ORDIN nr. 108 din 16 februarie 2005privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 15 martie 2005    În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 54 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, şi ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea metodelor de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu.  +  Articolul 2Se aprobă Metoda de analiza de referinţa pentru determinarea azbestului din suspensii, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă Metoda de măsurare a emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest în atmosfera, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 5Prezentul ordin transpune anexa la Directiva 87/217/CEE .Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 16 februarie 2005.Nr. 108.  +  Anexa 1 METODA DE ANALIZAde referinţa pentru determinarea azbestului din suspensiiPentru determinarea concentratiei emisiilor de azbest în apa se foloseşte metoda gravimetrica.Metoda de determinare consta în filtrarea probei (probe neprecipitate) prin membrane cu pori cu dimensiunile de 0,45 mm, urmată de uscare la 105°C şi cantarire pe balanţa analitica. Cantitatea de azbest se exprima în mg/l.Probele supuse determinării trebuie recoltate în asa fel încât să fie reprezentative pentru evacuarea efluentului apos cu conţinut de azbest pentru un interval de 24 de ore.Determinarea azbestului în apa trebuie efectuată cu o precizie de ± 5% şi o acuratete de ± 10%.  +  Anexa 2 METODA DE MĂSURAREa emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest în atmosferaI. Metoda gravimetricaDeterminarea concentratiei emisiilor de azbest în aer se face prin metoda gravimetrica.1. La aplicarea metodei gravimetrice trebuie să se ţină seama de concentraţia totală de pulberi de azbest emise prin canalele de evacuare.Concentraţia azbestului iniţial se măsoară sau se evalueaza. Autoritatea publică locală pentru protecţia mediului stabileşte frecventa măsurătorilor, în concordanta cu caracteristicile instalaţiei din care rezultă pulberile, frecventa care iniţial nu trebuie să fie mai mare de 6 luni.Dacă în urma măsurătorilor nu se înregistrează variatii semnificative ale concentratiei pulberilor de azbest, frecventa măsurătorilor se poate reduce.Când nu se efectuează măsurători periodice, valorile limita se aplică pentru emisiile totale de pulberi cu conţinut de azbest.2. Prelevarea probelorPrelevarea probelor se realizează în fluxul de emisii înainte de orice diluare a acestuia, cu o precizie de ± 40% şi o acuratete de ± 20% din valoarea limita. Cel puţin doua măsurători vor fi efectuate în aceleaşi condiţii, pentru verificarea conformarii cu valorile limita.3. MăsurătorileMăsurătorile se validează numai dacă prelevarea probelor se face în condiţii normale de funcţionare a instalaţiei.4. Selectarea punctelor de prelevareLa selectarea punctelor de prelevare se tine cont, pe cat posibil, ca fluxul de emisii să fie laminar, evitandu-se turbulenta şi obstacolele care o pot genera.5. Prelevarea probelorPrelevarea probelor se face din conducte prevăzute cu fante adecvate şi cu platforme corespunzătoare care să permită realizarea în siguranţa a operaţiei de prelevare.6. Măsurători ce trebuie efectuate înainte de prelevareÎnainte de începerea recoltarii probelor se măsoară temperatura, presiunea şi viteza fluxului de emisii prin conducta, de-a lungul liniei de prelevare. În condiţii excepţionale se măsoară şi concentraţia vaporilor de apa astfel încât rezultatele să poată fi corectate.7. Cerinţe generale la prelevarea probelorProcedura consta în trecerea unui volum de gaz, prelevat din conducta de transport al emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest, printr-un filtru unde cantitatea de azbest este reţinută şi apoi cantarita.7.1. Înainte de prelevarea probelor se verifica etanseitatea liniei de prelevare pentru a nu exista nici o fisura care poate conduce la apariţia unor erori de măsurare.Sonda de prelevare se fixează cu grija şi apoi se porneşte pompa. Viteza scurgerilor nu trebuie să depăşească 1% din debitul normal de prelevare.7.2. Prelevarea normală se realizează în condiţii izocinetice.7.3. Durata de prelevare depinde de tipul instalaţiei supuse monitorizarii. Linia de prelevare şi durata sunt alese astfel încât să se obţină o cantitate suficienta de azbest pentru a fi cantarita.7.4. Când filtrul de prelevare nu este situat în imediata apropiere a sondei, este absolut necesar să se recupereze materialul colectat în sonda.7.5. Tipul sondei şi numărul punctelor de prelevare se aleg în concordanta cu standardele în vigoare.8. Natura filtrului pentru prelevare8.1. Filtrul se alege corespunzător tehnicii de analiza utilizate. Pentru metoda gravimetrica se utilizează filtre din fibra de sticlă cu o eficienta de filtrare de 99%. Ca referinţa se considera testul "DOP" care utilizează aerosoli cu particule cu diametrul de 0,3 mm.9. Cantarirea9.1. Se efectuează pe balanţa analitica de înaltă precizie.9.2. Pentru a se obţine acuratetea solicitată pentru cantarire trebuie să se condiţioneze materialul filtrant înainte şi după prelevare.10. Exprimarea rezultatelorRezultatele obţinute conţin, pe lângă parametrii masurati (concentraţia azbestului, temperatura, presiunea şi debitul de aer), şi informaţii relevante privind localizarea punctelor de prelevare, dimensiunea conductelor, volumele prelevate şi metoda de calcul utilizata pentru interpretarea rezultatelor. Rezultatele vor fi exprimate la temperatura şi presiune normale (T = 273°K, p = 101,3 kPa).II. Metoda numararii fibrelorConcentraţia emisiilor de azbest în aer se poate face şi prin metoda numararii fibrelor de azbest, prevăzută în Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002, şi în Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 389/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996, care transpune prevederile Directivei Consiliului 83/477/CEE (inclusiv modificarea realizată prin Directiva 91/382/CEE ) privind protecţia sănătăţii şi securităţii angajaţilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest.-----------