după caz;30. avizează documentaţiile pentru proiectele de investiţii, altele decât cele prevăzute la pct. 29, efectuate din surse bugetare, extrabugetare sau cu garanţii guvernamentale la care ordonator de credite este autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, monitorizează punerea în execuţie şi avizează recepţiile parţiale şi finale ale acestora;31. propun direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură liste de obiective de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, elaborate în concordanţă cu documentaţiile tehnico-economice, inventarele de lucrări la finele anului precedent şi rezultatele controlului anual al regenerărilor;32. avizează, în vederea decontării, situaţiile de lucrări întocmite de direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;33. numesc comisiile de recepţie şi organizează recepţia lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;34. avizează, prin reprezentanţii lor, procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor realizate la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, încheiat între executant şi deţinătorul terenului;35. avizează documentaţiile privind justificarea calamităţilor din fondul forestier proprietate publică;36. comunică oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie modificările survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosinţă păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire;37. monitorizează implementarea proiectelor specifice silviculturii din Programul SAPARD;38. avizează documentaţiile privind înfiinţarea structurilor de administraţie silvică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;39. autorizează, în vederea angajării, personalul silvic de toate gradele, altul decât cel pentru structurile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;40. coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic;41. acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri şi de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;42. asigură aducerea la cunoştinţă populaţiei a obligaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;43. eliberează autorizaţii pentru confecţionarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare şi îndeplinesc obligaţiile legale cu privire la evidenţa şi gestionarea acestora;44. îndeplinesc atribuţiile legale cu privire la achiziţionarea prin cumpărare, schimb sau donaţie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a terenurilor în vederea includerii în fondul forestier proprietate publică a statului.II. Vânătoare:1. încheie, în condiţiile legii, contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare şi actele adiţionale la acestea;2. încasează sumele care reprezintă cota-parte cuvenită bugetului statului din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare, pe care le virează la bugetul de stat;3. îndeplinesc atribuţiile ce decurg prin încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare;4. fac observaţii asupra stării efectivelor de vânat pe fondurile de vânătoare, iar în situaţii justificate fac propuneri pentru modificarea cotelor de recoltă, precum şi pentru modificarea perioadei legale de vânătoare la unele specii de vânat existente pe aceste fonduri;5. avizează, în vederea aprobării, solicitările gestionarilor fondurilor de vânătoare referitoare la reaşezări, suplimentări de cotă, recoltarea în afara perioadei legale şi în situaţii excepţionale;6. avizează şi propun spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură studiile referitoare la popularea fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat;7. avizează şi propun spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor pentru specii valoroase de vânat destinat populărilor, a crescătoriilor de vânat destinat consumului şi a complexurilor de vânătoare;8. ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi statistica trofeelor de vânat medaliabile;9. constată pagubele produse de vânatul din categoria speciilor strict protejate şi propun modul de soluţionare a litigiilor;10. avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;11. organizează şi desfăşoară acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului la vânătoare;12. fac propuneri, în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, privind mărimea cotelor de recoltă, încheind în acest sens documentele specifice;13. autorizează, în condiţiile legii, ţinerea în captivitate a animalelor sălbatice;14. atestă, în condiţiile legii, inspectorii voluntari de vânătoare şi fac propuneri pentru recompensarea acestora în condiţiile stabilite prin reglementări emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;15. atestă, în condiţiile legii, persoanele fizice şi juridice care pot întocmi studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare.B. În domeniul controlului regimului silvic şi controlului activităţii de vânătoareI. Controlul regimului silvic:1. exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;2. exercită controlul cu privire la respectarea reglementărilor de regim silvic de către persoanele fizice şi juridice, altele decât cele menţionate la pct. 1, care desfăşoară activităţi supuse regimului silvic;3. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, studiilor sumare de amenajare, studiilor de transformare a păşunilor împădurite şi amenajamentelor silvopastorale, respectarea şi aplicarea prevederilor din acestea, precum şi înregistrarea în evidenţele specifice a lucrărilor silvice executate;4. