REGULAMENT din 26 februarie 1996de organizare şi functionare a Consiliului Legislativ
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 februarie 1996   +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului României, se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 73/1993 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Regulamentul stabileste, în temeiul prevederilor art. 6, 8, 10, 15, 16 şi 19 din Legea nr. 73/1993, structura organizatorica a Consiliului Legislativ, procedura de desfăşurare a activităţii de avizare a proiectelor de acte normative, atribuţiile sectiilor şi ale celorlalte compartimente, statutul personalului, atribuţiile, drepturile şi oblibaţiile acestuia, precum şi raspunderea în caz de abateri disciplinare.Prin regulament se instituie, de asemenea, măsuri privind organizarea activităţii de sistematizare, unificare şi coordonare legislativa, norme privind modul de organizare a evidentei oficiale a legislaţiei, informatizarea acesteia, precum şi coordonarea activităţii de elaborare şi editare de repertorii legislative şi culegeri de acte normative, în vederea asigurarii autenticităţii informatiei legislative.  +  Articolul 3Organizarea şi structura Consiliului Legislativ trebuie să asigure realizarea competentei acestuia, prevăzută în art. 2 din Legea nr. 73/1993.Pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite prin legea sa de organizare şi functionare, Consiliul Legislativ va urmări, în principal, urmatoarele obiective:1. În activitatea de avizare a proiectelor de acte normative sau a amendamentelor, analizeaza reglementarile propuse atit din punct de vedere al legalităţii solutiilor preconizate şi al tehnicii legislative, cit şi al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidentelor cu alte acte normative, al tuturor implicatiilor acestora. De asemenea, examineaza concordanta normelor propuse cu reglementarile Uniunii Europene, pentru a se asigura armonizarea legislaţiei României cu acestea.Examinarea proiectelor şi a propunerilor legislative se face, în principal, în raport cu urmatoarele aspecte de ordin legislativ: a) concordanta solutiilor legislative cuprinse în proiect cu prevederile şi principiile Constituţiei; b) corelarea cu prevederile din conventiile internationale la care România este parte; c) natura legii şi nivelul actului normativ, în raport cu competentele stabilite prin Constitutie sau alte legi; d) înlăturarea unor eventuale contradictii sau necorelari din textul proiectului; e) corelarea prevederilor proiectului cu actele normative de nivel superior; f) caracterul complet al reglementarii continute în proiect, raportata la materia ce face obiect de reglementare; g) implicatiile noii reglementari asupra legislaţiei în vigoare şi modul cum acestea sunt rezolvate în textul proiectului prin abrogari, modificari, completari, după caz; h) evitarea unor eventuale paralelisme în reglementare, în raport cu alte acte normative; i) necesitatea concentrarii în reglementari unitare a unor dispozitii din aceeasi materie cuprinse în mai multe acte normative; j) redactarea corespunzătoare a textului, din punct de vedere al claritatii în exprimare, al unităţii terminologice, al unei bune sistematizari a acestuia, precum şi al respectarii celorlalte reguli de tehnica şi metodologie legislativa.2. În vederea punerii de acord a legislaţiei anterioare Constituţiei cu prevederile şi principiile acesteia, precum şi pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei României, Consiliul Legislativ va inventaria întreaga legislatie existenta pentru a se stabili fondul legislaţiei active şi a se face propuneri de abrogare a reglementarilor neconstitutionale, a celor contrare actualei ordini de drept, a celor cazute în desuetudine, de eliminare a tuturor contradictiilor şi necorelarilor legislative.Totodata, pentru a se facilita procesul de aplicare a legii, precum şi accesul cetateanului la legislatie, Consiliul Legislativ va propune celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi va coordona operaţiunea de codificare.3. În vederea modernizarii, optimizarii şi computerizarii activităţii de legiferare şi a legislaţiei, Consiliul Legislativ va elabora şi va organiza un program de informatizare legislativa care să se constituie într-un sistem naţional conectat la sistemele similare internationale şi care să serveasca instituţiilor fundamentale ale statului.  +  Articolul 4În indeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile publice de specialitate, în functie de natura lucrărilor. Acestea sunt obligate, potrivit legii, să asigure, în termenele şi în condiţiile stabilite de Consiliul Legislativ, informaţiile şi documentatiile solicitate, acordindu-i sprijinul necesar.  +  Capitolul 2 Structura organizatorica a Consiliului Legislativ  +  Articolul 5Consiliul Legislativ este alcătuit din Sectia de drept public, Sectia de drept privat şi Sectia de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare.În structura Consiliului Legislativ se cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare, Departamentul de informatica legislativa, Secretariatul Consiliului Legislativ, Serviciul de relatii externe, protocol şi presa şi Biroul de organizare, resurse umane şi contencios.  +  Articolul 6Structura organizatorica a Consiliului Legislativ şi nomenclatorul de functii sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament.Statul de functii şi regulamentul de ordine interioara se aproba de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Capitolul 3 Conducerea Consiliului Legislativ  +  Articolul 7Consiliul Legislativ este condus de preşedintele acestuia, iar fiecare secţie, de către un presedinte de secţie.  +  Articolul 8Unul dintre presedintii de secţie, desemnat de preşedintele Consiliului Legislativ, este loctiitorul de drept al acestuia.