HOTĂRÎRE Nr. 60 din 27 ianuarie 1995privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 24 februarie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia Autonomă "Rasirom", cu sediul în Bucureşti, str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1, persoana juridică română care administrează bunuri proprietate publică în temeiul art. 135 alin. (5) din Constituţia României, al art. 43 din Legea nr. 14/1992, al prevederilor Legii nr. 15/1990 şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi al celorlalte acte normative care reglementează relaţiile dintre regiile autonome şi administraţia publică. Regia Autonomă "Rasirom" funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Atribuţiile ministerului de resort, prevăzute de Legea nr. 15/1990, se îndeplinesc de către Serviciul Roman de Informaţii.  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome "Rasirom" este format prin preluarea integrală a patrimoniului Unităţii Militare 05099 Craiova, al Societăţii Comerciale "Euroconf" - S.A. Vinju Mare şi a imobilelor prevăzute în lista-anexa nr. 2, precum şi a unor bunuri din evidenta altor structuri ale Serviciului Roman de Informaţii. Patrimoniul prevăzut la alin. 1 din prezentul articol va fi corectat după acţiunea de reevaluare, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994. În condiţiile legii, Regia Autonomă "Rasirom" poate înfiinţa, în structura sa, şi alte subunitati, sucursale, filiale, secţii etc.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Rasirom" consta în: 1. producţia de aparatura tehnica şi echipamente specifice muncii de informaţii, pentru asigurarea corespunzătoare a bazei materiale a Serviciului Roman de Informaţii; 2. proiectarea, realizarea şi instalarea sistemelor de alarmare şi paza în unităţile Serviciului Roman de Informaţii şi ale altor beneficiari; 3. producţia de piese de schimb şi subansambluri; 4. producţia poligrafica, presa, tiparituri şi activitate editoriala; 5. valorificarea, prin comercializare şi alte forme legale, a producţiei proprii; 6. Executarea de lucrări de cercetare, proiectare, construcţii-montaj, precum şi de conservare, întreţinere şi reparaţii imobiliare; 7. administrarea şi întreţinerea parcului auto propriu şi asigurarea, la cerere, a unor prestări-servicii în domeniul transportului pentru unităţile Serviciului Roman de Informaţii. Efectuarea de prestări-servicii în domeniul transportului intern şi internaţional, precum şi service auto; 8. producţia industriala, agricolă şi zootehnica, pomicola, piscicolă, viticolă, alimentara, chimica, inclusiv confecţii uniforme militare, necesare consumului unităţilor Serviciului Roman de Informaţii şi pentru terţi; 9. prestaţii hoteliere, de alimentaţie publică, comerciale, precum şi de reprezentare şi protocol; 10. exploatarea raţională şi întreţinerea patrimoniului propriu, protecţia şi conservarea celui dat în administrare, precum şi întreţinerea patrimoniului din administrarea celorlalte structuri ale Serviciului Roman de Informaţii, la cererea acestora; 11. valorificarea disponibilităţilor de resurse materiale şi umane prin mica industrie, prestări de servicii şi alte activităţi prevăzute de lege; 12. realizarea de operaţiuni de import-export. Având în vedere caracterul special al activităţii sale, Regia Autonomă "Rasirom" nu se poate asocia cu alte regii sau societăţi comerciale, fără aprobarea conducerii Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 4Conducerea regiei autonome este asigurata de consiliul de administraţie, format din 7 - 15 persoane, constituit şi aprobat potrivit legii. Structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Rasirom", precum şi repartizarea patrimoniului public la unităţile sale se stabilesc de consiliul de administraţie. Directorul general al regiei autonome se numeşte, în condiţiile legii, de către directorul Serviciului Roman de Informaţii şi este, totodată, preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 5Personalul militar şi civil încadrat la Regia Autonomă "Rasirom" este obligat să respecte atât reglementările proprii ale regiei, cît şi ordinele, regulamentele şi reglementările specifice Serviciului Roman de Informaţii, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de acestea.  +  Articolul 6Regia Autonomă "Rasirom" îşi acoperă toate cheltuielile din veniturile obţinute prin valorificarea propriei activităţi.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data prezentei hotărâri, hotărârile Guvernului nr. 149/1993 şi nr. 348/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Directorul Serviciului Roman de Informaţii,Virgil MagureanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Rasirom"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Rasirom" este persoana juridică română, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1. Activitatea regiei autonome se desfăşoară potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi prezentului regulament. Serviciul Roman de Informaţii îndeplineşte faţă de Regia Autonomă "Rasirom" atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.  +  Capitolul 2 Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile regiei  +  Articolul 2Regia Autonomă "Rasirom" are ca scop participarea la asigurarea bazei tehnico-materiale a Serviciului Roman de Informaţii, astfel încât acesta să-şi poată îndeplini întocmai atribuţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Rasirom" realizat direct şi/sau prin componentele sale, îl constituie: a) cercetarea, proiectarea şi producţia de aparatura şi echipamente specifice muncii de informaţii, a sistemelor de alarmare şi paza, pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a Serviciului Roman de Informaţii şi a altor beneficiari; b) producţia poligrafica şi editoriala, precum şi producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularisticii şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special, independent şi prin cooperare cu instituţii specializate; c) valorificarea, prin comercializare şi alte forme legale, prin reţeaua proprie şi prin interpusi, a producţiei care excede asigurării bazei tehnico-materiale şi a consumului curent, destinată Serviciului Roman de Informaţii, inclusiv a celei auxiliare, de proiectare, precum şi a deşeurilor cărora nu li s-a putut da o alta utilizare; d) prestarea de servicii, în legătură cu administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea bunurilor proprietate publică sau privată din patrimoniul sau şi al Serviciului Roman de Informaţii, la cererea acestuia, precum şi pentru exploatarea şi valorificarea cu maxima eficienta, după caz, a substanţelor, fructelor şi produselor acestora; e) executarea de lucrări de proiectare, de construcţii-montaj, de conservare, întreţinere şi reparaţii construcţii; f) efectuarea de transporturi şi prestări servicii în domeniul transportului intern şi internaţional, precum şi service auto; g) producţia industriala, agricolă, zootehnica, pomicola, piscicolă, viticolă, alimentara, chimica, inclusiv confecţii uniforme militare, necesare consumului unităţilor Serviciului Roman de Informaţii şi al altor beneficiari; h) prestaţii hoteliere, de alimentaţie publică, comerciale şi de reprezentare şi protocol; i) realizarea de operaţiuni de import-export; j) respectarea şi asigurarea regimurilor juridice speciale pentru bunul sau bunurile stabilite ca făcând parte din patrimoniul public naţional, local sau din rezervaţiile naturale, în măsura în care acestea se afla sau intra, fie şi temporar, în patrimoniul regiei.  +  Articolul 4În vederea realizării obiectului de activitate, Regia Autonomă "Rasirom" exercita, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează strategia de dezvoltare a structurilor proprii şi asigura coordonarea proceselor de producţie, industrializarea, valorificarea producţiei, serviciilor şi celorlalte activităţi care intră în obiectul sau de activitate; b) tine evidenta distinctă a bunurilor proprietate publică şi privată pe care le administrează; c) închiriază sau concesioneaza bunuri, în condiţiile legii; d) întocmeşte şi supune anual aprobării, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli; e) coordonează şi asigură realizarea lucrărilor de investiţii, întreţinere, dotări şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul public şi din cel propriu, aflate în administrare proprie sau pentru terţi; f) elaborează normele metodologice, tehnice şi financiare în domeniul producţiei, serviciilor, valorificării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul public şi cel propriu, precum şi în celelalte domenii ce fac obiectul sau de activitate; g) realizează importul de utilaje, aparatura tehnica, instalaţii, echipamente specifice muncii de informaţii şi pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie, cît şi pentru modernizarea activităţilor şi serviciilor sale; h) analizează şi aproba listele lucrărilor de investiţii proprii, asigura avizarea documentaţiilor tehnico-economice, urmăreşte modul de realizare a lucrărilor şi verifica îndeplinirea condiţiilor necesare punerii în funcţiune, la termen a obiectivelor de investiţii; i) efectuează intermedieri şi operaţiuni imobiliare, în condiţiile legii; j) stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, precum şi protecţia muncii; k) selectioneaza, încadrează, promovează şi stimuleaza personalul regiei. De asemenea, organizează şi desfăşoară activităţile de perfecţionare a personalului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, potrivit cerinţelor fiecărei etape; l) asigura respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către personalul regiei; m) asigura utilizarea eficienta a resurselor financiare şi elaborează documentaţiile legale pentru obţinerea de credite şi folosirea altor surse, potrivit reglementărilor în vigoare; n) elaborează studii şi face analize specifice în domeniul economico-financiar, fundamentează proiectele, analizează, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte destinaţia profitului, conform competentelor date prin lege; o) coordonează activitatea de comerţ exterior şi aproba criteriile de utilizare a încasărilor valutare realizate de regie şi de unităţile sale; p) organizează şi exercită control financiar propriu, potrivit dispoziţiilor legale; r) asigura şi realizează cooperarea cu alte regii, societăţi