METODOLOGIE din 24 martie 2005de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 13 aprilie 2005     +  Capitolul I Numirea directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  +  Articolul 1 (1) Numirea în funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe şi cele cu activităţi extraşcolare se face în urma reuşitei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, organizat potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţia de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I-X sunt numiţi în funcţie, în urma câştigării concursului, prin decizie, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani. (3) Directorii unităţilor de învăţământ liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi în funcţie, la propunerea inspectorului şcolar general, în urma câştigării concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pentru o perioadă de 4 ani. (4) Propunerile de numire în funcţie a directorilor unităţilor de învăţământ liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt formulate de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi se înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, însoţite de fişa de evaluare a curriculumului vitae şi borderoul de notare stabilite prin metodologia de concurs aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (5) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării la unităţile direct subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi prin decizie a inspectorului şcolar general, la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar. (6) Directorul adjunct este numit în funcţie prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu consultarea consiliului profesoral, dintre candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea acestui post. (7) Hotărârea consiliului de administraţie se adoptă după consultarea consiliului profesoral, prin vot nominal deschis. Este declarat reuşit candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din partea membrilor consiliului de administraţie, fapt care se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie. (8) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, numirea directorilor şi directorilor adjuncţi se face cu o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice.  +  Articolul 2 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general, pe o perioadă de 4 ani de la numirea în funcţie. (2) Directorul adjunct încheie cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat un contract de management educaţional pe o perioadă de 4 ani, dar care nu depăşeşte data de expirare a contractului managerial al directorului. (3) Pentru persoanele care au mai puţin de 4 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare, contractul de management se încheie până la sfârşitul anului şcolar în care se realizează condiţiile standard de pensionare. Contractul poate fi prelungit anual, de către inspectorul şcolar general pentru director şi, respectiv, de către directorul unităţii de învăţământ, pentru directorul adjunct, la cererea managerului, atât timp cât acesta îşi păstrează calitatea de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar de stat, fără a se depăşi 4 ani de la data numirii în funcţia de director/director adjunct.  +  Articolul 3Conţinutul contractului de management educaţional se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de probă inspectorul şcolar general înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, printr-o adresă, aprecierea potrivit căreia persoana numită în funcţia de director de unitate de învăţământ liceal, postliceal sau şcoală de arte şi meserii corespunde/nu corespunde sub raport managerial. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management, evaluare şi dezvoltare instituţională şi consemnat în fişa de evaluare a persoanei numite în funcţia de director de unitate de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Pentru directorul unităţii de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi al unităţii de învăţământ cu clasele I-X, aprecierea este formulată de către inspectorul general adjunct/şeful compartimentului evaluare, prognoze, strategii şi programe şi este înaintat inspectorului şcolar general. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management, evaluare şi dezvoltare instituţională şi consemnat în fişa de evaluare a persoanei numite în funcţia de director de unitate de învăţământ preuniversitar de stat. (3) Directorul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de administraţie, cu 15 zile înaintea expirării perioadei de probă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în funcţia de director adjunct. Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul şcolar de management educaţional şi consemnat în fişa de evaluare a directorului adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat. Consiliul de administraţie stabileşte, pe baza fişei de evaluare şi în prezenţa directorului adjunct, punctajul obţinut şi aprecierea potrivit căreia acesta corespunde postului ocupat. (4) Aprecierea, însoţită de fişa de evaluare privind activitatea directorului adjunct şi calificativul acordat, este înaintată inspectorului şcolar general, spre informare.  +  Articolul 5Contractul de management educaţional al persoanelor numite în funcţiile de director/director adjunct încetează: a) în cazul în care, la evaluarea făcută potrivit art. 4, nu corespund sub raport managerial; b) dacă, pe perioada derulării contractului de management educaţional, au obţinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti ori de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării calificativul "nesatisfăcător"; c) în cazul neîndeplinirii angajamentelor manageriale; d) în cazul pierderii calităţii de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar de stat; e) în cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6În toate situaţiile în care contractul de management educaţional încetează, inspectorul şcolar general emite decizie de eliberare din funcţie pentru directorii numiţi în funcţie prin decizia sa, respectiv solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării emiterea ordinului de eliberare din funcţie a directorilor numiţi în funcţie prin ordin al ministrului. Pentru directorul adjunct, decizia de eliberare din funcţie este emisă de directorul unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie.  +  Articolul 7În situaţiile în care contractul de management educaţional încetează, funcţia de director/director adjunct poate fi îndeplinită, până la ocuparea prin concurs a postului, de un cadru didactic titular, numit prin delegare/detaşare în interesul învăţământului, potrivit legii.  +  Capitolul II Norma didactică şi salarizarea directorilor şi directorilor adjuncţi de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  +  Articolul 8 (1) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat este, potrivit legii, degrevat total sau parţial de norma didactică de predare şi nu poate preda în regim de cumul sau plată cu ora. Degrevarea totală de normă se aprobă de către inspectorul şcolar general, la solicitarea directorului. În cazul degrevării parţiale, norma didactică de predare nu poate depăşi 6 ore săptămânal şi se înscrie în contractul de management educaţional. (2) Directorul adjunct are, potrivit legii, normă didactică de predare de 2-6 ore şi nu poate preda în regim de cumul sau plată cu ora. Norma didactică de predare se înscrie în contractul de management educaţional.  +  Articolul 9 (1) Nivelul salariului de bază pentru directorii unităţilor de învăţământ se stabileşte conform prevederilor art. 51 alin. (1) şi (1') din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Salarizarea directorului adjunct al unităţii de învăţământ este asigurată printr-un salariu de bază stabilit conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Salarizarea personalului de conducere al unităţilor conexe se face conform prevederilor art. 51 alin. (3 1 ) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La salariile de bază calculate conform alin. (1)-(3) se adaugă şi celelalte indemnizaţii, sporuri şi alte drepturi prevăzute de lege.  +  Articolul 10 (1) Nivelul indemnizaţiilor de conducere ale directorului şi directorului adjunct se înscrie în contractul de management educaţional şi poate fi revizuit anual, în funcţie de modificările volumului şi gradului de complexitate a activităţii şi de performanţele individuale manageriale. (2) Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ se stabileşte de către inspectoratul şcolar, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Criteriile pentru evaluarea activităţii manageriale a directorilor/directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza cărora se stabileşte mărimea acestor indemnizaţii pentru evaluarea activităţii manageriale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (3) Punctele pentru fiecare criteriu şi set de indicatori se acordă în limitele prevăzute în Criteriile şi standardele de evaluare a unităţii de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Punctajul final al evaluării se transpune în calificativul anual, care poate fi "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător", acordat directorului şi în funcţie de care se stabileşte nivelul indemnizaţiei de conducere.  +  Anexa ──────la metodologie──────────────CRITERIIpentru evaluarea activităţii manageriale a directorilor/directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat1. Mărimea şi gradul de complexitate al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat: a) numărul de elevi/preşcolari; b) structura pe trepte şi filiere de învăţământ a elevilor şcolarizaţi; c) dispersia în teritoriu a spaţiilor; d) structura bazei materiale - spaţii de învăţământ, laboratoare, ateliere şcolare, terenuri agricole, cantine şi internate şcolare etc.; e) cluburi culturale şi baze sportive.2. Baza materială (resurse, gestiune)2.1. Gradul de încărcare al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat: a) grad de încărcare în folosul elevilor din învăţământul de zi şi seral, după caz; b) numărul de schimburi în care funcţionează unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.2.2. Spaţiul de învăţământ: a) dispersia spaţiilor de învăţământ pentru toate activităţile cerute de procesul de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete şcolare etc.); b) calitatea spaţiului de învăţământ: întreţinere, modernizare; încadrarea în normele de igienă şcolară; c) utilizarea spaţiilor de învăţământ conform destinaţiei, pentru elevii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat; d) baza sportivă şi de agrement a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat (săli de sport şi/sau terenuri sportive sau de joacă, bazine de înot/piscine).2.3. Întreţinerea construcţiei şi a terenurilor: a) calitatea construcţiei unităţii de învăţământ preuniversitar de stat; b) întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente: curtea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, grădini, parcuri, loturi şcolare, alte terenuri (întreţinerea, gospodărirea şi funcţionalitatea acestora).2.4. Utilităţi: a) prezenţa şi calitatea utilităţilor.2.5. Dotarea cu echipamente şi mijloace de învăţare: a) mijloace de învăţământ şi material didactic; b) respectarea condiţiilor ergonomice privind mobilierul şcolar; c) dotarea cu echipamente şi mijloace moderne de informare şi comunicare.2.6. Biblioteca şcolară: a) fondul de carte; b) funcţionalitatea bibliotecii: spaţiul şi sistemul de evidenţă, accesibilitatea pentru utilizatori (elevi şi cadre didactice).2.7. Spaţii auxiliare procesului didactic: a) servicii culturale; b) servicii sociale; c) constituirea şcolii în centru de examen/centru de corectare.3. Resurse şi management financiar3.1. Resurse3.1.1. Finanţare de la bugetul local3.1.2. Venituri extrabugetare: a) venituri realizate prin eforturi proprii; b) venituri realizate din donaţii, sponsorizări; c) venituri realizate cu sprijinul părinţilor.3.2. Management financiar3.2.1. Costuri: a) costul mediu/elev, preşcolar, în funcţie de nivelurile de învăţământ, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; b) costul mediu/elev, preşcolar, reflectat în cheltuielile de personal, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; c) costul mediu/elev, preşcolar, reflectat în cheltuielile de întreţinere şi dezvoltare a bazei materiale, în limitele costului standard elaborat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar.3.2.2. Eficienţa investiţiilor (cheltuieli, investiţii, dotări): a) plan de investiţii şi reparaţii necesare; b) plan pentru dotarea cu mijloace de învăţământ pentru fiecare disciplină/arie curriculară; c) gradul de îndeplinire a planului de investiţii; d) utilizarea eficientă a echipamentelor şi mijloacelor din dotare pentru obţinerea de noi venituri; e) ponderea venitului reinvestit în mijloace de învăţământ, în mobilier şcolar, în alte dotări; f) gradul de utilizare a ultimelor achiziţii.4. Personalul didactic şi nedidactic4.1. Personalul didactic4.1.1. Calificare, perfecţionare, formare: a) numărul de elevi pe post didactic, pe cicluri de învăţământ şi pe tipuri de şcoli; b) gradul de acoperire a normelor cu personal didactic; c) gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregătire psiho-pedagogică corespunzătoare art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); d) ponderea personalului didactic cu definitivat şi/sau grade didactice; e) perfecţionare, formare, participare şi rezultate obţinute la cursurile de pregătire.4.1.2. Stabilitatea/fluctuaţia personalului: a) ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în ultimii 4 ani; b) ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea la catedră în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat un ciclu şcolar, la disciplinele din trunchiul comun al planului-cadru.4.1.3. Activitatea personalului didactic:4.1.3.1. activitatea didactică: a) activitatea curentă la clasă; b) calitatea documentelor didactice; parcurgerea integrală a temelor din programele analitice; c) prestaţia pedagogică; prestigiul didactic; d) rezultatele inspecţiilor de specialitate şi ale altor inspecţii care au avut loc