REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2005privind sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2005    Având în vedere prevederile art. 22 şi 23 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 63 şi 64 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca obiect: a) autorizarea de către Banca Naţională a României a sistemelor de plăţi care asigură compensarea fondurilor; b) procedura de administrare a riscului de decontare impusă de Banca Naţională a României pentru sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor, în condiţiile în care acestea nu au prevăzute proceduri proprii de administrare a riscului de decontare, impuse de administratorul de sistem şi aprobate de Banca Naţională a României.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. administrator de sistem - persoana juridică ce stabileşte regulile sistemului de plăţi care asigură compensarea fondurilor şi răspunde de operarea acestuia;2. instrumente financiare eligibile - titluri de stat şi certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, acceptate de banca centrală pentru garantare în sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor;3. participant compensator - entităţile care participă la un sistem şi ale căror poziţii nete rezultate în urma compensării sunt decontate prin conturi de decontare deschise în sistemul ReGIS;4. perioadă de observare - intervalul de 20 de zile bancare anterioare ultimei zile bancare a săptămânii curente;5. perioadă de aplicare - zilele bancare aferente săptămânii următoare perioadei de observare;6. plafon tehnic de garantare unilaterală - nivelul minim al garanţiilor unilaterale pe care participaţii compensatori au obligaţia să le constituie la dispoziţia Băncii Naţionale a României în perioada de aplicare pentru decontarea poziţiilor nete calculate de sistemele la care aceştia participă;7. sistem - un sistem de plăţi care asigură compensarea fondurilor, inclusiv un sistem care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare.  +  Titlul I Procedura de autorizare  +  Articolul 3Sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor pot opera pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României în temeiul art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4 (1) Procesul de autorizare de către Banca Naţională a României cuprinde următoarele etape: a) autorizarea prealabilă; b) autorizarea de funcţionare. (2) Autorizarea prealabilă nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare a sistemului. (3) Apariţia oricăror modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată autorizaţia prealabilă va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naţionale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare.  +  Articolul 5 (1) În vederea autorizării prealabile a unui sistem, administratorul de sistem va adresa Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente: a) copie conformă de pe documentele constitutive ale administratorului de sistem; b) un studiu de fezabilitate conţinând cel puţin informaţii privind necesitatea punerii în funcţiune a sistemului, estimarea volumului operaţiunilor pentru cel puţin un an de activitate şi caracteristicile sistemului proiectat/existent; c) regulile de sistem şi procedurile de operare; d) procedurile de administrare a riscurilor asociate sistemului, inclusiv procedura de administrare a riscului de decontare, după caz; e) procedurile pentru asigurarea continuităţii operaţionale în situaţii neprevăzute; f) o prezentare a infrastructurii care urmează a fi utilizată de sistem. (2) În cazul în care consideră necesar, Banca Naţională a României poate solicita informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1). (3) În cazul sistemelor care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare, documentaţia prezentată va fi avizată în prealabil de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 6Banca Naţională a României va răspunde solicitării de autorizare prealabilă în termen de 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.  +  Articolul 7 (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României va evalua solicitările de autorizare în funcţie de obiectivele de politică şi de standardele stabilite de Banca Naţională a României în domeniul plăţilor, precum şi de standardele şi practicile existente la nivel internaţional, referitoare la criterii de siguranţă, eficienţă şi accesibilitate aplicabile diferitelor tipuri de sisteme. (2) Standardele avute în vedere de Banca Naţională a României sunt specifice tipului de sistem pentru care se solicită autorizarea, iar procesul de evaluare şi caracteristicile recomandate au în vedere importanţa sistemică a sistemului respectiv în contextul general al stabilităţii sistemului financiar naţional.  +  Articolul 8Autorizaţia prealabilă are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii, perioadă în care solicitantul are următoarele obligaţii: a) să încheie cu Banca Naţională a României contractul de participare în sistemul ReGIS, care să prevadă şi procedura de administrare a riscului de decontare; b) să încheie contracte cu participanţii compensatori, conforme cu regulile sistemului stabilite de administratorul de sistem; c) să se asigure că participanţii compensatori au încheiat contracte de participare la sistemul ReGIS cu Banca Naţională a României, care să prevadă şi aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare; d) să asigure infrastructura necesară funcţionării sistemului.  +  Articolul 9În vederea autorizării funcţionării unui sistem, administratorul de sistem va adresa Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente: a) lista participanţilor compensatori; b) un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor), independent faţă de sistemul auditat, care să certifice gradul de siguranţă al sistemului pentru care se solicită autorizarea; c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului de sistem, referitoare la existenţa şi funcţionalitatea infrastructurii prevăzute în documentaţia de autorizare.  +  Articolul 10 (1) Banca Naţională a României va răspunde solicitării de autorizare de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Orice modificare adusă unui sistem care funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (3) În vederea analizării cererilor depuse potrivit alin. (2), Banca Naţională a României poate solicita orice informaţie şi/sau documente considerate necesare de către aceasta. (4) Banca Naţională a României va decide asupra cererilor depuse de administratorul de sistem în condiţiile alin. (2) în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a informaţiilor şi documentaţiei prevăzute la alin. (3), după caz. (5) În cazul în care Banca Naţională a României consideră că modificările aduse sistemului sunt importante în raport cu obiectivele sale în domeniul plăţilor, Banca Naţională a României va putea stabili termenele în care modificările respective vor putea deveni efective.  +  Titlul II Procedura de administrare a riscului de decontare  +  Capitolul I Aspecte generale  +  Articolul 11Procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată prin prezentul regulament, va fi finanţată integral din resursele participanţilor compensatori, cu excepţia sistemului de plăţi care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Naţională a României (respectiv sistemul care asigură compensarea multilaterală interbancară şi compensarea bilaterală a plăţilor de mică valoare în relaţia cu contul curent general al Trezoreriei Statului).  +  Articolul 12Decontarea finală a poziţiilor nete calculate de administratorii de sisteme se efectuează de către Banca Naţională a României prin transferul irevocabil şi necondiţionat al fondurilor băneşti între conturile de decontare ale participanţilor compensatori deschise în sistemul ReGIS, în conformitate cu regulile de sistem ale ReGIS şi contractele de participare aferente.  +  Articolul 13Procedura de administrare a riscului de decontare cuprinde două categorii de proceduri, care se vor aplica în ordine, mai întâi procedura de garantare unilaterală urmată, în cazul sistemelor care asigură compensarea fondurilor aferente operaţiunilor cu carduri bancare, de procedura de garantare multilaterală.  +  Capitolul II Procedura de garantare unilaterală  +  Secţiunea 1 Plafonul tehnic de garantare unilaterală  +  Articolul 14 (1) Banca Naţională a României calculează săptămânal, la nivelul fiecărui sistem, pentru fiecare participant compensator, un plafon tehnic de garantare unilaterală. (2) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre poziţiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator, la nivelul unui sistem, în cursul perioadei de observare, multiplicată cu indicele 1,2. (3) În cazul sistemelor care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare, plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre poziţiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator la calculul prealabil al poziţiilor nete realizat de administratorul de sistem, în cursul perioadei de observare. În vederea realizării acestui calcul, administratorii de sisteme vor transmite zilnic Băncii Naţionale a României, prin e-mail securizat transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, poziţiile nete prealabile ale participanţilor compensatori prevăzute la art. 26 pct. 1. (4) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se comunică de către Banca Naţională a României participantului compensator, prin e-mail securizat transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, în prima zi bancară după perioada de observare şi este valabil pe toată durata perioadei de aplicare, dacă Banca Naţională a României nu hotărăşte altfel. (5) În situaţia creşterii sau diminuării rapide a valorii poziţiilor nete aferente unui participant compensator, precum şi în orice alte cazuri, Banca Naţională a României poate decide majorarea sau diminuarea plafonului tehnic de garantare unilaterală al acestuia la un nivel pe care îl consideră corespunzător pentru evitarea riscului de nedecontare.