ORDONANŢĂ nr. 32 din 30 ianuarie 2002 - (*actualizată*)privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare(actualizata până la data de 26 aprilie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002; ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finantarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare. (2) Prevederile prezentei ordonante se aplică serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, denumite în continuare servicii de apa şi de canalizare, din localităţile în care exista sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de marimea acestora. (3) Intra sub incidenţa prezentei ordonante şi serviciile de alimentare cu apa şi de canalizare prestate de operatorii care nu se afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 2 (1) Statul sprijina prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativa şi calitativa a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor, afectată acestora. (2) Prin organizarea şi desfăşurarea activităţii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare autorităţile publice sunt obligate să asigure: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetatenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale; c) dezvoltarea durabila a serviciilor; d) protectia mediului; e) asigurarea contorizarii consumului de apa pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de furnizare.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 3Termenii tehnici utilizati în cuprinsul ordonantei sunt definiti în anexa.-------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul 2 Principii şi condiţii de functionare a serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 4La organizarea şi administrarea serviciilor de apa şi de canalizare vor fi respectate urmatoarele principii: a) securitatea serviciilor; b) tarifarea echitabila; c) calitatea serviciilor şi eficienta acestora; d) transparenta şi responsabilitatea publică; e) consultarea cu sindicatele, precum şi cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative.  +  Articolul 5 (1) Serviciile de apa şi de canalizare trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii de functionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; c) acces fără discriminare la servicii; d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protectiei mediului şi sănătăţii. (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse şi dezvoltate în regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare.--------------Litera (d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să indeplineasca la nivelul utilizatorilor indicatorii de performanţă aprobati de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentul de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciilor la utilizatori se aproba de către consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza unui studiu care va tine seama cu prioritate de necesitatile consumatorilor, starea tehnica şi eficienta sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare. (3) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea supunerii lor spre aprobare. (4) Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba indicatorii de calitate ai serviciilor de apa şi de canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare, care sunt minimale. Acestea pot aproba şi alti indicatori de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare, pe baza unor studii de specialitate. (5) Proprietarii instalaţiilor cu care se furnizeaza/presteaza serviciile de apa şi de canalizare, precum şi operatorii care au primit delegarea serviciului se bucura de dreptul de servitute legala pentru toate aceste instalaţii.  +  Capitolul 3 Organizarea şi functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 7Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de apa şi de canalizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 8 (1) Gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare se organizeaza la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judetelor sau asociaţiilor intercomunale după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama de marimea, gradul de dezvoltare şi de particularitatile economico-sociale ale localitatilor, de starea dotarilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilitatile locale de finanţare a exploatarii, intretinerii şi dezvoltării acestora. (2) Organizarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare se face în baza unor studii care vor analiza elementele prevăzute la alin. (1), precum şi în baza consultării şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta solutia optima pentru utilizatori. (3) În cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor de apa şi de canalizare, care implica mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale, organizarea serviciilor se poate face, în condiţiile respectarii prevederilor alin. (1) şi (2), prin asociere intercomunala.  +  Articolul 9 (1) Administrarea şi gestionarea serviciilor publice de apa şi de canalizare se realizează prin urmatoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegata. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de apa şi de canalizare se face prin hotărâre a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Detalierea modalitatilor de gestiune prevăzute la alin. (1) se va face prin regulamentele-cadru specifice serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, în conformitate cu legislatia interna şi cu reglementarile Comunităţii Europene.--------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 10 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitatile privind organizarea, conducerea, administrarea, finantarea, gestionarea şi controlul funcţionarii serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Gestiunea directa se realizează prin compartimente de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local sau consiliului judetean, după caz, sau prin servicii publice organizate în subordinea consiliilor locale, a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de apa şi de canalizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi functionare întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi functionare şi aprobat de către consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.