REGULAMENT din 3 martie 2005privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 22 aprilie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare din învăţământul preuniversitar, în aplicarea prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire. (2) În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2004-2005, următoarele acte de studii: a) certificat de promovare a testelor naţionale; b) certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv); c) certificat de absolvire a şcolii de ucenici, însoţit de adeverinţa privind competenţele profesionale dobândite pe durata şcolarizării (numai pentru absolvenţii şcolilor de ucenici - învăţământ special, promoţiile anilor 2005 şi 2006); d) certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii; e) certificat de calificare profesională nivel 1 (pentru absolvenţii şcolilor de arte şi meserii); f) certificat de absolvire a şcolii profesionale, însoţit de adeverinţa privind competenţele profesionale dobândite pe durata şcolarizării (numai pentru absolvenţii şcolilor profesionale, promoţia anului 2005); g) certificat de absolvire a şcolii profesionale, însoţit de adeverinţa privind competenţele profesionale dobândite pe durata şcolarizării (numai pentru absolvenţii şcolilor profesionale - învăţământ special, promoţiile anilor 2005, 2006 şi 2007); h) certificat de absolvire a anului de completare (începând cu absolvenţii promoţiei 2006); i) certificat de calificare profesională nivel 2 (pentru absolvenţii anului de completare, începând cu promoţia anului 2006); j) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului; k) certificat de absolvire a liceului; l) diplomă de bacalaureat; m) diplomă de merit (pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10); n) certificat de competenţe profesionale (numai pentru absolvenţii liceului - filiera tehnologică şi vocaţională, promoţiile anilor 2005 şi 2006 - învăţământ de zi şi promoţiile anilor 2005, 2006 şi 2007 - învăţământ seral); o) certificat de calificare profesională nivel 3 (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului - filierele tehnologică şi vocaţională, începând cu promoţia anului 2007); p) atestat de competenţe profesionale (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului - filiera teoretică); r) certificat de competenţe profesionale (pentru absolvenţii şcolii postliceale/de maiştri). (3) Actele de studii se eliberează în original sau în duplicat.  +  Articolul 3Documentele şcolare sunt: a) registrul matricol; b) catalogul clasei; c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor; d) cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe; e) portofoliul personal pentru educaţie permanentă (pentru absolvenţii ciclului inferior şi superior al liceului, ai şcolii de arte şi meserii, ai anului de completare şi pentru cei care îşi întrerup studiile); f) foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere; g) adeverinţa de studiu/adeverinţa de absolvire; h) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.  +  Articolul 4 (1) Unităţile de învăţământ acreditate eliberează actele de studii menţionate la art. 2. (2) Unităţile de învăţământ care au autorizaţie de încredere gestionează documentele şcolare menţionate la art. 3, pe formulare tipizate eliberate de inspectoratele şcolare. (3) Responsabilitatea completării, eliberării şi anulării actelor de studii şi a duplicatelor revine directorului şi secretarului-şef/secretarului unităţii de învăţământ acreditate. (4) Responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării şi anulării documentelor şcolare revine directorului şi secretarului-şef/secretarului unităţii de învăţământ acreditate sau cu autorizaţie de încredere, dirigintelui ori titularului de disciplină, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. (5) După încheierea anului şcolar toate documentele şcolare se păstrează şi se arhivează la unitatea de învăţământ cu personalitate juridică.  +  Capitolul II Întocmirea actelor de studii şi a documentelor şcolare  +  Articolul 5 (1) Întocmirea actelor de studii şi a documentelor şcolare, precum şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin. (2) Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, prescurtări şi/sau adăugări în actele de studii şi în documentele şcolare.  +  Secţiunea 1 Actele de studii  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se întocmesc de către unităţile de învăţământ, se semnează şi se ştampilează de către persoanele indicate pe formularul tipizat, pentru toţi absolvenţii care au promovat nivelul de învăţământ/examenul. (2) Preşedinţii comisiilor de examinare şi conducerea unităţii de învăţământ sunt răspunzători pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole şi din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor. (2) În actele de studii numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar, utilizându-se diacriticele. În toate actele de studii se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelor tatălui. Iniţialele prenumelor mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut. (3) Datele privind locul naşterii, precum şi celelalte menţiuni se înscriu cu litere mari de tipar. Înscrierea în actele de studii a locului naşterii se face conform nomenclatorului oficial aprobat şi aflat în uz la data eliberării actului de naştere. (4) Mediile obţinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (şapte 89%). (5) Menţiunile despre an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar. (6) În actele de studii nu se admit modificări privind datele personale ale titularilor şi nici nu se eliberează alte acte de studii (duplicate) cu nume sau prenume schimbat după eliberarea actelor de studii originale. (7) Actele de studii, cu excepţia celor pe ale căror formulare nu se indică aceasta, poartă în mod obligatoriu, în spaţiul rezervat, fotografia titularului, alb-negru sau color, format 3 x 4 cm, fotografie care se aplică prin lipire/capsare. (8) Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tuş ori cu cerneală neagră, fără spaţii libere. (9) Toate rubricile rămase libere se barează. (10) Actele de studii se semnează de către persoanele ale căror funcţii sunt precizate în formular, cu pastă, tuş sau cerneală neagră. Sub semnătură se trece în clar numele acestora. Nu se admite aplicarea parafei în locul semnăturii originale. (11) În toate cazurile ştampila trebuie să se aplice clar în spaţiul precizat pe formular, fără a se acoperi semnăturile autorizate, iar textul trebuie să fie citeţ. (12) Instrucţiunile de completare se tipăresc, parţial sau total, şi pe coperta carnetelor de formulare ale actelor de studii. (13) Pentru actele de studii eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica "Menţiuni" din registrul matricol se trec numele, prenumele, calitatea împuternicitului, datele de identitate şi se semnează de către acesta. (14) Actele de studii care se eliberează din carnetul cu matcă/cotor se întocmesc astfel încât matca/cotorul carnetului, care rămâne în arhiva instituţiei de învăţământ cu termen permanent, să aibă înscrise toate datele de pe exemplarul original care se eliberează titularului.  +  Articolul 8 (1) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, actele de studii prevăzute cu spaţiu rezervat pentru aplicarea timbrului sec vor fi prezentate la inspectoratul şcolar, în vederea aplicării timbrului sec, însoţite de un borderou, în două exemplare, pentru fiecare categorie de acte de studii. (2) Un exemplar din borderou rămâne la inspectoratul şcolar, iar al doilea exemplar, vizat de inspectoratul şcolar, se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ. (3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, iniţiala prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, seria şi numărul formularului, anul absolvirii, menţiuni. (4) Pe borderouri se face menţiunea: "S-a aplicat timbrul sec pe un număr de ..... (urmează denumirea actului de studii)", după care urmează data, numele, prenumele şi semnătura persoanei împuternicite pentru aplicarea timbrului sec.  +  Secţiunea a 2-a Documentele şcolare  +  Articolul 9 (1) Documentele şcolare se întocmesc numai pe formulare ale căror machetă şi conţinut sunt stabilite anual şi prezentate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării în timp util, pentru a fi cunoscute şi preluate de toate unităţile de învăţământ preuniversitar. (2) Documentele şcolare se întocmesc cu respectarea menţiunilor corespunzătoare din art. 7 şi se arhivează conform prevederilor prezentului regulament. După completare, toate documentele şcolare devin acte cu regim special. (3) Schimbările de nume intervenite pe parcursul frecventării nivelului de învăţământ se operează la solicitarea scrisă a titularului, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza actelor doveditoare, în toate documentele şcolare. (4) Actele doveditoare ale schimbării de nume, în copie legalizată de biroul notarului public, se arhivează cu termen permanent. (5) Modificarea se face cu tuş sau cu cerneală roşie, menţionându-se actul în temeiul căruia a fost efectuată.  +  Articolul 10Instrucţiunile de completare se tipăresc, parţial sau total, pe copertă.  +  Articolul 11 (1) Registrul matricol, după completare, devine document şcolar cu regim special. (2) Atribuirea numărului matricol se face începând cu 1, la începutul şcolarizării, pe niveluri şi forme de învăţământ, pe baza documentelor de stare civilă (cu modificările ulterioare). Eventualele modificări se înregistrează conform prevederilor art. 9 alin. (3)-(5). (3) Pentru elevii transferaţi în timpul anului şcolar numărul matricol se atribuie în continuarea seriei anului respectiv. (4) Înscrierea mediilor pe ani de studiu se face pe baza mediilor anuale încheiate în catalogul clasei, la care se adaugă menţiuni cu privire la eventualele examene de diferenţă. (5) Anual, situaţia şcolară este certificată de secretarul unităţii de învăţământ şi este confirmată, după verificare, de directorul acesteia. (6) În mod obligatoriu, numărul matricol al fiecărui elev din catalog trebuie să corespundă cu cel din registrul matricol, număr care se păstrează pe toată durata şcolarizării. (7) Pentru situaţiile aprobate prin metodologii specifice de transferare de la un nivel de pregătire la altul, de la o formă de organizare la alta şi de la o specializare la alta, în cadrul aceleiaşi filiere sau de la filiere diferite, se menţionează denumirea disciplinelor la care s-au susţinut examene de diferenţă şi notele obţinute, fără modificarea mediilor generale ale anilor echivalaţi. (8) Pentru elevii transferaţi în cadrul aceluiaşi nivel de învăţământ, de la o filieră/profil/specializare la alta, se menţionează examenele de diferenţă şi rezultatele obţinute, menţionându-se media anuală calculată la unitatea de învăţământ de la care provine - fără recalcularea mediei generale. (9) Pentru absolvenţii învăţământului profesional (şcoli de arte şi meserii şi/sau anul de completare) care îşi continuă studiile în învăţământul liceal, în rubricile corespunzătoare anilor şcolari absolviţi se trece baza legală de continuare a studiilor, respectiv: "Se continuă studiile conform Hotărârii Guvernului nr. ....... sau Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. ......."; în această situaţie, media finală a anilor de studii se calculează pentru anii şcolari frecventaţi la învăţământul liceal (ciclul superior) şi nu se iau în calcul mediile anilor de studii din învăţământul profesional şi de la eventualele examene de diferenţe. (10) Pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor, o dată cu eliberarea actelor de studii se completează datele de identificare a acestora, precum şi rezultatele examenului. (11) Atât în registrul matricol, cât şi în catalogul clasei se înscriu citeţ şi în întregime toate disciplinele cuprinse în planul-cadru aferent filierei/profilului/specializării corespunzătoare fiecărei clase. (12) Registrul matricol, după completarea procesului-verbal tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, cu termen permanent.  +  Articolul 12 (1) Catalogul clasei devine document şcolar cu regim special după completarea cu datele de identificare a elevilor. (2) Înscrierea elevilor în catalogul clasei se face în conformitate cu datele din actul de identitate şi din registrul matricol, menţionându-se în mod explicit numărul matricol, volumul şi pagina. Aceste elemente de identificare sunt trecute la începutul anului şcolar de către învăţător sau de către profesorul-diriginte, pe baza datelor furnizate de secretariat. Eventualele completări se fac de către învăţătorul sau dirigintele clasei, în baza documentelor existente la secretariatul unităţii de învăţământ. (3) Înscrierea disciplinelor în catalogul clasei se face de către învăţător sau de către diriginte, citeţ şi în întregime, în conformitate cu planul-cadru aferent filierei/profilului/specializării corespunzătoare clasei respective şi în funcţie de disciplinele opţionale stabilite. (4) Pentru evaluarea semestrială, pentru înscrierea absenţelor, precum şi pentru încheierea mediilor semestriale şi anuale răspunde în mod direct titularul de disciplină. Este interzisă înscrierea datelor fără note. Dirigintele răspunde de exactitatea calculului aritmetic al mediei generale anuale. (5) La sfârşitul anului şcolar se întocmeşte, pe ultima pagină a catalogului clasei, un proces-verbal privind verificarea mediilor şi a mediilor generale, semnat de învăţător/diriginte şi de titularii de discipline şi vizat de directorul unităţii de învăţământ. (6) Notele/mediile înscrise greşit în catalog se corectează prin tăiere cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu notele corespunzătoare, cu cerneală roşie, se semnează de titularul de disciplină şi de director, care aplică ştampila. (7) Scoaterea catalogului din unităţile de învăţământ este interzisă. (8) Catalogul clasei, după completarea procesului-verbal tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, cu termen de păstrare permanent.  +  Articolul 13 (1) Catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor devine document şcolar cu regim special, după completare. Completarea să se face cu respectarea rubricaţiei din formular, conform metodologiei specifice fiecărui tip de examen. (2) Eventualele corecturi se fac cu cerneală roşie, se confirmă prin semnătura preşedintelui şi prin aplicarea ştampilei de examen, astfel încât să nu se acopere înscrisul din catalog. (3) După întocmire, catalogul de examen este verificat de toţi membrii comisiei care, după însuşirea conţinutului, semnează pe coperta formularului şi în locurile prevăzute expres în formular. (4) După completare, catalogul de examen se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar organizatoare/emitentă, cu termen de păstrare permanent.  +  Articolul 14Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător în cazul cataloagelor pentru examenele de corigenţă şi de diferenţe, care au o rubricaţie specifică. Termenul de păstrare în arhiva unităţii de învăţământ se face pe toată durata studiilor elevului.  +  Articolul 15 (1) Portofoliul personal pentru educaţie permanentă se eliberează tuturor elevilor care au absolvit un nivel de educaţie postgimnazial (şcoala de arte şi meserii, ciclul inferior al liceului, anul de completare, ciclul superior al liceului, învăţământ postliceal) şi, la cerere, elevilor care din diferite motive îşi întrerup studiile postgimnaziale. (2) Cap. I, II şi III din portofoliul personal pentru educaţie permanentă se completează de secretariatul şcolii pe baza înregistrărilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, iar cap. IV, V şi VI se completează de dirigintele clasei în colaborare cu cadrele didactice ale clasei. (3) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular cu autorizaţie de încredere eliberează portofoliu personal pentru educaţie permanentă. După completare se aplică ştampila proprie. (4) Portofoliul personal pentru educaţie permanentă se completează, se semnează de director şi se aplică ştampila unităţii de învăţământ, în două exemplare, din care unul se arhivează la unitatea de învăţământ emitentă cu termen permanent.  +  Articolul 16 (1) Foaia matricolă se eliberează, la cerere, numai elevilor care au absolvit un nivel de educaţie, conform sistemului naţional de învăţământ aprobat prin Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Foaia matricolă se întocmeşte, pe baza înregistrărilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, fără rotunjiri. (3) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular acreditate sau cu autorizaţie de încredere eliberează foi matricole întocmite şi semnate de conducerea acestora, pe care se aplică ştampila proprie. (4) Eliberarea foilor matricole se consemnează în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. (5) Pentru absolvenţii învăţământului profesional (şcoli de arte şi meserii şi/sau anul de completare) care îşi continuă studiile în învăţământul liceal, în rubricile corespunzătoare anilor şcolari absolviţi se trece baza legală de continuare a studiilor, respectiv: "Se continuă studiile conform Hotărârii Guvernului nr. ...... sau Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. ...... "; în această situaţie, media finală a anilor de studii se calculează pentru anii şcolari frecventaţi la învăţământul liceal (ciclul superior) şi nu se iau în calcul mediile anilor de studii din învăţământul profesional şi de la eventualele examene de diferenţe. (6) Foile matricole eliberate absolvenţilor învăţământului liceal, prevăzuţi la alin. (5) vor conţine în mod obligatoriu durata studiilor şcolii absolvite anterior învăţământului liceal şi nivelul de calificare obţinut.  +  Articolul 17 (1) Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire sunt documente şcolare care se deosebesc de celelalte documente prin faptul că se eliberează solicitanţilor pe bază de cerere, cu specificarea destinaţiei şi a termenului de valabilitate, şi nu au caracter de regim special. (2) Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire se completează pe baza datelor din registrul matricol, se semnează de către directorul/directorul adjunct şi de secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, se ştampilează, primesc număr şi se înregistrează în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei din unitatea de învăţământ. În registru trebuie să apară în clar numele şi prenumele/denumirea solicitantului, data solicitării, numărul, data şi persoana pe numele căreia se eliberează adeverinţa, numele în clar şi semnătura persoanei care a completat şi a eliberat documentul.  +  Articolul 18 (1) Prin adeverinţa de studii se precizează faptul că titularul a finalizat unul sau mai multe semestre/ani de studiu, că a parcurs anumite materii şi se indică mediile obţinute. (2) Adeverinţa de studii se eliberează elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali, împuterniciţilor acestora sau la solicitarea scrisă a unor unităţi de învăţământ ori a altor persoane juridice, aprobată de directorul unităţii de învăţământ. (3) Pentru orice alte solicitări, conducerea unităţii de învăţământ va elibera o adeverinţă simplă.  +  Articolul 19 (1) Adeverinţa de absolvire a studiilor se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobată de directorul unităţii de învăţământ. (2) Termenul de valabilitate al adeverinţei de absolvire este de 15 zile de la data eliberării.  +  Articolul 20 (1) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii devine document şcolar cu regim special, după completarea cu datele de identificare a elevului, atât la nivelul inspectoratelor şcolare, cât şi al unităţilor de învăţământ care gestionează acte de studii. (2) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii cuprinde toate categoriile de acte de studii, dar se completează numai rubricile corespunzătoare actelor de studii care se eliberează absolvenţilor nivelului de educaţie corespunzător unităţii de învăţământ. (3) Înscrierea datelor se face în ordine cronologică, fără să se lase rânduri libere între o activitate şi alta, chiar dacă este vorba de primire, predare sau transfer de acte. (4) În prima parte a registrului sunt înscrise formularele actelor de studii primite atât la nivel de inspectorat, cât şi la nivel de unitate de învăţământ. (5) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii cuprinde şi o a doua parte, care se referă la evidenţa eliberării actelor de studii către unităţile de învăţământ sau absolvenţilor. (6) Eventualele corecturi se fac numai cu cerneală roşie, în rubrica imediat următoare sau în rubrică separată, dacă este posibil, iar dacă nu, pe acelaşi rând. (7) Numerotarea actelor de studii eliberate se face începând cu numărul 1 şi continuă până la epuizarea lotului seriei respective; în procesul-verbal de la sfârşitul registrului se face menţiunea poziţiilor anulate, a stocului existent, certificându-se în clar numele persoanelor care au efectuat operaţiunile de întocmire şi eliberare. Menţiunea se semnează de secretarul-şef/secretar şi se avizează de director. (8) Numerotarea seriei noi se face începând cu nr. 1 şi nu în continuare. (9) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii, după completarea procesului-verbal tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, cu termen permanent.  +  Capitolul III Eliberarea actelor de studii  +  Articolul 21 (1) Actele de studii se eliberează de către unităţile de învăţământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu. (2) Actele de studii se eliberează, de regulă, titularilor, care semnează pe actul original şi pe cotor/matcă; în situaţii excepţionale - persoane grav bolnave, netransportabile, absente din ţară etc. -, actele de studii se eliberează persoanelor mandatate, pe bază de procură autentificată de biroul notarului public/consulat. (3) În cazul elevilor sub 16 ani, actele de studii pot fi eliberate părinţilor/reprezentanţilor legali, fără a fi necesară procura prevăzută la alin. (2). (4) Mandatarul semnează pentru primire, în clar, în registrul matricol, în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii şi pe cotorul/matca actului de studii eliberat, dar nu şi pe formularul original al actului de studii eliberat. În registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii, la rubrica "Menţiuni", se înscriu: numele, prenumele şi calitatea împuternicitului, precum şi datele de identitate ale acestuia. (5) Pentru absolvenţii unităţilor de învăţământ cu autorizaţie de încredere, actele de studii se eliberează de către unitatea de învăţământ acreditată la care s-a susţinut examenul de finalizare. (6) Actele de studii completate şi neridicate ca urmare a decesului titularului pot fi eliberate soţului/soţiei, precum şi unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradele I şi II) titularului decedat, în baza unei cereri aprobate de inspectoratul şcolar, însoţită de copia legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie, pe propria răspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea actului de studii.  +  Articolul 22 (1) Toţi absolvenţii învăţământului de stat şi/sau particular acreditat care, în baza unei aprobări speciale, susţin şi promovează examenul de finalizare a studiilor la o altă unitate similară de învăţământ situată în alt judeţ sunt înscrişi în registrul matricol (pe baza certificatului de absolvire a liceului şi a foii matricole) şi vor primi acte de studii eliberate de unitatea de învăţământ unde au susţinut şi au promovat examenul. (2) Aprobarea specială se acordă, în cazuri bine justificate, de către cele două inspectorate şcolare, cu avizul celor două unităţi de învăţământ.  +  Articolul 23 (1) Actele de studii se eliberează titularului/mandatarului pe baza prezentării documentului de identitate/procurii. (2) Prin document de identitate se înţelege buletinul/cartea de identitate sau paşaportul. (3) În cazul în care nu există concordanţă deplină între actele de studii şi actul de identitate prezentat de titular, este necesar ca aceasta să fie clarificată împreună cu organele de stat competente. (4) Actele de studii se eliberează titularilor - cetăţeni străini, pe baza paşaportului. În cazul în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri autentificate de biroul notarului public sau eliberate de ambasada ţării respective în România ori de oficiul diplomatic/consular român din ţara de reşedinţă, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (4).  +  Articolul 24 (1) Titularii sunt obligaţi să îşi ridice actele de studii în termen de cel mult 3 luni de la data întocmirii acestora. (2) Titularul/mandatarul este obligat să verifice corectitudinea datelor din formularul tipizat şi să semnaleze pe loc eventualele greşeli constatate. (3) Conducerea unităţilor de învăţământ are obligaţia de a lua măsuri pentru evitarea stocării nejustificate a actelor de studii, înştiinţându-i la timp pe toţi absolvenţii în vederea ridicării actelor de studii respective. (4) Actele de studii întocmite, dar neridicate se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ emitente până la eliberare.  +  Articolul 25Elevilor absolvenţi - cetăţeni români sau străini - li se eliberează actele de studii, cu condiţia să se achite de toate obligaţiile financiare sau de altă natură către unitatea de învăţământ respectivă.  +  Articolul 26 (1) Eliberarea actelor se consemnează în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. (2) Procura folosită de persoanele mandatate se păstrează în arhiva unităţii respective, cu termen permanent. (3) Pentru toate categoriile de acte de studii şi documente şcolare eliberate se ţine o evidenţă corespunzătoare în registrele tipizate aflate în uz, consemnându-se: numărul de ordine dat de unitatea de învăţământ, numărul de înregistrare al inspectoratului şcolar, seria şi numărul formularului, numele şi prenumele titularului, prenumele tatălui/mamei, locul şi data naşterii titularului, felul actului eliberat, anul şcolar în care titularul a terminat studiile, data eliberării, numele şi prenumele celui care a completat şi a eliberat actul, semnătura de primire, menţiuni.  +  Capitolul IV Întocmirea şi eliberarea duplicatelor de pe actele de studii  +  Articolul 27 (1) În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de învăţământ care a eliberat actul respectiv eliberează un duplicat al acestuia întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva unităţii de învăţământ sau în cea a inspectoratului şcolar, din care rezultă situaţia şcolară a solicitantului. (2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent: a) declaraţia notarială, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv; b) dovada publicării pierderii, distrugerii, furtului sau a completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; c) copie legalizată la biroul notarului public de pe certificatul de naştere/căsătorie; d) două fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm; e) aprobarea scrisă a inspectoratului şcolar pentru eliberarea duplicatului. (3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, depunând un anunţ care va cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original, numele titularului, iniţiala prenumelui tatălui/mamei şi toate prenumele titularului, anul absolvirii, seria şi numărul actului, numărul şi data la care a fost înregistrat în evidenţele unităţii de învăţământ emitente.  +  Articolul 28 (1) Duplicatul actului de studii se întocmeşte pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii şi se eliberează după procedura prevăzută la actele de studii originale. (2) În situaţia în care nu se mai găsesc formulare de acelaşi tip, se eliberează un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat după modelul actului original, în care se înscriu datele existente în arhivă privind situaţia şcolară a solicitantului. În această situaţie se aplică timbru fiscal. (3) Pe duplicatele actelor de studii se completează cu (ss) numele şi prenumele preşedintelui comisiei pentru examenul respectiv, directorului, secretarului etc., existenţi în funcţiile respective la data absolvirii studiilor de către solicitanţi; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menţionate mai înainte, se completează (ss) "indescifrabil". (4) Pe duplicatul actelor de studii, într-un spaţiu corespunzător, se face menţiunea: "duplicat tipizat" sau, după caz, "redactat" - "eliberat conform aprobării ...... (denumirea instituţiei/ organului care a aprobat eliberarea duplicatului) nr. ..... din ..... . Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii". Urmează numele şi prenumele, în clar, ale directorului şi secretarului unităţii de învăţământ emitente. (5) Se aplică ştampila unităţii emitente pe timbrul fiscal în condiţiile alin. (2) şi lângă semnătura directorului. (6) Duplicatele actelor de studii poartă, în partea de sus, seria şi numărul actului original eliberat, data şi numărul acordat de unitatea de învăţământ respectivă în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. (7) Pe duplicat se înregistrează numărul şi data eliberării, număr care se completează cu cerneală roşie în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii sau într-un registru similar pentru generaţiile de absolvenţi anterioare anului 2005, completat separat, semnat de titular/împuternicit. Numerotarea în registru începe de la 1 şi se continuă până la epuizarea registrului. (8) În registrul de eliberare a actului original, la titular, se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului, numărul din registrul de eliberare şi data eliberării. (9) Borderoul pentru aplicarea timbrului sec pe duplicate cuprinde următoarele rubrici: nr. crt., numele, iniţiala prenumelui tatălui/mamei, prenumele complet al absolventului, seria şi numărul formularului, numărul dat de unitatea de învăţământ, anul absolvirii, menţiuni - seria şi numărul actului original -, urmându-se aceeaşi procedură ca şi pentru actele de studii originale. (10) În registrul matricol şi pe matca/cotorul actului original - când actul s-a eliberat din carnet cu matcă/cotor - se consemnează seria şi numărul duplicatului eliberat. (11) La eliberarea duplicatelor pe baza documentelor din arhivele unităţilor de învăţământ particulare, confesionale sau ale unităţilor de învăţământ echivalente cu acestea, care au funcţionat înainte de reforma învăţământului din anul 1948, pe formular se menţionează, în mod obligatoriu, dacă în perioada respectivă unităţile de învăţământ în cauză aveau ori nu dreptul de publicitate, precum şi dacă din arhivă rezultă sau nu că titularul actului a absolvit ori nu examenele cerute de lege, în faţa comisiilor instituite de drept.  +  Articolul 29 (1) Absolvenţii unei unităţi de învăţământ a cărei arhivă se găseşte la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, care solicită un duplicat după un act de studii ori document şcolar, depun la inspectoratul şcolar o cerere de eliberare a duplicatului, însoţită de actele doveditoare, eliberate de Arhivele Naţionale/direcţiile judeţene ale acestora. (2) Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul şcolar nominalizează o unitate de învăţământ cu acelaşi nivel de pregătire, cu domeniu identic/asemănător, în vederea eliberării duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate în aceste condiţii poartă menţiunea: "A fost eliberat conform Aprobării inspectoratului şcolar nr. ..... din data ..... pe baza documentelor confirmate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale care deţine arhiva fostei ...... (denumirea fostei unităţi). Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii." Urmează numele şi prenumele, în clar, ale directorului şi secretarului unităţii de învăţământ emitente.  +  Articolul 30 (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de până la 30 de zile de la aprobarea cererii. (2) Duplicatul se eliberează titularului/mandatarului conform prevederilor art. 21. (3) În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau al completării greşite din vina unităţii de învăţământ emitente a duplicatului, se eliberează un alt exemplar, cu respectarea prevederilor referitoare la întocmirea şi eliberarea duplicatelor.  +  Capitolul V Reconstituirea situaţiei şcolare  +  Articolul 31Situaţiile şcolare corespunzătoare actelor de studii pot fi reconstituite, la cererea titularilor, numai dacă se face dovada, prin acte emise de organele de stat competente, că arhiva unităţii de învăţământ care a eliberat actul original a fost distrusă sau pierdută.  +  Articolul 32Cererile de reconstituire se depun de către titulari la inspectoratele şcolare în raza cărora funcţionează sau a funcţionat unitatea de învăţământ respectivă.  +  Articolul 33La cererea de reconstituire a situaţiei şcolare se anexează următoarele:1. declaraţia dată de titularul actului ce urmează a fi reconstituit, autentificată notarial; declaraţia trebuie să cuprindă următoarele elemente necesare pentru identificare: a) denumirea actului solicitat; b) denumirea unităţii de învăţământ care a eliberat actul de studii original; c) ziua, luna, anul, sesiunea absolvirii; d) numele şi prenumele sub care a fost eliberat; e) împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus;2. dovada pentru plata taxelor prevăzute de legislaţia în vigoare;3. două fotografii alb-negru sau color, format 3 x 4 cm;4. dovada eliberată de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale sau de primăria comunei/oraşului/municipiului, din care să rezulte că arhiva şcolii în care s-au aflat documentele privind situaţia şcolară cerută de solicitant a fost distrusă sau pierdută;5. declaraţiile notariale a 3 martori - foşti colegi şi cel puţin un profesor - care cunosc situaţia şcolară a acestuia şi pot preciza anii şcolari promovaţi de solicitant. Martorii sunt, de regulă, cadre didactice din unitatea de învăţământ pe care solicitantul i-a avut ca profesori la clasa/clasele ori în anul/anii de studii pentru care se cere reconstituirea situaţiei şcolare sau la examenul de absolvire;6. copie de pe cartea de muncă sau alt act echivalent, dacă este cazul;7. certificatul de naştere în copie legalizată;8. orice alte dovezi.  +  Articolul 34Dosarul întocmit pentru reconstituirea studiilor se înaintează spre aprobare inspectoratelor şcolare.  +  Articolul 35 (1) În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada deţinerii unui act de studii sau dacă se apreciază că dovezile din dosarul de reconstituire a studiilor nu sunt pe deplin concludente, Ministerul Educaţiei şi Cercetării decide emiterea actului de studii solicitat în urma promovării unor examene de verificare. (2) Examenele de verificare a cunoştinţelor se susţin global şi nu pentru fiecare clasă în parte şi constau în probe scrise şi orale la principalele discipline de studii din planul de învăţământ: a) pentru învăţământul primar: limba română, matematică, istorie, geografie; b) pentru învăţământul gimnazial: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie; c) pentru învăţământul profesional: limba şi literatura română, matematică, o disciplină de specialitate (în funcţie de profil) şi o probă practică; d) pentru învăţământul liceal, postliceal şi de maiştri: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, o limbă modernă (după caz), o disciplină de pregătire în meserie (în funcţie de profil) şi o probă practică, dacă este cazul. (3) În cazul în care pentru eliberarea actului de studii solicitat prin reconstituire este necesară susţinerea unor examene, se menţionează şi notele obţinute la acest examen de verificare a cunoştinţelor, într-o foaie matricolă, anexată la actul de studii.  +  Articolul 36Pe baza analizei actelor prezentate, inspectoratul şcolar nominalizează o unitate de învăţământ cu acelaşi nivel de pregătire, cu domeniu identic/asemănător, în vederea eliberării duplicatului solicitat. Duplicatele actelor eliberate în aceste condiţii poartă menţiunea: "A fost eliberat conform Aprobării inspectoratului şcolar nr. ..... din data ..... pe baza reconstituirii situaţiei şcolare de la ...../(denumirea fostei unităţi) ........ .Confirmăm valabilitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii." Urmează numele şi prenumele, în clar, ale directorului şi secretarului unităţii de învăţământ emitente.  +  Capitolul VI Anularea şi/sau modificarea actelor de studii şi ale documentelor şcolare  +  Articolul 37 (1) Formularele actelor de studii completate greşit, cu ştersături, adăugări, cu ştampilă aplicată necorespunzător sau fără fotografie, parţial distruse sau pronunţat deteriorate se anulează cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului cuvântul "ANULAT", atât pe actul care urma să fie anulat, cât şi pe matcă/cotor. (2) Menţiunea respectivă se face şi în registrul de evidenţă a actelor de studii. (3) În astfel de cazuri conducerile unităţilor de învăţământ dispun completarea altor formulare corespunzătoare, astfel: a) act original, în cazul în care actul anulat nu a fost eliberat (se află în carnet) şi se păstrează aceleaşi elemente de identificare a unităţii de învăţământ (denumire, ştampilă etc.); b) duplicat, în cazul în care se constată imposibilitatea de a se completa în întregime un formular de act original. În acest caz cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de copia de pe actul de identitate şi două fotografii alb-negru sau color, format 3x4 cm.  +  Articolul 38 (1) În cazul dispariţiei unui formular pentru acte de studii, directorul unităţii de învăţământ respective întreprinde cercetări, încheie proces-verbal despre cele constatate, sesizează imediat organul ierarhic superior şi apoi, cu avizul acestuia, organele de urmărire penală. (2) Formularele pentru acte de studii care fac obiectul alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către unitatea şcolară în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Actele de studii pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest caz se face menţiunea în registrul matricol şi în registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o.  +  Articolul 39 (1) Modificarea unor rubrici din documentele şcolare se face pentru îndreptarea unor erori sau omisiuni comise cu ocazia înregistrărilor, prin bararea textului greşit printr-o linie orizontală trasă cu cerneală roşie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneală roşie. (2) Modificarea este semnată de către directorul unităţii de învăţământ şi se ştampilează.  +  Capitolul VII Conţinutul şi forma actelor de studii şi ale documentelor şcolare  +  Articolul 40 (1) Conţinutul şi forma actelor de studii sunt prevăzute în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezentul regulament. (2) Actele de studii se tipăresc pe hârtie specială cu filigran continuu, sunt înseriate, numerotate şi prevăzute cu elemente de siguranţă. (3) Formularele actelor de studii se broşează în carnete.  +  Articolul 41Documentele şcolare pot fi tipărite numai pe hârtie de calitate, astfel încât să asigure păstrarea înscrisurilor o perioadă de timp foarte îndelungată (de regulă 70-100 de ani), cu respectarea obligatorie a modelului şi conţinutului aprobat anual de minister.  +  Capitolul VIII Achiziţionarea, evidenţa şi gestiunea actelor de studii şi a documentelor şcolare  +  Articolul 42 (1) Necesarul de formulare pentru actele de studii şi pentru celelalte documente şcolare se determină, sub directa coordonare a directorului unităţii beneficiare, în raport cu cifra de şcolarizare, cu numărul absolvenţilor şi se înaintează inspectoratului şcolar. (2) În baza necesarului furnizat de unităţile de învăţământ, inspectoratele şcolare comandă agentului economic, stabilit conform reglementărilor legale, cantităţile necesare din fiecare formular pentru anul de învăţământ următor. Se pot comanda, în limitele a 5-10% în plus, formularele pentru actele de studii necesare întocmirii duplicatelor şi pentru acoperirea numărului de formulare anulate ca urmare a greşelilor de completare a acestora. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin compartimentul de specialitate, acordă anual serie şi număr pentru toate tipurile de formulare ale actelor de studii şi controlează sistematic respectarea riguroasă a gestionării acestora.  +  Articolul 43 (1) Formularele actelor de studii sunt preluate de la agentul economic de un delegat, în baza împuternicirii speciale date de inspectorul şcolar general. Predarea/preluarea formularelor se face cu proces-verbal care conţine în mod obligatoriu seriile şi numerele actelor de studii. (2) Inspectorul şcolar general desemnează, în afara delegatului împuternicit, o a doua persoană ca însoţitor. (3) Preluarea/predarea în orice alt mod a formularelor actelor de studii şi a documentelor şcolare este interzisă.  +  Articolul 44 (1) Inspectorii şcolari generali sau inspectorii şcolari generali adjuncţi, care răspund de actele de studii, împreună cu comisia de recepţie a inspectoratului verifică, la sosirea în instituţie, toate formularele pentru actele de studii procurate şi le predau, pe bază de proces-verbal, persoanelor desemnate prin decizie a inspectoratului şcolar general pentru a răspunde de gestiunea actelor de studii. (2) După verificarea efectuată de comisia de recepţie a inspectoratului şcolar, gestionarul înregistrează documentele în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. În acelaşi registru se evidenţiază şi eliberarea formularelor către unităţile de învăţământ. (3) În cazul constatării unor nereguli, inspectoratul şcolar informează, în termen de 24 de ore, agentul economic furnizor şi ia măsurile corespunzătoare pentru soluţionarea diferendelor.  +  Articolul 45 (1) Inspectoratul şcolar, prin gestionar, predă delegaţilor împuterniciţi ai unităţilor de învăţământ formularele actelor de studii, în concordanţă cu necesarul de imprimate pentru promoţia anului respectiv, întocmindu-se un proces-verbal de predare-primire. (2) Pe baza procesului-verbal de predare-primire se descarcă gestiunea inspectoratului şcolar, prin înregistrarea în registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii, la rubrica "Predare", cu menţionarea datei eliberării, a seriei şi numărului formularului, denumirii unităţii de învăţământ căreia i s-au predat formularele, numelui, prenumelui, datelor din buletinul/cartea de identitate şi semnăturii directorului unităţii de învăţământ. (3) Transferul actelor de studii între unităţile de învăţământ este posibilă numai cu aprobarea inspectoratului şcolar.  +  Articolul 46La nivelul unităţii de învăţământ, pe baza aceluiaşi proces-verbal de predare-primire, secretarul/secretarul-şef înregistrează toate formularele actelor de studii primite în registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.  +  Articolul 47 (1) Păstrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate şi neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidenţă, precum şi a documentelor - împuterniciri speciale, delegaţii, procese-verbale etc. - pe baza cărora au fost primite/predate sau eliberate imprimatele se face în dulapuri metalice, în condiţii de securitate deplină, cu termen permanent. (2) Diplomele, certificatele, atestatele, foile matricole sau alte documente referitoare la situaţia şcolară a titularilor decedaţi se păstrează în arhiva şcolii. (3) Directorii unităţilor de învăţământ asigură baza materială necesară şi răspund de organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de întocmire şi păstrare a documentelor şcolare, precum şi de eliberarea actelor de studii.  +  Articolul 48Formularele actelor de studii necompletate existente în unităţile de învăţământ de stat sau particular, care nu au fost procurate prin inspectoratele şcolare, achiziţionate după 1995, se anulează şi se casează.  +  Articolul 49 (1) La schimbarea directorului sau a persoanei împuternicite cu gestionarea actelor de studii dintr-o unitate şcolară în cadrul căreia sunt gestionate formulare ale actelor de studii, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidenţă, se predau cu proces-verbal noului director şi persoanei numite pentru a îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament, menţionându-se în mod obligatoriu denumirea actelor aflate în gestiune, seria şi numărul lor, împreună cu procesele-verbale de predare-primire anterioare. (2) Predarea-primirea se face prin redactarea unui proces-verbal, în două exemplare, în prezenţa unui reprezentant al inspectoratului şcolar, desemnat de inspectorul şcolar general. Un exemplar al procesului-verbal se înaintează inspectoratului şcolar.  +  Articolul 50La sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, directorul unităţii de învăţământ verifică modul de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. Toate aceste elemente sunt menţionate într-un proces-verbal, a cărui copie este înaintată inspectoratului şcolar.  +  Articolul 51Unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate comandă documentele şcolare numai prin intermediul inspectoratului şcolar în a cărui rază de activitate funcţionează.  +  Articolul 52 (1) La intervale de timp de 10 ani, la nivelul inspectoratelor şcolare, se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, comisii care pot hotărî, pe bază de proces-verbal, casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate în stoc. Din comisie fac parte: a) inspectorul şcolar general adjunct - preşedinte; b) inspectorul şcolar sau altă persoană care răspunde de gestiunea formularelor pentru acte de studii la nivelul inspectoratului şcolar - membru; c) un director de liceu - membru; d) consilierul juridic al inspectoratului şcolar - membru; e) secretarul/secretarul-şef al unei unităţi de învăţământ liceal - secretar. (2) Unităţile de învăţământ prezintă la inspectoratele şcolare actele de studii necompletate propuse pentru casare, pe bază de proces-verbal, în baza căruia se descarcă de gestiune. (3) Procesele-verbale de casare se întocmesc în trei exemplare şi cuprind în mod obligatoriu următoarele date: felul formularului actului de studii, seria şi numărul fiecărui formular sau act propus pentru casare, modul în care au fost casate, data întocmirii, semnăturile descifrabile ale membrilor comisiei.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 53 (1) În cazul în care unele unităţi de învăţământ au fost reorganizate sau desfiinţate, actele de studii originale, neeliberate la absolvire, duplicatele sau foile matricole se completează şi se eliberează după metodologia prevăzută în prezentul regulament, de către unitatea de învăţământ desemnată de inspectoratul şcolar să păstreze arhiva unităţii de învăţământ reorganizate sau desfiinţate. (2) Duplicatele actelor eliberate în aceste condiţii poartă şi menţiunea: "A fost eliberat de ...... care deţine arhiva fostei ......../(denumirea fostei unităţi)........ ."  +  Articolul 54Pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 44 alin. (1) răspund disciplinar, material sau penal, în condiţiile legii.  +  Articolul 55Emiterea actelor de studii de către unităţile de învăţământ particular cu autorizaţie de încredere, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 alin. (1), se pedepseşte conform legii penale. Actele eliberate sunt nule de drept.  +  Articolul 56 (1) Cererile pentru eliberări de acte de studii sau extrase din documentele şcolare ori pentru confirmarea lor, primite direct din străinătate de către instituţiile/unităţile de învăţământ, se soluţionează de către acestea conform procedurilor din prezentul regulament. (2) Extrasele din programele şi planurile de învăţământ, adeverinţele de orice fel, care se eliberează cetăţenilor străini sau români, fac obiectul deciziei unităţii de învăţământ pe care solicitanţii au absolvit-o.  +  Articolul 57Inspectoratele şcolare vizează acte de studii şi foi matricole, pe baza unor metodologii specifice.  +  Articolul 58 (1) Diplomele de orice fel emise de unităţile de învăţământ preuniversitar din străinătate nu fac obiectul vizării de către inspectoratele şcolare. (2) Diplomele, certificatele şi celelalte acte de studii obţinute în străinătate sunt valabile în România numai după echivalarea acestora conform legii.  +  Articolul 59 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte criteriile pentru echivalarea studiilor efectuate în unităţile de învăţământ preuniversitar din străinătate. (2) Studiile absolvite în unităţile de învăţământ din străinătate se echivalează, conform normelor în vigoare, cu studiile absolvite în unităţi de învăţământ din România, cu sau fără examene de diferenţă. (3) Cetăţenii români, titularii actelor respective, se pot adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, solicitând atestate sau adeverinţe de echivalare.  +  Articolul 60 (1) Inspectorii şcolari generali sunt obligaţi să asigure controlul sistematic al activităţii de gestionare, întocmire, de eliberare a actelor de studii şi a celorlalte documente şcolare, de păstrare şi arhivare a acestora. (2) Termenul de păstrare al documentelor şcolare menţionat în prezentul regulament poate fi modificat prin nomenclatorul documentelor create şi deţinute de unităţile de învăţământ din cadrul inspectoratului şcolar, aprobat de direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 61 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează anual instruiri, precum şi acţiuni de control, privind modul în care sunt procurate, înregistrate, păstrate, completate şi eliberate actele de studii şi documentele şcolare. (2) Prezentul regulament se completează cu prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar referitoare la actele de studii, precum şi cu cele din alte ordine ale ministrului.  +  Anexa 1────────la regulament──────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ │ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ │ └───────────────┘ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT ││ DE PROMOVARE A TESTELOR NAŢIONALE │ │ DE ││ │ │ PROMOVARE A TESTELOR ││ │ │ NAŢIONALE ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ │ │ ││ C.N.P|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ ││ absolvent a clasei a VIII-a la │ │ ││ ..............................*1) │ │ D ............................... ││ codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................, │ │ ││ judeţul ........................, │ │ absolvent a clasei a VIII-a la ..... ││ a promovat testele naţionale în │ │ ..................................., ││ sesiunea 200... │ │ ││ │ │ codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ din localitatea ..................., ││ │ │ ││ L.S. │ │ judeţul ..........................., ││ │ │ ││ │ │ a promovat testele naţionale în ││ Nr. ........*2) din anul 200...., │ │ ││ luna ........, ziua ..... │ │ sesiunea 200 ..... ││ Semnatura titularului ............ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ *1) Unitatea de invatamant │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ *2) Se trece numărul curent din │ │ ││ registrul unic de evidenta a │ │ L.S. ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ ││ Decuparea din carnet se face prin │ │ ││ taiere, cu foarfeca, pe linia │ │ ││ ondulata │ │ ││ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ │ │ ziua ....... ││ │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘──────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐│SITUAŢIA SCOLARA LA TESTELE NAŢIONALE│ │SITUAŢIA SCOLARA LA TESTELE NAŢIONALE││.....................................│ │.....................................││.....................................│ │.....................................││ (unitatea de invatamant) │ │ (unitatea de invatamant) ││ │ │ ││din localitatea ....................,│ │din localitatea ....................,││judeţul ............................,│ │judeţul ............................,││sesiunea 200.. │ │sesiunea 200.. ││ │ │ │├────────────────────────────┬────────┤ ├────────────────────────────┬────────┤│Disciplina testata │Nota │ │Disciplina testata │Nota │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│Limba şi literatura │ │ │Limba şi literatura │ ││română │ │ │română │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│Limba şi literatura │ │ │Limba şi literatura*1) │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│Matematica │ │ │Matematica │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│ │ │ │ *2) │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│MEDIA GENERALĂ LA TESTELE │ │ │MEDIA GENERALĂ LA │ ││NAŢIONALE │ │ │TESTELE NAŢIONALE │ ││ │ │ ├────────────────────────────┴────────┤├────────────────────────────┴────────┤ │PRESEDINTELE COMISIEI ││ │ │L.S. ││PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ SECRETAR, ││L.S. │ └─────────────────────────────────────┘│ │ ┌─────────────────────────────────────┐│ │ │*1) Se va completa pentru elevii ││ │ │aparţinând minoritatilor naţionale, ││ │ │care au frecventat cursurile gimnazi-││ │ │ale în limba materna. ││ SECRETAR, │ │*2) Se va completa "Istorie" sau ││ │ │"Geografie", în functie de opţiunea ││ │ │ scrisa a absolventului │└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2────────la regulament─────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE ECHIVALARE A EXAMENULUI DE │ │ DE ││ CAPACITATE │ │ ECHIVALARE A EXAMENULUI ││ │ │ DE CAPACITATE ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ │ │ ││ absolvent a învăţământului │ │ ││ obligatoriu la ...................,│ │ D ............................... ││ │ │ absolvent a învăţământului ││ codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ obligatoriu la .................. ││ din localitatea ................, │ │ codul SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ judeţul ........................, │ │ din localitatea ................. ││ în anul 19..., │ │ judeţul ......................... ││ │ │ în anul 19..., ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ i se elibereaza │ │ ││ │ │ C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ CERTIFICAT DE ECHIVALARE A │ │ ││ EXAMENULUI DE CAPACITATE, │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ CERTIFICATUL DE ECHIVALARE ││ │ │ A EXAMENULUI DE CAPACITATE ││ DIRECTOR, │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ ││ │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││Nr. ......*1) │ │ L.S. ││Data eliberarii anul 200..., luna...│ │ SECRETAR, ││ziua ..... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA SCOLARA LA DISCIPLINELE │ │ SITUAŢIA SCOLARA LA DISCIPLINELE ││ DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE │ │ DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE │├──────┬───────┬───────┬───────┬──────┤ ├──────┬───────┬───────┬───────┬──────┤│Media │Limba │ │Matema-│ │ │Media │Limba │ │Matema-│ ││ pe │ şi │ │tica │ │ │ pe │ şi │*1) │tica │*2) ││disci-│litera-│ │ │ │ │disci-│litera-│ │ │ ││plina │tura │ │ │ │ │plina │tura │ │ │ ││ │ramana │ │ │ │ │ │ramana │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Clasa │ │ │ │ │ │Clasa │ │ │ │ ││a V-a │ │ │ │ │ │a V-a │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Clasa │ │ │ │ │ │Clasa │ │ │ │ ││a VI-a│ │ │ │ │ │a VI-a│ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Clasa │ │ │ │ │ │Clasa │ │ │ │ ││a VIIa│ │ │ │ │ │a VIIa│ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Clasa │ │ │ │ │ │Clasa │ │ │ │ ││aVIIIa│ │ │ │ │ │aVIIIa│ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤ ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│Media │ │ │ │ │ │Media │ │ │ │ ││gene- │ │ │ │ │ │gene- │ │ │ │ ││rala a│ │ │ │ │ │rala a│ │ │ │ ││disci-│ │ │ │ │ │disci-│ │ │ │ ││plinei│ │ │ │ │ │plinei│ │ │ │ ││în │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ ││gimna-│ │ │ │ │ │gimna-│ │ │ │ ││ziu │ │ │ │ │ │ziu │ │ │ │ │├──────┴───────┴───────┴───────┴──────┤ ├──────┴───────┴───────┴───────┴──────┤│Media de echivalare │ │Media de echivalare ││a examenului de │ │a examenului ││capacitate │ │De capacitate │├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││L.S. │ │L.S. ││ │ │ ││ SECRETAR, │ │ SECRETAR, ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │*1) Limba şi literatura materna ││ │ │pentru elevii aparţinând minorita- ││ │ │tilor naţionale, care au frecventat ││ │ │cursurile gimnaziale în limba ││ │ │materna.) ││ │ │*2) Se va completa "Istorie" sau ││ │ │"Geografie", în functie de opţiunea ││ │ │scrisa a absolventului │└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3───────la regulament───────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ││ │fotografie││ │ ┌──────────┐ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ Loc │ ││ └──────────┘│ │ │ pentru │ (**) ││ L.S. │ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ └──────────┘ ││ CERTIFICAT │ │ L.S. ││ DE ABSOLVIRE A SCOLII │ │ ││ ────────────────────── *1) │ │ CERTIFICAT ││ │ │ DE ││ │ │ ABSOLVIRE A SCOLII ││ D .............................* 2)│ │ ││ care a urmat cursurile ........... │ │ ││ ...............................* 1)│ │ ││ cu durata de ... ani, la ........, │ │ D ...................................││ .................................. │ │ care a urmat cursurile ..............││ │ │ cu durata de .... ani, la ...........││ din localitatea ................, │ │ .....................................││ judeţul ........................, │ │ din localitatea ................. ││ având │ │ judeţul ......................... ││ │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ i se acordă │ │ având ││ │ │ C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ i se acordă ││ │ │ ││ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A │ │ ││ SCOLII │ │ ││ ─────────────────────── *1) │ │ ││ │ │ ││în urma rezultatelor obtinute la │ │ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE ││...............*3) din sesiunea .. │ │ A SCOLII ││......200..., organizat la ........ │ │ ││................................... │ │ ──────────────────────── ││din localitatea ................... │ │ ││judeţul ..........., fiind declarat │ │ ││....... calificat .............*4) │ │în urma rezultatelor obtinute la .....││în meseria ....................... │ │......................................││ │ │din sesiunea ...... 200..., ││PRESEDINTELE COMISIEI, │ │organizat la ........................ ││L.S. │ │din localitatea ..................... ││ │ │judeţul ............................. ││ │ │fiind declarat calificat ............ ││Nr. ......*5) din anul 200 ...., │ │în meseria .......................... ││luna ..... ziua ..... │ │ ││ │ │ ││Semnatura titularului ............. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││*1) Nivelul de invatamant absolvit │ │L.S. ││şcoala de ucenici; şcoala profesi- │ │ ││onala; │ │ ││*2) Se completeaza cu numele, initi-│ │ ││ala (initialele) tatalui şi │ │ ││prenumele titularului; │ │ ││*3) Forma de absolvire: proba │ │ ││practica; examen de absolvire; │ │Nr. ....... ││*4) Nivelul de calificare:muncitor- │ │Data eliberarii: anul 200..., ││ucenic; muncitor; │ │luna ......, ziua ....., ││*5) Se trece numărul curent din │ │ ││registrul de evidenta a actelor de │ │ ││studii, existent în şcoala. │ │ Semnatura titularului ......... ││ │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARI (pe vertical în formular)   **) loc pentru stampila┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐│SITUAŢI LA ..........................│ │SITUAŢI LA .......................*3)││desfăşurat la .......................│ │desfăşurat la .......................││din localitatea .....................│ │din localitatea .....................││judeţul .............................│ │judeţul .............................││sesiunea ............................│ │sesiunea ............................││anul 200 ..... │ │anul 200 ..... ││ │ │ ││ │ │ │├────────────────────────────┬────────┤ ├────────────────────────────┬────────┤│Probele de .................│Nota │ │Probele de .............*3) │Nota │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────────┤ ├────────────────────────────┼────────┤│MEDIA LA ABSOLVIRE │ │ │MEDIA LA ABSOLVIRE │ │├────────────────────────────┴────────┤ ├────────────────────────────┴────────┤│ │ │PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │L.S. ││ │ │ Secretarul comisiei,││ │ ├─────────────────────────────────────┤│ │ │ Decuparea diplomei din carnet se ││PRESEDINTELE COMISIEI, │ │face prin taiere cu foarfeca, pe ││ │ │linia ondulata. ││ L.S. │ │ Completarea şi eliberarea diplomei ││ │ │se face în conformitate cu prevede- ││ │ │rile Regulamentului privind regimul ││ │ │juridic al actelor de studii şi al ││ Secretarul comisiei,│ │documentelor de evidenta scolara în ││ │ │învăţământul preuniversitar. │└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4───────la regulament─────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││Anexa la Certificatul de Absolvire │ │Anexa la Certificatul de Absolvire a ││a Scolii ......................... │ │Scolii ......................... ││Seria ..... Nr. ....*1) │ │Seria ..... Nr. ...... ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ADEVERINTA DE │ │ ADEVERINTA DE ││ COMPETENTE PROFESIONALE │ │ COMPETENTE PROFESIONALE ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ D ............................*2) │ │D ................................ ││ care a urmat cursurile .......... │ │care a urmat cursurile ........... ││ ..............................*3) │ │.................................. ││ la ............................... │ │la ............................... ││ din localitatea .................. │ │din localitatea .................. ││ judeţul .......................... │ │judeţul ..................., având ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ calificat ....................*4) │ │calificat ........................ ││ specializarea .....................│ │specializarea .................... ││ a dobândit pe durata scolarizarii, │ │a dobândit pe durata scolarizarii, ││ competentele profesionale │ │competentele profesionale ││ menţionate pe verso. │ │menţionate pe verso. ││ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ ││ L.S. │ │ ││ SECRETAR, │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││Nr. ........*5) │ │ ││Data eliberarii: anul 200...., │ │ ││luna....., ziua......, │ │DIRECTOR, ││ │ │ ││Semnatura titularului...............│ │ L.S. ││ │ │ SECRETAR, ││ │ │ ││*1) Se trece seria şi numărul │ │ ││certificatului de absolvire a stu- │ │ ││diilor. │ │ ││*2) Se completeaza cu numele, initi-│ │ ││ala (initialele) tatalui şi │ │ Nr. ........... ││prenumele titularului; │ │ ││*3)Nivelul de invatamant absolvit: │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││şcoala de ucenici, şcoala profesio- │ │ ziua ....... ││nala │ │ ││*4) Nivelul de calificare: │ │ Semnatura titularului .... ││muncitor-ucenic, muncitor │ │ ││*5) Se trece numărul curent din │ │ ││registrul de evidenta a actelor de │ │ ││studii, existent în şcoala. │ │ │└────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘────────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Competentele profesionale dobandite pe │Competentele profesionale ││ durata scolarizarii │ dobandite pe durata ││ │ scolarizarii ││ 1.__________________________________________ │ 1.___________________________││ 2.__________________________________________ │ 2.___________________________││ 3.__________________________________________ │ 3.___________________________││ 4.__________________________________________ │ 4.___________________________││ 5.__________________________________________ │ 5.___________________________││ 6.__________________________________________ │ 6.___________________________││ 7.__________________________________________ │ 7.___________________________││ 8.__________________________________________ │ 8.___________________________││ 9.__________________________________________ │ 9.___________________________││10.