în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat; e) activităţi didactice suplimentare cu elevii; f) programe cu elevii privind:4.1.3.2. programe educative de formare: a) programe adresate altor categorii de beneficiari decât elevii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat;4.1.3.3. activitatea ştiinţifică: a) ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea ştiinţifică; b) participarea elevilor şi/sau a cadrelor didactice şi rezultatele acestor participări la programe/seminarii/alte întâlniri organizate în străinătate sau activităţi desfăşurate în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în perspectiva integrării europene;4.1.3.4. activităţi extracurriculare/extraşcolare: a) nivelul la care este organizată activitatea/programul în care unitatea de învăţământ este implicată; b) participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţile educative extraşcolare; c) cercuri, cenacluri, expoziţii;4.1.3.5. activitatea de orientare şcolară şi profesională: a) cabinetul de orientare şcolară şi profesională, activitatea de orientare şcolară şi profesională; b) logistica şi organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională, relaţia cu alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, relaţia cu agenţi economici şi agenţii de orientare şi consiliere.4.1.4. Calitatea resurselor umane: a) ponderea personalului didactic care a obţinut calificativele "bine" şi "foarte bine" în anul şcolar anterior; b) cadrele didactice care au obţinut gradaţia de merit sau alte distincţii profesionale, ordine, medalii pentru activitatea deosebită desfăşurată.4.2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic: a) gradul de acoperire şi calificarea; b) activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul serviciilor auxiliare unităţii de învăţământ.5. Procesul de învăţământ: condiţii, organizare şi rezultate5.1. Oferte ale unităţii de învăţământ preuniversitar de stat5.1.1. Context şi condiţii de funcţionare: a) clase/grupe de elevi pentru învăţământul de masă; b) respectarea dreptului minorităţilor de organizare a învăţământului în limba maternă.5.1.2. Elemente de natură curriculară: a) durata orelor de curs/activităţi didactice; b) acoperirea disciplinelor de studiu cu personal didactic calificat; c) organizarea procesului didactic în spaţii de învăţământ corespunzătoare, pentru disciplinele care impun condiţii şi dotări specifice; d) clase speciale organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat (bilingve/intensive/de artă/de sport/alte tipuri); e) adaptarea structurii anului şcolar la condiţiile specifice din zonă - mijloc de prevenire a abandonului şi neşcolarizării, pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din zone izolate cu probleme de acces, dependente de factori geoclimatici, sau unităţi de învăţământ preuniversitar de stat situate în zone cu structuri ocupaţionale specifice; f) adaptarea ofertei şcolare la nevoile educaţionale din zonă; g) asigurarea continuării educaţiei după finalizarea învăţământului de bază; h) stabilirea disciplinelor opţionale.5.2. Rezultate ale procesului/finalităţi5.2.1. Rezultate ale evaluării interne5.2.1.1. Fluxuri şcolare: a) rata de promovabilitate; b) rata de repetenţie; c) rata de participare la cursuri.5.2.1.2. Rezultate şcolare: a) mediile generale la sfârşitul anului şcolar.5.2.2. Rezultate ale evaluării externe5.2.2.1. Situaţia la examenele de finalizare a studiilor: a) promovabilitatea la examene; b) rezultatele obţinute la examenele de capacitate/ bacalaureat/de absolvire.5.2.3. Rezultate la olimpiade, concursuri, expoziţii: a) rezultate la olimpiade, concursuri; b) rezultate la concursuri, participări la expoziţii, sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice cu referate etc. în cadrul activităţilor extraşcolare sau al cercurilor de elevi.5.3. Progresul elevilor şi atingerea standardelor naţionale pe discipline: a) compararea rezultatelor obţinute la teste finale cu cele obţinute la teste iniţiale.5.4. Calitatea evaluării interne: a) compararea rezultatelor la examenele naţionale cu rezultatele evaluărilor interne, la disciplinele la care s-a susţinut examenul.5.5. Rezultate ale muncii educative: a) ponderea elevilor cu medii peste 8 la purtare, apreciindu-se că problemele de comportament sunt reflectate în medii scăzute la purtare (sub 8).5.6. Acordarea unor burse de merit: a) ponderea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, susţinuţi cu burse obţinute prin efortul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de la persoane fizice sau juridice.6. Management şi dezvoltare instituţională6.1. Management strategic6.1.1. Monitorizarea participării şcolare: a) gradul de acoperire a locurilor planificate; b) programe de recuperare a celor