LEGE nr. 77 din 7 aprilie 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 11 aprilie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 27 ianuarie 2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.22 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se reorganizează ca instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii."2. La articolul 3, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi de editare, multiplicare, difuzare a materialelor de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-TV şi a altor materiale audiovizuale."3. La articolul 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În vederea realizării atribuţiilor principale, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă colaborează cu prefecturile, consiliile judeţene, consiliile locale şi cu unităţile de învăţământ şi cercetare agricolă."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Conducerea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă este asigurată de către un director general şi un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu respectarea legislaţiei în vigoare."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum şi numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."6. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Personalul se preia conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se constituie din servicii specifice acordate agenţilor economici şi/sau în parteneriat privat care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentaţiei, silviculturii şi dezvoltării rurale. (2) Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. (3) Structura tarifelor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. (4) Pentru proiecte cu cofinanţare publică în valoare de până la 10.000 euro, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă va asigura consultanţă gratuită."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Finanţelor Publice va modifica volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2005, inclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe anul 2005, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, încheiate corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 77._____________