ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 13 aprilie 2005    Urgenţa acestui act normativ este determinată de criza financiară acută cu care se confruntă în prezent sistemul sanitar, inclusiv în domeniul asigurării populaţiei cu medicamente cu şi fără contribuţie personală, pentru tratamentul ambulatoriu.Resursele financiare alocate potrivit art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 597/2004, aveau destinaţia unui program de susţinere socială şi renunţarea la aceste sume va determina blocarea sistemului sanitar.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 597/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În anul 2005 transferurile din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate Ministerului Sănătăţii prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, se utilizează pentru finanţarea medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală, compensate în proporţie de 90% din preţul de referinţă. (2) Contravaloarea medicamentelor eliberate până la data de 4 aprilie 2005 în cadrul programului privind compensarea în proporţie de 90% a preţului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu se decontează din sumele a căror destinaţie este prevăzută la alin. (1)."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 27.---------