DECRET nr. 134 din 17 aprilie 1984privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii în transportul fluvial de mărfuri
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 18 aprilie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Transporturile de mărfuri pe Dunăre şi în trafic combinat cale ferată - fluviu se efectuează potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2Mărfurile, cantităţile şi relaţiile de transport se stabilesc anual, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială. Pentru anul 1984 mărfurile, cantităţile şi relaţiile de transport sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*.  +  Articolul 3Normele minime de încărcare-descărcare a navelor fluviale în porturile româneşti se stabilesc anual, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială. Pentru anul 1984 normele minime de încărcare-descărcare sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*.  +  Articolul 4Duratele normate ale transportului de mărfuri sînt prevăzute în anexele nr. 3 a*, 3 b*, 3 c* şi 3 d*.  +  Articolul 5Pentru îmbunătăţirea activităţii în transportul fluvial, reducerea consumurilor energetice şi a cheltuielilor de transport, ministerele producătoare vor lua următoarele măsuri: a) specializarea producţiei pe întreprinderi, ţinînd seama de relaţiile de de transport optimizate; b) asigurarea livrării ritmice a mărfurilor, potrivit contractelor încheiate; c) extinderea paletizarii, pachetizarii şi conteinerizarii mărfurilor.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va lua măsuri pentru: a) sectorizarea cheiurilor, platformelor şi magaziilor existente, pe trafic internaţional şi intern; b) respectarea normelor de încărcare-descărcare a navelor în porturile româneşti şi a duratelor de transport; c) extinderea mecanizarii prin introducerea de noi procese tehnologice la operaţiunile portuare; d) folosirea la maximum a utilajelor din dotare, redistribuirea şi completarea acestora în cadrul fondurilor de investiţii prevăzute în planurile anuale.  +  Articolul 7Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperatii Economice Internaţionale va urmări ca la încheierea contractelor cu partenerii externi să se prevadă clauze privind folosirea flotei româneşti la transportul de mărfuri pe Dunăre.  +  Articolul 8Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va asigura în anul 1984 proiectarea şi începînd din anul 1985 livrarea către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor de nave fluviale pentru transporturi specializate în containere, mărfuri generale, inclusiv produse textile, produse lichide, precum şi nave fluviale de tipul Ro-Ro.  +  Articolul 9Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică va asigura în anul 1984 proiectarea şi asimilarea în producţia interna şi începînd din anul 1985 livrarea către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor a aparaturii necesare pentru dotarea navelor fluviale în scopul extinderii navigaţiei pe timp de ceata şi de noapte: radare fluviale, staţii de radiocomunicatii, radiotelefoane, sonde ultrason, indicatoare de giratie, sirene tritonale şi proiectoare.  +  Articolul 10Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu ministerele coordonatoare de balanţa vor urmări respectarea programelor de optimizare a transporturilor de mărfuri potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 11Anexele nr. 1, 2, 3 a) - 3 d) fac parte integrantă din prezentul decret şi au fost transmise celor interesaţi