LEGE nr. 71 din 7 aprilie 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (1) şi (2) ale articolului 57 vor avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel."2. La articolul I punctul 2, alineatul (5) al articolului 130 va avea următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi ai parchetelor se aplică începând cu data de 1 iulie 2005."3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 130, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins: lt; lt;(6) Funcţia de manager economic se echivalează cu funcţia de director executiv. gt; gt;"4. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 133 va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la directorii economici, se abrogă de la data de 1 iulie 2005."5. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 22. - (1) Judecătorii stagiari judecă: a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite, învestirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asigurătorii; b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100 milioane lei; c) acţiunile posesorii; d) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale; e) somaţia de plată; f) reabilitarea; g) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii; h) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală. gt; gt;2. Alineatul (6) al articolului 32 va avea următorul cuprins: lt; lt;(6) Actele efectuate de magistrat înainte de depunerea jurământului sunt nule, cu excepţia celor prevăzute la art. 22. gt; gt;"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 71.-----------