--------------Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii indirecte autorităţile administraţiei publice locale îşi deleaga o parte din sarcinile şi responsabilitatile proprii către o altă persoană juridica, denumita operator al serviciului, careia îi incredinteaza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora. (2) Delegarea gestiunii se face în conformitate cu legislatia în vigoare pentru fiecare tip de contract. (3) Delegarea gestiunii poate fi facuta numai către operatori atestati. (4) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obtinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi asigurarea condiţiilor necesare realizării interesului general specific acestor servicii. (5) Prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante au incheiate contracte de concesiune, precum şi celor care rezultă printr-o reorganizare teritoriala bazata pe principii de eficienta economica şi performanta operationala, dacă capitalul social al societatii comerciale nou-constituite aparţine mai multor autorităţi locale. Cu ocazia reorganizarii autorităţile administraţiei publice locale pot prelua spre execuţie, pe bază de bilant, debitele restante, penalitatile aferente şi oblibaţiile de plată corespunzătoare ale fostilor operatori. (6) Operatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante au incheiate contracte de concesiune vor depune documentaţia pentru atestare ca operator, urmand a se incheia act aditional la contractul de concesiune, care va cuprinde oblibaţiile ce revin operatorilor din prezenta ordonanţă. (7) Autoritatea administraţiei publice locale semnatara a contractului va organiza o noua licitaţie publică pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de doi ani consecutivi, operatorul de servicii nu şi-a indeplinit oblibaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performantele economico-financiare.--------------Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 12 (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea: a) modul de respectare şi de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice; b) calitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliti în contractele de delegare a gestiunii; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere în functiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii; d) modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa şi de canalizare. (2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de apa şi de canalizare, a regulamentului de organizare şi de functionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusiva a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot delega integral sau parţial numai activităţile propriu-zise de furnizare/prestare, gestionare, administrare şi exploatare a serviciilor publice de apa şi de canalizare, precum şi pregătirea, finantarea şi realizarea investitiilor aferente acestora. (4) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se incredinteaza Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, care va dezvolta un sistem informational ce va permite compararea continua a fiecarui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În realizarea sistemului informational şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public. Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informatie deţinută de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala cu privire la serviciile publice delegate de acestea. (6) Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala are în principal sarcina de a elabora metodologia şi procedura-cadru de măsurare şi de analiza a indicatorilor de performanţă şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurentei, asigurarea protectiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor. (7) Abrogat.--------------Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.Alin. (6) al art. 12 a fost introdus prin pct. 1 al art.1 din ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.Alin. (7) al art. 12 a fost abrogat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004.  +  Articolul 13 (1) În vederea asigurarii continuitatii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmaririi lucrărilor de investitii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementarile legale. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveste realizarea investitiilor. (3) Finantarea lucrărilor de investitii se asigura din urmatoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocatii de la bugetul local, în conformitate cu oblibaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul <> şi variante ale acestuia; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenta sau cu caracter social; g) din economii rezultate prin dotari cu echipamente de performanţă; h) alte surse. (4) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul de alimentare cu apa şi de canalizare, pe durata contractului de delegare. (5) Investiţiile straine în sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor beneficia de toate facilitatile legale în vigoare în momentul incheierii tranzactiei.Facilitatile obtinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilita la incheierea acestuia. În situaţia obtinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala. (6) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la incheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartitie a acestor bunuri la încetarea din orice cauza a acestuia.--------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 14 (1) Furnizor/prestator al serviciilor publice de apa şi de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local sau societatea comerciala cu capital aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, privat sau mixt, denumita în continuare operator, autorizata conform prevederilor prezentei ordonante, care administreaza şi exploateaza unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apa potabila şi/sau de canalizare şi asigura furnizarea/prestarea serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori. (2) Operatorii serviciilor publice de apa şi de canalizare beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.  +  Articolul 15 (1) Operatorii de servicii de apa şi de canalizare cu capital aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale pot fi privatizati în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare aparţine consiliului local, consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei intercomunale, după caz, în functie de apartenenta capitalului social al operatorului de servicii de apa şi de canalizare. (3) Privatizarea se face în conformitate cu prevederile legale, iar metoda de privatizare va fi stabilita prin caietul de sarcini.--------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 16 (1) Societăţile comerciale care furnizeaza/presteaza servicii de apa şi de canalizare îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale. (2) Operatorul care furnizeaza/presteaza mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul 4 Drepturile şi oblibaţiile utilizatorilor şi operatorilor  +  Articolul 17 (1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare poate fi orice persoană fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire de proprietar al unui imobil având bransament propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare şi care beneficiaza pe bază de contract de serviciile operatorului. (2) Utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apa potabila, respectiv racord de canalizare propriu. (3) Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor publice de apa potabila şi de canalizare pot fi: a) agenti economici; b) institutii publice; c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.