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele Consiliului Legislativ: a) asigura conducerea intregii activităţii a Consiliului Legislativ; b) prezinta anual Parlamentului raportul asupra activităţii Consiliului Legislativ; c) reprezinta Consiliul Legislativ în faţa Camerei Deputatilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relatiile cu persoanele juridice şi fizice; d) semneaza avizele şi celelalte acte ale Consiliului Legislativ, care se pot emite numai cu acordul sau; e) convoaca şi supune spre dezbatere sectiilor unite probleme pe care le considera necesare în activitatea de avizare şi pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului Legislativ; f) conduce nemijlocit dezbaterile în sectiile unite ale Consiliului Legislativ şi concluzioneaza asupra problemelor dezbatute; g) repartizeaza lucrarile pe sectii şi pe alte compartimente din structura Consiliului Legislativ şi urmareste executarea corespunzătoare a acestora; h) aproba numirea, promovarea şi eliberarea din functie a personalului, altul decit cel prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 73/1993; acorda gradatii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale; i) exercita autoritatea disciplinara, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; j) aproba programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă; k) aproba statul de functii, salariile şi atribuţiile aparatului Consiliului Legislativ; l) exercita atribuţiile ordonatorului principal de credite; m) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea interna a Consiliului Legislativ, preşedintele emite ordine.  +  Capitolul 4 Sectiile Consiliului Legislativ  +  Secţiunea I Structura şi domeniile de activitate ale sectiilor  +  Articolul 11Sectiile Consiliului Legislativ sunt:- Sectia I de drept public;- Sectia II de drept privat;- Sectia III de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare.Fiecare secţie este condusa de un presedinte de secţie.Preşedintele de secţie este ajutat de unul dintre sefii de sectoare, care este loctiitorul de drept al acestuia; desemnarea să se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea presedintelui de secţie.  +  Articolul 12Sectiile au în componenta lor sectoare, constituite pe criterii privind natura legislaţiei şi profilul de activitate.Fiecare sector din cadrul unei sectii este condus de unul dintre consilieri, cu excepţia Sectorului de studii şi documentare, care este condus de un director.  +  Articolul 13Domeniile de activitate ale Secţiei de drept public sunt:- legislatia constituţională şi administrativa;- legislatia penala şi contraventionala;- legislatia bugetară, fiscala şi monetara;- legislatia privind invatamintul, cercetarea, cultura şi arta;- legislatia privind cultele religioase;- legislatia privind apararea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala;- relatiile de drept international public.  +  Articolul 14Sectia de drept public este alcatuita din urmatoarele sectoare:1. Sectorul de legislatie privind autorităţile publice şi de analiza constituţională: asigura analiza din punct de vedere al constitutionalitatii a tuturor proiectelor de acte normative şi a amendamentelor la proiectele de legi cu care Consiliul Legislativ este sesizat şi examineaza proiectele de acte normative din domeniile dreptului constituţional, legislaţiei electorale, drepturilor omului şi ale minoritatilor naţionale, organizarii şi funcţionarii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi al autorităţilor administrative autonome;2. Sectorul de legislatie penala şi contraventionala: reglementari din domeniul dreptului penal şi procesual penal, regimul contraventiilor şi sanctiunilor contraventionale;3. Sectorul de legislatie bugetară, fiscala şi monetara: reglementari privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi execuţia acestora; finanţele publice; sistemul de impozite şi taxe; legislatia monetara şi circulatia baneasca;4. Sectorul de legislatie privind invatamintul, cercetarea, arta, cultura şi cultele: reglementari privind invatamintul, cercetarea stiintifica şi dezvoltarea tehnologica; arta şi cultura; regimul juridic al cultelor religioase; regimul juridic al mijloacelor de informare în masa: presa, radioul, televiziunea;5. Sectorul de legislatie privind apararea, ordinea publică şi siguranţa naţionala: reglementari privind apararea tarii, ordinea şi linistea publică, precum şi siguranţa naţionala a României;6. Sectorul de legislatie privind relatiile internationale: reglementari din domeniul dreptului international public.  +  Articolul 15Domeniile de activitate ale Secţiei de drept privat sunt:- legislatia civila: norme de drept substantial, procedural şi conflictual;- legislatia agrara, silvica şi asociativa;- legislatia comerciala şi a afacerilor;- legislatia privind concurenta şi legislatia privind protectia consumatorului;- legislatia economica, industriala şi a serviciilor;- legislatia financiară, bancara, a creditului, plăţilor şi garantiilor;- legislatia sociala, a muncii, a protectiei şi asistentei sociale;- legislatia privind sănătatea şi protectia mediului.  +  Articolul 16Sectia de drept privat este alcatuita din urmatoarele sectoare:1. Sectorul de legislatie civila: reglementari de drept civil, dreptul familiei, drept procesual civil, dreptul creatiei intelectuale şi drept international privat;2. Sectorul de legislatie agrara şi asociativa: reglementari privind dreptul agrar, dreptul silvic, regimul asociaţiilor, meseriilor şi profesiunilor liberale;3. Sectorul de legislatie comerciala: reglementari privind regimul operaţiunilor comerciale şi al comerciantilor, al burselor de valori şi al burselor de marfuri, al operaţiunilor bancare şi financiare, de credit, plati şi garantii, al asigurarilor, titlurilor de credit, reglementari privind proprietatea industriala, concurenta şi contenciosul afacerilor;4. Sectorul de legislatie economica şi de privatizare: reglementari privind reforma economica, privatizarea, regiile autonome, regimul intreprinderii, industria, transporturile şi telecomunicatiile, turismul şi serviciile;5. Sectorul de legislatie a muncii şi securitatii sociale: reglementari privind raporturile de muncă, patronatul şi sindicatele, asistenţa şi protectia sociala, asigurarile sociale;6. Sectorul de legislatie privind sănătatea, protectia mediului şi protectia consumatorului: reglementari privind sănătatea, problemele demografice, tineretul şi sportul, mediul înconjurător, protectia consumatorului.  +  Articolul 17Sectia de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare este alcatuita din:1. Sectorul de studii şi documentare, cu: a) Serviciul de documentare şi informare legislativa; b) Serviciul de studii şi analiza; c) Biblioteca;2. Sectorul de metodologie, tehnica legislativa şi sistematizare a legislaţiei;3. Sectorul de coordonare a publicatiilor legislative;4. Sectorul de evidenta oficiala a legislaţiei.  +  Articolul 18Domeniile de activitate şi atribuţiile principale ale Secţiei de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare, pe sectoare componente, sunt:1. Sectorul de studii şi documentare:- furnizeaza informaţii privind istoricul reglementarii în legislatia românească, lucrari de doctrina, de jurisprudenta şi, după caz, de legislatie comparata, din domeniul supus reglementarii prin proiectul de act normativ ce urmeaza a fi avizat;- organizeaza biblioteca documentara prin asigurarea fondului necesar de carte din tara şi din strainatate;- analizeaza planurile editoriale şi face propuneri de achizitii în limita sumei alocate prin buget;- întocmeşte referatele de necesitate în vederea achizitionarii publicatiilor şi le supune spre aprobare presedintelui secţiei;- asigura achizitionarea de legislatie străină, cu precadere din domeniile ce urmeaza a face obiect de reglementare prin acte normative noi;- urmareste jurisprudenta Curtii Supreme de Justiţie, a celorlalte instante judecătorești, a Curtii Constitutionale şi a Curtii de Conturi;- inventariaza, examineaza, clasifica şi prelucreaza informatia legislativa şi doctrinara interna şi externa;- întocmeşte studii privind reglementarea unor institutii, precum şi documentare tematice legislative;- efectueaza traduceri de legislatie străină;- aduce periodic la cunoştinţa sectiilor cartile, revistele, alte publicatii, precum şi legislatia străină, intrate în biblioteca;- întocmeşte un "Buletin legislativ: trimestrial, cu informaţii privind activitatea Consiliului Legislativ şi studiile elaborate în cadrul acestuia, la realizarea caruia participa toate structurile sale;2. Sectorul de metodologie, tehnica legislativa şi sistematizare a legislaţiei:- realizează, în colaborare cu sectiile de avizare, studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei;- participa la activitatea de examinare a legislaţiei anterioare Constituţiei, în vederea prezentarii de propuneri pentru punerea de acord a acestei legislatii cu prevederile şi principiile Constituţiei;- întocmeşte, în colaborare cu sectiile de avizare, normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, în vederea exercitarii de către cei interesati a dreptului de iniţiativa legislativa;3. Sectorul de coordonare a publicatiilor legislative:- coordonează elaborarea şi editarea repertoriilor legislative, editarea codurilor, a culegerilor de acte normative şi a brosurilor legislative tematice, în limba română şi în limbi de circulatie internationala;- examineaza, în vederea publicarii, sub aspectul concordantei cu evidenta oficiala a legislaţiei, repertoriile şi culegerile legislative elaborate de alte autorităţi sau persoane fizice ori juridice;4. Sectorul de evidenta oficiala a legislaţiei:- organizeaza şi asigura primirea şi pastrarea unui exemplar original, cu semnaturi autografe, din legile adoptate de Parlament şi din decretele de promulgare a acestora;- întocmeşte fisele actelor normative în vigoare şi tine la zi modificările aduse acestora;- organizeaza şi tine evidenta oficiala a legislaţiei şi ia măsuri pentru informatizarea sistemului de evidenta a acesteia, în colaborare cu Departamentul de informatica legislativa;- furnizeaza, în activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, informaţii privind contextul legislativ în care reglementarea urmeaza a se integra. În acest sens, determina conexiunile şi incidentele legislative ale actului nou în raport cu legislatia existenta, mentionind expres actele normative cuprinse în zona de influenţa a acestuia şi în ce constau asemenea interferente, sesizeaza conflictele de texte, paralelismele în reglementare şi, după caz, necesitatea concentrarii într-un singur act a unor reglementari dispersate în mai multe acte normative.  +  Articolul 19În functie de ponderea lucrărilor, la propunerea sefilor de secţie, preşedintele Consiliului Legislativ poate adapta structura sectoarelor potrivit necesitatilor activităţii curente.  +  Secţiunea a II-a Atribuţiile presedintilor de secţie  +  Articolul 20Atribuţiile presedintilor de secţie sunt urmatoarele:A. Atribuţii comunePreşedintele de secţie: a) asigura conducerea efectiva a secţiei, îndrumă şi controlează activitatea acesteia potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege, de prezentul regulament şi tinind seama de dispozitiile Consiliului Legislativ; b) informeaza operativ pe preşedintele Consiliului Legislativ asupra desfăşurării lucrărilor, semnalind aspectele mai importante din activitatea secţiei; c) stabileste atribuţiile personalului din cadrul secţiei şi aproba fisa fiecarui post; efectueaza, potrivit nevoilor secţiei, redistribuirea unor sarcini şi atribuţii ale personalului în vederea realizării unei repartitii echilibrate; d) ia măsuri pentru aducerea la indeplinire a dispoziţiilor primite din partea presedintelui Consiliului Legislativ şi a celor rezultate din hotărâri ale sectiilor unite; e) întocmeşte, la sfirsitul fiecarui an sau la cererea presedintelui Consiliului Legislativ, când acesta considera necesar, o informare privind activitatea secţiei, evidentiind aspectele semnificative în materie de avizare şi, respectiv, problemele legate de sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei; f) participa la dezbaterea problemelor în sedintele sectiilor unite; g) rezolva orice alte probleme legate de buna desfăşurare a activităţii secţiei.B. Atribuţii specifice sectiilor de avizarePreşedintele de secţie: a) stabileste colectivul de examinare în vederea avizarii lucrărilor primite şi desemneaza raportorul fiecarei lucrari; b) prezideaza dezbaterile lucrărilor de avizare în secţie; c) verifica şi îşi da acordul asupra formei finale a proiectului de aviz ce se prezinta spre insusire presedintelui Consiliului Legislativ.C. Atribuţii specifice Secţiei de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentarePreşedintele de secţie: a) coordonează activitatea de tinere a evidentei oficiale a legislaţiei şi de informatizare a sistemului de evidenta a acesteia; b) coordonează şi verifica activitatea de furnizare a informatiei legislative necesare în procesul de avizare a proiectelor de acte normative, în ceea ce priveste sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei; c) asigura compunerea colectivelor pentru intocmirea de studii, prevăzute de lege, pentru îmbunătăţirea ansamblului legislaţiei, din punct de vedere al sistematizarii, unificarii, coordonarii şi conformitatii cu Constitutia; d) coordonează şi îndrumă colectivul de intocmire a normelor de tehnica legislativa pentru elaborarea proiectelor de acte normative; e) îndrumă activitatea de coordonare a elaborarii şi a editarii de repertorii şi publicatii legislative.  +  Secţiunea a III-a Atribuţiile sefului de sector  +  Articolul 21Consilierul, sef de sector, indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) îndrumă activitatea ce se desfăşoară în cadrul sectorului, asigurind indeplinirea atribuţiilor de către personalul din componenta acestuia, potrivit fisei postului şi dispoziţiilor presedintelui de secţie; b) participa şi conduce dezbaterile ce au loc la nivelul sectorului; c) face propuneri de imbunatatire a lucrărilor intocmite de colectivele constituite potrivit art. 37 din prezentul regulament; d) verifica calitatea şi îşi da acordul asupra lucrărilor ce se supun dezbaterii în secţie; e) elaboreaza fisa postului, pe care o supune spre aprobare presedintelui de secţie; f) indeplineste şi alte atribuţii stabilite de preşedintele de secţie.  +  Capitolul 5 Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare  +  Articolul 22Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare are urmatoarele atribuţii: a) analizeaza, împreună cu structurile similare din cadrul Executivului, reglementarile Uniunii Europene, în vederea asigurarii asistentei de specialitate pentru factorii de decizie în procesul integrarii acestora în dreptul intern, precum şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislatia comunitara; b) participa la actiunea de traducere în limba română a legislaţiei comunitare; c) examineaza proiectele şi propunerile legislative trimise spre avizare Consiliului Legislativ, sub aspectul concordantei acestora cu reglementarile comunitare; d) furnizeaza informaţii legislative necesare activităţii structurilor parlamentare constituite în vederea integrarii europene.  +  Articolul 23Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare este condus de un sef de departament, numit dintre consilieri.Atribuţiile personalului departamentului, pe functii, se stabilesc prin fisa postului, care se elaboreaza de către seful departamentului şi se aproba de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Capitolul 6 Departamentul de informatica legislativa  +  Articolul 24Departamentul de informatica legislativa asigura folosirea tehnicii electronice avansate în rezolvarea sarcinilor Consiliului Legislativ, utilizarea celor mai eficiente mijloace de informare legislativa şi juridica, constituind compartimentul metodologic şi operativ al actiunii de informatizare.Departamentul de informatica legislativa va asigura conectarea şi intrepatrunderea cu celelalte sisteme informatice şi informationale din tara şi din strainatate.În acest scop, activitatea Departamentului de informatica legislativa se orienteaza în directia urmatoarelor obiective: a) elaborarea şi crearea bazelor proprii de date; b) organizarea, împreună cu sectoarele Secţiei de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare, a unui sistem de informatica juridica pentru evidenta, prelucrarea, avizarea şi valorificarea datelor stocate; c) exploatarea sistemului şi a bazelor sale de date, în scopul sistematizarii, unificarii şi coordonarii legislaţiei, precum şi al sprijinirii activităţii de avizare.  +  Articolul 25În vederea indeplinirii obiectivelor precizate la art. 24, compartimentele din structura departamentului urmaresc, distinct sau împreună cu celelalte structuri ale Consiliului Legislativ:1. În ceea ce priveste elaborarea şi crearea bazelor de date: a) crearea bazei de date a legislaţiei active; b) crearea bazei de date a legislaţiei istorice; c) crearea bazei de date de drept comparat; d) crearea bazei de date de drept comunitar şi international.2. În ceea ce priveste prelucrarile informatice: a) sprijinirea sectiilor Consiliului Legislativ în pregătirea avizelor privind proiectele de reglementari, precum şi amendamentele propuse; furnizarea în mod curent şi operativ a informatiei privind contextul legislativ. În acest scop, sesizeaza conexiunile şi incidentele legislative, interferentele cu alte acte normative, conflictele de texte şi paralelismele în reglementare sau posibilitatea concentrarii unor reglementari dispersate; b) analiza complexa, formala şi de fond, a datelor legislative, implicind tratarea şi prelucrarile lingvistice (lexicale şi gramaticale), cele logice şi tipologice, cele juridice propriu-zise şi cele de tip rational; c) validarea juridica a datelor informatizate ale sistemului; d) structurarea şi organizarea sistemului informatic rational interlegislativ; e) crearea şi utilizarea vocabularelor controlate şi a tezaurului lingvistic legislativ român; f) constituirea