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care un participant compensator constată că există diferenţe între plafonul tehnic de garantare unilaterală comunicat şi cel rezultat din propriile calcule, poate comunică prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, respectiva neconcordanţă Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţională a României are obligaţia să comunice prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, cel mai târziu în ziua bancară următoare, valoarea corectă a plafonului tehnic de garantare unilaterală sau valoarea poziţiilor nete care au stat la baza calculului acestuia.  +  Articolul 16Banca Naţională a României calculează şi comunică plafonul tehnic de garantare unilaterală: a) pentru participanţii compensatori rezultaţi în urma divizării, prin împărţirea plafonului de garantare unilaterală existent înainte de divizare, în mod egal între participanţii compensatori rezultaţi din divizare; b) pentru participanţii compensatori rezultaţi în urma fuziunii, prin însumarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală ale participanţilor compensatori care au fuzionat.  +  Articolul 17Pentru prima săptămână sau fracţiune de săptămână de funcţionare, plafonul tehnic de garantare unilaterală pentru un nou participant compensator la unul sau mai multe sisteme va fi stabilit de acesta, pe propria răspundere, în funcţie de valoarea estimată a plăţilor proprii, şi va fi comunicat în prealabil Băncii Naţionale a României.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea şi eliberarea garanţiilor unilaterale  +  Articolul 18Participantul compensator este obligat să constituie garanţii unilaterale, în lei, la dispoziţia Băncii Naţionale a României, cel puţin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală calculat şi comunicat de Banca Naţională a României pentru fiecare sistem la care participă.  +  Articolul 19Garanţiile unilaterale, în lei, constituite de participanţii compensatori pentru asigurarea decontării finale a propriilor poziţii nete, pot fi sub formă de: a) fonduri evidenţiate în rezervele din conturile de decontare ale participanţilor compensatori deschise în evidenţele sistemului ReGIS; b) instrumente financiare eligibile, înregistrate în sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat.  +  Articolul 20Constituirea garanţiilor unilaterale, în lei, se face astfel: a) pentru garanţiile unilaterale sub formă de fonduri, în conturile de decontare ale participanţilor compensatori deschise în evidenţele sistemului ReGIS, constituirea se face zilnic, până la orele stabilite prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Naţională a României cu participanţii compensatori, în conformitate şi cu regulile de sistem ale ReGIS şi regulile administratorului de sistem; b) pentru garanţiile unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile, constituirea garanţiilor se face săptămânal, cel mai târziu în prima zi bancară a perioadei de aplicare sau ori de câte ori este necesar în cursul acestei perioade, până la orele stabilite prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Naţională a României cu participanţii compensatori şi prin regulile administratorului de sistem.  +  Articolul 21 (1) Până la intrarea în funcţiune a sistemului electronic de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat, în cazul constituirii garanţiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile, participanţii compensatori au obligaţia să remită Băncii Naţionale a României, prin e-mail securizat transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD -S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, documentul "Borderou pentru constituirea garanţiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile", prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se acceptă drept garanţii unilaterale instrumente financiare eligibile aflate în proprietatea participantului compensator şi care nu sunt grevate de alte garanţii reale mobiliare. (3) După decontarea poziţiilor nete ale participanţilor compensatori, eliberarea garanţiilor unilaterale în fonduri şi instrumente financiare eligibile se realizează de către sistemele ReGIS şi, respectiv, sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat, în conformitate cu regulile de sistem ale acestora. (4) Până la intrarea în funcţiune a sistemului electronic de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat, participanţii compensatori pot solicita Băncii Naţionale a României, prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reţeaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, restituirea instrumentelor financiare constituite ca garanţii, în baza documentului "Borderou pentru restituirea garanţiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile" (prevăzut în anexa nr. 2), în cazul în care plafonul tehnic de garantare unilaterală s-a diminuat de la o perioadă la alta, în cazul în care, pe parcursul perioadei de aplicare, participantul hotărăşte să constituie garanţii sub forma rezervelor în sistemul ReGIS sau doreşte să înlocuiască instrumentele financiare eligibile constituite ca garanţii cu altele.  +  Articolul 22Garanţiile unilaterale sub forma instrumentelor financiare eligibile vor fi evaluate conform valorii comunicate periodic de Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 23Participanţii compensatori sunt obligaţi să completeze, până cel târziu a doua zi bancară la ora stabilită prin contractul încheiat cu Banca Naţională a României, garanţiile unilaterale până la nivelul plafonului de garantare unilaterală ori de câte ori garanţiile au fost executate parţial sau în totalitate, ca urmare a aplicării procedurilor de garantare unilaterală.  +  Capitolul III Procedura de garantare multilaterală  +  Articolul 24 (1) În cazul în care fondurile disponibile din contul de decontare şi garanţia unilaterală a unui participant compensator dintr-un sistem nu acoperă poziţia sa netă debitoare şi nici nu pot fi mobilizate fonduri suplimentare pentru acoperirea acestei poziţii de către participantul respectiv sau de către administratorul de sistem, Banca Naţională a României va refuza decontarea poziţiilor nete transmise de sistemul respectiv în ReGIS şi va solicita administratorului de sistem aplicarea procedurii de garantare multilaterală, care constă în recalcularea poziţiilor nete prin excluderea tranzacţiilor care au determinat poziţia netă debitoare neacoperită de către participantul compensator în cauză. (2) Transmiterea poziţiilor nete recalculate conform prevederilor alin. (1) se va face conform contractului de participare în ReGIS încheiat de Banca Naţională a României şi administratorul sistemului respectiv. (3) Banca Naţională a României nu are nici o responsabilitate privind refacerea compensării interbancare. (4) În cazul în care poziţiile nete nu sunt prezentate în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS şi prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Naţională a României şi administratorul sistemului respectiv, Banca Naţională a României nu va efectua decontarea operaţiunilor sistemului de compensare pentru ziua de decontare respectivă.  +  Capitolul IV Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare  +  Articolul 25Administratorul de sistem aplică procedura de administrare a riscului de decontare, convenită pe bază contractuală cu Banca Naţională a României, având în vedere următoarele principii, ţinând cont de tipul de sistem: a) pentru sistemele care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare, precum şi pentru sistemul de plăţi care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Naţională a României, sunt necesare eliminarea riscului de decontare şi decontarea în aceeaşi zi în care instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete a fost introdusă în sistemul ReGIS, în acest sens nefiind aplicabilă procedura de garantare multilaterală; b) pentru sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor aferente operaţiunilor cu carduri bancare este posibilă aplicarea procedurii de garantare multilaterală, iar decontarea poziţiilor nete se poate realiza şi ulterior zilei în care instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete a fost introdusă în sistemul ReGIS.  +  Secţiunea 1 Sistemele care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare  +  Articolul 26În cazul sistemelor care asigură şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale sistemului ReGIS şi sistemului de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat şi ale contractului de participare în ReGIS încheiat de Banca Naţională a României şi administratorul de sistem:1. Sistemul va realiza un calcul prealabil al poziţiilor nete ale participanţilor compensatori.2. Administratorul de sistem va solicita sistemului ReGIS şi, după caz, sistemului electronic de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat sau Băncii Naţionale a României, la ora prevăzută în contractul de participare în ReGIS încheiat cu Banca Naţională a României, comunicarea valorii garanţiilor constituite sub formă de fonduri şi, respectiv, instrumente financiare eligibile de către participanţii compensatori pentru sistemul respectiv.3. În cazul în care poziţia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită de valoarea totală a garanţiilor constituite de acesta pentru sistem, administratorul de sistem va comunică participantului compensator în cauză valoarea cu care trebuie suplimentate garanţiile unilaterale aferente sistemului, participanţii având la dispoziţie un interval de timp pentru această operaţiune. Intervalul de timp menţionat va fi corelat cu prevederile contractului de participare în ReGIS