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, reconstrucţie ecologică, îngrijire şi conducere a arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecţia pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, gospodărirea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, precum şi a altor norme care reglementează regimul silvic;5. controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;6. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor şi a asigurării monitoringului forestier;7. controlează modul de aplicare a reglementărilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;8. controlează, potrivit legii, respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate din fondul forestier naţional;9. execută controale la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere, astfel încât fiecare administrator sau deţinător să fie controlat cel puţin o dată într-un interval de 2 ani;10. controlează modul în care sunt realizate lucrările de proiectare şi de execuţie pentru investiţii în fondul forestier sau pentru gestionarea durabilă a pădurilor, finanţate de la bugetul de stat, surse extrabugetare sau cu garanţii guvernamentale;11. propun, potrivit legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru practică a personalului silvic şi a autorizaţiei de funcţionare a structurilor silvice de administrare;12. propun sau dispun, potrivit legii, suspendarea, anularea sau retragerea autorizaţiilor, avizelor, atestatelor şi a altor asemenea documente, pentru persoanele fizice şi juridice, după caz;13. controlează modul în care este respectată legislaţia cu privire la circulaţia materialelor lemnoase şi execută controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activităţilor de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, conform legislaţiei în vigoare;14. controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, menţionate la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;15. controlează modul de elaborare a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate de calamităţi şi de alţi factori vătămători, la lucrări de regenerare, reconstrucţie ecologică şi alte obiective de investiţii din fondul forestier;16. controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere în conformitate cu reglementările în vigoare;17. controlează modul de transmitere a terenurilor în şi din fondul forestier naţional;18. controlează modul de aplicare şi respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia;19. controlează respectarea reglementărilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;20. controlează modul de gestionare şi folosire a ciocanelor silvice de marcat şi a dispozitivelor dreptunghiulare pentru marcarea materialului lemnos;21. controlează modul de constituire şi utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.II. Controlul activităţii de vânătoare:1. controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale;2. controlează şi coordonează modul în care se desfăşoară acţiunile de evaluare anuală a efectivelor de vânat;3. controlează modul în care deţinătorii de terenuri şi gestionarii fondurilor de vânătoare aplică măsurile necesare menţinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia în domeniu;4. controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri de vânătoare;5. controlează modul de organizare şi practicare a vânătorii, cu vânători cetăţeni români şi străini, şi a încasării tarifelor prevăzute de lege;6. controlează modul în care sunt respectate prevederile reglementărilor în vigoare privind rasele de câini admise la vânătoare în România;7. controlează dacă la acţiunile de vânătoare organizate sunt folosite arme şi muniţii omologate;8. controlează modul în care se desfăşoară acţiunile de capturare a vânatului în vederea repopulării;9. controlează modul în care sunt respectate reglementările privind regimul de circulaţie a vânatului viu, a celui împuşcat şi a trofeelor de vânat;10. controlează legalitatea ţinerii în captivitate a exemplarelor din speciile de interes vânătoresc;11. controlează modul în care sunt respectate de către toate categoriile de gestionari de fonduri de vânătoare reglementările cu privire la regimul permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare eliberate;12. controlează transportul de animale sălbatice naturalizate, precum şi activitatea atelierelor de naturalizare a speciilor de animale şi păsări de interes vânătoresc;13. controlează modul de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de funcţionare, pentru toate categoriile de gestionari de fonduri de vânătoare;14. controlează respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea şi crotalierea trofeelor de vânat de către toate categoriile de gestionari;15. controlează reactualizarea suprafeţelor fondurilor de vânătoare pe categorii de deţinători;16. controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare şi-au achitat obligaţiile financiare faţă de deţinătorii de terenuri pe care sunt arondate fondurile de vânătoare pe care le gestionează;17. controlează modul de organizare şi de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi combatere a braconajului, desfăşurate de către gestionarii fondurilor de vânătoare.C. Alte atribuţii:1. întocmesc evidenţele statistice conform competenţelor stabilite;2. prezintă periodic rapoarte, informări şi sinteze asupra activităţii desfăşurate;3. îndeplinesc orice alte atribuţii legale sau dispoziţii ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;4. primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectării regimului silvic şi a legislaţiei cu privire la administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau în legătură cu acestea, precum şi petiţiile cu privire la activitatea de vânătoare;5. participă, potrivit competenţelor, la colaborări cu alte structuri din ţară şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul silvic şi cinegetic sau în legătură cu domeniul silvic ori cinegetic.