elementelor de interfata pentru un sistem informatic al literaturii juridice şi al practicii juridice, precum şi cu partenerii straini; g) asigurarea, prin dotare, programe, servicii în linie sau pe suport electromagnetic, a interoperabilitatii informatice interne şi externe a sistemului informatic al Consiliului Legislativ.3. În ceea ce priveste exploatarea sistemului: a) crearea regulamentului specific de organizare şi functionare a sistemului informatic al Consiliului Legislativ; b) crearea şi functionarea sistemului de urmărire informatica a serviciilor interioare (în sistem, în Consiliul Legislativ şi în Parlament), interne (Guvern, departamente etc.) şi externe (transfrontiere); c) constituirea şi codificarea fisierelor privind sursele, elaborarile, utilizatorii prezumtivi şi efectivi şi utilizarile lor; d) crearea şi organizarea sistemului de coduri, chei, parole şi accese în domeniul informatic legislativ; e) organizarea şi functionarea arhivei secretariale a Consiliului Legislativ; f) asigurarea permanenta a informării şi documentarii, precum şi a schimbului de experienta asupra stadiului juridic şi informatic al dezvoltării sistemelor similare la nivelul tehnicii de virf şi al capacităţilor de folosire.  +  Articolul 26Pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, Departamentul de informatica legislativa are în structura sa: a) Serviciul de proiectare - sistematizare, analiza - prelucrare şi validare juridica a datelor informatice; b) Biroul de management secretarial-birotic şi de arhivare informatica.  +  Articolul 27Departamentul de informatica legislativa este condus de un sef de departament, numit dintre consilieri.Atribuţiile personalului departamentului, pe functii, se stabilesc prin fisa postului, care se elaboreaza de către seful departamentului şi se aproba de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Capitolul 7 Avizarea de către Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative  +  Secţiunea I Solicitarea avizului  +  Articolul 28Sunt supuse avizarii, de către Consiliul Legislativ, urmatoarele categorii de proiecte de acte normative:I. Proiecte de legi initiate de Guvern: a) proiectele de legi initiate de Guvern, anterior dezbaterii acestora în sedinta Guvernului; b) proiectele de legi initiate de Guvern, ulterior dezbaterii şi adoptarii lor în sedinta Guvernului şi anterior trimiterii la Parlament, în situaţia în care Guvernul modifica varianta avizata a proiectului; c) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinarii proiectului respectiv în prima Cameră a Parlamentului; d) proiectele de legi adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a două Camere a Parlamentului, în cazul în care s-au adus modificari formei anterioare, avizate; e) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinarii proiectului respectiv în a doua Cameră a Parlamentului.II. Propuneri legislative: a) propunerile legislative initiate de senatori şi deputati, precum şi cele care fac obiectul initiativei legislative a cetatenilor, după inregistrarea lor la una dintre Camerele Parlamentului; b) amendamentele la propunerile legislative supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinarii propunerii respective în prima Cameră a Parlamentului; c) propunerile legislative adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a două Camere a Parlamentului, în cazul în care s-au adus modificari formei anterioare, avizate; d) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond, cu prilejul examinarii proiectului respectiv în a doua Cameră a Parlamentului.III. Proiecte de ordonante ale Guvernului: a) proiectele de ordonante emise în baza unei legi speciale de abilitare, anterior supunerii lor spre adoptare în sedinta Guvernului; b) proiectele de ordonante prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constitutie, anterior supunerii lor în sedinta Guvernului.IV. Proiecte de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului:- proiectele de hotărâri cu caracter normativ, anterior supunerii lor spre adoptare în sedinta Guvernului.  +  Articolul 29Solicitarea avizului se face de către: a) secretarul general al Guvernului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. a) şi b) şi al proiectelor de ordonante şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, prevăzute la art. 28 pct. III şi IV; b) secretarul general al fiecarei Camere a Parlamentului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. d) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 28 pct. II lit. a) şi c); c) preşedintele comisiei parlamentare sesizate în fond, în cazul amendamentelor la proiectele de legi şi la propunerile legislative prevăzute la art. 28 pct. I lit. c) şi e) şi la pct. II lit. b) şi d).  +  Articolul 30Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ şi va fi dat în urmatoarele termene: a) termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor de acte normative cu procedura obisnuita şi de 2 zile în cazul proiectelor de legi cu procedura de urgenta; b) 24 de ore, în cazul proiectelor de ordonante prevăzute la art. 28 pct. III lit. b); c) termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei care l-a solicitat, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 28 pct. I lit. d) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 28 pct. II lit. a) şi c); d) termenul stabilit de comisia parlamentara sesizata în fond, în cazul amendamentelor prevăzute la art. 28 pct. I lit. c) şi e) şi la pct. II lit. b) şi d).Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedica desfăşurarea procedurii legislative.  +  Articolul 31Proiectul de act normativ, trimis spre avizare de către Guvern, va fi insotit de expunerea de motive - respectiv nota de fundamentare în cazul actelor Guvernului - care va cuprinde justificarea reglementarii propuse. Expunerea de motive sau, după caz, nota de fundamentare va purta semnatura conducătorului autorităţii elaboratoare, precum şi semnaturile conducătorilor ministerelor şi ai altor autorităţi avizatoare. În cazul existentei unei divergente, avizul va fi solicitat după solutionarea acesteia la nivelul Guvernului. Proiectul va fi insotit de studiile sau alte lucrari documentare care au stat la baza elaborarii acestuia.