--------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 18Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 19Regulamentele de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) accesul la informaţiile publice privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare; b) dreptul oricărui locuitor din aria de prestare a serviciului de apa şi de canalizare de a avea acces la serviciul public şi de a-l utiliza în condiţiile respectarii regulamentelor specifice; c) obligaţia consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori a autorităţii de reglementare de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciile de apa şi de canalizare; d) dreptul oricărui utilizator de a avea montat un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau.  +  Articolul 20 (1) Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare - bransare/racordare şi utilizare - a serviciilor de apa şi de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului de organizare şi functionare a serviciilor publice de apa şi de canalizare, şi să îşi achite oblibaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora. (2) Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor publice de apa şi de canalizare sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentand serviciile primite, respectiv utilitatile furnizate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Intarzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (4) Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor regulamentelor de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare conduce la penalizarea acestora şi, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi ale contractelor de bransare/racordare şi utilizare. (5) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative din avizele şi acordurile de racordare la sistemele publice de canalizare, eliberate potrivit reglementarilor legale în vigoare, conduce la retragerea avizelor şi acordurilor, la anularea autorizaţiilor de functionare, la plata unor penalităţi conform prevederilor legale, precum şi a daunelor provocate prin deversarea apelor reziduale.  +  Articolul 21Drepturile operatorilor, furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare, se inscriu în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare, pentru serviciile aflate în administrare directa, urmarindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza urmatoarelor principii: a) incasarea tarifului aferent serviciului public prestat şi actualizarea periodica a acestuia în raport cu indicii de inflatie; b) modificarea tarifului, în condiţiile legii, dacă a intervenit o modificare semnificativa a echilibrului contractual.  +  Articolul 22 (1) Operatorii au dreptul sa sisteze serviciile de apa şi de canalizare şi sa îi debranseze de la reteaua publică pe acei utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorarile pentru intarziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plată a facturilor. Măsura debransarii de la reteaua publică se poate lua numai în urma unei notificari prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia. (2) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului de apa şi canalizare se va face în termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea platii; cheltuielile aferente suspendarii şi, respectiv, reluării furnizarii/prestarii serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 23 (1) Operatorii de servicii de apa şi de canalizare vor fi atestati în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) La licitatiile pentru obtinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare pot participa numai operatorii atestati. (3) Operatorii care intenţionează sa participe la licitatii pentru obtinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare trebuie să faca dovada experientei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitatii şi capabilitatii financiare de a raspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.  +  Articolul 24 (1) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au faţă de utilizatori urmatoarele obligaţii: a) să respecte angajamentele luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare; b) sa presteze serviciul de apa şi de canalizare la utilizatorii cu care au incheiat contract de furnizare/prestare şi utilizare a serviciului; c) sa serveasca toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestati, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare; d) să asigure respectarea angajamentelor luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliti de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de apa şi de canalizare; e) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de apa şi de canalizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; f) sa puna în aplicare metode performante de management, care să conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale date de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii; g) sa monteze pe cheltuiala proprie cate un contor la bransamentul fiecarui utilizator casnic, în termenele stabilite de consiliile locale, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) Operatorii raspund de indeplinirea cu buna-credinta a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Penalitatile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi prin contract se prevad în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare sau în regulamentele de organizare şi functionare a acestora, în cazul gestiunii directe. (4) Asigurarea sumelor pentru finantarea contoarelor prevăzute la alin. (1) lit. g) va avea prioritate în urmatorii ani la adoptarea bugetului anual al operatorului de servicii de apa, indiferent de forma de proprietate sau de organizare. (5) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligati să asigure contravaloarea contoarelor de apa montate deja de consumatori, inclusiv contravaloarea montajului acestora. (6) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au obligaţia să asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati. În acest scop vor preleva şi vor utiliza anual o sumă egala cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.