HOTĂRÂRE nr. 280 din 7 aprilie 2005privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 12 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 86 alin. (4) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 45 din Legea nr. 552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Antidoping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidoping, în cadrul structurii organizatorice se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidoping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Agenţia Naţională Antidoping poate deţine în dotare două autoturisme de serviciu în parc comun, cu un consum lunar de carburanţi de 300 l/lună.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii,Mircea CintezăPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,Florian GheorgheMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 280.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale AntidopingNumărul maxim de posturi pentruaparatul propriu al Agenţiei = 35           ┌───────────┐ ┌───────────────┐           │ Consiliul │ ┌─────────────┐ │Compartimentul │           │ director ├──────────┤ PREŞEDINŢE ├────────┤ audit intern │           └───────────┘ └─────┬───────┘ └───────────────┘                                        │                                        │                                        │                                        │        ┌───────────────┐ │ ┌────────────────┐        │ Compartimentul│ │ │ Compartimentul │        │ juridic ├───────────────┼──────────────┤ relaţii publice│        └───────────────┘ │ └────────────────┘                                        │                                ┌───────┴────────┐                    ┌───────────┤ VICEPREŞEDINTE ├───────────────┐                    │ └────────────────┘ │                    │ │                    │ │         ┌──────────┴───────────┐ ┌─────────┴──────────┐         │ Direcţia testare, │ │Direcţia economico- │         │ politici antidoping, │ │financiară, resurse │         │ cercetare, educaţie, │ │umane, secretariat, │         │ propagandă şi relaţii│ │ administrativ │         │ internaţionale │ └────────────────────┘         └──────────────────────┘● Comisia pentru acordarea excepţiilor terapeutice● Comisia de audiere a sportivilor şi a persoanelor din anturajul sportivilor care au încălcat reglementările antidoping  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidoping  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională Antidoping, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate cu autonomie decizională în activitatea antidoping. (2) Agenţia funcţionează în subordinea directă a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport şi are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. (3) Agenţia acţionează pentru prevenirea dopajului şi luptă împotriva acestui fenomen conform prevederilor legale în vigoare şi reglementărilor Comitetului Internaţional Olimpic, ale Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei şi ale Codului Mondial Antidoping. (4) Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat. În anul 2005, finanţarea Agenţiei se va asigura din prevederile bugetare aprobate Agenţiei Naţionale pentru Sport. (2) Veniturile proprii se asigură din: a) venituri din valorificări de produse provenite din activităţi proprii sau anexe în legătură cu obiectivele prevăzute de lege; b) donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii; c) alte surse de venituri în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Agenţiei se asigură de către Consiliul director, ca organ de decizie. (2) Consiliul director este alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) doi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Sport; c) un reprezentant al Comitetului Olimpic Român; d) un reprezentant din domeniul farmacologiei, desemnat de Ministerul Sănătăţii; e) un reprezentant al Laboratorului de Control Doping, desemnat de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport; f) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătăţii; g) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic Român; h) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic Român. (3) Mandatul membrilor Consiliului director este de 4 ani şi este irevocabil, cu excepţia cazurilor în care aceştia îşi pierd calitatea pentru care au fost numiţi. Mandatul membrilor Consiliului director poate fi reînnoit. (4) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (5) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (6) În conţinutul convocării trebuie incluse în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute, ordinea de zi ce urmează să fie dezbătută, locul şi ora desfăşurării acestor convocări. (7) În condiţiile în care în afara ordinii de zi propuse apar şi alte probleme ce necesită urgenţă în dezbatere şi soluţionare, cererea de a fi incluse în ordinea de zi şi materialele însoţitoare vor fi depuse obligatoriu, sub sancţiunea neincluderii în şedinţă, cu cel puţin 3 zile înainte la secretariatul Agenţiei. (8) În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii. (9) Pentru validitatea deciziilor, Consiliul director trebuie să le adopte cu votul a cel puţin două treimi din numărul celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, preşedintele Consiliului director are votul decisiv. (10) Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri.  +  Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte numit, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar funcţia este asimilată din punct de vedere al drepturilor salariale cu funcţia de director general. (2) Preşedintele este ordonator terţiar de credite şi asigură conducerea executivă a Agenţiei. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine care sunt obligatorii pentru toate structurile implicate în activitatea antidoping. (4) Ordinele emise de preşedinte au drept scop prevenirea şi combaterea, la nivel naţional, a fenomenului de dopaj, precum şi încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a respectării principiilor fairplayului în sport. (5) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (6) În realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii: a) avizează Strategia naţională antidoping şi Programul naţional antidoping; b) avizează propunerile pentru armonizarea legislaţiei naţionale antidoping cu reglementările internaţionale în domeniu; c) avizează şi susţine programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; d) controlează aplicarea măsurilor concrete al căror scop este sancţionarea dopajului în sport; e) avizează toate programele de promovare a fairplayului în sport; f) iniţiază, coordonează şi controlează toate structurile sportive şi Comitetul Olimpic Român în ceea ce priveşte activitatea antidoping; g) colaborează cu Comitetul Olimpic Român la adoptarea unor programe concrete, uniforme şi eficiente pentru depistarea şi sancţionarea fenomenelor de dopaj; h) avizează şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; i) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; j) avizează anual sau ori de câte ori este nevoie lista substanţelor şi a metodelor interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Antidoping; k) avizează publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, a listei cu specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România care au în componenţă substanţe dopante; l) avizează programul naţional anual de testare doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional; m) avizează controalele doping efectuate în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora; n) avizează planificarea şi supraveghează desfăşurarea audierilor sportivilor susceptibili de încălcarea reglementărilor antidoping, asigurând un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; o) aprobă nominal laboratoarele de control doping care să efectueze analizele probelor recoltate în urma testărilor; p) avizează excepţiile terapeutice pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor antidoping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi; q) avizează şi înaintează dosarele pentru sportivii de nivel internaţional către Agenţia Mondială Antidoping; r) comunică Agenţiei Mondiale Antidoping cazurile de dopaj semnalate în rândul sportivilor români pe plan naţional sau internaţional; s) asigură şi supraveghează instruirea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; semnează certificatul de atestat în acest sens; t) prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului; u) avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; v) avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; w) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping; x) aprobă utilizarea suplimentelor nutritive la sportivi pe baza buletinului de analiză emis de laboratorul de control doping; y) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5 (1) În activitatea de conducere a Agenţiei, preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, în condiţiile legii. Funcţia acestuia este asimilată, din punct de vedere al drepturilor salariale cuvenite, cu funcţia de director general adjunct. (2) Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de către preşedintele Agenţiei, în cazul în care acesta se află în imposibilitate de a le realiza.  +  Articolul 6Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidoping, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului intern.  +  Articolul 8 (1) Agenţia beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de funcţii al instituţiei sau poate fi detaşat, în condiţiile legii, de la alte instituţii ale statului. (2) Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, în condiţiile legii. (3) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 35, cu încadrarea, pentru anul 2005, în numărul maxim de personal aprobat pentru unităţile care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 9Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Agenţiei funcţionează Comisia pentru acordarea excepţiilor terapeutice şi Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului din anturajul sportivilor care au încălcat reglementările antidoping. (2) Comisia pentru acordarea excepţiilor terapeutice şi Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului din anturajul sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, din cadrul Agenţiei, vor funcţiona conform regulamentului intern al acesteia, aprobat de preşedintele Agenţiei._____________