HOTĂRÂRE nr. 230 din 24 martie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 11 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) furnizor - producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a masinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic; b) distribuitor - agentul economic care vinde en detail, inclusiv în rate, închiriază sau expune maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, în vederea comercializării; c) fişa - un tabel standard cu informaţii tehnice privind masina combinata de spălat şi uscat rufe de uz casnic; d) alte resurse primare - apa, substanţe chimice sau alte substanţe consumate de masina combinata de spălat şi uscat rufe de uz casnic pentru funcţionarea normală a acesteia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii referitoare la funcţionarea masinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic din punct de vedere al consumului de energie ori de alte resurse primare sau care pot servi la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse primare al masinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic."2. La alineatul (1) al articolului 4, litera a) va avea următorul cuprins:"a) au aplicată o eticheta indicând consumurile de energie şi clasa de eficienta energetica, precum şi alte informaţii suplimentare, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2; eticheta se plaseaza pe exteriorul părţii frontale sau superioare a masinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi sa nu fie acoperită."3. Alineatele (2), (3) şi (5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic. (3) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute de prezenta hotărâre, vor fi făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004...................................................................... (5) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul plăcuţelor indicatoare sau al echivalentelor acestora fixate, din ratiuni de securitate a utilizatorului, pe maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Furnizorul răspunde pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în eticheta şi în fişa. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise în eticheta sau în fişa este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, atunci când un distribuitor solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea prompta a acestora. (4) Informaţiile incluse în eticheta şi în fişa se redactează în limba română, fără a se exclude posibilitatea furnizarii informatiei şi în alte limbi. (5) Dacă exista posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, cu excepţia etichetelor ecologice."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Furnizorul întocmeşte şi deţine, timp de 5 ani de la data fabricării ultimei maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie, documentaţia care atesta conformitatea acesteia cu cerinţele prezentei hotărâri. Aceasta documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate şi va conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor, efectuate în condiţiile art. 4 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu are sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia deţinerii documentaţiei prevăzute la art. 7 şi prezentării acesteia spre examinare, la cerere, autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), conform art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) privind stabilirea informaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (2), conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5), conform art. 46 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8, conform art. 21 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 199/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."8. Punctul 13 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18), unde este cazul"9. Modelul etichetei din anexa nr. 2 va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.10. La secţiunea "Precizări pentru eticheta" din anexa nr. 2, punctele I, II şi XII vor avea următorul cuprins:"I. Denumirea sau marca comercială a furnizoruluiII. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului.........................................................................XII. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare «uscare bumbac», determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004."11. La anexa nr. 3, primul paragraf, punctele 1-4 şi 18 vor avea următorul cuprins:"Fişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. Denumirea sau marca comercială a furnizorului2. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma «Clasa de eficienta energetica..., pe o scara de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)». Când aceasta informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia ca aceasta clasificare de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient) să apară cu claritate.4. Când informaţiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, ce figurează în acesta, au primit o eticheta ecologica comunitara, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, aceasta informaţie poate să figureze aici în rubrica intitulata eticheta ecologica comunitara; în acest caz este reprodus semnul distinctiv al etichetei (floarea). Aceasta dispoziţie nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice........................................................................18. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare «uscare bumbac», în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004"12. Punctul 1 şi tabelul 1 din anexa nr. 4 vor avea următorul cuprins:"1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform tabelului 1:
    Tabelul 1
    Clasa de eficienţăConsumul de energie «C» în kWh pe kg rufe spălate la ciclul complet de funcţionare (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul «uscare bumbac», în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)
    AC < = 0,68
    B0,68 < C < = 0,81
    C0,81 < C < = 0,93
    D0,93 < C < = 1,05
    E1,05 < C < = 1,17
    F1,17 < C < = 1,29
    GC > 1,29"
  13. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre transpune Directiva nr. 96/60/CE pentru implementarea Directivei nr. 92/75/CE cu privire la etichetarea energetica a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 266/1996.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul integrării europene,Ene DingaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Catalin Florin TeodorescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 230.  +  Anexa 1                              ETICHETA  +  Anexa 2TERMENII UTILIZAŢI PE ETICHETA ŞI ÎN FIŞAEchivalentul în alte limbi ale Comunităţii pentru termenii în limba românăprezentaţi mai sus sunt:------------