CONTRACT DE FINANŢARE din 15 martie 2004dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 14 aprilie 2005  ----------- Notă *) Traducere.BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢIIFi nr. 22.495Agora nr. 2002 0343România - Proiectul privind infrastructuramunicipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-aBucureşti, 15 martie 2004Luxemburg, 19 martie 2004 Prezentul contract este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentată de domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, şi domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumita în continuare Banca, ca a doua parte.Având în vedere:1. La data de 1 februarie 1993, Comunitatile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte.2. În cadrul acestui acord european, Consiliul Directorilor Băncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.3. În datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiară menţionată a fost semnat de către Împrumutat şi Banca şi este aplicabil prezentului contract (denumit în continuare contract).4. Împrumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit în continuare Proiectul) care urmează a fi realizat prin intermediul autorităţilor sale locale sau al companiilor municipale de utilităţi (denumite în continuare beneficiari finali), destinat reabilitării infrastructurii în domeniul alimentarii cu apa şi epurarii apei uzate în fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumita în continuare subproiect), după cum se specifică mai detaliat în Descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica) şi identificate ca măsurile descrise în memorandumurile de finanţare ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019, nr. 2002/RO/16/P/PE/021 şi nr. 2002/RO/16/P/PE/023 intrate în vigoare începând cu 31 martie 2003 (fiecare dintre ele fiind denumit în continuare memorandum de finanţare şi toate împreună fiind denumite memorandumuri de finanţare), încheiate între România şi Comunitatea Europeană în cadrul general ISPA pentru cofinantarea Proiectului.5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de către Banca, este de 120.293.769 (o suta douăzeci milioane doua sute nouăzeci şi trei mii şapte sute şaizeci şi noua) euro, incluzând cheltuieli neprevăzute şi dobânda pe perioada construcţiei, precum şi taxe şi impozite publice.6. Împrumutatul a solicitat Uniunii Europene o contribuţie sub forma de fonduri nerambursabile pentru Proiect în cadrul programului ISPA (denumit în continuare grantul ISPA), într-o sumă echivalenta cu 73.902.840 (şaptezeci şi trei milioane noua sute doua mii opt sute patruzeci) euro.7. Costul Proiectului urmează să fie finanţat după cum urmează:
       
    Contribuţiile Împrumutatului, prin beneficiarii finali11.890.929 euro
    Grant ISPA73.902.840 euro
    Asistenţă tehnică ISPA5.500.000 euro
    Împrumutul Băncii29.000.000 euro
    TOTAL:120.293.769 euro
  Contribuţia Împrumutatului prin beneficiarii finali include în special taxe şi impozite publice aferente părţii din costul Proiectului care nu este finanţată din grantul ISPA.8. În consecinţa, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în suma echivalenta cu 29.000.000 (douăzeci şi noua milioane) euro.9. În conformitate cu art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plati datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi să fie scutite de impozite.10. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca pe întreaga perioadă a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru: a) să asigure:(i) ca beneficiarii să poată schimba în orice valuta convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi(îi) ca aceste sume să fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi b) să asigure:(i) ca Banca să poată schimba în orice valuta liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel,(îi) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.11. Convinsa fiind ca prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiunilor sale şi este conformă cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând cont de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i un credit în suma echivalenta cu 29.000.000 (douăzeci şi noua milioane) euro.12. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura ca fondurile sale sunt folosite cat mai raţional posibil în interesele Comunităţii Europene şi în mod corespunzător termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de imprumutare vor fi conforme cu politica Comunităţii Europene.13. Semnarea prezentului contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizata în termenii stabiliţi în anexa nr. I.14. Referirile din prezentul contract la "articole", "preambul", "paragrafe", subparagrafe", "alineate", "anexe" şi "documente anexate" reprezintă referiri făcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale prezentului contract.Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:  +  Articolul 1Trageri1.01. Suma credituluiPrin prezentul contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în continuare credit), în suma echivalenta cu 29.000.000 (douăzeci şi noua milioane) euro, care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Proiectului şi, în cadrul acestuia, a subproiectelor, asa cum se stipulează mai jos.1.02. Proceduri de tragereA. Banca va disponibiliza creditul în maximum noua transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este suma netrasa din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O transa solicitată de Împrumutat în conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumita în cele ce urmează o transa.B. Periodic, până la data de 31 octombrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (denumita în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei transe. Cererea de tragere va specifică: a) suma şi valuta transei trase; b) data preferata a tragerii, înţelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; şi c) în mod unilateral, rata fixa a dobânzii, dacă este cazul, indicată de Banca fără nici un angajament.Împrumutatul va furniza Băncii dovada ca persoana sau persoanele care fac cererile de tragere în cadrul prezentului contract au fost autorizate în mod corespunzător pentru a face acest lucru.Împrumutatul va furniza Băncii dovada relevanta necesară conform paragrafului 1.04 C.Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii, Banca, dacă cererea de tragere este în conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Împrumutatului o notificare (denumita în continuare aviz de tragere) care: a) va confirma valoarea şi valuta transei trase; b) va specifică rata dobânzii fixe; c) va specifică data la care transa este programata a fi disponibilizata (denumita în continuare data programata de tragere), sub rezerva paragrafului 1.04.În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din cererea de tragere, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Banca, într-un interval de 3 zile lucrătoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, şi ca urmare cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.În general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare luxemburgheza înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.D. Tragerea va fi efectuată în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului, după cum Împrumutatul va înştiinţa Banca cu cel puţin 7 zile înainte de data efectuării tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea transa.1.03. Valuta trageriiSub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va elibera fiecare transa în valută pentru care Împrumutatul şi-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase într-o alta valuta decât euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinţa calculat şi publicat de Banca Centrala Europeană din Frankfurt, într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.1.04. Condiţii de tragereA. Tragerea primei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Banca a următoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data cererii de tragere: a) Banca sa fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzătoare a prezentului contract de către Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Băncii, emis de către un consilier juridic al Împrumutatului; b) Banca sa fi primit documente justificative în limba engleza privind autorizările de semnare a prezentului contract; c) toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă exista) vor fi fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului sa primească trageri în condiţiile prezentului contract, sa ramburseze împrumutul (asa cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobări trebuie să se extindă şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul solicita Băncii sa disponibilizeze creditul; şi d) Banca sa fi primit documente satisfăcătoare în legătură cu faptul ca Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului este responsabil, în calitate de unitate de monitorizare a Proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea şi tragerile aferente creditului, în condiţii satisfăcătoare pentru Banca.Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este efectuată înainte de primirea de către Banca a unor documente satisfăcătoare pentru ea, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.B. Tragerea fiecărei transe, inclusiv a primei transe, va fi condiţionată de primirea de către Banca, la sau înainte de data cererii de tragere relevanta, a acordurilor de împrumut subsidiare, asa cum se descrie în mod detaliat în paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finanţate din sumele transei.C. Tragerea fiecărei transe ulterioare primei transe va fi condiţionată de primirea de către Banca, la sau înainte de data cererii de tragere: a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din toate tranşele anterioare trase, acestea fiind încheiate în termeni satisfacatori pentru Banca; şi b) a unei situaţii transmise de Împrumutat, demonstrand ca au fost efectuate cheltuieli (excluzând impozite şi taxele vamale plătibile în România) pentru articolele finanţate de către Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, pentru o sumă egala cu toate tranşele trase, mai puţin o sumă de 1 milion euro, cu excepţia ultimei trageri.Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.Dacă o parte a dovezilor furnizate de Împrumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfăcătoare pentru Banca, Banca poate fie sa acţioneze în conformitate cu ultima propozitie a subparagrafului 1.04 A, fie sa disponibilizeze proporţional mai puţin decât suma solicitată.D. În plus, tragerea fiecărei asemenea transe se va face cu condiţia ca Banca să fie convinsa permanent ca suficiente fonduri continua să fie asigurate în concordanta cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.1.05. Amânarea trageriiA. La solicitarea Împrumutatului, Banca va amana tragerea oricărei transe, în totalitate sau parţial, până la o dată specificată de Împrumutat, aceasta fiind o dată care să nu depăşească 6 luni de la data de tragere prevăzută. Într-o asemenea situaţie Împrumutatul va plati comisionul de amânare în conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei transe doar dacă este facuta cu cel puţin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data prevăzută de tragere.B. Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu sunt îndeplinite la data specificată, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Banca şi Împrumutat, cu cel puţin 7 zile luxemburgheze după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.C. Dacă tragerea unei transe este amânată fie la solicitarea Împrumutatului, fie datorită neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plati un comision la suma tragerii amânate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevăzută la data de tragere reală sau, după caz, până la data anulării transei, la o rata de R1 minus R2, unde:- R1 înseamnă rata dobânzii care va fi aplicată periodic în conformitate cu paragraful 3.01, dacă transa a fost disponibilizata la data de tragere prevăzută; şi- R2 înseamnă rata interbancara relevanta (asa cum va fi definită în continuare) minus 0,125% (12,5 puncte de baza), cu condiţia ca pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante conform paragrafului 1.05 perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna începând cu data de tragere prevăzută.Mai mult, comisionul sus-menţionat: a) dacă amânarea depăşeşte o luna ca durata, se va acumula la sfârşitul fiecărei luni; b) va fi calculat utilizându-se convenţia numărului de zile aplicabilă la R1; şi c) atunci când R2 depăşeşte R1, se va stabili la 0.Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancara relevanta înseamnă: x) în cazul oricărei perioade de dobânda de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă egala cu numărul de luni întregi corespunzând duratei unei asemenea perioade de dobânda; şi y) în privinta oricărei perioade de dobânda mai mici de o luna, rata dobânzii pentru depozitele interbancare pe o perioadă de o luna, oferită pe principala piaţa interbancara a valutei relevante (pentru dolarul american pe piaţa interbancara londoneza, iar pentru euro, pe piaţa interbancara a zonei euro), asa cum este selectata de către Banca.1.06. Anularea şi suspendarea credituluiA. Împrumutatul poate oricând, prin notificarea Băncii, sa anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea netrasa a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei transe a carei date de tragere prevăzute este în limita a 7 zile lucrătoare luxemburgheze după data notificării. Împrumutatul, dacă nu se stabileşte altfel prin prezentul contract, nu va suporta nici o obligaţie în ceea ce priveşte comisionul sau o altfel de obligaţie către Banca din motivul unei asemenea anulari.Dacă Împrumutatul anulează o transa care a făcut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea transa, indiferent de rata dobânzii aplicabilă, fiind denumita transa notificată), va plati un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat în conformitate cu subparagraful 4.02 B în ceea ce priveşte perioada începând cu data (data de început), aceasta fiind ultima dintre: a) data avizului de anulare; şi b) data notificată de tragere previzionata pentru transa notificată, până la data finala a plăţii previzionata pentru transa notificată.Pentru acest scop: x) referirile din subparagraful 4.02 B cu privire la data plăţii anticipate se vor referi la data de început; şi y) suma anulată va fi considerată a fi trasa şi rambursata după data de început.Comisionul va fi plătibil în 7 zile de la solicitare.B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, în totalitate sau parţial, sa suspende partea netrasa a creditului oricând şi cu efect imediat: a) în condiţiile menţionate în paragraful 4.03 sau 10.01; şi b) dacă se vor ivi circumstanţe excepţionale care să afecteze în mod negativ accesul Băncii la pieţele de capital internaţionale; sau c) atâta vreme cat, actionand în mod rezonabil, Banca nu este satisfacuta ca garanţia şi angajamentele luate de Împrumutat conform paragrafelor 6.12 şi 8.04 au fost îndeplinite.O asemenea suspendare va continua până ce Banca va notifica Împrumutatului ca poate din nou sa apeleze la credit sau, după caz, până ce Banca va anula suma suspendată, asa cum se menţionează mai jos.În plus Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze, în totalitate sau în parte, porţiunea netrasa din credit, în condiţiile alin. a) şi b) de mai sus, întotdeauna condiţionat (în cazul paragrafului 4.03) de îndeplinirea procedurilor respective specificate în fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze o transa a carei tragere a fost amânată conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa suspende sau sa anuleze, în baza alin. b) de mai sus, orice transa notificată.C. Dacă Banca suspenda o transa notificată doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Împrumutatul va plati un comision asupra sumei suspendate asa cum se prevede în subparagraful 1.05 C.Dacă Banca anulează o transa notificată doar pe baza alin. a) sus-menţionat, Împrumutatul va plati un comision asupra sumei anulate, calculat în conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu condiţia ca nici un comision sa nu fie plătit în momentul anulării doar pe baza unui eveniment menţionat în subparagraful 4.03 A sau B.D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsă în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, sa anuleze orice parte netrasa din credit proporţional cu suma redusă.Banca poate în orice moment după data de 31 octombrie 2008, printr-o notificare adresată Împrumutatului, sa anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.Împrumutatul nu va suporta nici o obligaţie către Banca sub forma vreunui comision sau într-o alta forma din motivul oricărei anulari conform subparagrafului 1.06 D.1.07. Sumele datorate conform art. 1Sumele datorate conform art. 1 se vor plati în euro.  +  Articolul 2Împrumutul2.01. Suma împrumutuluiÎmprumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de către Banca, conform paragrafului 2.04.2.02. Valuta rambursarilorFiecare rambursare care cade sub incidenţa art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată Dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 sau, după caz, art. 10 vor fi calculate şi plătibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.Orice alta plata va fi efectuată în valută specificată de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.2.04. Notificarea de către BancaDupă tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativa indicând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea transa.  +  Articolul 3Dobânda3.01. Rata dobânziiÎmprumutatul va plati dobânda asupra soldului nerambursat al fiecărei transe, în rate semianuale, la datele de plată relevante specificate în subparagraful 5.03 A, începând cu prima data de plată următoare datei tragerii transei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata aplicabilă la data avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu rata fixa a dobânzii, denominate în valută transei, cu termeni asemanatori în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de capital şi plata dobânzii.3.02. Dobânda la sumele restanteFără a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula pentru orice suma restanta platibila în condiţiile prezentului contract, de la data scadentei până la data plăţii, la o rata egala cu rata interbancara relevanta plus 2% (200 puncte de baza).Pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante în legătură cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna începând cu data scadentei.Cu toate acestea, dobânda se va percepe la rata menţionată în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de baza), dacă ultima rata depăşeşte, pentru orice perioada relevanta, data, rata specificată în propozitiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.Dacă suma cu scadenţa depăşită este într-o alta valuta decât valuta transei relevante, se va aplica următoarea rata, şi anume rata interbancara relevanta pentru tranzacţii în acea valuta plus 2% (200 puncte de baza), calculate în conformitate cu practica pieţei pentru o asemenea rata.  +  Articolul 4Rambursarea4.01. Rambursarea normalăÎmprumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.4.02. Rambursarea anticipata voluntaraA. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice transa, după transmiterea în avans cu o luna a unei notificări scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata) în care se specifică suma (suma rambursata anticipat) care urmează a fi rambursata anticipat şi data propusă pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea transa.B. În privinta fiecărei sume rambursate anticipat, Împrumutatul va plati Băncii la data rambursarii anticipate o compensaţie egala cu valoarea curenta (la data rambursarii anticipate) a diferenţei, dacă este cazul, dintre: x) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la suma rambursata anticipat, dacă nu ar fi fost rambursata; şi y) dobânda care se va acumula în acest fel, dacă va fi calculată la rata de referina a BEI, efectivă cu o luna înainte de data rambursarii anticipate, mai puţin 15 puncte de baza.În acest scop, rata de referinţa a BEI înseamnă rata standard a Băncii pentru un împrumut acordat de Banca pentru împrumuturi cu rata fixa denominate în valută, având aceleaşi caracteristici privind serviciul datoriei ca şi suma plătită anticipat.Valoarea curenta menţionată va fi calculată la o rata de discont egala cu rata de referinţa a BEI, aplicată ca fiecare data de plată relevanta.C. Banca va notifica Împrumutatului, cu cel puţin 15 zile înainte de data rambursarii anticipate, suma rambursata anticipat şi compensaţia platibila în conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, după caz, faptul că nu este datorată nici o compensaţie.Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei asemenea notificări (sau ora 17,00 în ziua următoare, dacă notificarea a fost transmisă după ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Băncii fie: a) faptul ca acesta confirma avizul de rambursare anticipata, în termenii specificati de Banca; sau b) faptul ca acesta retrage avizul de rambursare anticipata.Dacă Împrumutatul acorda confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipata. Dacă Împrumutatul retrage avizul de rambursare anticipata sau nu îl confirma în timp util, acesta ar putea sa nu efectueze rambursarea anticipata. Cu excepţia menţionată anterior, avizul de rambursare anticipata va fi obligatoriu irevocabil.4.03. Rambursarea anticipata obligatorieA. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de părţi din suma împrumutului nerambursat, ca suma rambursata anticipat datorată pentru suma totală nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipata.B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu suma reprezentând diferenţa.C. Dacă Banca constata ca Împrumutatul a încălcat prevederile paragrafului 6.09 în privinta unui subproiect (denumit în continuare subproiectul afectat), poate notifica în conformitate Împrumutatul. Dacă, într-o perioadă de 30 de zile după notificare, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea încălcării într-o maniera acceptabilă Băncii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioară, ca, în cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Împrumutatul sa plătească anticipat o fracţiune din împrumut corespunzătoare cu raportul dintre valoarea declarata a subproiectului afectat şi suma totală a valorii declarate a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată a sumei rambursate anticipat, şi o compensaţie calculată în conformitate cu subparagraful 4.02 B, dacă este cazul.4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4În cazul oricărei rambursări anticipate parţiale datorate în conformitate cu prezentul art. 4, Împrumutatul poate selecta care transa sau transe vor fi rambursate anticipat.În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare suma rambursata anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecărei rate rămase de rambursat. Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispoziţiilor art. 10.  +  Articolul 5Plăţile5.01. Locul plăţiiFiecare suma platibila de către Împrumutat conform prezentului contract va fi plătită în contul respectiv comunicat Împrumutatului de către Banca. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va comunică orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor conform art. 10.5.02. Convenţia numărului de zileOrice suma datorată de către Împrumutat ca dobânda, comision sau în alt mod, conform prezentului contract, şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.5.03. Datele de platăA. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt plătibile Băncii, în fiecare an, la 15 iunie şi la 15 decembrie.B. Pentru scopurile prezentului contract în general, plăţile datorate în orice valuta la o dată care nu este zi lucrătoare relevanta (asa cum este definită mai jos) sunt plătibile în ziua imediat următoare care este zi lucrătoare relevanta.Pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare relevanta înseamnă: a) în cazul euro, o zi în care operează sistemul de plată numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real; b) în cazul oricărei alte valute decât euro, o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda naţionala este moneda sumei în care se face plata.C. Sumele datorate prin prezentul, altele decât ratele de capital şi dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.O suma datorată de Împrumutat va fi considerată ca plătită în momentul în care aceasta este primită de către Banca.  +  Articolul 6Angajamente speciale6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.6.02. Finalizarea ProiectuluiÎmprumutatul va determina beneficiarii finali sa realizeze subproiectele în conformitate cu Descrierea tehnica şi să le finalizeze până la datele specificate în aceasta, asa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Băncii.6.03. Costul majorat al ProiectuluiÎn cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prevăzută în preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită finalizarea Proiectului. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi remise Băncii în timp util pentru aprobare.6.04. Procedura de licitaţieÎmprumutatul va determina beneficiarii finali sa achizitioneze bunuri, servicii şi sa comande lucrări pentru subproiecte, acolo unde este cazul şi satisfăcător pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisă participanţilor din toate ţările Uniunii Europene şi din România, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta şi Turcia.6.05. AsigurareAtât timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să asigure în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.6.06. ÎntreţinereAtât timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să se asigure ca toate proprietăţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, ca li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, după cum va fi necesar pentru a fi păstrate în buna stare de funcţionare.6.07. Alocarea fondurilorÎmprumutatul se angajează ca suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, să fie alocate continuu Proiectului, în scopul de a se asigura completarea planului de finanţare al Proiectului, neacoperit de împrumut, şi care să permită finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnica.6.08. Funcţionarea ProiectuluiAtât timp cat împrumutul este nerambursat şi dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali: a) sa păstreze titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, după cum este necesar, sa înlocuiască şi sa reînnoiască aceste active şi sa menţină subproiectele în funcţionare continua în conformitate cu scopul sau iniţial.Banca poate să nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa devină neeligibil pentru finanţare din partea Băncii; b) sa întreprindă măsurile necesare satisfăcătoare pentru Banca pentru a asigura o implementare şi o funcţionare corespunzătoare a subproiectelor, incluzând atenuarea corespunzătoare a impactului asupra mediului; şi c) sa includă proceduri de licitaţie şi condiţii contractuale acceptabile Băncii în orice acord de participare a sectorului privat pentru servicii de alimentare cu apa şi de epurare a apelor uzate în care se vor angaja.6.09. Prevederi privind mediulAtât timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali: a) sa realizeze activităţile legate de subproiecte pe parcursul investiţiilor şi să asigure şi sa menţină toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile acestora, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind mediul şi cu standardele şi practicile Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, asa cum pot fi amendate sau modificate, cu referire în mod particular la următoarele directive:(i)Directiva Consiliului nr. 85/337/CE, amendata prinDirectiva Consiliului nr. 97/11/CEprivind evaluarea impactului asupra mediului;(îi)Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, amendata prinDirectiva Consiliului nr. 98/15/CEEprivind tratarea apelor uzate urbane;(iii)Directiva Consiliului nr. 98/83/CEîn privinta calităţii apei destinate consumului uman;(iv)Directiva Consiliului nr. 2000/60/CEprivind stabilirea unui cadru pentru acţiunea comunitara în domeniul politicii apei; b) sa realizeze toate operaţiunile legate de subproiecte în conformitate cu directivele, legile, standardele şi practicile la care se face referire la alin. a) al prezentului paragraf; şi c) să se asigure că nu se vor folosi în realizarea subproiectelor nici un fel de materiale şi substanţe la care se face referire în cadrul directivelor, legilor, standardelor şi practicilor menţionate la alin. a) al prezentului paragraf, care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.6.10. Acorduri de împrumut subsidiarÎmprumutatul se va asigura ca acordurile de împrumut subsidiare care se vor încheia între Împrumutat şi beneficiarii finali sa specifice obligaţiile beneficiarilor finali, spre satisfactia Băncii, asa cum se descrie în memorandumurile de finanţare ISPA şi astfel cum sunt sumarizate în anexa C la prezentul contract.6.11. ViziteA. Împrumutatul confirma ca Banca poate fi obligată sa divulge Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Conturi, în concordanta cu legea Uniunii Europene.B. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările incluse în subproiecte şi să facă acele verificări pe care aceştia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura şi va determina beneficiarii finali să le asigure sau să se asigure ca le va fi acordată toată asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenţa scopului subparagrafului 6.11 A.6.12. Angajamentul de integritateÎmprumutatul garantează şi se angajează că nu a comis - şi nici o persoană, din câte cunoaşte până în prezent, nu a comis - nici unul dintre faptele următoare şi că nu va comite - şi nici o persoană, cu consimţământul şi cunoştinţa sa anterioară, nu va comite - nici o asemenea acţiune, şi anume: a) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj incorect în vederea influentarii acţiunii unei persoane care deţine o funcţie publică sau funcţia de director ori angajat al unei autorităţi publice sau întreprindere publică sau un director ori oficial al unei organizaţii internaţionale publice, în relaţie cu orice proces de achiziţie sau în execuţia oricărui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnica; b) orice act care afectează în mod neadecvat sau vizează sa influenteze în mod neadecvat procesul de achiziţie ori implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegeri între ofertanţii la licitaţie.Împrumutatul se angajează sa informeze Banca dacă afla despre orice fapt sau informaţie sugestiva în privinta comiterii unui asemenea fapt.  +  Articolul 7Garanţii7.01. GaranţiiDacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori de prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.  +  Articolul 8Informaţii8.01. Informaţii privind ProiectulÎmprumutatul, prin OPCP: a) se va asigura ca evidentele sale prezintă toate operaţiile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului; b) va transmite Băncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza:(i) un raport privind implementarea Proiectului, până la data de 15 decembrie 2004 şi ulterior, anual, până la terminarea Proiectului;(îi) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni după încheierea acestuia; şi(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil; c) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare majoră în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului contract; d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţământul Băncii, în conformitate cu paragraful 6.08; şi e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile executării ori funcţionarii Proiectului.8.02. Informaţii privind ÎmprumutatulÎmprumutatul va informa Banca: a) imediat, despre orice hotărâre luată de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obliga ori despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 ani; b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe părţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau c) în general, asupra oricărei situaţii sau oricărui eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului care decurge din prezentul contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile executării sau funcţionarii Proiectului.8.03. Informaţii privind beneficiarii finaliÎmprumutatul: a) va determina beneficiarii finali sa furnizeze Băncii în fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizica şi furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniti cu Banca; şi b) va informa Banca imediat în legătură cu orice modificare adusă documentelor de baza ale beneficiarilor finali şi cu orice schimbare a mandatului şi a statutului sau legal.8.04. Verificarea şi informareaÎn plus, Împrumutatul: a) va lua orice măsuri asa cum Banca va solicita în mod rezonabil pentru a verifica şi/sau a termina orice acţiune pretinsa sau suspectata de natura celei descrise în paragraful 6.12; b) va informa Banca asupra măsurilor pentru pretinderea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierderi rezultate dintr-un asemenea fapt; şi c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face referitor la un asemenea fapt.  +  Articolul 9Speze şi cheltuieli9.01. Impozite, taxe şi comisioaneÎmprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementarii prezentului contract ori a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plati dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice natura, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta va majoră suma de plată către Banca astfel încât, după deducere, suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.9.02. Alte spezeÎmprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricărei garanţii pentru împrumut.  +  Articolul 10Rambursarea anticipata datorată unui caz de culpa10.01. Dreptul de a solicita rambursareaÎmprumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii făcute în acest sens de Banca:A. imediat: a) dacă vreo informaţie majoră sau document remis Băncii de către Împrumutat ori în numele acestuia sau al beneficiarilor finali, în legătură cu negocierea prezentului contract sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu semnificativ; b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, nu plăteşte dobânda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum este prevăzut în prezentul contract; c) dacă, urmare oricărei neindepliniri a obligaţiilor în legătură cu acesta, Împrumutatului sau unui beneficiar final i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani; d) dacă survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordată pentru acesta; e) dacă orice obligaţie asumată de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 9 şi 10 din preambul încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; f) dacă Împrumutatul nu îşi va îndeplini orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; g) dacă Împrumutatul sau un beneficiar final nu îşi va îndeplini orice obligaţie referitoare la grantul ISPA; sau h) (i) dacă un executor intră în posesia oricărei părţi a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau(îi) dacă orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietăţii unuia dintre beneficiarii finali; sauB. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată de Banca într-o comunicare către Împrumutat, fără ca problema sa fi fost remediata în mod satisfăcător pentru Banca: a) dacă Împrumutatul nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezultă din prezentul contract, alta decât cea menţionată în subparagraful 10.01 A. alin. b); sau b) dacă vreun element important prevăzut în preambul se modifica în mod substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesul Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.10.02. Alte drepturi legaleParagraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.10.03. DauneÎn cazul solicitării de rambursare anticipata conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată în conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B şi C asupra sumei care a devenit scadenta şi platibila. O asemenea suma se va acumula de la data scadentei pentru plata specificată în notificarea Băncii privind solicitarea şi va fi calculată pe baza faptului ca rambursarea anticipata a devenit efectivă la acea data.10.04. NederogariNeîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitării de către Banca a oricăruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi considerată o renunţare la un astfel de drept.10.05. Utilizarea sumelor primiteSumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în aceasta ordine, şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate, în ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica între transe, după cum va considera Banca.  +  Articolul 11Legea şi jurisdicţia11.01. LegeaPrezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.Locul realizării prezentului contract este sediul central al Băncii.11.02. JurisdicţiaToate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumita în continuare Curtea).Părţile la prezentul contract renunţa prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii.O decizie a Curţii, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor, fără restrictie sau rezerva.11.03. Dovada sumelor datorateÎn orice acţiune juridică ce decurge din prezentul contract certificarea de către Banca a oricărei sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.  +  Articolul 12Clauze finale12.01. NotificăriNotificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:
         
    - pentru Bancă:1.bd. Konrad Adenauer nr. 100,
        L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
    - pentru Împrumutat:1.str. Apolodor nr. 17,sectorul 5,
        RO-70060, Bucureşti, România;
      2.Misiunea României la
        Comunităţile Europene,
        12, rue Montoyer,
        B-1180 Bruxelles.
