HOTĂRÂRE nr. 165 din 3 martie 2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul vamal şi exercită atribuţiile stabilite prin lege. (3) Sediul Autorităţii Naţionale a Vămilor este în municipiul Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea legislaţiei în domeniul vamal, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Articolul 3Modelul şi caracteristicile siglei Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectului său de activitate Autoritatea Naţională a Vămilor exercită, în principal, următoarele atribuţii:1. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din legislaţia în domeniul vamal;2. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale din subordine;3. urmăreşte şi supraveghează respectarea legislaţiei vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific potrivit reglementărilor în vigoare;4. ia măsuri de prevenire şi combatere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a oricăror infracţiuni şi contravenţii în domeniul vamal;5. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;6. aplică prevederile Tarifului vamal de import al României şi ale altor acte normative referitoare la acesta;7. aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comerţ liber încheiate între România, pe de o parte, şi Uniunea Europeană sau ţările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;8. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;9. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, la accize şi la alte drepturi vamale;10. elaborează norme metodologice pentru organele proprii de control şi le supune spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;11. elaborează şi adoptă norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vămuire;12. elaborează propuneri privind sistematizarea şi armonizarea legislaţiei vamale;13. acţionează pentru îndeplinirea întocmai a programelor privind integrarea vamală europeană;14. coordonează şi îndrumă activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale;15. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează şi virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileşte eventualele diferenţe prin controale ulterioare şi asigură încasarea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a plăţii taxelor şi drepturilor vamale în conformitate cu legislaţia în vigoare; asigură colectarea creanţelor bugetare;16. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum şi bagajele însoţite sau neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal al acestora, potrivit reglementărilor vamale în vigoare; reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;17. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele acreditate sau, după caz, proprii în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;18. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre, corespondenţa şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unor infracţiuni;19. exercită, în cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricăror documente, registre şi evidenţe referitoare la mărfurile vămuite. Controlul se poate face la orice persoană care se află în posesia acestor acte sau deţine informaţii în legătură cu acestea. Controlul ulterior se efectuează pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă;20. asigură sistemul informatic integrat vamal, datele şi prelucrările acestora pentru statistica vamală şi de comerţ exterior; gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale;21. reprezintă, în faţa instanţelor direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;22. întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind organizarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor, pe care le supune ministrului finanţelor publice cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a fi valorificate şi promovate;23. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;24. aplică legislaţia în ceea ce priveşte raporturile de serviciu şi raporturile de muncă ale personalului din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor;25. organizează, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, programe de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului vamal;26. elaborează şi fundamentează, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii vamale şi îl supune spre aprobare ministrului finanţelor publice; asigură executarea acestuia;27. organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotarea Autorităţii Naţionale a Vămilor;28. colaborează, pe bază de protocol, cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate, precum şi cu alte organe ale statului sau asociaţii patronale, cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate în realizarea politicii vamale;29. cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor este condusă de un vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici, celelalte persoane juridice şi fizice, precum şi cu orice alte organisme din ţară sau din străinătate şi răspunde în faţa preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a ministrului finanţelor publice, după caz, pentru întreaga activitate a sistemului vamal. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, emite, în condiţiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor vamale în limitele competenţelor prevăzute de lege. (4) Ordinele cu caracter normativ şi instrucţiunile de aplicare a reglementărilor vamale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, are calitatea de ordonator secundar de credite.  +  Articolul 6 (1) Directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal şi directorul Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal şi directorul Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal, după caz, sunt înlocuitorii de drept ai vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în cazul în care acesta nu îşi poate exercita atribuţiile curente. (3) Delegarea competenţelor ca înlocuitor de drept al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (4) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, poate delega prin ordin îndeplinirea unor atribuţii ce îi revin în calitate de conducător al instituţiei şi altor funcţionari publici de conducere în afara celor menţionaţi la alin. (2).  +  Articolul 7 (1) Aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente funcţionale şi se stabileşte numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Directorii, directorii adjuncţi, şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 6 alin. (1), se numesc, potrivit legii, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia este de 4.588, exclusiv postul de demnitar. (4) Autoritatea Naţională a Vămilor are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a direcţiilor regionale, birourilor şi punctelor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, se aprobă prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din structura direcţiilor regionale vamale se numesc, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, potrivit legii. (3) Directorii executivi ai direcţiilor regionale vamale au calitatea de ordonatori terţiari de credite.  +  Articolul 9 (1) Statul de funcţii pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Statele de funcţii pentru direcţiile regionale vamale şi birourile vamale se aprobă de către vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile şi sarcinile structurilor funcţionale din aparatul central, precum şi din unităţile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din structura Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu legislaţia în vigoare. (3) Răspunderea personalului Autorităţii Naţionale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare mijloace de transport auto şi navale, pentru activităţi specifice, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în pct. I din anexa nr. 3. (2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autorităţii Naţionale a Vămilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în normativele prevăzute în pct. I din anexa nr. 3. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului antidrog şi materialelor explozive, Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare câini dresaţi potrivit pct. II din anexa nr. 3.  +  Articolul 12Formarea şi perfecţionarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate organizate la nivel central şi teritorial, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, precum şi prin programe de formare specializată în administraţia publică. Pregătirea profesională va fi efectuată ca urmare a unei analize a necesarului, acordându-se prioritate formării de formatori. Întreaga pregătire profesională a personalului vamal este coordonată la nivel central, fiind organizată o evidenţă a pregătirii profesionale.  +  Articolul 13 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii vamale din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor va propune, în programul propriu de investiţii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 165.  +  Anexa 1SIGLAAutorităţii Naţionale a VămilorAre următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripţia "VAMA", imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".  +  Anexa 2Numărul maxim de posturi,exclusiv demnitarul = 4.588STRUCTURA ORGANIZATORICĂa aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor  +  Anexa 3DOTĂRII. MIJLOACE DE TRANSPORT
             
    Nr. crt.UNITATEA/ SUBUNITATEATipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim aprobat (litri)
    01234
    1.Autoritatea Naţională a Vămilor- Autoturisme6350 l/lună
    - Autovehicule pentru transport de marfă şi de persoane (activităţi de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)4350 l/lună
    2.Direcţia supraveghere şi control vamal- Autoturisme operative (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii)92350 l/lună
    - Autovehicule (autoutilitare pentru depistarea drogurilor, substanţelor cu regim special, prelevări de probe, transportul câinilor)10350 l/lună
    - Autoturism operativ (control, inspecţii - unitate nucleară)1300 l/lună
    - Autospeciale (laborator mobil pentru control vamal cu raze X, raze gamma)61.500 l/lună
    3.Direcţii regionale vamale- Autoturisme (câte unul pentru fiecare direcţie regională vamală)10350 l/lună
    - Autovehicule pentru transport de marfă şi de persoane (activităţi de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)20350 l/lună
    4.Birouri vamale- Autoturisme operative (câte unul pentru fiecare birou vamal)110350 l/lună
        - Autoturisme operative (control pistă - pentru fiecare birou vamal din aeroporturile internaţionale)9150 l/lună
    - Autovehicule operative pentru birourile vamale de frontieră (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere porturi, zone libere)22900 l/lună
    - Autovehicule operative pentru birourile vamale cu puncte vamale între 5-90 km faţă de localitatea de reşedinţă (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ)27300 l/lună
    - Şalupe pentru patrulare, control şi supraveghere vamală, în limitele de competenţă1080 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
    3100 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună
                                II. CÂINI
           
    Nr. crt.UnitateaDenumireaNumărul maxim
    1.Direcţia supraveghere şi control vamalCâini dresaţi pentru Serviciul antidrog şi controlul produselor cu regim special60
  NOTĂ: a) Listele cu birourile vamale de frontieră şi de interior (cu puncte vamale între 5-90 km faţă de localităţile de reşedinţă) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate şi al personalului operativ se aprobă de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai direcţiilor regionale vamale, dar nu mai mult de 27. b) Nu se consideră depăşiri ale consumului normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile regionale şi/sau birourile vamale._______________