ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005    Având în vedere necesitatea ocupării de urgenţă a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate direct în procesul de implementare a angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data de 1 iulie 2005 pentru compartimentele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, din cadrul următoarelor autorităţi şi instituţii publice: a) Ministerul Finanţelor Publice; b) Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) Ministerul Justiţiei; d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; e) Ministerul Integrării Europene; f) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; g) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; h) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; i) instituţiile publice subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor prevăzute la lit. a)-h).  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, condiţiile de desfăşurare a concursurilor organizate de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului.  +  Articolul 3Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepţii: a) autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării; c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor înainte cu cel puţin 10 zile de la data susţinerii concursului; d) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a afişa la sediul său şi de a publică, dacă este cazul, pe pagina de Internet, condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere înainte cu cel puţin 10 zile de la data susţinerii concursului; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 5 zile de la data publicării anunţului prevăzut la lit. d); f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la lit. e); g) actul administrativ de numire se emite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Birtalan JozsefBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 15._______________