ORDIN nr. 527 din 27 februarie 2005privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 87 din 10 februarie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 527 din 25 februarie 2005
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 411 din 18 martie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 8 aprilie 2005  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul certificatului de distrugere emis la preluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi condiţiile de emitere a acestuia.  +  Articolul 2Emiterea certificatului de distrugere se face în condiţiile specificate în art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.  +  Articolul 3Eliberarea certificatului de distrugere de către instalaţiile de tratare, de către producători sau agenţi economici autorizaţi pentru colectarea vehiculelor se va face fără nici o cheltuiala din partea deţinătorului vehiculului.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţe minime pentru emiterea certificatului de distrugere în conformitate cu art. 5(3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 50 din 21 februarie 2002, p. 94-95.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţieişi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobre  +  Anexa CERTIFICAT DE DISTRUGERENr. ........................
  Date de identificare ale agentului economic care tratează vehiculul uzat
  Nume_________________________________________________________________________ Sediul social________________________________________________________________ Punct de lucru*______________________________________________________________ Cod unic de înregistrare_____________________________________________________ Numărul autorizaţiei de mediu _______________________________________________ Emisă de Agenţia de Protecţie a Mediului______________(adresa)_______________ _____________________________________________________________________________
  Date de identificare ale agentului economic care colectează vehiculul uzat **
  Nume________________________________________________________________________ Sediul social_______________________________________________________________ Cod unic de înregistrare____________________________________________________ Numărul autorizaţiei de mediu ______________________________________________ Emisă de Agenţia de Protecţie a Mediului_________(adresa)___________________ ____________________________________________________________________________
  Deţinător vehicul uzat
  Nume, prenume_______________________________________________________________ Naţionalitatea______________________________________________ Adresa______________________________________________________ Act de identitate _________________________________
  Date de identificare ale vehiculului
  Categorie, marca, tipul/varianta_______________________________________ Ţara de înmatriculare, ultimul număr de înmatriculare______________________ Numărul şi seria cărţii de identitate***______________________________ Numărul şi seria certificatului de înmatriculare___________________________ Numărul de identificare (serie caroserie/ sasiu)______________________
  Semnături
  Data_______/_________/________ Emitent certificat de distrugere Deţinător ________________L.S. ________________
      * Se completează în cazul în care adresa sediului social diferă de cea a      punctului de lucru-    ** Se completează doar de către agenţii economici care nu efectuează şi       tratarea vehiculelor uzate.    *** Se completează doar dacă exista carte de identitate-----------