DECRET nr. 148 din 28 aprilie 1984privind regimul de utilizare, reconditionare şi valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 3 mai 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Utilizarea anvelopelor de autovehicule, a benzilor transportoare, articolelor tehnice - furtunuri, curele de transmisie, garnituri - şi a bunurilor de consum din cauciuc din dotarea unităţilor, precum şi ale populaţiei, este supusă normelor cuprinse în prezentul decret, în scopul exploatării acestor produse în condiţii de eficienta economică ridicată, încadrării în consumurile normate, reconditionarii produselor cu deteriorări remediabile şi valorificării integrale a resurselor uzate şi refolosibile.  +  Articolul 2Ministerul Industriei Chimice, cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi al Ministerului de Interne, va elabora, potrivit legii, cartea tehnica a anvelopelor de autovehicule, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret. Cartea tehnica va cuprinde parametrii tehnico-funcţionali, normele de montare, exploatare şi reconditionare, precum şi orice alte date privind utilizarea acestor produse în condiţii care să asigure securitatea circulaţiei rutiere, precum şi resaparea, cel puţin o dată, a tuturor anvelopelor la atingerea limitei de uzura admisă.Calitatea anvelopelor de autovehicule trebuie să garanteze exploatarea acestora la parametrii prevăzuţi în cartea tehnica, astfel încît să se asigure eficienta operaţiilor de resapare.În termenul prevăzut la alin. 1 se vor completa şi actualiza, în mod unitar, sub coordonarea Ministerului Industriei Chimice şi cu avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, instrucţiunile de montaj şi exploatare pentru benzile transportoare şi articolele tehnice din cauciuc.  +  Capitolul 2 Utilizarea anvelopelor, benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc  +  Secţiunea I Utilizarea anvelopelor de autovehicule  +  Articolul 3Utilizarea în circulaţia rutiera a anvelopelor de autovehicule este permisă numai pînă la atingerea limitei de uzura admisă.Limita de uzura admisă şi modul de determinare a acesteia sînt prevăzute în anexa nr. 1.Anvelopele noi care, în urma rulajului, au atins limita de uzura admisă vor fi scoase din folosinţă, resapate şi reintroduse în exploatare.Anvelopele resapate care au atins limita de uzura admisă a noii benzi de rulare şi care îndeplinesc condiţiile de resapabilitate vor fi supuse în continuare la o noua resapare.  +  Articolul 4Anvelopele noi sau resapate care, înainte de atingerea limitei de uzura admisă, prezintă deteriorări locale remediabile, vor fi scoase din circulaţie, pentru a se evita extinderea şi agravarea deteriorarilor şi degradarea produselor. Aceste anvelope vor fi reparate şi reintroduse în exploatare în vederea continuării rulajului, în condiţii care să asigure securitatea circulaţiei rutiere, pînă la realizarea limitei de uzura admisă.  +  Articolul 5Unităţile deţinătoare de autovehicule sînt obligate sa organizeze activitatea de verificare şi control al stării tehnice a anvelopelor, prin dotarea cu maşinile de inspecţionat şi celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevăzute în cartea tehnica, în scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere şi utilizării anvelopelor în condiţii care să permită resaparea acestora la atingerea limitei de uzura admisă.  +  Articolul 6Pentru pagubele aduse unităţilor deţinătoare ca urmare a nerespectării normelor de montare, exploatare, păstrare şi reparare a anvelopelor de autovehicule în cazurile în care acestea au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisă, au fost rulate peste aceasta limita şi din acest motiv resaparea lor nu mai este posibila ori la atingerea limitei respective se constată că nu îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare sau ca s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, vor fi luate măsuri de imputare împotriva persoanelor vinovate. Evaluarea pagubelor se face potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 7Organele de militie, în aplicarea dispoziţiilor privind controlul stării tehnice a autovehiculelor, prevăzute în Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, vor verifica starea tehnica a anvelopelor care echipeaza autovehiculele existente în circulaţie, în unităţi şi pe trasee, în localităţi şi în afară acestora, şi vor retine certificatele de înmatriculare în cazul în care anvelopele sînt rulate peste limita de uzura admisă sau prezintă deteriorări de natura sa pună în pericol circulaţia rutiera.După remedierea de către deţinătorii autovehiculelor a deficienţelor constatate certificatul de înmatriculare va fi restituit.  +  Secţiunea a II-a Utilizarea benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc  +  Articolul 8Utilizarea benzilor transportoare din cauciuc este admisă numai pînă la atingerea limitei de uzura care permite resaparea acestora, prevăzută în instrucţiunile de montaj şi exploatare a acestor produse; în funcţie de tipodimensiunea şi domeniul de utilizare specific al anumitor benzi transportoare, ele vor fi folosite pînă la împlinirea ciclului de folosinţă, distrugerea mecanică sau pierderea parametrilor tehnico-funcţionali.În cazurile benzilor transportoare pentru care instrucţiunile de montaj şi exploatare prevăd obligativitatea resaparii, la atingerea limitei de uzura admisă vor fi scoase din folosinţă, resapate şi reintroduse în exploatare.Toate benzile transportoare care prezintă deteriorări locale remediabile vor fi scoase imediat din folosinţă pentru a se evita extinderea şi agravarea deteriorarilor şi degradarea lor. Aceste benzi transportoare vor fi reparate şi reintroduse în exploatare conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare.  +  Articolul 9Articolele tehnice din cauciuc se utilizează, potrivit instrucţiunilor de montaj şi exploatare, pînă la împlinirea ciclului de folosinţă, distrugerea mecanică sau chimica, ori pierderea parametrilor tehnico-funcţionali.La furtunuri se va asigura respectarea prescripţiilor privind domeniul de utilizare în funcţie de natura fluidelor care se vehiculeaza, presiunea maxima de lucru garantată, condiţiile de temperatura şi umiditate ale mediului exterior, precum şi păstrarea razei optime de curbura la montaj.Pentru curelele de transmisie se va urmări realizarea montajului cu asigurarea tensionarii corespunzătoare pentru evitarea patinarii, menţinerea cinematecii adecvate pentru înlăturarea frecarilor, precum şi planeitatea fuliilor de antrenare.La garniturile din cauciuc se vor asigura alegerea tipodimensiunii optime, respectarea normelor de montaj, precum şi a condiţiilor specifice de exploatare proprii fluidului şi temperaturii de lucru.  +  Articolul 10Pentru omologarea fabricaţiei noilor maşini şi utilaje, unităţile de proiectare, precum şi întreprinderile constructoare, sînt obligate să obţină avizul de functionabilitate a articolelor tehnice din cauciuc cu rol dinamic, din partea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popesti-Leordeni de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.  +  Capitolul 3 Repararea şi resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare din cauciuc  +  Secţiunea I Repararea anvelopelor de autovehicule şi a benzilor transportoare din cauciuc  +  Articolul 11Prin repararea anvelopelor şi a benzilor transportoare din cauciuc se inlatura deteriorările locale evidentiate în exploatare, refacindu-se potenţialul de utilizare al acestora.Sînt supuse repararii anvelopele şi benzile transportoare care îndeplinesc condiţiile tehnice de acceptare pentru reparaţii prevăzute în cartea tehnica şi respectiv în instrucţiunile de montaj şi exploatare.  +  Articolul 12Repararea anvelopelor se executa conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, în ateliere proprii ale unităţilor deţinătoare sau în unităţi specializate, care răspund de calitatea reparaţiilor efectuate.Ministerele, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine întreprinderi de transporturi auto, sînt obligate să asigure repararea anvelopelor din dotarea acestor unităţi în ateliere proprii.Pentru anvelopele din dotarea celorlalte unităţi, precum şi ale populaţiei, repararea se executa în ateliere proprii ale acestor unităţi sau în ateliere ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor.Camerele de aer pentru autovehicule se repara în conformitate cu normele tehnice elaborate de Ministerul Industriei Chimice, de către fiecare deţinător, prin mijloace proprii sau unităţi specializate.  +  Articolul 13Repararea benzilor transportoare din cauciuc se executa de către fiecare unitate deţinătoare, conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare.  +  Secţiunea a II-a Resaparea anvelopelor de autovehicule şi a benzilor transportoare din cauciuc  +  Articolul 14Prin resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare din cauciuc se aplică o noua banda de rulare produselor uzate, cu efectuarea anumitor reparaţii şi alte operaţii tehnologice prealabile, refacindu-se potenţialul de utilizare al acestora.Sînt supuse resaparii anvelopele noi utilizate pînă la limita de uzura admisă, precum şi anvelopele care, după resapare, au atins limita de uzura a noii benzi de rulare şi îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru o noua resapare.Benzile transportoare din cauciuc pentru care instrucţiunile de montaj şi exploatare prevăd obligativitatea resaparii vor fi scoase din folosinţă la atingerea limitei de uzura admisă şi vor fi supuse resaparii.  +  Articolul 15Resaparea anvelopelor şi benzilor transportoare se executa, conform normelor elaborate de Ministerul Industriei Chimice, în unităţi specializate care răspund de calitatea resaparilor făcute. Funcţionarea acestor unităţi este supusă autorizării prealabile a Ministerului Industriei Chimice.  +  Articolul 16Anvelopele resapate se clasifica pe sorturi şi se marcheaza distinct, indicindu-se unitatea care a executat resaparea, sortul şi numărul de resapari efectuate.Anvelopele resapate se reintroduc în exploatare şi se utilizează în condiţiile de sarcina, presiune şi viteza prevăzute în normele tehnice.Anvelopele resapate nu vor fi utilizate la prima dotare a autovehiculelor noi din producţia interna, la autovehiculele care transporta produse inflamabile, toxice, corosive sau destinate transporturilor speciale, precum şi pe axul din faţa al autovehiculelor, cu excepţia remorcilor, utilajelor stationare, tractoarelor şi maşinilor agricole. La autovehiculele pentru transportul în comun al persoanelor vor fi utilizate, pe axul din spate, numai anvelope noi sau resapate pentru prima data.  +  Capitolul IV Raspunderi în legătură cu asigurarea calităţii produselor din cauciuc  +  Articolul 17Unităţile producătoare răspund pentru realizarea şi livrarea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurile de consum din cauciuc destinate unităţilor beneficiare, precum şi populaţiei, la nivelul calitativ stabilit în standardele şi normele tehnice aprobate conform legii, astfel încît să se asigure siguranţa în exploatare, stabilitate dimensionala şi a caracteristicilor fizico-mecanice, precum şi rezistenta sporită la uzura.  +  Articolul 18Termenul de garanţie pentru anvelopele noi destinate echiparii autovehiculelor unităţilor, precum şi ale populaţiei, este de 6 luni de la data livrării, respectiv a cumpărării, cu condiţia ca anvelopele sa nu prezinte o uzura mai mare de 10% din înălţimea iniţială a profilului benzii de rulare.La anvelopele care echipeaza autovehiculele noi din producţia interna termenul de garanţie este egal cu garanţia autovehiculului, cu condiţia ca anvelopele sa nu depăşească uzura prevăzută la alineatul precedent.Unităţile producătoare vor înlocui anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile, constatate în cadrul termenului de garanţie, cu condiţia ca acestea sa nu fi fost cauzate de nerespectarea de către deţinători a normelor de montare, exploatare, păstrare şi reparare prevăzute în cartea tehnica.  +  Articolul 19Unităţile producătoare răspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricaţie, apărute în perioada de utilizare a anvelopelor, pînă la atingerea limitei de uzura admisă, dar nu mai mult de 2 ani de la data fabricaţiei, fiind obligate sa înlocuiască anvelopele cu deficiente de calitate nereparabile.  +  Articolul 20Unităţile resapatoare răspund pentru calitatea anvelopelor resapate, fiind obligate sa înlocuiască sau sa refacă resaparea anvelopelor care au evidenţiat în exploatare, pe o perioadă de 6 luni de la data livrării, respectiv a cumpărării, deficiente de calitate datorate execuţiei necorespunzătoare a resaparii.  +  Articolul 21Înlocuirea anvelopelor de autovehicule sau refacerea resaparii acestora, potrivit prevederilor art. 18-20, se realizează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 22Unităţile producătoare răspund pentru eventualele vicii ascunse rezultate din fabricaţie apărute în utilizarea benzilor transportoare şi a articolelor tehnice din cauciuc, pe o perioadă de 6 luni de la data livrării către unităţile beneficiare, cu condiţia ca deficientele de calitate constatate în această perioadă să nu fi fost cauzate de nerespectarea de către deţinători a instrucţiunilor de montaj şi exploatare sau de uzura normală a produselor în cauza.  +  Articolul 23Reclamaţiile unităţilor deţinătoare în legătură cu calitatea anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare şi articolelor tehnice din cauciuc în cadrul termenelor de garanţie şi perioadei de utilizare se adresează unităţilor producătoare sau resapatoare şi se rezolva în termen de 30 de zile de la data primirii produselor respective, de către comisii de expertiza, desemnate de ministerul sau organul central în subordinea căruia se afla unitatea producătoare sau resapatoare, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.Soluţionarea reclamatiilor persoanelor fizice privind calitatea anvelopelor de autovehicule se face, pe seama unităţilor producătoare sau resapatoare, de către unităţile comerciale sau de service, conform normelor metodologice emise de Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.  +  Articolul 24Întreprinderile producătoare de anvelope, benzi transportoare şi articole tehnice din cauciuc din subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popesti-Leordeni vor organiza în cadrul compartimentului de control tehnic de calitate, în limita numărului de personal aprobat prin plan, activităţi de service, care vor avea ca obiect examinarea produselor în exploatare - măsurători de uzura, analiza eventualelor defecte, stabilirea modului de remediere, precum şi instruirea şi acordarea de asistenţa tehnica personalului atelierelor şi unităţilor specializate de reparare şi resapare a anvelopelor şi benzilor transportoare.  +  Capitolul 5 Valorificarea produselor din cauciuc uzate  +  Articolul 25Se interzice distrugerea sau degradarea produselor din cauciuc uzate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 26Pentru valorificarea integrală a produselor din cauciuc uzate deţinute de unităţile socialiste şi de către populaţie, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor cuprinde în plan sarcini privind recuperarea, predarea, colectarea şi valorificarea prin reconditionare, resapare sau prin alte procedee tehnologice specifice a acestor produse.La stabilirea sarcinilor de plan pentru predarea anvelopelor resapabile se va avea în vedere exploatarea diferenţiată a anvelopelor în funcţie de categoria autovehiculelor din dotare şi destinaţia concretă a acestora, precum şi de categoria drumurilor utilizate.  +  Articolul 27Anvelopele care au suferit deteriorări de natura a le face inapte pentru circulaţia rutiera şi care nu pot fi reparate, anvelopele uzate care nu se pot resapa, benzile transportoare uzate care nu pot fi reparate sau resapate, precum şi articolele tehnice şi bunurile de consum din cauciuc uzate, vor fi predate unităţilor colectoare, în vederea recuperării şi valorificării materialelor şi materiilor prime componente refolosibile.  +  Articolul 28Colectarea produselor din cauciuc uzate de la unităţile deţinătoare şi de la populaţie se realizează de către întreprinderile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile.Unităţile predatoare, precum şi unităţile colectoare, sînt obligate sa verifice fiecare anvelopa uzata, folosind maşinile de inspecţionat şi celelalte dispozitive de control al anvelopelor prevăzute în cartea tehnica şi să asigure selectarea şi marcarea distinctă a anvelopelor resapabile.  +  Articolul 29Livrarea către unităţile beneficiare a produselor noi din cauciuc, destinate înlocuirii celor uzate, se va face numai pe măsura predării la unităţile colectoare a produselor similare uzate şi refolosibile, conform prevederilor de plan.Livrarea anvelopelor noi şi resapate destinate înlocuirii celor uzate se va face numai pe baza predării anvelopelor resapabile şi uzate de către unităţile beneficiare la unităţile colectoare sau resapatoare, confirmate de aceste unităţi.Vînzarea către cetăţeni a anvelopelor noi pentru autovehicule se va face în cantităţi egale cu anvelopele uzate predate unităţilor colectoare sau resapatoare, pe baza confirmarilor eliberate de aceste unităţi.  +  Articolul 30În termen de 60 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili noi preţuri de achiziţie unice pentru produsele din cauciuc uzate şi refolosibile. În acelaşi termen, Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili:- tarifele unice pentru repararea anvelopelor şi camerelor de aer, precum şi pentru resaparea anvelopelor în unităţi specializate;- preţurile de producţie, de livrare şi cu amănuntul unice pentru anvelopele reparate, precum şi pentru anvelopele resapate în unităţi specializate.Preţurile şi tarifele vor fi diferenţiate pe tipodimensiuni şi sorturi.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 31Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 32Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei: a) autorizarea de către conducătorii unităţilor de transport - întreprinderi, autobaze, garaje, secţii şi ateliere de exploatare auto - sau ai altor formaţii de autovehicule, a plecării în cursa a autovehiculelor echipate cu anvelope care prezintă deteriorări de natura sa pună în pericol circulaţia rutiera sau cu anvelope rulate peste limita de uzura admisă; b) nerespectarea de către conducătorii de autovehicule deţinute de unităţile socialiste a presiunii de regim a anvelopelor, potrivit cărţii tehnice; c) utilizarea în circulaţia rutiera de către deţinătorii de autovehicule proprietate personală a unor anvelope rulate peste limita de uzura admisă sau care prezintă deteriorări de natura sa pună în pericol circulaţia rutiera, conform cărţii tehnice; d) neasigurarea repararii sau resaparii benzilor transportoare din cauciuc de către unităţile deţinătoare; e) nerespectarea instrucţiunilor de montaj şi exploatare a articolelor tehnice din cauciuc în cazul în care a provocat scoaterea prematura din uz a acestor produse sau a pus în pericol funcţionarea utilajului sau agregatului pe care îl echipau.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) agenţii de circulaţie şi alţi ofiţeri şi subofiteri de militie, pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) - c); b) personalul cu atribuţii de control din Inspectoratul auto republican din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b); c) personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pentru contravenţiile prevăzute la lit. d) şi e).Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 34Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea se depune la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.  +  Articolul 35Prevederile art. 33 şi 34 se intregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 36Se aprobă Programul de intensificare a valorificării anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc uzate, prevăzut în anexa nr. 4*. Sarcinele prevăzute în acest program vor fi incluse în planurile anuale unice de dezvoltare economico-socială.Ministerele titulare de plan pentru investiţii vor asigura definitivarea documentaţiilor tehnico-economice şi realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute în program.Institutele de cercetare şi Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie vor asigura includerea în planul prioritar de cercetare ştiinţifică şi tehnologică a temelor de cercetare prevăzute în program. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 37Pînă la definitivarea şi introducerea în producţie a tehnologiilor de resapare a tuturor tipodimensiunilor de anvelope, precum şi pînă la realizarea noilor capacităţi de producţie pentru resaparea anvelopelor, potrivit prevederilor de plan şi ale Programului de intensificare a valorificării anvelopelor, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurile de consum din cauciuc uzate, livrarea anvelopelor noi alocate prin plan pentru înlocuirea celor uzate se va face, pe baza confirmarilor eliberate de unităţile colectoare sau resapatoare unităţilor beneficiare, astfel:- în cantităţi egale cu anvelopele uzate resapabile predate unităţilor colectoare sau resapatoare, în cazul anvelopelor de tipodimensiunile şi profilele pentru care exista asigurata dotarea tehnica necesară pentru resaparea lor;- în cantităţi egale cu anvelopele uzate predate unităţilor colectoare, în cazul anvelopelor de tipodimensiunile şi profilele pentru care nu exista asigurata dotarea tehnica necesară pentru resaparea lor.  +  Articolul 38Unităţile resapatoare vor organiza primirea şi resaparea anvelopelor, inclusiv pentru populaţie, cu aplicarea tarifelor legale.  +  Articolul 39Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contractele economice de livrare a anvelopelor refolosibile, încheiate de unităţile predatoare cu unităţile colectoare şi respectiv de unităţile colectoare cu unităţile resapatoare, atrage pentru partea în culpa plata dublului penalitatilor prevăzute la art. 47 pct. 1 lit. a), 2, 3, şi 4 lit. a) din Legea contractelor economice nr. 71/1969.Se aprobă utilizarea, potrivit legii, la întreprinderile producătoare de anvelope, benzi transportoare şi articole tehnice din cauciuc, a articolului de calculatie "cheltuieli cu activitatea de service şi pentru acoperirea obligaţiilor în termenele de garanţie şi în perioada de utilizare" pentru planificarea, evidenta şi raportarea costurilor de producţie ale produselor respective.Pentru anul 1984 limita maxima a acestor cheltuieli se stabilesc la 1% din preţul anvelopelor şi benzilor transportoare livrate şi respectiv 0,5% din preţul articolelor tehnice din cauciuc livrate. Pe baza documentaţiei justificative prezentate de Ministerul Industriei Chimice, limita maxima va fi actualizată anual de Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 41Preţurile de livrare ale anvelopelor prevăzute la art. 9 din Decretul nr. 528/1978 se stabilesc prin aplicarea coeficienţilor de reducere egali cu procentul de uzura a profilului benzii de rulare, determinat potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 42Prevederile prezentului decret se aplică şi altor persoane juridice decît unităţile socialiste.  +  Articolul 43Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 44Dispoziţiile prezentului decret intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeaşi dată se abroga: Decretul nr. 81/1973 cu privire la gospodărirea anvelopelor şi camerelor de aer, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22/1973; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 276/1973 privind aprobarea Programului de intensificare a valorificării resurselor de anvelope şi camere de aer uzate, în perioada 1973 - 1975, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36/1973; punctul 8 din anexa nr. 8 la Decretul nr. 100/1979, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 Limita de uzura admisă la anvelopele de autovehicule şi modul de determinare a acesteia 1. Limita de uzura admisă a anvelopelor de autovehicule se stabileşte la următoarele înălţimi ale profilului benzii de rulare:- 1,5 mm, pentru anvelope de autoturisme de oraş şi de teren, autoutilitare, microbuze, camioane, autodube, autobuze, troleibuze, remorci şi semiremorci auto, precum şi mijloace de transport uzinale şi de ridicat;- 2 mm, pentru anvelopele de tractoare şi maşini agricole pe jante cu diametrul de pînă la 20 toli inclusiv; - 4 mm, pentru anvelopele de tractoare şi maşini agricole pe jante cu diametrul de peste 20 toli şi pentru anvelopele care echipeaza maşinile de construcţii.2. Limita de uzura admisă se determina astfel: a) cu ajutorul avertizoarelor de uzura aplicate de unitatea producătoare în interiorul canalelor benzii de rulare a anvelopei; b) prin măsurarea inaltimii de profil a benzii de rulare, executată în canalele centrale, cu subler de adîncime, în lipsa avertizoarelor de uzura prevăzute la lit. a).Limita de uzura este atinsa în momentul în care se observa apariţia avertizoarelor de uzura sau atunci cînd, prin măsurare, în orice punct al benzii de rulare, înălţimea profilului acesteia, în orice canal, a ajuns la valorile prevăzute la pct. 1.NOTĂ:Prin banda de rulare a anvelopei se înţelege invelisul exterior, proeminent, al acesteia, care realizează contactul cu drumul şi pe care este desemnat profilul, determinat de amplasarea canalelor ce asigura micşorarea derapajului şi mărirea aderentei.  +  Anexa 2 Evaluarea pagubelor cauzate prin nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la utilizarea şi reconditionarea anvelopelor de autovehicule Evaluarea pagubelor aduse unităţilor deţinătoare datorită nerespectării de către persoanele vinovate a normelor privind utilizarea şi reconditionarea anvelopelor de autovehicule se face după cum urmează: a) dacă anvelopele au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisă şi prezintă deteriorări locale remediabile cauzate de nerespectarea normelor de montare şi exploatare, se ia în calcul costul reparaţiilor; b) dacă anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost degradate înainte de atingerea limitei de uzura admisă, datorită nerespectării normelor de montare, exploatare, păstrare şi reparare şi din acest motiv repararea, precum şi resaparea lor, nu mai sînt posibile, se determina valoarea produsului la scoaterea lui din uz, după următoarea formula de calcul:h - xV = -------- X P, în care:H - xV = valoarea anvelopei nereparabile, la scoaterea prematura din uz, în lei;h = înălţimea profilului benzii de rulare a anvelopei degradate, nereparabile, în mm;H = înălţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, după caz, a unei anvelope resapate, neutilizate, în aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;x = limita de uzura admisă, în mm;P = preţul cu amănuntul, legal stabilit, al unei anvelope noi sau, după caz, al unei anvelope resapate neutilizate, în aceeaşi tipodimensiune şi profil cu anvelopa degradata, nereparabila sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplică coeficientul de 1,25.La valoarea anvelopei nereparabile, scoasa prematur din uz, stabilită după formula de calcul de mai sus, se adauga preţul cu amănuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil cu anvelopa deteriorata, sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplică coeficientul de 1,25; c) dacă anvelopele noi sau resapate pentru prima data au fost rulate peste limita de uzura admisă şi, din acest motiv, resaparea lor nu mai este posibila, se ia în calcul preţul cu amănuntul, legal stabilit, al unei anvelope resapate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, sau, în lipsa acestuia, preţul de livrare la care se aplică coeficientul de 1,25; în acelaşi mod se va determina paguba pentru anvelopele noi sau resapate pentru prima data care, la atingerea limitei de uzura admisă, nu îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare datorită nerespectării normelor de montare, exploatare, păstrare şi reparare; d) dacă la atingerea limitei de uzura admisă a anvelopelor se constată că deşi acestea îndeplinesc condiţiile de acceptare pentru resapare s-a realizat o uzura prematura a benzii de rulare, datorită exploatării necorespunzătoare a lor din vina conducătorilor auto, evaluarea pagubei se va face, pentru fiecare caz în parte, de unitatea pagubita, pe baza unei analize temeinice şi documentate, astfel încît să fie asigurată acoperirea pagubei. NOTĂ:Înălţimea profilului benzii de rulare se determina prin măsurarea cu subler de adîncime, în canalele centrale, în patru puncte echidistante dispuse, luindu-se în considerare valoarea medie a acestor măsurători.  +  Anexa 3 Condiţiile de înlocuire a anvelopelor de autovehicule sau de refacere a resaparii acestora 1. În cazul în care anvelopele reclamate în cadrul termenelor de garanţie sau perioadei de utilizare prezintă o uzura mai mica de 10% din înălţimea iniţială a profilului benzii de rulare, înlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se realizează gratuit.2. În situaţia în care anvelopele reclamate prezintă o uzura mai mare de 10% din înălţimea iniţială a profilului benzii de rulare, înlocuirea anvelopelor sau refacerea resaparii acestora se face cu plata de către deţinător a unei compensaţii băneşti. Compensaţia se determina după următoarea formula de calcul:H - hCB = ------- X P, în care:H - xCB = valoarea compensatiei băneşti, în lei;h = înălţimea profilului benzii de rulare a anvelopei reclamate, în mm;H = înălţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi sau, după caz, a unei anvelope resapate neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;x = limita de uzura admisă, în mm;P = preţul cu amănuntul, legal stabilit, preţul de livrare sau, după caz, tariful de resapare al anvelopei reclamate.  +  Anexa 5 Determinarea preţurilor de livrare ale anvelopelor de autovehicule prevăzute la art. 41 din decret Pentru evaluarea acestei categorii de anvelope se va utiliza următoarea formula de calcul:h - xPE = ------- X P, în care:H - xPE = preţul evaluat al anvelopei predate, în lei;h = înălţimea profilului benzii de rulare a anvelopei predate, în mm;H = înălţimea profilului benzii de rulare a unei anvelope noi, neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil, în mm;x = limita de uzura admisă, în mm;P = preţul de livrare corespunzător unei anvelope noi, neutilizate, de aceeaşi tipodimensiune şi profil.---------------