încheiat de administratorul de sistem cu Banca Naţională a României şi cu cele ale regulilor de sistem pentru sistemul ReGIS şi pentru sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat.4. La expirarea intervalului de timp menţionat la pct. 3, administratorul de sistem va solicita sistemului ReGIS şi, după caz, sistemului electronic de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat sau Băncii Naţionale a României comunicarea noilor valori ale garanţiilor constituite sub formă de fonduri şi, respectiv, instrumente financiare eligibile de către participanţii compensatori pentru sistem.5. În cazul în care poziţia netă debitoare a fiecărui participant compensator este acoperită de valoarea totală a garanţiilor constituite de acesta pentru sistem în sistemul ReGIS şi în sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat, administratorul de sistem va transmite o instrucţiune de plată pentru decontarea poziţiilor nete în sistemul ReGIS.6. În cazul în care poziţia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită nici la acest moment de valoarea totală a garanţiilor constituite de respectivul participant pentru sistem în sistemul ReGIS şi în sistemul de înregistrare şi decontare a titlurilor de stat, administratorul de sistem va recalcula poziţiile nete prin excluderea tranzacţiilor care au determinat poziţia debitoare neacoperită, astfel încât poziţiile nete debitoare rezultate să fie acoperite de garanţiile constituite de participanţi, şi va transmite instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în sistemul ReGIS în conformitate cu noile poziţii nete calculate. Pentru tranzacţiile excluse din calculul poziţiilor nete, administratorul de sistem poate transmite instrucţiuni de plată în sistemul ReGIS în vederea decontării pe bază brută.  +  Secţiunea a 2-a Sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor aferente operaţiunilor cu carduri bancare  +  Articolul 27În cazul sistemelor de plăţi care asigură compensarea fondurilor aferente operaţiunilor cu carduri bancare, se va aplica procedura de garantare unilaterală, urmată de procedura de garantare multilaterală, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 3-a Sistemul de plăţi care asigură compensarea fondurilor şi care este administrat de Banca Naţională a României  +  Articolul 28 (1) Sistemul de plăţi care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Naţională a României, va utiliza procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată de cap. II. (2) În cazul în care un participant compensator nu îşi poate acoperi poziţia netă debitoare în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală şi nici nu îşi poate procura fondurile necesare pentru decontarea propriei poziţii nete debitoare până la sfârşitul zilei de decontare, orice instituţie de credit şi/sau Trezoreria Statului pot să furnizeze participantului respectiv fondurile necesare decontării, prin constituirea unor depozite interbancare în lei în favoarea participantului debitor, în condiţii stabilite de părţi, cu titlu de depozite de garantare excepţionale.  +  Titlul III Sancţiuni  +  Articolul 29 (1) Constituie încălcări ale prevederilor prezentului regulament: a) aplicarea procedurilor de garantare multilaterală ca urmare a imposibilităţii de decontare a unuia dintre participanţii compensatori; b) acoperirea poziţiei nete debitoare dintr-un credit acordat de o instituţie de credit şi/sau Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2); c) neconstituirea sau nerefacerea de către un participant compensator a garanţiilor unilaterale până cel puţin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale contractului de participare în ReGIS încheiat cu Banca Naţională a României şi cu cele ale regulilor sistemului ReGIS; d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentului regulament şi a măsurilor de remediere dispuse de Banca Naţională a României în aplicarea acestuia. (2) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, Banca Naţională a României poate aplica administratorilor de sisteme şi/sau participanţilor compensatori măsuri de remediere şi/sau sancţiuni prevăzute în legislaţia bancară.  +  Articolul 30În cazul în care, într-o anumită zi bancară, un participant compensator nu constituie sau nu îşi reface garanţiile unilaterale în lei până cel puţin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Naţională a României poate proceda la excluderea participantului atât din sistemul respectiv, cât şi din toate celelalte sisteme în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care Banca Naţională a României constată apariţia unor deficienţe în cadrul unui sistem, datorate unui participant compensator, Banca Naţională a României poate proceda la suspendarea acestuia atât din sistemul respectiv, cât şi din toate celelalte sisteme în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv. (2) Încetarea suspendării îşi produce efectele în ziua bancară imediat următoare zilei bancare în care Banca Naţională a României constată remedierea deficienţelor menţionate la alin. (1), cu respectarea regulilor administratorului de sistem.  +  Articolul 32În cazul deciziei de suspendare sau de excludere din unul dintre sisteme a unui participant, Banca Naţională a României va consulta administratorul sistemului respectiv asupra momentului suspendării sau excluderii din sistem a participantului şi va notifica administratorii celorlalte sisteme asupra acestei decizii.  +  Titlul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 33Pentru decontarea finală a operaţiunilor aferente unei anumite zile de decontare, Banca Naţională a României nu efectuează corecţii prin conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participanţilor compensatori în zile de decontare ulterioare.  +  Articolul 34 (1) Sistemele care sunt în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi care intră sub incidenţa acestuia se consideră autorizate şi îşi vor desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului regulament. (2) Sistemele menţionate la alin. (1) vor transmite Băncii Naţionale a României, în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, documentaţia actualizată aferentă regulilor de sistem şi procedurilor de operare, procedura de administrare a riscului de decontare şi a celorlalte riscuri asociate sistemului, procedurile pentru asigurarea continuităţii operaţionale în situaţii neprevăzute, o prezentare a infrastructurii care este utilizată de sistem, precum şi un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor) independent, care să certifice gradul de siguranţă al sistemului respectiv.  +  Articolul 35Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 37Prezentul regulament intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 23 februarie 2005.Nr. 1.  +  Anexa 1 la regulamentSigla şi denumirea participantului .......................Cod BIC .........................................BORDEROU Nr........din data de ..............pentru constituirea garanţiilor unilateralesub formă de instrumente financiare eligibile                                                                    - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Tipul Cod Data Nr. de Valoarea Valoareacrt. sistemului*1) garanţiei*2) ISIN scadenţei bucăţi nominală la zi                                                   gajate totală totală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────n.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL: x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Se confirmă primirea prezentului portofoliu.Persoanele autorizate: Persoanele autorizate: Banca Naţională TransFonD - S.A. Participant Participant a României..................... ..................... ..................... .....................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)..................... ..................... ..................... ..................... (funcţia) (funcţia) (funcţia) (funcţia) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) Data ............... Data ................ Data ................ Data ................--------    *1) Se va completa denumirea sistemului pentru care se constituie garanţiiunilaterale (SNCDD, BVB, VISA, MasterCard, CCI).    *2) Se va completa cu TS (în cazul titlurilor de stat) sau cu CD (în cazulcertificatelor de depozit).  +  Anexa 2 la regulamentSigla şi denumirea participantului ...................Cod BIC ..............................................BORDEROU Nr. .......din data de ..............pentru restituirea garanţiilor unilateralesub formă de instrumente financiare eligibile                                                                       - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Tipul Cod Data Nr. de Valoarea Valoareacrt. sistemului*1) garanţiei*2) ISIN scadenţei bucăţi nominală la zi                                                   gajate totală totală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────n.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL: x x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Se confirmă primirea prezentului portofoliu.Persoanele autorizate: Persoanele autorizate: Banca Naţională TransFonD - S.A. Participant Participant a României..................... ..................... ..................... .....................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)..................... ..................... ..................... ..................... (funcţia) (funcţia) (funcţia) (funcţia) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) (S.S./L.S.) Data ............... Data ................ Data ................ Data ................---------    *1) Se va completa denumirea sistemului pentru care se constituie garanţiiunilaterale (SNCDD, BVB, VISA, MasterCard, CCI).    *2) Se va completa cu TS (în cazul titlurilor de stat) sau cu CD (în cazulcertificatelor de depozit).---------