neşcolarizaţi din raza localităţii/cartierului/zonei arondate unităţii de învăţământ preuniversitar de stat; c) programe de prevenire/ameliorare a abandonului şcolar.6.1.2. Program managerial: a) existenţa şi gradul de aplicare a unui program managerial.6.1.3. Planul strategic de dezvoltare al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat: a) existenţa unei strategii de dezvoltare pe termen lung.6.1.4. Documentele de organizare managerială: a) documentele de organizare managerială şi calitatea lor; b) documente legislative (actualizate permanent); c) calitatea documentelor de organizare, planificare, evidenţă şi control.6.2. Management operaţional6.2.1. Politica de personal: a) legalitatea încadrării şi politica de personal; gestionarea, distribuirea sarcinilor, perfecţionarea relaţiilor interumane.6.2.2. Calitatea activităţii manageriale. Stilul de conducere şi climatul de muncă: a) stilul de conducere şi climatul de muncă.6.2.3. Activitatea de îndrumare şi control: a) asistenţe la ore efectuate de către conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat; b) controlul actelor/documentelor şcolare şi arhivarea acestora.6.2.4. Respectarea normelor PSI şi de protecţie a muncii6.3. Managementul evaluării6.3.1. Evaluarea curentă: a) preocuparea conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat pentru evaluarea sistematică, corectă a elevilor de către cadrele didactice în procesul instructiv-educativ; b) respectarea criteriilor de evaluare a personalului; c) monitorizarea absolvenţilor; d) monitorizarea şi asigurarea condiţiilor pentru şcolarizarea elevilor/copiilor cu deficienţe, cu respectarea standardelor specifice în vigoare.6.4. Recuperarea manualelor6.5. Climatul (ethosul) specific unităţii de învăţământ preuniversitar de stat6.6. Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat6.6.1. Calitatea relaţiei dintre unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: a) colaborarea în domeniul managementului cu directorii altor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, participarea la schimburi de experienţă etc.; b) colaborarea şi relaţionarea cu inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; c) parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate, "înfrăţiri", proiecte şi programe comune.6.7. Preocupări pentru diseminarea informaţiei: a) afişajul local (în cancelarie, panouri, gazete etc.) actualizat permanent şi la vedere; b) informarea despre examene, legislaţie, regulamente şcolare etc. a elevilor şi a părinţilor.7. Relaţia cu comunitatea7.1. Relaţia cu părinţii7.1.1. Implicarea părinţilor în activitatea managerială: a) elaborarea planului de venituri şi cheltuieli al şcolii; b) evaluarea calităţii actului didactic din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de către părinţi.7.1.2. Asistenţa acordată părinţilor: a) audienţe/consultaţii între conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi/sau cadre didactice/diriginţi şi părinţii elevilor; b) derularea în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat a unui program de consiliere de familie; c) parteneriatul dintre cadrele didactice şi familii/părinţi pentru a asigura susţinerea optimă a învăţării copiilor şi a nevoilor lor de dezvoltare; d) participarea reprezentantului comitetului de părinţi în consiliul de administraţie, la activităţile unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.7.2. Relaţia cu comunitatea locală7.2.1. Colaborarea cu autorităţile locale: a) colaborare între unitatea de învăţământ şi reprezentanţii administraţiei publice locale; b) importanţa şi necesitatea unităţii de învăţământ pentru comunitate, activităţi comune în folosul ambelor părţi implicate: şcoală/comunitate şi sprijinul reciproc acordat; c) organizarea de activităţi comune cu biserica, poliţia, alte instituţii ale statului.7.2.2. Colaborarea cu agenţii economici: a) proiectarea curriculumului şcolar în concordanţă cu perspectiva economică şi socioculturală a zonei; b) implicarea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat în asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice în întreprinderi, firme şi/sau unităţi proprii de microproducţie; c) relaţia cu instituţiile de învăţământ superior/cu agenţii economici şi numărul celor admişi în unităţi din învăţământul superior/numărul contractelor de angajare din rândul absolvenţilor la terminarea studiilor.7.3. Monitorizarea grupurilor minoritare din zonă: a) accesul la educaţie şi formare profesională al grupurilor minoritare.NOTĂ:Convertirea în puncte a criteriilor pentru evaluarea activităţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi este de competenţa inspectoratului şcolar şi se face publică o dată cu lista posturilor scoase la concurs._____________