  Fiecare parte poate să comunice celeilalte părţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus, cu condiţia ca adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o alta adresa din cadrul Uniunii Europene.Dacă Împrumutatul nu va specifică altfel în scris Băncii, Împrumutatul va determina OPCP să fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 şi 8.04.12.02. Forma notificăriiNotificările şi alte comunicări pentru care sunt menţionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegrama, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.12.03. Preambul, anexe şi documente anexatePreambulul şi următoarele anexe fac parte din prezentul contract:- anexa A "Descrierea tehnica";- anexa B "Graficul de amortizare";- anexa C "Obligaţiile beneficiarilor finali".Următoarea anexa este ataşată la prezentul contract:- anexa nr. I "Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului".Ca urmare, părţile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, iar în numele Băncii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.Semnat pentru şi în numele României,M. TanasescuSemnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,R. SaerbeckG.D. SpotaBucureşti, 15 martie 2004.Luxemburg, 19 martie 2004.
   +  Anexa A România - Proiectul privind infrastructuramunicipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-aDESCRIEREA TEHNICA1. ObiectiveObiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apa şi epurarea apei uzate în municipiile Buzau, Satu Mare şi Piatra-Neamt. Subproiectele vor fi cofinantate de ISPA.2. Componentele ProiectuluiSubproiectele cuprind următoarele programe investitionale în vederea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apa şi de colectare şi tratare a apelor uzate, care vor cuprinde următoarele componente:
             
    Beneficiarul finalScheme privind alimentarea cu apăScheme privind epurarea apelor uzate
    Buzău- extinderea cu circa 2 km a reţelei de alimentare cu apă, care deserveşte aproximativ 1.400 de persoane - înlocuirea a 45 km de conducte, care reprezintă 26% din totalul reţelei - modernizarea staţiilor de pompare prin instalarea unor pompe cu viteză variabilă, contoare ultrasonice şi echipament SCADA pentru operare optimizată - procurarea de echipament mobil GIS şi de cartografiere digitală şi a unor unităţi mobile de detectare a scurgerilor în reţea - finalizarea procesului de contorizare primară şi secundară prin instalarea a circa 7.000 de contoare şi achiziţionarea unui echipament de calibrare şi întreţinere a contoarelor- reabilitarea şi reconstrucţia parţială a staţiei de epurare a apei cu o capacitate de 233.000 echivalent persoană şi un flux de tratare a apei de 500 l/s - extinderea cu circa 25 km a canalului colector pentru a deservi aproximativ 24.000 de persoane; - reabilitarea a circa 11 km de canale colectoare principale, construcţia a 5 bazine de retenţie şi desfundarea canalelor colectoare principale - achiziţia unei unităţi mobile CCTV pentru întreţinerea canalului colector şi a unui extractor mobil pentru nămolul depus
    Piatra-Neamţ- reabilitarea puţurilor de apă subterană la Vaduri, inclusiv instalarea de noi pompe şi echipament SCADA - îmbunătăţirea calitativă a staţiei de epurare a apei brute în Bâtca Doamnei - extinderea cu circa 8 km a reţelei de alimentare cu apă, care deserveşte aproximativ 5.000 de persoane - înlocuirea a circa 9 km de conducte şi reabilitarea a 5 staţii de pompare şi a accesoriilor - procurarea de echipament mobil GIS şi de cartografiere digitală şi a unor unităţi mobile de detectare a scurgerilor în reţea - finalizarea procesului de contorizare primară şi secundară prin instalarea a circa 2.400 de contoare şi distribuirea de contoare zonale prin intermediul a 33 de contoare şi, de asemenea, achiziţionarea unui echipament de calibrare şi întreţinere a contoarelor- reabilitarea staţiei de epurare a apei cu o capacitate de 205.000 echivalent persoană şi un flux de tratare a apei de 400 l/s - extinderea cu 42 km a canalului colector şi construcţia a 6 staţii de pompare colectoare - înlocuirea a 6 km de canale colectoare şi reabilitarea a două staţii de pompare colectoare - achiziţia unei unităţi mobile CCTV pentru întreţinerea canalului colector şi a unui extractor mobil pentru nămolul depus
    Satu Mare- reforarea şi reechiparea a 15 puţuri cu un volum total de 730 l/s - dublarea a 7 km de conductă magistrală cu diametrul nominal de 600 mm, care leagă câmpul de puţuri de staţia de tratare a apei Mărtineşti - reabilitarea staţiei de tratare a apei Mărtineşti şi reducerea capacităţii la 600 l/s- reabilitarea staţiei de epurare a apei cu o capacitate de 180.000 echivalent persoană şi un flux de tratare a apei de 430 l/s - reabilitarea secţiunilor principale ale reţelei de canalizare - reabilitarea staţiilor de pompare colectoare
  Investiţiile sunt estimative, astfel încât mărimea şi caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru îndeplinirea aceloraşi obiective, cu condiţia ca acestea să fie convenite în prealabil cu Banca.GraficSubproiectele individuale vor fi implementate pe perioada 2003-2007.