-------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Capitolul 5 Drepturi şi obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 25 (1) Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare şi functionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de apa şi de canalizare, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi de angajamentele luate de România în domeniul protectiei mediului şi în alte domenii prevăzute în programul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. (2) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective: a) orientarea serviciilor publice către utilizatori; b) asigurarea alimentarii cu apa potabila şi a canalizarii tuturor locuintelor construite în intravilanul localitatilor, prin sisteme adecvate; c) asigurarea calităţii apei potabile la un nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene; d) îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea rationala a resurselor naturale de apa şi epurarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene; e) reducerea pierderilor de apa şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare; f) reducerea consumurilor specifice de apa potabila, inclusiv prin contorizarea tuturor bransamentelor utilizatorilor; g) promovarea investitiilor în infrastructura localitatilor şi a modernizarii acesteia, prin stimularea solutiilor performante, a initiativei şi inovatiei în domeniu; h) finantarea serviciilor de apa şi de canalizare în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori; i) promovarea de solutii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat; k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii prestatorilor şi participarea cetatenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces; l) promovarea formelor de gestiune delegata; m) crearea organismelor de monitorizare a calităţii prestatiilor şi instituirea de mecanisme de corectie adecvate; n) promovarea metodelor moderne de management; o) promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza în domeniu.  +  Articolul 26În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrarii şi conducerii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale adopta hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotarilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectarii şi executiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora intr-o conceptie unitara şi corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor de apa şi de canalizare; d) asocierea intercomunala în vederea realizării unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de apa şi de canalizare; e) delegarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferenta; operaţiunile de delegare şi încredinţare se pot realiza numai prin licitaţie publică organizata în condiţiile legii; f) participarea cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrari şi servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare; g) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura localitatilor, aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare (extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitări şi modernizari); h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare, pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor; i) stabilirea taxelor şi aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare, cu respectarea reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 27 (1) Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, care au conţinutul minimal prevăzut în contractul-cadru de delegare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii minimali de performanţă stabiliti prin regulamentul de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare şi modul de măsurare a acestora, tarifele practicate şi formulele de actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor, redevente, raspunderea contractuala, forta majoră, durata contractului, clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractului dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţiei, clauze de reziliere a contractului şi de administrare a patrimoniului public aferent serviciilor de apa şi de canalizare, clauze privind forta de muncă, precum şi alte clauze convenite, după caz.  +  Articolul 28Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de apa şi de canalizare dreptul sa aprobe structura şi ajustarile de tarife propuse de către operator, în condiţiile legii.  +  Articolul 29În exercitarea competentelor şi responsabilitatilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: a) gestionarea serviciilor publice de apa şi de canalizare pe criterii de competitivitate şi eficienta manageriala; b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente serviciilor publice de apa şi de canalizare; c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor de prestare a serviciilor publice de apa şi de canalizare şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigura performantele pentru care s-a obligat; d) abrogata; e) consultarea cu utilizatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare în stabilirea politicilor şi strategiilor locale, adoptarea normelor locale şi elaborarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare; f) informarea periodica a utilizatorilor despre politicile de dezvoltare din domeniu, precum şi despre necesitatile de instituire a unor taxe locale; g) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operatorul serviciilor de apa şi de canalizare, la cererea uneia dintre părţi.-------------Litera (d) a art. 29 a fost abrogata de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor publice de apa şi de canalizare urmatoarele obligaţii: a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor şi să asigure prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin lege şi prin prezenta ordonanţă un mediu de afaceri transparent; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precadere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitatii; c) sa aduca la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispozitiile având ca obiect serviciile de apa şi de canalizare; d) abrogata; e) să respecte şi sa indeplineasca faţă de operatorii serviciilor de apa şi de canalizare oblibaţiile proprii prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii; f) sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; g) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor serviciilor de apa şi de canalizare.-------------Litera (d) a art. 30 a fost abrogata de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.  +  Articolul 31Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, date în aplicarea prezentei ordonante, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei, în condiţiile legii.  +  Capitolul 6 Preţuri şi tarife  +  Articolul 32 (1) Tarifele pentru plata serviciilor de apa şi de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de productie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare şi includ cote pentru plata dobanzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi profitul operatorului, în condiţiile legii, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) structura şi nivelul tarifelor să fie stabilite astfel încât sa reflecte costul efectiv al furnizarii/prestarii serviciilor de apa şi de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa încurajeze functionarea eficienta a acestora şi protectia mediului, sa încurajeze investiţiile de capital şi să fie corelate cu gradul de suportabilitate de către utilizatori; b) să fie asigurată şi respectata autonomia financiară a operatorului; c) operatorul să aibă dreptul de a propune tarife binome care au: o componenta fixa, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi functionarea în condiţii de siguranţă şi eficienta a sistemului de alimentare cu apa, respectiv de canalizare, şi una variabila, în functie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape uzate, înregistrate la utilizatori; d) operatorul să aibă dreptul de a ajusta periodic tarifele în functie de rata inflatiei, în baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale responsabile; e) aprobarea ajustarilor tarifare să se faca de către consiliile locale, consiliile judetene sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispozitiile legale, în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu condiţia respectarii urmatoarelor cerinţe:- asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor de apa şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite de consiliile locale sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;- realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de apa şi de canalizare furnizate/prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;- asigurarea exploatarii şi intretinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale afectate serviciilor de apa şi de canalizare; f) în cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale competente să fie obligate sa verifice periodic urmatoarele:- serviciile de apa şi de canalizare furnizate/prestate şi nivelul de calitate a acestora;- indeplinirea nivelurilor de servicii şi aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea acestora;- menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin regulamentul de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare;- asigurarea unor relatii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizatori;- limitele minime şi maxime ale profitului operatorului cu capital privat;- clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice;- programul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;- independenta manageriala a operatorului faţă de orice ingerinte ale autorităţilor şi instituţiilor publice;- responsabilitatea autorităţii publice pentru nerespectarea obligaţiilor sale contractuale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor finanta dezvoltarea serviciilor de apa şi de canalizare din bugetul local sau judetean, conform hotărârii consiliilor locale sau judetene, după caz. (3) În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie a serviciilor încredinţate operatorului va putea fi aprobata de consiliile locale numai dacă determina o reducere a tarifului, corespunzătoare subventiei acordate, şi/sau o crestere a calităţii serviciilor de apa şi de canalizare.(3^1) În cazul concesionarii serviciilor publice de gospodarie comunala, preturile şi tarifele se pot stabili şi ajusta numai cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa autorităţii publice concedente. (4) Procedurile de stabilire a preturilor şi tarifelor se vor stabili în regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de apa şi de canalizare, care va fi elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.---------------Literele d) şi e) ale alin. (1) al art. 32 au fost modificate de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.Liniuţa a 7-a a literei f) a alin. (1) a art. 32 a fost modificata de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.Alin. (2) şi (3) ale art. 32 au fost modificate de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.Alin. (3^1) al art. 32 a fost introdus de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare în cazul în care acesta nu furnizeaza/presteaza serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliti în contractul de delegare, prin: a) penalizarea acestuia pentru nerespectarea angajamentelor asumate prin contract la valori corespunzătoare prejudiciilor produse utilizatorilor, precum şi la nivelul necesar descurajarii operatorului de a menţine deficientele constatate; penalizarile vor fi definite în contractul de delegare sau în regulamentele de functionare; b) propunerea de a anula atestarea operatorului inaintata autorităţii de reglementare; c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare.  +  Articolul 34 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă urmatoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta atestării legale sau fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi/sau de canalizare fără licitaţie publică sau unui prestator neatestat, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili faptele care constituie contraventii în domeniul serviciilor publice de apa şi de canalizare, altele decat cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.  +  Articolul 35Contraventiilor prevăzute la art. 34 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia celor ale art. 28.  +  Articolul 36Constatarea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane imputernicite de ministrul administraţiei publice, ministrul apelor şi protectiei mediului, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodarie Comunala, de primari şi de imputernicitii acestora.  +  Capitolul 8 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 37Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare, inclusiv contractul-cadru de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor şi indicatorii minimali de performanţă a serviciilor, precum şi contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.  +  Articolul 38 (1) Pentru serviciile prestate în regim de gestiune delegata autorităţile administraţiei publice locale care au sub autoritate servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor organiza licitatii publice pentru incheierea contractului de delegare a gestiunii, conform prevederilor prezentei ordonante. În cazul în care nu a fost desemnat nici un castigator în urma celei de-a doua licitatii publice, concedentul poate decide iniţierea procedurii de negociere directa. (2) În vederea incheierii contractelor de delegare consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a elabora şi aproba studiile de specialitate pentru stabilirea solutiilor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de pregatire a licitaţiilor aferente delegării, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului, demarand procedurile de licitaţie în termen de doua luni de la aprobarea documentelor de licitaţie. (3) În cazul reorganizarii sau lichidarii judiciare a operatorilor care au incheiat contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei ordonante, consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor organiza noi licitatii în scopul desemnarii unui operator.