comerciale şi autorităţi publice din ţara şi străinătate; s) îndeplineşte orice alte activităţi şi atribuţii care au legătură cu realizarea obiectului sau de activitate, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul regiei  +  Articolul 5Patrimoniul Regiei Autonome "Rasirom" este format prin preluarea integrală a patrimoniului Unităţii Militare 05099 Craiova, al Societăţii Comerciale "Euroconf" - S.A. Vinju Mare şi a imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum şi a unor bunuri din evidenta altor structuri ale Serviciului Roman de Informaţii, corectat după finalizarea acţiunii de reevaluare conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994. În exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului propriu, regia poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile sale, beneficiind, totodată, de rezultatele utilizării lor, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 6Regia autonomă are în structura sa subunitati, secţii, ferme, magazine, filiale de specialitate, sucursale etc., fără personalitate juridică, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate. Consiliul de administraţie al regiei autonome aproba structura organizatorică, modificarea acesteia, precum şi repartizarea patrimoniului între unităţile sale.  +  Articolul 7Unităţile şi subunitatile regiei autonome răspund în faţa consiliului de administraţie, atât cu privire la îndeplinirea tuturor atribuţiilor conferite de el, prin hotărâri şi decizii de delegare, cît şi pentru modul de realizare a sarcinilor proprii, în condiţii de maxima eficienta.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 8Conducerea Regiei Autonome "Rasirom" este asigurata de: - consiliul de administraţie; - directorul general al regiei.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie al regiei autonome este compus din 7 - 15 membri şi se numeşte prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informaţii, pentru o perioadă de 4 ani. Din consiliul de administraţie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor. Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre personalul militar şi civil al regiei autonome, precum şi dintre specialişti ai Serviciului Roman de Informaţii sau de la alte instituţii publice, specializaţi în domeniile de activitate ale regiei. Consiliul de administraţie poate propune directorului Serviciului Roman de Informaţii înlocuirea unui membru necorespunzător.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie al regiei autonome îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul regulament şi cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom" are, în principal, următoarele atribuţii: - aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a regiei; - analizează bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi le înaintează spre aprobare Serviciului Roman de Informaţii; - aproba structura organizatorică şi nomenclatorul de funcţii; - hotărăşte asupra constituirii de noi subunitati, realizării şi dezvoltării activităţii productive şi comerciale; - răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu; - aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a fi realizate de către regie; - aproba delegarile de atribuţii şi limitele de competenţa, pe domenii de activitate, pentru unităţile şi subunitatile din structura; - aproba preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile sale, în condiţiile legii; - aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate; - aproba utilizarea fondului valutar; - stabileşte nivelul de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale; - asigura respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului; - hotărăşte cu privire la orice alte probleme, potrivit competentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 12Activitatea curenta a regiei autonome este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, de directorul Serviciului Roman de Informaţii. Directorul general al Regiei Autonome "Rasirom" este şi preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al regiei autonome se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 14Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea colaboratorilor va fi recompensata conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie, în prima luna a fiecărui an, prezintă directorului Serviciului Roman de Informaţii un raport asupra activităţii regiei pe anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 16Conducerea unităţilor şi subunitatilor din structura regiei autonome este asigurata de un consiliu director format din 3 - 7 membri şi un director. Membrii consiliului director şi directorul, prevăzuţi la alin. 1, sunt numiţi prin hotărârea consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom".  +  Articolul 17Angajarea, încadrarea în funcţii, transferul, precum şi concedierea personalului civil al regiei autonome se face prin ordin al directorului general al regiei, cu care se încheie, se modifica sau se stinge raportul juridic de muncă. Respectarea legislaţiei muncii şi de asigurări sociale este obligatorie. Numirea şi schimbarea din funcţie a personalului militar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul regiei autonome sau al subunitatilor din structura acesteia se fac de către directorul Serviciului Roman de Informaţii, la propunerea directorului general al regiei. Nivelul de salarizare a personalului regiei autonome se stabileşte de consiliul de administraţie, în funcţie de studii şi de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime pe economie.