ORDIN nr. 349 din 11 aprilie 2005pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 18 aprilie 2005    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. M.C.4.547/2005,având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăBucureşti, 11 aprilie 2005.Nr. 349.  +  Anexa NORMEprivind structura funcţională acabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare1. Cabinetele medicale, indiferent de forma de înfiinţare şi organizare, trebuie să funcţioneze numai în baza autorizaţiei sanitare.2. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate, precum şi a societăţilor civile medicale constituie actul care atestă întrunirea condiţiilor igienico-sanitare pentru funcţionarea acestora.3. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.4. Pentru cabinetele medicale asociate sau grupate, cât şi pentru societatea civilă medicală se eliberează o autorizaţie unică pe adresa sediului în care îşi desfăşoară activitatea fiecare cabinet medical care face parte din respectiva asociere.5. Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale sau, după caz, la solicitarea autorităţii publice de stat (centrală sau locală).6. Direcţia de sănătate publică ce a eliberat autorizaţia sanitară de funcţionare va verifica periodic respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a structurii funcţionale prevăzute, în funcţie de profilul de activitate.7. Normele de structură funcţională şi de igienă obligatorii pentru autorizarea cabinetelor medicale sunt următoarele:7.1. Norme obligatorii privind structura funcţională şi circuitele funcţionale în cabinetele medicale, indiferent de profil:7.1.1. Sala de aşteptare va avea o suprafaţă minimă de 1/1,5 mp /persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 1,5/2 mp /persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).7.1.2. Cabinetul de consultaţii va avea o suprafaţă minimă de 14 mp şi va fi dotat cu o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă şi rece.7.1.3. În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii dispozitivelor şi materialelor sanitare, organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) va avea în vedere: a) respectarea circuitelor şi utilizarea spaţiilor anume desemnate; b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise şi depozitării temporare a materialului sterilizat; c) aparatura de sterilizare autorizată de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii (Ministerul Sănătăţii) şi respectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat; d) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:- numărul şarjei şi conţinutul pachetelor;- data şi ora de debut şi de sfârşit a ciclului;- temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;- rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici;- numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea.7.1.4. În scopul asigurării landului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:- cel puţin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu uşă la acest compartiment, precum şi cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;- cel puţin două genţi izoterme - una pentru transportul vaccinurilor şi una pentru transportul diverselor probe biologice - şi un termos (în eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin).7.1.5. Sala de tratamente va fi special amenajată, fiind necesară o suprafaţă minimă de 16 mp, şi va fi dotată cu o chiuvetă racordată la apă rece şi caldă.7.1.6. În cazul cabinetelor medicale asociate sau grupate, cu trei sau mai mulţi medici, este necesară existenţa unui cabinet pentru vaccinări, altul decât sala de tratamente.7.1.7. În cabinetele în care se efectuează intervenţii chirurgicale care necesită spitalizare de o zi va fi delimitat un spaţiu pentru recuperare postoperatorie, dotat cu paturi, asigurându-se o suprafaţă minimă de 6 mp/pat.7.1.8. Personalului sanitar din cabinetele medicale îi va fi asigurat un spaţiu cu destinaţie de vestiar; numărul vestiarelor şi spaţiul destinat acestora va fi în funcţie de numărul personalului care desfăşoară activitate concomitentă.7.1.9. Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfăşoară activităţi medicale.7.1.10. Cabinetul medical va avea un grup sanitar pentru pacienţi, la care accesul să fie posibil din sala de aşteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la reţeaua de canalizare, grupul sanitar va fi de tip fosă septică de beton, vidanjabilă.7.1.11. Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical, în funcţie de specialitate, precum şi a laboratoarelor de microbiologie şi a celor clinice va respecta prevederile legale în vigoare.7.1.12. În cabinetele medicale cu profil radiologic se vor respecta normele de radioprotecţie şi controlul individual al expunerii externe.7.1.13. Se vor realiza circuite separate pentru adulţi şi copii sau se va face programarea acestora la ore diferite.7.1.14. a) În cabinetele medicale unde au loc prelevări de fluide biologice (sânge, urină, materii fecale, secreţii etc.), în vederea diagnosticului de laborator (biochimic, hematologic, microbiologic, histologic etc.), se va delimita un spaţiu destinat acestui gen de activitate. b) Spaţiul prevăzut la lit. a) va fi dotat cu canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susţinerea antebraţului, dulap pentru instrumentar steril, măsuţă pentru pregătirea prelevării probei, măsuţă pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate. c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectuează în altă parte, se va organiza transportul în siguranţă al probelor recoltate (containere speciale cu pereţi impermeabili, cu posibilitate de închidere, uşor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curăţarea şi dezinfecţia lor), pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele şi/sau a mediului.7.2. Norme igienico-sanitare obligatorii pentru cabinetele medicale, indiferent de profil:7.2.1. Asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare7.2.2. Racordarea la reţeaua de canalizare a oraşului sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalaţii proprii de colectare, tratare, evacuare a apelor uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei şi a aerului7.2.3. Deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform prevederilor legale în vigoare.7.2.4. Asigurarea unui microclimat corespunzător7.2.5. Asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii medico-sanitare7.2.6. Asigurarea limitării zgomotului sub normele admise şi/sau asigurarea protecţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor7.2.7. Asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei7.2.8. Asigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante avizate de Ministerul Sănătăţii. Folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător.7.2.9. Asigurarea de echipament de protecţie a personalului sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare7.2.10. Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale.---------