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile prevăzute în prezenta hotărâre se completează cu alte atribuţii specifice de implementare sau control din domeniul silviculturii şi al vânătorii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) Personalul silvic cu atribuţii de control constată faptele ce pot constitui infracţiuni în domeniul silvic şi de vânătoare, sesizează de îndată organele de cercetare penală, iar pentru faptele contravenţionale aplică sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contravenţiilor.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Inspectoratele exercită controale programate sau inopinate, potrivit atribuţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi prevederilor legale în vigoare în domeniile regimului silvic şi activităţii de vânătoare. (2) La constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor silvice inspectorii silvici îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, în virtutea căreia au următoarele drepturi: a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie, în terenurile forestiere, sediile persoanelor juridice sau în incintele în care se desfăşoară o activitate referitoare la regimul silvic sau la activitatea de vânătoare; b) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă dispoziţiile legale din domeniile de competenţă a inspectoratelor; c) să participe, împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări privind persoanele suspecte de săvârşirea unor infracţiuni la legislaţia silvică sau de vânătoare; d) să confişte sau să reţină în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile folosite ori rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; e) să participe, împreună cu organele competente, la controlul specific în punctele de trecere a frontierei; f) să fie stimulaţi material şi moral, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Conducerea şi angajaţii persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice controlate au următoarele obligaţii faţă de solicitarea inspectorilor silvici din cadrul inspectoratelor: a) să pună la dispoziţie documentele de evidenţă, rapoartele, registrele şi corespondenţa, actele şi piesele justificative, precum şi orice alte documente scrise solicitate în legătură cu controlul aplicării regimului silvic şi de vânătoare; b) să prezinte spre verificare bunurile, materialele lemnoase şi nelemnoase prevăzute la art. 39 din Legea nr. 26/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare şi care, potrivit reglementărilor silvice, intră sub incidenţa controlului; c) să dea explicaţii, verbal şi în scris, în legătură cu problemele ce fac obiectul controlului aplicării regimului silvic şi de vânătoare.  +  Articolul 11Personalului silvic din cadrul inspectoratelor i se aplică prevederile statutului personalului silvic şi acesta poartă uniformă cu însemne distinctive conform normelor aprobate pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de control dotarea cuprinde un autovehicul şi un telefon mobil pentru o echipă formată din 2 inspectori.  +  Articolul 12Dotarea inspectoratelor cu mijloace auto se stabileşte prin actul normativ privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 535/2004 pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării şi funcţionării şi a atribuţiilor direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 aprilie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 333.  +  Anexa
           
    LISTA  inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, a sediilor acestora şi a judeţelor arondate
    Nr. crt.DenumireaSediulJudeţele arondate
    1.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare BraşovMunicipiul BraşovBraşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
    2.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare BucureştiMunicipiul BucureştiMunicipiul Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman
    3.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj-NapocaMunicipiul Cluj-NapocaAlba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş
    4.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare FocşaniMunicipiul FocşaniBrăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea
    5.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare OradeaMunicipiul OradeaArad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
    6.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare PloieştiMunicipiul PloieştiArgeş, Dâmboviţa, Prahova
    7.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu VâlceaMunicipiul Râmnicu VâlceaDolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
    8.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare SuceavaMunicipiul SuceavaBacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava
    9.Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare TimişoaraMunicipiul TimişoaraCaraş-Severin, Hunedoara, Timiş
  -----------