ORDIN nr. 40 din 2 martie 2005pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare şi ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;şi având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare şi ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 2 martie 2005.Nr. 40.  +  Anexa REGULAMENTprivind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurareşi ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgicÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.INTRODUCEREPrincipiul general al interzicerii ajutoarelor de stat, prevăzut în Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să constituie regula, iar posibilităţile de derogare de la aceasta trebuie să fie limitate.Dintre toate tipurile de ajutoare de stat, cele destinate salvării şi restructurării întreprinderilor în dificultate au cele mai importante efecte de distorsiune a concurenţei, în special ajutoarele destinate întreprinderilor care activează în sectorul siderurgic.Dată fiind experienţa din trecut, ţinându-se seama de caracteristicile industriei siderurgice şi de supracapacitatea de producţie în acest sector, ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare pentru întreprinderile care activează în sectorul siderurgic nu sunt considerate compatibile cu un mediu concurenţial normal.Avându-se în vedere toate acestea, se consideră că ajutorul de stat destinat facilitării ajustărilor structurale poate contribui la dezvoltarea unei industrii siderurgice sănătoase. Astfel, ajutorul de stat pentru închiderea întreprinderilor siderurgice poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal în anumite condiţii.  +  Articolul 1Ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultateAjutoarele de stat pentru salvare şi ajutoarele de stat pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate din sectorul siderurgic, astfel cum acesta este definit în anexa nr. 1 la Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise.  +  Articolul 2Ajutorul de stat pentru închiderea întreprinderilor (1) Ajutorul de stat destinat întreprinderilor din sectorul siderurgic poate fi considerat ca fiind compatibil cu un mediu concurenţial normal dacă se încadrează în una dintre următoarele situaţii: a) Ajutorul de stat având ca obiectiv acoperirea plăţilor compensatorii suportate de întreprinderile siderurgice şi destinate angajaţilor disponibilizaţi sau celor care se pensionează anticipat, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:(i) plăţile efectuate rezultă din închiderea totală sau parţială a întreprinderii siderurgice şi nu au fost luate în considerare la autorizarea altor ajutoare;(îi) plăţile nu depăşesc sumele care trebuie vărsate conform reglementărilor naţionale în vigoare;(iii) intensitatea ajutorului de stat nu va depăşi 50% din aceste plăţi. b) Ajutorul de stat destinat întreprinderilor siderurgice care încetează definitiv fabricarea produselor siderurgice, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:(i) întreprinderile au dobândit personalitate juridică înainte de 1 ianuarie 2005;(îi) întreprinderile au fabricat în mod regulat produse siderurgice până la data notificării ajutorului respectiv;(iii) întreprinderile nu şi-au modificat structura producţiei şi a echipamentelor de la data de 1 ianuarie 2005;(iv) întreprinderile vor închide şi vor dezafecta echipamentele folosite la fabricarea produselor siderurgice în decurs de 6 luni de la încetarea producţiei sau de la autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei, oricare dintre aceste evenimente se produce ultimul;(v) închiderea fabricilor nu a fost deja luată în considerare la autorizarea altor ajutoare de stat;(vi) suma ajutorului de stat nu depăşeşte valoarea contabilă reziduală a instalaţiilor ce vor fi închise, fără a lua în considerare, în urma unei eventuale reevaluări operate începând cu 1 ianuarie 2005, procentul din această nouă valoare contabilă reziduală rezultată, care depăşeşte rata inflaţiei. c) Ajutorul de stat pentru întreprinderile siderurgice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b), dar care sunt direct sau indirect controlate ori care controlează ele însele direct sau indirect o altă companie siderurgică, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:(i) întreprinderea ce urmează a fi închisă să fi fost în mod efectiv şi legal separată de structura grupului cu cel puţin 6 luni înainte de acordarea ajutorului;(îi) o firmă de audit agreată de către Consiliul Concurenţei să certifice în mod independent faptul că în contabilitatea companiei ce urmează a fi închisă este reflectată imaginea fidelă a activului şi pasivului acesteia;(iii) să se probeze existenţa unei reduceri reale a capacităţii de producţie, astfel încât să antreneze un beneficiu apreciabil în timp pentru sector în ansamblul său, în termeni de reducere a capacităţii de producţie pentru produsele siderurgice, pe o perioadă de 5 ani, care începe să curgă de la data închiderii pentru care s-a primit ajutor de stat sau de la data efectuării ultimei plăţi din ajutorul de stat autorizat în conformitate cu prevederile prezentului punct, dacă aceasta din urmă survine mai târziu. (2) Întreprinderile siderurgice prevăzute în Strategia de restructurare a industriei siderurgice din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 55/2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România şi a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor de închidere.  +  Articolul 3Obligaţia notificăriiOrice intenţie de a acorda un ajutor de stat pentru închiderea întreprinderilor în dificultate care activează în sectorul siderurgic trebuie să fie notificată individual Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 4Prevederi finale (1) Prezentul regulament transpune în legislaţia românească Comunicarea Comisiei nr. C(2002) 315 privind ajutorul pentru salvare şi restructurare şi ajutorul pentru închidere în sectorul siderurgic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. C 70 din 19 martie 2002. (2) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind aplicabil până la data de 31 decembrie 2009.-----------