-----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat prin pct. 2 al art.1 din ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 39Contractele de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare valabil incheiate până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante cu autorităţile administraţiei publice locale îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.  +  Articolul 40Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederea de la liniuţa a 9-a <> din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.--------------Art. 41 a fost modificat de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apelor şi protectiei mediului,Petru Lificiu  +  Anexa TERMENI TEHNICIutilizati în cuprinsul ordonanteiÎn sensul prezentei ordonante, termenii tehnici utilizati se definesc după cum urmeaza: a) servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare - activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localitatilor; b) serviciul public de alimentare cu apa cuprinde, în principal, activităţile de captare, de tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori; c) serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, urmatoarele activităţi: colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea namolurilor şi a altor deseuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum şi evacuarea apelor meteorice şi de suprafaţa din intravilanul localitatilor; d) sistem public de alimentare cu apa potabila - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotarilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apa potabila. Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde de regula urmatoarele componente:- captari;- aductiuni;- statii de tratare a apei brute;- statii de pompare, cu sau fără hidrofor;- rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;- retele de distribuţie;- bransamente până la punctul de delimitare; e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotarilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula urmatoarele componente:- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;- retele de canalizare;- statii de pompare a apelor uzate;- statii de epurare;- colectoare de evacuare spre emisar;- guri de varsare în emisar;- depozite de namol deshidratat; f) retea publică de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul public de canalizare, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi şi constructii-anexe, care asigura distributia apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la sau de la doi ori mai mulţi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice ce administreaza cate un singur condominiu, astfel cum este el definit de lege. Părţile componente ale unei retele publice de alimentare cu apa, precum şi cele ale unei retele publice de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; în cazurile în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publică de alimentare cu apa şi de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie retele publice: retelele de distribuţie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrata de mai multe persoane fizice sau juridice; retelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se afla mai multe locuinte despartite de zone verzi şi alei interioare private; retelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spatiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrata de mai multe persoane juridice; g) bransament - partea din reteaua publică de distribuţie a apei care asigura legătură dintre reteaua publică şi reteaua interioara a unei incinte sau cladiri aparţinând utilizatorilor. Bransamentul serveste un singur utilizator. Părţile componente ale unui bransament se precizeaza în regulamentul-cadru de bransare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apa. Bransamentul până la contor, inclusiv caminul de bransament şi contorul, apartin retelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. În cazuri bine justificate de către utilizator sau prestator şi al existentei condiţiilor tehnice necesare, se poate admite realizarea separarii şi contorizarii consumului mai multor utilizatori pe acelasi bransament, la nivelul limitei de proprietate. Costurile pentru separarea şi montarea mai multor contoare pe acelasi bransament, la nivelul limitei de proprietate, precum şi pentru facturarea separata a utilizatorilor din acelasi condominiu vor fi suportate de utilizatori, prestatorul având obligaţia montarii unui singur contor de bransament; h) racord - partea din reteaua publică de canalizare care asigura legătură dintre utilizator şi canalizarea publică. Părţile componente ale unui racord se precizeaza în regulamentul-cadru de racordare şi utilizare a serviciului de canalizare. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartin retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia; i) ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodarii, institutii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; j) ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversarile de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizari a apei decat cea menajera; k) ape meteorice - acele ape care provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor şi curtilor imobilelor; l) instalaţii interioare de apa potabila - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei sau, dacă bransamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reteaua publică şi instalatia interioara de utilizare a apei şi care asigura transportul apei potabile preluate din reteaua publică la punctele de consum şi/sau la instalatiile de utilizare; m) instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei până la caminul de racord din reteaua publică; n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apa potabila dintre prestator şi utilizator - locul în care instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare şi reteaua publică de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, în sensul de curgere a apei uzate; o) contor de bransament - aparatul de măsurare a volumului de apa potabila consumata de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, în sensul de curgere a apei potabile; p) contor de retea - aparatul care masoara consumul de apa potabila la mai multe asociaţii de locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori individuali ori care masoara transportul de apa dintr-o zona în alta a retelei publice.--------------Anexa a fost introdusa de LEGEA nr. 634 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002.--------