__________________________________________ │10.___________________________││11.__________________________________________ │11.___________________________││12.__________________________________________ │12.___________________________││13.__________________________________________ │13.___________________________││14.__________________________________________ │14.___________________________││15.__________________________________________ │15.___________________________││16.__________________________________________ │16.___________________________││17.__________________________________________ │17.___________________________││18.__________________________________________ │18.___________________________││19.__________________________________________ │19.___________________________││20.__________________________________________ │20.___________________________││ │ ││ │ ││ DIRECTOR, │ DIRECTOR, ││L.S. │L.S. ││ │ ││ SECRETAR, │ SECRETAR, ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘  +  Anexa 5────────la regulament─────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE ABSOLVIRE A SCOLII DE ARTE ŞI │ │ DE ││ MESERII │ │ ABSOLVIRE A SCOLII ││ │ │ DE ARTE ŞI MESERII ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ │ │ ││ care a urmat cursurile scolii de │ │ ││ arte şi meserii, cu durata de 2 │ │ D ............................... ││ (doi) ani, domeniul ............. │ │ care a urmat cursurile scolii de ││ ................................. │ │ arte şi meserii, cu durata de 2 ││ calificarea profesionala ........ │ │ (doi) ani, domeniul ............. ││ ................................, │ │ ................................. ││ la .............................. │ │ calificarea profesionala ........ ││ ................................, │ │ ................................, ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ la .............................. ││ din localitatea ................, │ │ ................................, ││ judeţul ........................, │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ din localitatea .... judeţul ..., ││ │ │ judeţul ........................, ││ i se elibereaza │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE │ │ ││ A SCOLII DE ARTE ŞI MESERII │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE ││ │ │ A SCOLII DE ARTE ŞI MESERII ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ ││ │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││ Nr. .....*1) din anul 200., luna...│ │ L.S. ││ ziua.... │ │ SECRETAR, ││ │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘──────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 6────────la regulament─────────────┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │*)│ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │ │ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE CALIFICARE PROFESIONALA │ │ DE ││ NIVEL 1 │ │ CALIFICARE PROFESIONALA ││ │ │ NIVEL 1 ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ │ │ ││ care a urmat cursurile scolii de │ │ ││ arte şi meserii, cu durata de 2 │ │ D ............................... ││ ani,............................. │ │ care a urmat cursurile scolii de ││ ................................. │ │ arte şi meserii, cu durata de 2 ││ │ │ ani, la ......................... ││cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ................................. ││din localitatea ................, │ │ ││judeţul ........................, │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ din localitatea ................. ││ │ │ judeţul ........................, ││i se acordă │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL DE │ │ ││ CALIFICARE PROFESIONALA │ │ ││ NIVEL 1 │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ i se acordă ││în urma rezultatelor obtinute la │ │ ││examenul de certificare a competen- │ │ ││telor profesionale, din sesiunea │ │ ││........20...., organizat la .......│ │ ││....................................│ │ CERTIFICATUL DE CALIFICARE ││din localitatea ....................│ │ PROFESIONALA ││judeţul ...........................,│ │ NIVEL 1 ││fiind declarat lucrator .........*1)│ │ ││în domeniul ........................│ │ ││ │ │în urma rezultatelor obtinute la ││PRESEDINTELE COMISIEI, │ │examenul de certificare a competente- ││L.S. │ │lor profesionale, din anul 200..., ││ │ │organizat la ................. din ││Nr. ......*2) din anul 200..., │ │localitatea ......... judeţul ........││luna....., ziua ...... │ │fiind declarat lucrator ..............││ │ │în domeniul ..........................││Semnatura titularului ............. │ │ ││ │ │PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │L.S. ││*1) Calificarea profesionala │ │ ││conform Anexei Nr.1.a la HG nr. │ │Nr. .... ││721 din 14 mai 2004 │ │Data eliberarii: anul 200... luna.... ││*2) Se trece numărul curent din │ │ziua .... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ││ formularelor actelor de studii. │ │ Semnatura titularului ......... ││ │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘────────────    *) MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)┌────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐│Situaţia la examenul de certificare │ │Situaţia la examenul de ││a competentelor profesionale │ │certificare a competentelor ││ │ │profesionale ││desfăşurat la .......................... │ │desfăşurat la ................││din localitatea ......................., │ │din localitatea .............,││judeţul ............................... │ │judeţul ......................││sesiunea .......... anul 200 ...... │ │sesiunea ...... anul 200 .....│├────────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────┬────────────────┤ ├────────────────┬─────────────┤│Probele de examen │Calificativ/Nota│ │Probele de │ Calificativ/││ │ │ │ examen │ Nota │├───────────────────────────┼────────────────┤ ├────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────┼────────────────┤ ├────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────┼────────────────┤ ├────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────┼────────────────┤ ├────────────────┼─────────────┤│Rezultatul examenului │ │ │Rezultatul │ │└───────────────────────────┴────────────────┘ │examenului │ │                                                ├────────────────┴─────────────┘┌────────────────────────────────────────────┐ ├──────────────────────────────┐│Competentele profesionale dobandite pe │ │Competentele profesionale ││ durata scolarizarii │ │ dobandite pe durata ││ │ │ scolarizarii ││ 1._________________________________________│ │ 1.___________________________││ 2._________________________________________│ │ 2.___________________________││ 3._________________________________________│ │ 3.___________________________││ 4._________________________________________│ │ 4.___________________________││ 5._________________________________________│ │ 5.___________________________││ 6._________________________________________│ │ 6.___________________________││ 7._________________________________________│ │ 7.___________________________││ 8._________________________________________│ │ 8.___________________________││ 9._________________________________________│ │ 9.___________________________││10._________________________________________│ │10.___________________________││11._________________________________________│ │11.___________________________││12._________________________________________│ │12.___________________________││13._________________________________________│ │13.___________________________││14._________________________________________│ │14.___________________________││15._________________________________________│ │15.___________________________││16._________________________________________│ │16.___________________________││17._________________________________________│ │17.___________________________││18._________________________________________│ │18.___________________________││19._________________________________________│ │19.___________________________││20._________________________________________│ │20.___________________________││ │ │ ││ │ │ ││PRESEDINTELE COMISIEI, │ │PRESEDINTELE COMISIEI, ││L.S. │ │L.S. ││ │ │ ││ SECRETAR, │ │ SECRETAR, ││ │ │ │└────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘  +  Anexa 7---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE ABSOLVIRE │ │ DE ABSOLVIRE ││ A ANULUI DE COMPLETARE │ │ A ANULUI DE COMPLETARE ││ │ │ ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ │ │ ││ care a absolvit anul de complemen- │ │ ││ tare, în anul 200., la ......... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ care a absolvit anul de completare, ││ din localitatea ................, │ │ în anul 200., la .............., ││ │ │ ................................, ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ judeţul .......... domeniul ...., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ ................................. │ │ domeniul ......................... ││ calificarea profesionala ........ │ │ calificarea profesionala ........ ││ ................................. │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se elibereaza │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE │ │ ││ A ANULUI DE COMPLETARE │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE ││ │ │ A ANULUI DE COMPLETARE ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ ││ │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││ Nr. .....*1) din anul 200., luna...│ │ L.S. ││ ziua.... │ │ SECRETAR, ││ │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 8---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE CALIFICARE PROFESIONALA │ │ DE CALIFICARE PROFESIONALA ││ NIVEL 2 │ │ NIVEL 2 ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ care a absolvit anul de completare,│ │ ││ în anul 200., la ............... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ care a absolvit anul de completare, ││ │ │ în anul 200., la .............., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ................................, ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul .......... domeniul ...., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ ................................. │ │ domeniul ......................... ││ calificarea profesionala ........ │ │ calificarea profesionala ........ ││ ................................. │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL │ │ ││ DE CALIFICARE PROFESIONALA │ │ i se acordă ││ NIVEL 2 │ │ ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ CERTIFICATUL DE CALIFICARE ││ examenul de certificare a competen-│ │ PROFESIONALA ││ telor profesionale, din sesiunea ..│ │ NIVEL 2 ││ ..... 20.., organizat la ......... │ │ ││ .................................. │ │ în urma rezultatelor obtinute la ││ din localitatea .................. │ │ examenul de certificare a competen- ││ judeţul ......., fiind declarat │ │ telor profesionale, din sesiunea .. ││ ................................. │ │ ..... 20.., organizat la ......... ││ ..............................*1), │ │ .................................. ││ în domeniul ................... │ │ din localitatea .................. ││ │ │ judeţul ......., fiind declarat ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ .................................. ││ │ │ în domeniul ................... ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .....*2) din anul 200., luna...│ │ L.S. ││ ziua.... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Calificarea profesionala │ │ ││ conform Anexei Nr. 2 la HG nr. 721 │ │ ││ din 14 mai 2004. │ │ ││ *2) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Situaţia la examenul de certificare │ │Situaţia la examenul de certificare││ a competentelor profesionale │ │ a competentelor profesionale ││ │ │ ││ desfăşurat la ........................│ │ desfăşurat la ....................││ din localitatea ....., judeţul .......│ │ din localitatea ....., judeţul ...││ sesiunea ........., anul 200... │ │ sesiunea .........., anul 200.. ││ │ │ │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│ Probele de examen │Calificativ/│ │ Probele de examen │Calificativ/││ │ Nota │ │ │ Nota │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤│ Rezultatul examenului │ │ │Rezultatul examenului │ │└──────────────────────────┴────────────┘ └──────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Competentele profesionale certificate │ │ Competentele profesionale ││ în calificarea profesionala │ │ certificate în calificarea ││ ..................................... │ │ profesionala .................... │├───┬───────────────────────────────────┤ ├───┬───────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ 1.