   +  Anexa B România - Proiectul privind infrastructura municipalaîn domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-aGRAFICUL DE AMORTIZARE
         
    Data scadentă a ratei de rambursatSume de rambursat exprimate ca procent din împrumut
    1.15 iunie 20102,63
    2.15 decembrie 20102,63
    3.15 iunie 20112,63
    4.15 decembrie 20112,63
    5.15 iunie 20122,63
    6.15 decembrie 20122,63
    7.15 iunie 20132,63
    8.15 decembrie 20132,63
    9.15 iunie 20142,63
    10.15 decembrie 20142,63
    11.15 iunie 20152,63
    12.15 decembrie 20152,63
    13.15 iunie 20162,63
    14.15 decembrie 20162,63
    15.15 iunie 20172,63
    16.15 decembrie 20172,63
    17.15 iunie 20182,63
    18.15 decembrie 20182,63
    19.15 iunie 20192,63
    20.15 decembrie 20192,63
    21.15 iunie 20202,63
    22.15 decembrie 20202,63
    23.15 iunie 20212,63
    24.15 decembrie 20212,63
    25.15 iunie 20222,63
    26.15 decembrie 20222,63
    27.15 iunie 20232,63
    28.15 decembrie 20232,63
    29.15 iunie 20242,63
    30.15 decembrie 20242,63
    31.15 iunie 20252,63
    32.15 decembrie 20252,63
    33.15 iunie 20262,63
    34.15 decembrie 20262,63
    35.15 iunie 20272,63
    36.15 decembrie 20272,63
    37.15 iunie 20282,63
    38.15 decembrie 20282,69
   +  Anexa C România - Proiectul privind infrastructuramunicipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-aOBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR FINALII. Obligaţii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecărui subproiect şi un fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare stabilit în condiţii acceptabile Băncii.2. Beneficiarii finali vor prezenta un program de întreţinere şi operare, satisfăcător pentru Banca, până la 31 decembrie 2007. Programul va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2008.3. Beneficiarii finali vor prezenta un masterplan actualizat pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate, care să conţină investiţiile prioritizate şi costurile viitoare, în vederea asigurării îndeplinirii directivelor CE corespunzătoare executării măsurii ISPA/BEI şi a unui concept pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a activităţilor regiei/companiilor (alimentare cu apa/epurarea apelor uzate şi termoficare).4. Beneficiarii finali vor asigura auditarea anuală a conturilor de către auditori de reputaţie internationala, care să confirme faptul ca sunt ţinute sisteme de contabilitate separate pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate şi pentru activităţile de termoficare şi că nu se aplică nici un fel de subvenţie incrucisata între aceste activităţi, şi ca acestea sunt prezentate Băncii la sfârşitul fiecărui an calendaristic, până la 31 decembrie 2007, sau, în cazul în care a avut loc înainte de această dată, până la momentul infiintarii unei persoane juridice autonome pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate.5. Vor fi aprobate de către autorităţile responsabile cresteri adecvate de tarife pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate, în vederea asigurării recuperării costurilor de operare, de întreţinere şi înlocuire a activelor, precum şi a costurilor cu serviciul datoriei externe pentru toate investiţiile care nu sunt finanţate din grant.6. Vor fi introduse tarife corespunzătoare de tratare a apei pentru industrii, bazate pe afluenta cantitativă şi calitativă, precum şi costul tratarii.7. Reziduurile industriale vor fi pretratate şi/sau reciclate în conformitate cu directivele CE, astfel încât sa nu fie dăunătoare proceselor industriale, şi monitorizate de către autorităţile de mediu competente.8. Beneficiarii finali vor furniza dovada faptului ca se va implementa o soluţie pentru înlăturarea namolului în conformitate cu directivele CE.II. Obligaţiile specifice ale subproiectelor1. BuzauTarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi mărite cu 50% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.2. Satu MareTarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi mărite cu 45% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 iulie 2002.Beneficiarul final va furniza dovada ca autorizaţia de mediu a luat în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării publicului.3. Piatra-NeamtTarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi mărite cu 60% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.III. Eşalonarea în timpImplementarea obligaţiilor va fi în conformitate cu termenele limita stabilite în memorandumurile de finanţare.  +  Anexa I ÎMPUTERNICIREA PENTRU SEMNAREA ÎMPRUMUTATULUIMINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIAPrin prezenta se certifica ca Preşedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (România - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii.Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaBucureşti, 3 martie 2004.Nr. 945.------