ORDIN nr. 49 din 16 martie 2005pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de investigaţie în materia ajutorului de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 28 martie 2005    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind procedura de investigaţie în materia ajutorului de stat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 16 martie 2005.Nr. 49.  +  Anexa REGULAMENTprivind procedura de investigaţie în materia ajutorului de statÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.IntroducereElaborarea unui cadru juridic de reglementare a materiei ajutorului de stat reprezintă continuarea procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autorităţile publice sau de organismele care administrează resurse ale statului ori ale colectivităţilor locale este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurenţial normal, într-o economie de piaţă în care preţurile produselor şi tarifelor serviciilor sunt determinate de cerere şi ofertă.Prezentul regulament este emis având în vedere competenţa specifică a Consiliului Concurenţei de a verifica respectarea cerinţelor de ordin formal şi de fond privind notificarea, de a decide asupra compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, în situaţia acordării ajutoarelor de stat sau a modificării ajutoarelor de stat existente, precum şi de a lua măsurile ce se impun în cazul nerespectării deciziilor sale. Prezentul regulament se va aplica ajutorului de stat în toate sectoarele economiei, cu excepţia agriculturii şi pisciculturii.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul regulamentuluiScopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea procedurii de deschidere şi de desfăşurare a investigaţiilor Consiliului Concurenţei în domeniul reglementat de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. ajutor de stat nou este orice ajutor de stat sub formă de schemă sau de ajutor individual, care nu este ajutor existent, inclusiv modificările unui ajutor de stat existent;2. utilizarea abuzivă a ajutorului de stat reprezintă utilizarea ajutorului de stat de către beneficiar contrar deciziei emise de Consiliul Concurenţei în baza prevederilor art. 5 alin. (3), respectiv a prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4).  +  Capitolul II Procedura privind ajutorul de stat notificat  +  Articolul 3Notificarea unui ajutor de stat nou (1) Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent trebuie notificată Consiliului Concurenţei în timp suficient de către furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat, cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut în lege sau în regulamentele de aplicare a acesteia. Prin înregistrarea notificării în Registrul special, Consiliul Concurenţei confirmă primirea acesteia. (2) În notificare furnizorul şi iniţiatorul vor furniza toate informaţiile necesare pentru a-i permite Consiliului Concurenţei să ia o decizie în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9.  +  Articolul 4Clauza suspensivăOrice ajutor de stat nou nu poate fi acordat şi orice modificare a unui ajutor de stat existent nu poate fi pusă în aplicare până când Consiliul Concurenţei nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul de stat nu este considerat ca fiind autorizat.  +  Articolul 5Examinarea preliminară a notificării şi deciziile Consiliului Concurenţei (1) Consiliul Concurenţei examinează notificarea de îndată ce o primeşte şi ia una dintre deciziile prevăzute la alin. (2)-(4), cu respectarea prevederilor art. 10. (2) În cazul în care în urma unei examinări preliminare Consiliul Concurenţei consideră că măsura notificată nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. (3) În cazul în care în urma unei examinări preliminare Consiliul Concurenţei consideră că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu regulile de ajutor de stat, va emite o decizie de autorizare. (4) În cazul în care în urma unei examinări preliminare Consiliul Concurenţei consideră că măsura notificată prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu regulile de ajutor de stat, va decide deschiderea unei investigaţii. (5) Consiliul Concurenţei ia una dintre deciziile menţionate la alin. (2)-(4) în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă. Notificarea devine efectivă dacă în termen de 20 de zile de la data primirii acesteia sau de la data primirii informaţiilor suplimentare solicitate, conform prevederilor art. 6 alin. (1), Consiliul Concurenţei nu solicită alte informaţii suplimentare. (6) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu a luat una dintre deciziile prevăzute la alin. (2)-(4) în termenele stabilite la alin. (5), ajutorul de stat va fi considerat ca fiind autorizat. Furnizorul şi iniţiatorul pot acorda ajutorul de stat respectiv în mod legal după înştiinţarea prealabilă a Consiliului Concurenţei, în cazul în care Consiliul Concurenţei nu a luat nici o decizie conform acestui articol în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării.  +  Articolul 6Solicitarea de informaţii (1) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte ori incomplete, solicită corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificării. În urma primirii acestor informaţii Consiliul Concurenţei confirmă, în scris, primirea lor furnizorului şi iniţiatorului. (2) În cazul în care furnizorul şi iniţiatorul nu transmit informaţiile solicitate în termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei sau transmit informaţii inexacte ori incomplete, Consiliul Concurenţei, printr-o scrisoare de revenire sau de completare, stabileşte un nou termen pentru furnizarea acestora. (3) Notificarea este considerată a fi nesusţinută, şi ca urmare retrasă, dacă informaţiile solicitate conform alin. (2) nu sunt transmise în termenul stabilit, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea termenului stabilit: a) fie termenul a fost prelungit cu acordul atât al Consiliului Concurenţei, cât şi al furnizorului şi al iniţiatorului, b) fie furnizorul şi iniţiatorul consideră că informaţiile cuprinse în notificare sunt complete deoarece informaţiile suplimentare solicitate nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate, trimiţând Consiliului Concurenţei în acest sens o declaraţie temeinic motivată; în acest caz, termenul de 60 de zile prevăzut la art. 4 alin. (5) începe să curgă de la data primirii acesteia. (4) În cazul în care notificarea este considerată a fi retrasă, Consiliul Concurenţei informează furnizorul şi iniţiatorul despre aceasta.  +  Articolul 7Procedura de investigaţie (1) Deschiderea unei investigaţii se face după cum urmează: a) pe baza informaţiilor deţinute, direcţia de resort va întocmi o notă conţinând o prezentare succintă a cazului, în fapt şi în drept, o evaluare preliminară a caracterului de ajutor de stat al măsurii în cauză, îndoielile privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal, precum şi propunerea de deschidere a investigaţiei; b) investigaţia se va deschide prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în baza notei direcţiei de resort. (2) Ordinul de deschidere a investigaţiei şi nota care a stat la baza emiterii acestuia vor fi comunicate furnizorului şi iniţiatorului şi vor fi făcute publice prin orice mijloace de informare, după ce i s-a dat posibilitatea beneficiarului să specifice care informaţii consideră că sunt supuse secretului de stat sau de serviciu. (3) Publicarea ordinului de deschidere a investigaţiei şi a notei dă posibilitatea furnizorului, iniţiatorului şi persoanelor interesate să-şi exprime punctul de vedere în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei în ordinul de deschidere a investigaţiei, termen care nu va depăşi în mod normal 15 zile. În cazuri temeinic justificate, Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen. (4) Punctele de vedere primite de către Consiliul Concurenţei vor fi comunicate furnizorului şi iniţiatorului, după caz. La cerere, persoanele interesate care şi-au exprimat punctul lor de vedere conform alin. (3) pot solicita ca identitatea lor să nu fie dezvăluită furnizorului şi iniţiatorului, motivând o posibilă atingere a intereselor lor. Furnizorul şi iniţiatorul pot formula comentarii asupra punctelor de vedere comunicate lor, într-un termen care nu va depăşi în mod normal 15 zile. În cazuri temeinic justificate, Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen.  +  Articolul 8Puteri de investigaţie (1) În exercitarea atribuţiilor în cadrul unei proceduri de investigaţie, personalul împuternicit al Consiliului Concurenţei are următoarele puteri de investigaţie: a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, precum şi beneficiarilor de ajutor de stat informaţiile şi documentele care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să îi fie furnizate; b) să i se permită accesul, în prezenţa reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezenţa altei persoane desemnate de acesta, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat; c) să solicite explicaţii şi declaraţii reprezentanţilor furnizorului de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale şi beneficiarilor de ajutor de stat, după caz; d) să i se permită accesul în timpul controlului la registre, documente, înscrisuri sau evidenţe contabile şi să obţină copii de pe acestea. (2) La cerere, personalul împuternicit al Consiliului Concurenţei beneficiază de protecţie din partea organelor abilitate ale statului. (3) Personalul Consiliului Concurenţei trebuie să îşi exercite atribuţiile prevăzute la alin. (1) pe baza prezentării unui ordin de inspecţie în care să se specifice tematica şi scopul inspecţiei. (4) Investigaţia se va finaliza cu un raport de investigaţie. O copie a acestui raport va fi transmisă furnizorului şi iniţiatorului.  +  Articolul 9Deciziile Consiliului Concurenţei privind închiderea procedurii de investigaţie (1) Procedura de investigaţie se va încheia printr-o decizie a Consiliului Concurenţei conform alin. (2)-(5), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 10. (2) Atunci când Consiliul Concurenţei constată că măsura nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. (3) Atunci când Consiliul Concurenţei constată că îndoielile privind compatibilitatea măsurii de sprijin cu regulile de ajutor de stat au fost îndepărtate, va emite o decizie de autorizare. (4) Consiliul Concurenţei poate impune, într-o decizie de autorizare, condiţii, cu respectarea cărora măsura poate fi considerată compatibilă cu regulile de ajutor de stat. De asemenea, poate impune obligaţii pentru a permite monitorizarea respectării deciziei. (5) Atunci când Consiliul Concurenţei constată că ajutorul de stat notificat nu este compatibil cu regulile de ajutor de stat, va interzice printr-o decizie acordarea ajutorului. (6) Consiliul Concurenţei va trebui să ia una dintre deciziile prevăzute la alin. (2)-(5), imediat ce îndoielile la care se face referire la art. 5 alin. (4) au fost îndepărtate, într-un termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigaţiei. (7) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu a luat una dintre deciziile prevăzute la alin. (2)-(5), ajutorul de stat va fi considerat ca fiind autorizat.  +  Articolul 10Retragerea notificării (1) Furnizorul şi iniţiatorul pot să îşi retragă notificarea înainte de emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei decizii în conformitate cu prevederile art. 5 sau 9. (2) În cazul în care procedura de investigaţie a fost iniţiată, Consiliul Concurenţei închide prin ordin al preşedintelui această procedură.  +  Articolul 11Revocarea unei deciziiÎn cazul în care se constată că decizia a fost emisă pe baza unor informaţii incorecte transmise pe parcursul procedurii de către furnizor şi iniţiator şi care au fost determinate în luarea deciziei, Consiliul Concurenţei poate revoca decizia luată în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) sau ale art. 9 alin. (2)-(4), după ce li s-a acordat furnizorului şi iniţiatorului posibilitatea de a-şi exprima punctele de vedere. În vederea adoptării respectivei decizii, Consiliul Concurenţei va deschide procedura de investigaţie. Prevederile art. 7, 8, 9, 12, art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (4) şi ale art. 15 vor fi aplicate în mod corespunzător.  +  Capitolul III Procedura privind ajutorul de stat ilegal  +  Articolul 12Examinarea şi solicitarea de informaţii (1) În cazul în care Consiliul Concurenţei intră în posesia unor informaţii, din orice sursă, cu privire la un ajutor de stat presupus ilegal, aceasta examinează de îndată aceste informaţii. (2) Consiliul Concurenţei va solicita informaţii de la furnizor şi/sau iniţiator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2). (3) În cazul în care nici în urma scrisorii de revenire sau de completare furnizorul şi/sau iniţiatorul nu transmit informaţiile solicitate în termenul stabilit, Consiliul Concurenţei va decide deschiderea investigaţiei, care se va finaliza cu o decizie conform art. 9 alin. (2)-(5).  +  Articolul 13Procedura privind ajutorul de stat ilegal acordat printr-un act administrativ (1) În cazul în care, după analiza informaţiilor primite şi a punctelor de vedere exprimate, Consiliul Concurenţei consideră că măsura de sprijin la care se face referire la art. 12 alin. (1) este ajutor de stat ilegal, va solicita curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat să dispună, prin ordonanţă preşedinţială, suspendarea acordării ajutorului de stat până când Consiliul Concurenţei emite o decizie conform alin. (3) privind compatibilitatea acestuia cu regulile de ajutor de stat. (2) Totodată Consiliul Concurenţei va reaminti furnizorului obligaţia de a notifica ajutorul de stat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1). (3) Consiliul Concurenţei va emite o decizie în conformitate cu prevederile art. 5. În cazul în care Consiliul Concurenţei decide să deschidă procedura de investigaţie, aceasta se va încheia prin emiterea unei decizii conform prevederilor art. 9 alin. (2)-(5). (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei, în urma procedurii de investigaţie prevăzute la alin. (3), emite o decizie de interzicere, acesta va solicita curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul de stat ilegal şi, pe cale de consecinţă, suspendarea, recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat şi a dobânzii aferente acestuia, la o rată propusă de Consiliul Concurenţei.  +  Articolul 14Procedura privind ajutorul de stat ilegal acordat printr-un act normativ (1) În cazul în care ajutorul de stat presupus ilegal a fost acordat printr-un act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurenţei va sesiza autoritatea emitentă, care este obligată ca în termen de 10 zile să ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat. Concomitent, Consiliul Concurenţei informează furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisă autorităţii emitente. (2) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizării de către autoritatea emitentă, furnizorul şi iniţiatorul sunt obligaţi să notifice Consiliului Concurenţei în conformitate cu prevederile art. 3. (3) Consiliul Concurenţei va analiza notificarea ajutorului de stat presupus ilegal, potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. II, şi va emite una dintre deciziile prevăzute de art. 5 alin. (2)-(4) sau de art. 9 alin. (2)-(5). (4) În cazul în care furnizorul şi iniţiatorul nu notifică în termen de 30 de zile de la data primirii sesizării, Consiliul Concurenţei va decide deschiderea investigaţiei, care se va finaliza cu o decizie conform art. 9 alin. (2)-(5). (5) În urma emiterii unei decizii conform alin. (3) sau (4), autoritatea emitentă, ţinând cont de aceasta, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.  +  Articolul 15Termen de prescripţie (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescripţie de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie va începe să curgă din ziua în care ajutorul de stat ilegal este acordat beneficiarului. Orice măsură luată de Consiliul Concurenţei în legătură cu ajutorul de stat ilegal întrerupe acest termen. Termenul de prescripţie este suspendat atât timp cât cazul se află pe rol la curtea de apel sau la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz. Fiecare întrerupere duce la curgerea unui nou termen. (3) Orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescripţie este considerat ajutor existent.  +  Capitolul IV Procedura privind utilizarea abuzivă a ajutorului de stat  +  Articolul 16Utilizarea abuzivă a ajutorului de statÎn cazul unei utilizări abuzive a ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei poate deschide procedura de investigaţie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4). Prevederile art. 7, 8, 9, 12, art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (4) şi ale art. 15 vor fi aplicate în mod corespunzător.  +  Capitolul V Procedura privind schemele de ajutor de stat existente  +  Articolul 17Rezultatul activităţii de monitorizareÎn cazul în care, în urma activităţii de monitorizare prevăzute în art. 26 din lege, Consiliul Concurenţei sesizează că o schemă de ajutor de stat existentă nu mai este compatibilă cu regulile de ajutor de stat, acesta informează furnizorul şi iniţiatorul în această privinţă şi le dă posibilitatea să transmită comentarii în termen de 30 de zile de la data primirii informărilor. În cazuri temeinic justificate, Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen.  +  Articolul 18Propunerea de măsuri adecvateÎn cazul în care, în urma analizării informaţiilor primite de la furnizor şi iniţiator, conform art. 17, Consiliul Concurenţei ajunge la concluzia că o schemă de ajutor de stat existentă nu mai este compatibilă cu prevederile legii şi cu prevederile reglementărilor emise în aplicarea acesteia, emite o recomandare, conform art. 13 din lege, prin care solicită furnizorului şi iniţiatorului să ia măsuri pentru eliminarea incompatibilităţii acesteia. Solicitarea Consiliului Concurenţei poate să includă, printre altele, o recomandare privind: a) modificarea substanţială a schemei de ajutor de stat; b) introducerea unor cerinţe procedurale; c) anularea schemei de ajutor de stat.  +  Articolul 19Consecinţele propunerii de măsuri (1) În cazul în care furnizorul şi iniţiatorul acceptă măsurile propuse, aceştia vor informa în scris Consiliul Concurenţei asupra deciziei luate. Consiliul Concurenţei ia cunoştinţă de această decizie şi informează furnizorul şi iniţiatorul despre aceasta. Furnizorul şi iniţiatorul au obligaţia să pună în aplicare măsurile acceptate. (2) În cazul în care furnizorul şi iniţiatorul nu acceptă măsurile propuse, iar Consiliul Concurenţei, după analizarea argumentelor acestora, susţine în continuare necesitatea aplicării acestor măsuri, Consiliul Concurenţei va iniţia procedura de investigaţie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4). Prevederile art. 7, 8, 9 şi 11 vor fi aplicate în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Persoanele interesate  +  Articolul 20Drepturile persoanelor interesate (1) Orice persoană interesată poate transmite punctul său de vedere conform prevederilor art. 7, ca urmare a emiterii unui ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de a deschide procedura de investigaţie. Oricărei persoane interesate care a transmis punctul său de vedere în timpul procedurii de investigaţie şi oricărui beneficiar de ajutor de stat individual i se va transmite o copie a deciziei adoptate de Consiliul Concurenţei în conformitate cu prevederile art. 9. (2) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurenţei asupra unui ajutor de stat presupus ilegal sau asupra unei presupuse utilizări abuzive a unui ajutor de stat. În cazul în care Consiliul Concurenţei consideră că, pe baza informaţiilor pe care le posedă, nu există motive suficiente pentru a-şi forma un punct de vedere asupra cazului, va informa persoana interesată despre aceasta. În cazul în care Consiliul Concurenţei adoptă o decizie într-un caz privind subiectul informaţiilor furnizate, va trimite o copie a respectivei decizii persoanei interesate. (3) La cerere, orice persoană interesată poate obţine o copie a oricărei decizii emise de Consiliul Concurenţei în conformitate cu prevederile art. 5 şi 9.  +  Capitolul VII Dispoziţii comune  +  Articolul 21Nerespectarea deciziilor de interzicere (1) În cazul în care, în urma emiterii unei decizii de interzicere de către Consiliul Concurenţei, ajutorul de stat este totuşi acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurenţei va solicita curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului anularea actului prin care s-a acordat ajutorul de stat şi, pe cale de consecinţă, recuperarea ajutorului de stat de către furnizor sau rambursarea de către beneficiar. (2) În cazul în care, în urma emiterii unei decizii de interzicere de către Consiliul Concurenţei, furnizorul acordă totuşi ajutorul de stat în temeiul unui act normativ, Consiliul Concurenţei va sesiza autoritatea emitentă. Aceasta, ţinând seama de decizia Consiliului Concurenţei, se va pronunţa, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, în legătură cu modificarea actului normativ şi cu recuperarea sau rambursarea ajutoarelor acordate.  +  Articolul 22Secretul profesionalInspectorii de concurenţă au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile şi documentele la care au acces şi care au caracter de informaţii secrete de stat sau informaţii secrete de serviciu.  +  Articolul 23Destinatarul decizieiDeciziile emise în conformitate cu prevederile cap. II, III, IV, V şi VII vor fi adresate beneficiarului, furnizorului şi iniţiatorului. Consiliul Concurenţei le va comunică beneficiarului în cel mai scurt timp posibil şi îi va da acestuia posibilitatea să specifice care informaţii consideră că sunt supuse secretului de stat sau de serviciu.  +  Articolul 24Publicarea deciziilorConsiliul Concurenţei asigură publicarea prin orice mijloace de informare a deciziilor emise conform prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale art. 9 alin. (2)-(5), a ordinului de deschidere a investigaţiei şi a notei aferente acestuia, emise în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), precum şi a ordinului emis conform prevederilor art. 10 alin. (2).  +  Articolul 25Dispoziţii finale (1) Prezentul regulament transpune în legislaţia românească Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 659/1999 din 22 martie 1999 privind regulile pentru punerea în aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 83 din 27 martie 1999. (2) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------