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ 2.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ 3.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ 4.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ 5.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ 6.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ 7.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ 8.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ 9.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│10.│ │ │10.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│11.│ │ │11.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│12.│ │ │12.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│13.│ │ │13.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│14.│ │ │14.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│15.│ │ │15.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│16.│ │ │16.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│17.│ │ │17.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│18.│ │ │18.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│19.│ │ │19.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│20.│ │ │20.│ │├───┴───────────────────────────────────┤ ├───┴───────────────────────────────┤│ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ L.S. SECRETAR, │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 9---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE │ │ CERTIFICAT DE └─────[TS]─┘ ││ A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI │ │ ABSOLVIRE A CICLULUI INFERIOR ││ │ │ AL LICEULUI ││ D ................................ │ │ ││ .................................. │ │ ││ care a absolvit ciclul inferior │ │ ││ al liceului, în anul 200.. │ │ D ............................... ││ la .............................. │ │ care a absolvit ciclul inferior al ││ ................................. │ │ liceului, în anul 200., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ la ............................., ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul .......... filiera ....., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ profilul ........................ │ │ filiera ...... profilul .......... ││ specializarea ................... │ │ specializarea ................... ││ ................................. │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se elibereaza │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE │ │ ││ A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE ││ │ │ A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ ││ │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││ Nr. .........*1) │ │ L.S. ││ Data eliberarii: anul 200.., │ │ SECRETAR, ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 10---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT DE └─────[TS]─┘ ││ DE ABSOLVIRE A LICEULUI │ │ ABSOLVIRE A LICEULUI ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ .................................. │ │ ││ absolvent a învăţământului liceal, │ │ ││ în anul 200.. │ │ D ............................... ││ la .............................. │ │ absolvent a învăţământului liceal, ││ ................................. │ │ în anul 200., la................., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul .......... filiera ....., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ profilul ........................ │ │ filiera ....., profilul ........., ││ specializarea ................... │ │ specializarea .................., ││ │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se elibereaza │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL │ │ ││ DE ABSOLVIRE A LICEULUI │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ DIRECTOR, │ │ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE ││ │ │ A LICEULUI ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ ││ │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││ Nr. .........*1) │ │ L.S. ││ Data eliberarii: anul 200.., │ │ SECRETAR, ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 11---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ DIPLOMA │ │ DIPLOMA └─────[TS]─┘ ││ DE BACALAUREAT │ │ DE ││ │ │ BACALAUREAT ││ D ................................ │ │ ││ ..................................,│ │ ││ absolvent a .................... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ ................................., ││ │ │ absolvent a ..................., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul .......... filiera ....., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ profilul ........................ │ │ filiera ....., profilul ........., ││ specializarea ................... │ │ specializarea .................., ││ în anul 200.., │ │ în anul 200., ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ DIPLOMA │ │ ││ DE BACALAUREAT │ │ i se acordă ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ DIPLOMA DE BACALAUREAT ││ examenul din sesiunea ..... 200.., │ │ ││ organizat la ..................... │ │ ││ .................................. │ │ în urma rezultatelor obtinute la ││ din localitatea .................. │ │ examenul din sesiunea ........200.., ││ judeţul ........................ │ │ organizat la ...................... ││ │ │ din localitatea .................. ││ │ │ judeţul ......., ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .........*1) │ │ L.S. ││ Data eliberarii: anul 200.., │ │ ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT │ │ SITUAŢIA LA EXAMENUL ││ │ │ DE BACALAUREAT ││ │ │ ││ ......................................│ │ ..................................││ ......................................│ │ ..................................││ (unitatea de invatamant) │ │ (unitatea de invatamant) ││ │ │ ││ din localitatea .................., │ │ din localitatea ................ ││ judeţul .........................., │ │ judeţul ........................ ││ sesiunea .........., anul 200.. │ │ sesiunea .........., anul 200.. │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│ Disciplina de examen │ Nota │ │ Disciplina de examen │ Nota │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ │ MEDIA GENERALĂ LA │ │├──────────────────────────┼────────────┤ │EXAMENUL DE BACALAUREAT ││ MEDIA GENERALĂ LA │ │ │ │ ││ EXAMENUL DE BACALAUREAT │ │ │ │ │├──────────────────────────┴────────────┤ ├──────────────────────┴────────────┤│ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││L.S. │ │L.S. ││ SECRETAR, │ │ SECRETAR, ││ │ │ │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 12---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ 3x4 cm ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ DIPLOMA │ │ DIPLOMA └─────[TS]─┘ ││ DE MERIT │ │ DE MERIT ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ ..................................,│ │ ││ absolvent a .................... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ absolvent a ....................., ││ │ │ din localitatea .....judeţul ...., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul .......... filiera ....., │ │ filiera ......, profilul ........., ││ profilul ........................ │ │ specializarea .................., ││ specializarea ................... │ │ în anul 200., ││ în anul 200.., │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se elibereaza │ │ ││ │ │ ││ DIPLOMA DE MERIT │ │ ││ │ │ i se elibereaza ││ │ │ ││ în urma promovarii tuturor claselor│ │ DIPLOMA DE MERIT ││ din intervalul IX-XII/XIII cu │ │ ││ medii generale de minimum 9,50, iar│ │ ││ la examenul de bacalaureat a │ │ în urma promovarii tuturor claselor ││ obţinut media 10,00. │ │ din intervalul IX-XII/XIII cu ││ │ │ medii generale de minimum 9,50, iar ││ │ │ la examenul de bacalaureat a ││ DIRECTOR, │ │ obţinut media 10,00. ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ SECRETAR, │ │ DIRECTOR, ││ │ │ ││ Nr. .........*1) │ │ L.S. ││ Data eliberarii: anul 200.., │ │ ││ luna .... ziua ....... │ │ SECRETAR, ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Se trece numărul curent din │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ registrul unic de evidenta a │ │ ziua ....... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 13---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ DE COMPETENŢE PROFESIONALE ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ care a absolvit cursurile liceale, │ │ ││ cu durata de .. ani, anul 200.., │ │ D ............................... ││ la .............................. │ │ care a absolvit cursurile liceale, ││ ..............................*1), │ │ cu durata de .. ani, anul 200.., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ la .............................. ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul ........................, │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL │ │ ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ i se acordă ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ CERTIFICATUL DE COMPETENŢE ││ .......*2) din sesiunea ..... 20..,│ │ PROFESIONALE ││ organizat la ..................... │ │ ││ .................................. │ │ în urma rezultatelor obtinute la ││ din localitatea .................. │ │ ......., din sesiunea ........200.., ││ judeţul ...... fiind declarat .... │ │ organizat la ...................... ││ ...............................*3) │ │ din localitatea .................... ││ domeniul ......................... │ │ judeţul ......., fiind declarat .... ││ │ │ domeniul ........................... ││ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .........*4) din anul 200., │ │ L.S. ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ Se completeaza numai pentru absol- │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ venţii liceului - filiera tehnolo- │ │ ziua ....... ││ gica şi vocationala promotiile 2005│ │ ││ şi 2006 invatamant de zi şi promo- │ │ Semnatura titularului .... ││ tiile 2005, 2006 şi 2007 invatamant│ │ ││ seral. │ │ ││ │ │ ││*1) Denumirea unităţii de invatamant│ │ ││*2) Forma de absolvire: examen; │ │ ││ examen de absolvire │ │ ││*3) Calificarea profesionala conform│ │ ││ anexelor la HG 844/2002. │ │ ││*4) Se trece numărul curent din │ │ ││registrul unic de evidenta a │ │ ││formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Situaţia la .......................2) │ │ Situaţia la ......................││ desfăşurat la ........................│ │ desfăşurat la ....................││ din localitatea ....., judeţul .......│ │ din localitatea ....., judeţul ...││ sesiunea ........., anul 200... │ │ sesiunea .........., anul 200.. ││ │ │ │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│ Probele de ......... │ Nota │ │ Probele de ......... │ Nota │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤│ MEDIA DE ABSOLVIRE │ │ │MEDIA DE ABSOLVIRE │ │└──────────────────────────┴────────────┘ └──────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Competentele profesionale certificate │ │ Competentele profesionale ││ în calificarea profesionala │ │ certificate în calificarea ││ ..................................... │ │ profesionala .................... │├───┬───────────────────────────────────┤ ├───┬───────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ 1.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ 2.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ 3.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ 4.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ 5.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ 6.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ 7.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ 8.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ 9.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│10.│ │ │10.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│11.│ │ │11.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│12.│ │ │12.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│13.│ │ │13.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│14.│ │ │14.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│15.│ │ │15.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│16.│ │ │16.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│17.│ │ │17.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│18.│ │ │18.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│19.│ │ │19.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│20.│ │ │20.│ │├───┴───────────────────────────────────┤ ├───┴───────────────────────────────┤│ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ L.S. SECRETAR, │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 14---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE CALIFICARE PROFESIONALA │ │ DE CALIFICARE PROFESIONALA ││ NIVEL 3 │ │ NIVEL 3 ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ care a absolvit ciclul superior al │ │ ││ liceului, în anul 200.. la ....... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ care a absolvit ciclul superior al ││ │ │ liceului,în anul 200.., la ........ ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ................................. ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul ..... filiera .........., │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ profilul ......................... │ │ filiera ........, profilul ........ ││ calificarea profesionala ......... │ │ calificarea profesionala .......... ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL │ │ ││ DE CALIFICARE PROFESIONALA │ │ i se acordă ││ NIVEL 3 │ │ ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ CERTIFICATUL DE CALIFICARE ││ examenul de certificare a compe- │ │ PROFESIONALA ││ tentelor profesionale, din sesiunea│ │ NIVEL 3 ││ ....... 20.., organizat la ....... │ │ în urma rezultatelor obtinute ││ din localitatea .................. │ │ examenul de certificare a compe- ││ judeţul ...... fiind declarat .... │ │ tentelor profesionale, din sesiunea ││ ...............................*1) │ │ ....... 20.., organizat la ....... ││ profilul ......................... │ │ din localitatea .................. ││ │ │ judeţul ...... fiind declarat .... ││ │ │ ................................... ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ profilul ......................... ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .........*2) din anul 200., │ │ L.S. ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Calificarea profesionala │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ conform Anexei Nr. 3 Hg nr. 721 │ │ ziua ....... ││ din 14 mai 2004. │ │ ││ │ │ Semnatura titularului .... ││*2) Se trece numărul curent din │ │ ││registrul unic de evidenta a │ │ ││formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Situaţia la examenul de certificare │ │Situaţia la examenul de certificare││ a competentelor profesionale │ │ a competentelor profesionale ││ │ │ ││ desfăşurat la ........................│ │ desfăşurat la ....................││ din localitatea ....., judeţul .......│ │ din localitatea ....., judeţul ...││ sesiunea ........., anul 200... │ │ sesiunea .........., anul 200.. ││ │ │ │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│ Probele de examen │ Nota/ │ │ Probele de examen │ Nota/ ││ │Calificativ │ │ │Calificativ │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤│ REZULTATUL EXAMENULUI │ │ │REZULTATUL EXAMENULUI │ │└──────────────────────────┴────────────┘ └──────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Competentele profesionale certificate │ │ Competentele profesionale ││ în calificarea profesionala │ │ certificate în calificarea ││ ............. profilul .............. │ │ profesionala ...... profilul .....│├───┬───────────────────────────────────┤ ├───┬───────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ 1.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ 2.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ 3.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ 4.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ 5.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ 6.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ 7.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ 8.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ 9.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│10.│ │ │10.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│11.│ │ │11.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│12.│ │ │12.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│13.│ │ │13.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│14.│ │ │14.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│15.│ │ │15.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│16.│ │ │16.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│17.│ │ │17.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│18.│ │ │18.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│19.│ │ │19.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│20.│ │ │20.│ │├───┴───────────────────────────────────┤ ├───┴───────────────────────────────┤│ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ L.S. SECRETAR, │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 15---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ │ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ │ └───────────────┘ ││ │ │ ││ ATESTAT │ │ ATESTAT ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ DE COMPETENŢE PROFESIONALE ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ ..................................,│ │ ││ absolvent a .................... │ │ D ............................... ││ ................................. │ │ ................................., ││ │ │ absolvent a ..................., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul ........................, │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ filiera ......................... │ │ filiera ....., profilul ........., ││ profilul ........................ │ │ specializarea ..................., ││ specializarea ................... │ │ ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ ATESTATUL │ │ ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ i se acordă ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ ATESTATUL ││ examenul din sesiunea ..... 200.., │ │ DE COMPETENŢE PROFESIONALE ││ organizat la ..................... │ │ ││ .................................. │ │ în urma rezultatelor obtinute la ││ din localitatea .................. │ │ examenul din sesiunea ........200.., ││ judeţul ........................ │ │ organizat la ...................... ││ dobandind ..................... │ │ din localitatea .................. ││ .............................*2) │ │ judeţul ......., dobandind ....... ││ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .........*3), din anul 200., │ │ L.S. ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││*1) Unitatea de invatamant. │ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ │ │ ziua ....... ││*2) Conform OMEC nr. 5149/13.12.2002│ │ ││*3) Se trece numărul curent din │ │ ││ registrul unic de evidenta a │ │ Semnatura titularului .... ││ formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ SITUAŢIA LA EXAMENUL │ │ SITUAŢIA LA EXAMENUL ││ Sesiunea .......... │ │ Sesiunea ........... ││ ......................................│ │ ..................................││ ......................................│ │ ..................................││ (unitatea de invatamant) │ │ (unitatea de invatamant) ││ │ │ ││ localitatea ......................, │ │ localitatea .................... ││ judeţul .........................., │ │ judeţul ........................ │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│Disciplina şi felul probei│ Nota │ │Disciplina şi felul │ Nota ││ │ │ │ probei │ │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ │ MEDIA FINALA │ │├──────────────────────────┼────────────┤ │ │ ││ MEDIA FINALA │ │ │ │ │├──────────────────────────┴────────────┤ ├──────────────────────┴────────────┤│ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││L.S. │ │L.S. ││ │ │ │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)  +  Anexa 16---------la regulament-------------┌────────────────────────────────────┬──┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ ││ ROMÂNIA │ │ ROMÂNIA ││ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII │*)│ MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII ││ │ │ ││ ┌─────────────┐ ┌──────────┐│ │ ┌───────────────┐ ││ │Seria Nr. │ │ Loc ││ │ │ Seria Nr. │ ││ └─────────────┘ │ pentru ││ │ └───────────────┘ ┌──────────┐ ││ │fotografie││ │ │ Loc │ ││ │ ││ │ │ pentru │ ││ └──────────┘│ │ │fotografie│ ││ │ │ │ 3x4 cm │ ││ │ │ │ │ ││ CERTIFICAT │ │ CERTIFICAT └─────[TS]─┘ ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ DE COMPETENŢE PROFESIONALE ││ │ │ ││ D ................................ │ │ ││ care a absolvit cursurile*1)...... │ │ ││ cu durata de .. ani, în anul 200.. │ │ D ............................... ││ la .............................. │ │ care a absolvit cursurile ......... ││ │ │ cu durata de .. ani, în anul 200.., ││ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ la .............................. ││ │ │ cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ din localitatea ................. │ │ ││ judeţul ........................, │ │ din localitatea ...., judeţul ...., ││ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ ││ │ │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ i se acordă │ │ ││ │ │ ││ CERTIFICATUL │ │ ││ DE COMPETENŢE PROFESIONALE │ │ i se acordă ││ │ │ ││ în urma rezultatelor obtinute la │ │ CERTIFICATUL DE ││ ........*2) din sesiunea ....200..,│ │ COMPETENŢE PROFESIONALE ││ organizata la .....................│ │ ││ .................................. │ │ în urma rezultatelor obtinute ││ din localitatea .................. │ │ la ........... din sesiunea ........ ││ judeţul ...... fiind declarat .... │ │ 200., organizat la ................ ││ ...............................*3) │ │ din localitatea .................. ││ domeniul ......................... │ │ judeţul ...... fiind declarat .... ││ │ │ domeniul ......................... ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ ││ │ │ ││ L.S. │ │ ││ │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ Nr. .........*4) din anul 200., │ │ L.S. ││ luna .... ziua ....... │ │ ││ │ │ ││ Semnatura titularului ........ │ │ Nr. ........... ││ │ │ ││ *1) Nivelul de invatamant absolvit:│ │ Data eliberarii: anul 200., luna ... ││ şcoala postliceala sau şcoala de │ │ ziua ....... ││ maistri. │ │ ││ *2) Forma de absolvire: examen de │ │ ││ absolvire │ │ Semnatura titularului .... ││ *3) Calificarea profesionala │ │ ││ conform HG în vigoare la începerea │ │ ││ scolarizarii. │ │ ││*4) Se trece numărul curent din │ │ ││registrul unic de evidenta a │ │ ││formularelor actelor de studii. │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Situaţia la .......................2 │ │ Situaţia la ......................││ desfăşurat la ........................│ │ desfăşurat la ....................││ din localitatea ....., judeţul .......│ │ din localitatea ....., judeţul ...││ sesiunea ........., anul 200... │ │ sesiunea .........., anul 200.. ││ │ │ │├───────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┤├──────────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────────┬────────────┤│ Probele examenului │ Nota │ │ Probele examenului │ Nota ││ de absolvire │ │ │ de absolvire │ │├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤├──────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────┼────────────┤│ MEDIA DE ABSOLVIRE │ │ │MEDIA DE ABSOLVIRE │ │└──────────────────────────┴────────────┘ └──────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Competentele profesionale certificate │ │ Competentele profesionale ││ în calificarea profesionala │ │ certificate în calificarea ││ ..................................... │ │ profesionala .................... │├───┬───────────────────────────────────┤ ├───┬───────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ 1.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ 2.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ 3.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ 4.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ 5.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ 6.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ 7.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ 8.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ 9.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│10.│ │ │10.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│11.│ │ │11.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│12.│ │ │12.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│13.│ │ │13.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│14.│ │ │14.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│15.│ │ │15.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│16.│ │ │16.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│17.│ │ │17.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│18.│ │ │18.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│19.│ │ │19.│ │├───┼───────────────────────────────────┤ ├───┼───────────────────────────────┤│20.│ │ │20.│ │├───┴───────────────────────────────────┤ ├───┴───────────────────────────────┤│ │ │ ││ PRESEDINTELE COMISIEI, │ │ PRESEDINTELE COMISIEI, ││ │ │ ││ L.S. SECRETAR, │ │ L.S. SECRETAR, │└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘---------    *) = MINISTERUL EDUCATIEI ŞI CERCETARII (pe vertical în formular)----------