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 18Regia Autonomă "Rasirom" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se înaintează, prin Serviciul Roman de Informaţii, Ministerului Finanţelor pentru aprobare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 19Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 20Relaţiile comerciale ale regiei autonome cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se desfăşoară pe baze contractuale. Pentru asigurarea forţei de muncă, unităţile din structura încheie contracte cu cei interesaţi, în limitele şi în condiţiile stabilite de regie, respectiv de consiliul de administraţie al acesteia.  +  Articolul 21În relaţiile cu terţii, regia autonomă practica preţuri şi tarife libere, negociate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 22Litigiile în care sunt implicate regia şi unităţile din structura să se soluţionează de instanţele de judecată competente, potrivit legii, dacă n-au putut fi rezolvate pe cale amiabila.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Regia Autonomă "Rasirom" este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop. De asemenea, Regia Autonomă "Rasirom" este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea întocmai a cerinţelor privitoare la siguranţa naţionala a României, având în vedere specificul şi obiectul de activitate al acesteia.  +  Articolul 24Regia, unităţile şi subunitatile din structura au şi statut de unităţi militare, personalul militar şi civil al acestora supunindu-se obligaţiilor şi având drepturile ce decurg din lege, precum şi din ordinele, regulamentele şi instrucţiunile directorului Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 25Regia Autonomă "Rasirom" se poate asocia cu alte regii autonome sau societăţi comerciale, ori poate încheia contracte cu parteneri străini, numai dacă a obţinut în acest sens, aprobarea conducerii Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 26Obiectul de activitate, relaţiile cu Serviciul Roman de Informaţii şi cu terţii, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii unităţilor şi subunitatilor din structura se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare specifice acestora, aprobate de consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Rasirom".  +  Articolul 27Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare privind activitatea regiilor autonome.  +  Anexa 2LISTAunităţilor şi imobilelor ce vor fi preluate de Regia Autonomă "Rasirom" 1. Societatea Comercială "Euroconf" - S.A. Vinju Mare, cu sediul în oraşul Vinju Mare, str. Republiciinr. 91, judeţul Mehedinţi:- suprafaţa terenului 5.652 m².- suprafaţa construită 2.245 m²., compusa din 4 corpuri de clădire şi un bazin de apă.2. Unitatea Militară 05099 Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, judeţul Dolj, cu următoarele imobile: a) imobilul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, cu trei corpuri de clădire:- suprafaţa terenului 2.562 m².- suprafaţa construită 1.112 m².; b) imobilul din str. Bujorului nr. 12, cu trei corpuri de clădire:- suprafaţa terenului 3.550 m².- suprafaţa construită 900 m².; c) imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 16, cu trei corpuri de clădire:- suprafaţa terenului 10.377 m².- suprafaţa construită 1.065 m².;din care:- cabinet medical 416,2 m².- casa de oaspeti Jianu 559,3 m².- centrala termica şi garaj 89,5 m².; d) imobilul din str. Bibescu nr. 16 (Hotel PARC):- suprafaţa terenului 3.620 m².- suprafaţa construită 656 m².; e) imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 4 bis:- suprafaţa terenului 2.800 m².- suprafaţa construită 1.313 m².; f) imobilul din str. Brâncuşi nr. 3:- suprafaţa terenului 4.550 m².- suprafaţa construită 3.600 m².; g) imobilul Rojiste (construcţii şi amenajări producţie piscicolă + teren):- suprafaţa totală 123.160 m².din care:- teren arabil 3.000 m².- padure 42.000 m².- ape, stuf 75.000 m².- suprafaţa construită 3.160 m².; h) Unitatea de producţie agroindustriala, cu sediul în str. Caracal km 8:- suprafaţa totală 10.050.000 m².din care:- teren agricol 9.670.000 m².- teren neagricol 190.000 m².- suprafaţa construită 190.000 m²..Este formată din două trupuri:Trupul Preajba:- suprafaţa totală 1.980.000 m².din care:- teren agricol 1.670.000 m².- păduri 30.000 m².- ape, stuf 110.000 m².;Trupul Leu:- suprafaţa totală 8.030.000 m².din care:- teren arabil 8.000.000 m².- construcţii şi drumuri 30.000 m².3. Alte imobile a) imobilul situat în str. Ion Cimpineanu nr. 14, sectorul 1, Bucureşti, cu subsol, parter şi 7 etaje:- suprafaţa totală 165 m².- suprafaţa construită 150 m².; b) imobilul situat în str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti:- suprafaţa totală 2.928 m².- suprafaţa construită 504,4 m².---------------------