ORDIN nr. 51 din 21 martie 2005pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 25 martie 2005    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 21 martie 2005.Nr. 51.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIprivind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării saurambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzisÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 1Introducere (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc nivelul dobânzilor ce vor fi propuse de către Consiliul Concurenţei în cazul recuperării sau rambursării ajutorului ilegal sau interzis, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Scopul recuperării sau rambursării este restabilirea condiţiilor de concurenţă existente pe piaţă anterior acordării ajutorului.  +  Articolul 2Domeniu de aplicare (1) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată existenţa unui ajutor de stat ilegal sau interzis, va solicita curţii de apel competente să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiar a ajutorului de stat, precum şi a dobânzii aferente sumei acestuia. (2) Această dobândă se impune a fi recuperată sau rambursată: a) în cazul ajutorului interzis; b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenţei.  +  Articolul 3Metodologia stabilirii dobânzii (1) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat ilegal sau cel interzis a fost pus la dispoziţia beneficiarului. (2) Această dobândă va fi aplicată până la momentul recuperării ajutorului. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării. (3) Rata dobânzii stabilită conform alin. (1) va fi aplicată pentru întreaga perioadă, respectiv de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului până la data recuperării efective. (4) În cazul în care au trecut mai mult de 5 ani de la momentul în care ajutorul ilegal sau interzis a fost pus la dispoziţia beneficiarului, iar acesta nu a fost recuperat, rata dobânzii va fi recalculată la intervale de 5 ani, ţinându-se cont de dobânda în vigoare la momentul recalculării.  +  Articolul 4Rata dobânzii (1) Nivelul ratei dobânzii care se va lua în calcul în cazul recuperării sau rambursării unui ajutor de stat ilegal ori interzis se stabileşte în funcţie de nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda cuvenită pe semestrul I al anului în curs şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda cuvenită pe semestrul II al anului în curs. (2) În cazul în care nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României se modifică cu peste 5 puncte procentuale faţă de dobânda stabilită, nivelul ratei dobânzii care se va lua în calcul în cazul recuperării sau rambursării unui ajutor de stat ilegal ori interzis va fi modificat în consecinţă. (3) Noua rată a dobânzii se aplică din prima zi a lunii următoare recalculării.  +  Articolul 5PublicareaConsiliul Concurenţei va asigura preluarea şi publicarea pe pagina web a instituţiei a nivelului ratei dobânzii de referinţă în vigoare, precum şi a celor precedente.  +  Articolul 6Dispoziţii finale (1) Prezentele instrucţiuni transpun în legislaţia românească capitolul 5 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (EC) nr. 794/2004 pentru implementarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (EC) nr. 659/1999 privind regulile de punere în aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 30 aprilie 2004. (2) Prezentele instrucţiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------