În cazul propunerilor legislative initiate de senatori şi deputati, avizul Consiliului Legislativ se solicita după indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) din Constitutie.  +  Articolul 32În cazul propunerilor legislative initiate de cetăţeni în condiţiile art. 73 alin. (1) din Constitutie, Consiliul Legislativ verifica existenta punctului de vedere exprimat de către Curtea Constituţională privind intrunirea condiţiilor aferente acestei initiative legislative.  +  Secţiunea a II-a Procedura avizarii  +  Articolul 33După o prealabila examinare asupra intrunirii condiţiilor legale privind cererea de aviz, preşedintele Consiliului Legislativ dispune inregistrarea lucrării, cu întreaga documentatie care o insoteste.  +  Articolul 34Repartizarea lucrării, în vederea avizarii, se face pe bază de rezolutie a presedintelui Consiliului Legislativ, indicindu-se sectia în profilul careia intra examinarea şi avizarea proiectului de act normativ, precum şi termenul de definitivare a avizului.  +  Articolul 35În situaţia în care proiectul de act normativ cuprinde reglementari ce intră în profilul ambelor sectii de avizare, avizarea se va face în sectii unite, potrivit rezolutiei presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 36Concomitent cu repartizarea lucrării la sectia de profil, sunt sesizate, cu analiza proiectului, şi Sectia de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare, în scopul aducerii la indeplinire a prevederilor art. 38 din prezentul regulament şi Sectia de drept public - Sectorul de legislatie privind autorităţile publice şi de analiza constituţională, pentru verificarea conformitatii cu prevederile Constituţiei, precum şi Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare, în vederea examinarii aspectelor de compatibilitate a dispoziţiilor proiectului cu legislatia europeana.Sesizarea se va face prin transmiterea unei copii de pe proiect, de pe expunerea de motive şi, după caz, de pe documentaţia care îl insoteste.  +  Articolul 37Primind lucrarea, preşedintele de secţie desemneaza, în functie de importanţa şi amploarea proiectului, colectivul de examinare şi pe raportorul lucrării şi stabileste termenul inauntrul caruia urmeaza a se elabora proiectul de aviz în vederea dezbaterii în secţie.În cazul prevăzut la art. 35, colectivul de examinare şi raportorul lucrării vor fi stabiliti, prin rezolutie, de către preşedintele Consiliului Legislativ.La examinarea proiectului, raportorul lucrării poate invita pe reprezentantii initiatorului pentru furnizarea de explicatii şi date suplimentare cu privire la conţinutul proiectului.  +  Articolul 38După examinarea proiectului şi a documentatiei care îl insoteste, de către colectivul constituit potrivit art. 37, observatiile şi propunerile rezultate se dezbat în sectorul din care face parte raportorul lucrării.Dezbaterile se desfăşoară sub conducerea sefului de sector.La examinarea proiectului de act normativ se va avea în vedere şi conţinutul referatului întocmit de Sectia de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare, privind masurile ce se impun pe linia sistematizarii, unificarii şi coordonarii legislaţiei, precum şi informarile doctrinare, jurisprudentiale şi legislative, inclusiv cele de drept comparat, după caz, necesare emiterii avizului; totodata, se va ţine seama de concluziile compartimentelor de profil privind conformitatea cu prevederile Constituţiei şi compatibilitatea cu reglementarile comunitare.  +  Articolul 39Pe baza sintezei dezbaterilor se intocmesc, de către titularul lucrării, un raport cuprinzind concluziile examinarii, precum şi proiectul de aviz, care se supun spre examinare în sedinta organizata în cadrul secţiei, sub conducerea presedintelui de secţie. La aceasta sedinta participa colectivul de examinare a proiectului, sefii de sectoare precum şi ceilalti consilieri din componenta secţiei.  +  Articolul 40Proiectul de aviz se definitiveaza pe baza dezbaterilor din sedinta pe secţie, după care, sub semnatura sefului de secţie, se prezinta spre insusire presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 41În functie de importanţa şi amploarea proiectului supus avizarii, preşedintele Consiliului Legislativ participa la dezbaterea în secţie a acestuia, situaţie în care conduce desfăşurarea lucrărilor.  +  Articolul 42La dezbaterea în secţie a proiectelor mai importante sau care prezinta unele aspecte deosebite, presedintii de secţie pot propune presedintelui Consiliului Legislativ invitarea senatorilor şi a deputatilor, autori ai propunerii legislative supuse avizarii, precum şi a ministrilor sau a secretarilor de stat din organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au atribuţii în domeniul de aplicare a viitoarei reglementari. Participarea acestora poate avea loc şi din proprie iniţiativă.La dezbaterea proiectului în condiţiile alin. 1 participa şi preşedintele Secţiei de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare sau reprezentantul acestuia şi seful Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare.  +  Articolul 43În situaţia în care proiectul de act normativ, prin natura reglementarilor pe care le cuprinde, a fost repartizat spre examinare ambelor sectii, raportul şi proiectul de aviz, intocmite potrivit prevederilor art. 37, se dezbat în sectii unite.  +  Articolul 44Definitivarea proiectului de aviz şi prezentarea acestuia presedintelui Consiliului Legislativ se fac cu luarea în considerare a prevederilor art. 40, sub semnatura presedintilor de secţie.  +  Articolul 45În cazul în care în cadrul dezbaterilor prevăzute la art. 43 intervin divergente neconciliate între punctele de vedere exprimate de către fiecare secţie, dezbaterile vor fi reluate în prezenta presedintelui Consiliului Legislativ, care va conduce lucrarile şi se va pronunţă asupra punctelor aflate în divergenta, avizul Consiliului Legislativ urmind a cuprinde concluziile reţinute.La dezbaterile prevăzute la alin. 1 participa şi preşedintele Secţiei de evidenta oficiala a legislaţiei şi documentare, precum şi seful Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementarile comunitare.  +  Articolul 46Preşedintele Consiliului Legislativ poate supune în dezbaterea sectiilor reunite unele proiecte de acte normative complexe ori care ridica probleme controversate. În aceasta situaţie, definitivarea avizului se va face, pe baza concluziilor desprinse din dezbateri, de către preşedintele Consiliului Legislativ.La dezbaterile prevăzute la alineatul precedent participa presedintii de sectii, sefii de sectoare, raportorul lucrării şi alte persoane desemnate de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 47După insusirea de către preşedintele Consiliului Legislativ a continutului proiectului de aviz, definitivat pe baza dezbaterilor avute în secţie, respectiv în sectiile unite, avizul Consiliului Legislativ se transmite autorităţii care l-a solicitat, sub semnatura presedintelui acestuia.  +  Articolul 48În situaţia în care, în urma examinarii proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că acesta este corespunzător sub toate aspectele prevăzute la art. 3 pct. 1, avizul este favorabil.În cazul în care, ulterior examinarii proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că, în mod global, reglementarea propusa corespunde exigentelor urmarite prin art. 3 pct. 1, dar sunt necesare unele completari, modificari ori reformulari, avizul este favorabil şi va cuprinde observatiile şi propunerile corespunzătoare definitivarii corecte a proiectului.În situaţia în care proiectul de lege sau propunerea legislativa contravine prevederilor sau principiilor constitutionale, ordinii statului de drept ori tratatelor la care România este parte sau este în discordanta cu sistemul nostru legislativ, avizul va fi negativ, motivindu-se în mod corespunzător.  +  Articolul 49Prevederile de la articolul precedent sunt aplicabile deopotriva şi în cazul amendamentelor supuse dezbaterii comisiilor parlamentare, precum şi în cazul ordonantelor sau hotărârilor Guvernului.Avizul Consiliului Legislativ urmeaza a fi negativ şi în cazurile emiterii unei ordonante a Guvernului într-un domeniu rezervat legii organice sau care nu respecta prevederile dintr-o asemenea lege ori depăşeşte limitele legii de abilitare, precum şi atunci când se propune emiterea unei hotărâri a Guvernului într-un domeniu rezervat legii sau când aceasta contravine unor prevederi dintr-o lege ori ordonanţa.  +  Secţiunea a III-a Forma de redactare a avizelor  +  Articolul 50Avizul favorabil fără observatii sau propuneri nu se motiveaza.  +  Articolul 51Avizul negativ sau avizul favorabil cu observatii şi propuneri se motiveaza, astfel incit sa conduca la o fundamentare temeinica a punctelor de vedere exprimate.  +  Articolul 52Redactarea avizului favorabil cu observatii şi propuneri se va face astfel incit în prima parte să fie prezentate observatiile de principiu şi, subsecvent, cele de text, în ordinea gruparii pe articole.Observatiile şi propunerile de reformulare a textului se vor face prin redarea noului text în forma avuta în vedere.  +  Articolul 53Observatiile de principiu pot fi fundamentate şi pe lucrari de doctrina, jurisprudenta şi legislatie comparata, fără însă a se face consideratii cu caracter politic.Obiectiile şi propunerile vor fi insotite, după caz, de studiile efectuate în acest sens, de alte documente sau de informaţiile pe care se sprijina.  +  Articolul 54Avizul Consiliului Legislativ se va întocmi în trei exemplare, din care originalul se va transmite autorităţii publice care l-a solicitat, exemplarul al doilea se va atasa la dosarul constituit potrivit art. 79 din prezentul regulament, iar la treilea se va pastra într-un dosar special al avizelor ce se tine la Secretariatul Consiliului Legislativ.  +  Articolul 55Initiatorul sau autoritatea care a solicitat avizul poate cere Consiliului Legislativ lamuriri suplimentare asupra continutului avizului dat sau poate invita pe preşedintele acestuia ori pe un reprezentant al său la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.  +  Articolul 56După adoptarea proiectului de act normativ la care s-a emis avizul, raportorul lucrării va întocmi o fisa în care se va consemna modul în care a fost insusit avizul de către autoritatea care l-a solicitat. Aceasta fisa se va atasa dosarului în cauza, care va fi inaintat, pentru conservare, la arhiva Consiliului Legislativ.  +  Capitolul 8 Elaborarea proiectelor de coduri şi de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia  +  Articolul 57Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 73/1993, din dispoziţia Camerei Deputatilor sau a Senatului, Consiliul Legislativ realizează nemijlocit sau coordonează elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită.  +  Secţiunea I Elaborarea nemijlocita de coduri sau de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ  +  Articolul 58După primirea dispozitiei prevăzute la art. 57, preşedintele Consiliului Legislativ dispune constituirea unei comisii, formata din personal de specialitate din cadrul sectiilor, în functie de natura legislaţiei ce se preconizeaza. În aceasta comisie vor fi cooptati şi alti specialisti din Ministerul Justiţiei şi din alte ministere şi autorităţi publice centrale, de profil sau interesate în aplicarea prevederilor noii reglementari. Desemnarea acestora se va face prin dispoziţia conducătorului ministerului sau al autorităţii publice la care sunt incadrati.În functie de importanţa şi de natura problemelor ce urmeaza a face obiect de reglementare, în activitatea de documentare şi elaborare se va asigura şi participarea unor cadre din invatamintul superior, din institutele de cercetari sau alti specialisti de prestigiu, în calitate de colaboratori externi.  +  Articolul 59Elaborarea proiectelor de coduri sau de alte legi complexe va fi precedata de o vasta şi atotcuprinzatoare activitate de documentare, finalizata prin studii, care vor evidentia necesitatea noii reglementari, cu aratarea efectelor previzibile ale unor solutii preconizate.Studiile şi alte lucrari documentare vor sta la baza stabilirii conceptiei noilor reglementari.Studiile vor cuprinde analiza legislaţiei existente în domeniul supus viitoarei reglementari, imperfectiunile acesteia sau lipsa unei reglementari în materie, precum şi informaţii cu privire la istoricul reglementarii în dreptul românesc şi de drept comparat, de natura a orienta în stabilirea unor solutii legislative.  +  Articolul 60Concluziile reţinute în studii, cuprinzind liniile directoare ale conceptiei de ansamblu a viitoarei reglementari, vor fi inaintate, pentru exprimarea punctului de vedere, ministerelor şi celorlalte autorităţi publice interesate.  +  Articolul 61Pe baza studiilor intocmite şi a punctelor de vedere exprimate de organele prevăzute la art. 60, se vor întocmi teze prealabile care să reflecte conceptia generală, principiile, noile orientari şi principalele solutii ale reglementarilor preconizate.  +  Articolul 62Tezele prealabile vor fi inaintate spre insusire Guvernului. După aprobarea tezelor, comisia prevăzută la art. 58 va proceda la redactarea textului viitorului act normativ.  +  Articolul 63Proiectul de cod, respectiv de lege, va fi insotit de un raport întocmit potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 73/1993 şi va fi inaintat Guvernului în vederea dezbaterii şi emiterii hotărârii de adoptare.În cazul în care, în urma dezbaterii în sedinta de Guvern, se vor aduce modificari proiectului, Guvernul va solicita Consiliului Legislativ un aviz, pentru aceste modificari.  +  Secţiunea a II-a Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ  +  Articolul 64Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ, se va face de către o comisie constituita în acest scop, în care vor fi inclusi reprezentanti ai Consiliului Legislativ, desemnaţi de către preşedintele Consiliului.  +  Articolul 65Principalele solutii preconizate prin proiect vor fi dezbatute, periodic, în sectia de avizare de profil a Consiliului Legislativ, facindu-se propuneri şi recomandari corespunzătoare.  +  Articolul 66Pentru insusirea de către Guvern a propunerilor elaborate de comisie se va urma procedura prevăzută la art. 63, care se aplică prin asemanare.  +  Articolul 67Exercitarea initiativei legislative de către Guvern se va face luindu-se, în prealabil, avizul Consiliului Legislativ la ultima forma a proiectului adoptat prin hotărârea emisa în acest sens.  +  Capitolul 9 Secretariatul Consiliului Legislativ şi celelalte compartimente administrative  +  Secţiunea I Secretariatul Consiliului Legislativ  +  Articolul 68Secretariatul Consiliului Legislativ asigura circuitul actelor şi al celorlalte documente primite şi realizate în activitatea Consiliului Legislativ, precum şi stocarea acestora în condiţii de deplina conservare.De asemenea, realizează buna gospodarire a bunurilor aflate în patrimoniu şi asigura aprovizionarea cu materialele necesare în activitatea Consiliului Legislativ.  +  Articolul 69Secretariatul Consiliului Legislativ are în structura sa Serviciul tehnic-administrativ şi Biroul de registratura generală şi arhiva.  +  Articolul 70Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de un director, care are urmatoarele atribuţii principale: a) conduce compartimentele secretariatului şi ia măsuri pentru realizarea la termen şi în mod corespunzător a lucrărilor ce le revin; b) elaboreaza fisa postului pentru fiecare functie din acest compartiment şi o prezinta spre aprobare presedintelui Consiliului Legislativ; c) păstrează documentele şi actele cu caracter secret sau confidential; d) participa la sedintele sectiilor unite, intrunite din dispoziţia presedintelui, şi asigura conservarea lucrărilor şi a hotărârilor luate; e) se ingrijeste de intocmirea şi de tinerea registrelor necesare în activitatea Consiliului Legislativ; f) indeplineste alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 71Serviciul tehnic-administrativ asigura activitatea de administrare a bunurilor din patrimoniul Consiliului Legislativ, precum şi pe cea de aprovizionare cu materiale şi prestaţiile necesare.  +  Articolul 72Lucrarile financiar-contabile ale Consiliului Legislativ se asigura, potrivit legii, de către compartimentul de specialitate al Camerei Deputatilor.  +  Articolul 73Biroul de registratura generală şi arhiva executa lucrarile specifice de înregistrare a corespondentei Consiliului Legislativ, primite şi expediate, precum şi de pastrare şi de conservare a dosarelor şi a celorlalte documente. Predarea oricarei lucrari se va trece în registrul de arhiva, care va evidentia data primirii în arhiva, felul lucrării, numărul de file, compartimentul care preda şi semnaturile de predare-primire.  +  Secţiunea a II-a Registrele Consiliului Legislativ  +  Articolul 74Registrele Consiliului Legislativ sunt urmatoarele: a) registrul general de intrare şi de iesire a corespondentei; b) registrul general de dosare, în care se da numar pentru lucrarile de avizare; c) registrul avizelor, în care se înregistrează şi se da numar avizelor ce se transmit autorităţilor solicitante; d) registrul de ordine ale presedintelui Consiliului Legislativ, în care acestea se înregistrează şi li se da numar, în ordinea emiterii; e) registrul special de corespondenta secreta şi confidentiala, în care se înregistrează documentele de aceasta natura; f) registrul de arhiva.  +  Articolul 75Registrul general de dosare va cuprinde urmatoarele rubrici: a) numărul dosarului; b) denumirea lucrării; c) data primirii; d) autoritatea care a solicitat avizul; e) termenul solicitat pentru transmiterea avizului; f) sectia careia i-a fost repartizata lucrarea; g) termenul de prezentare a proiectului de aviz; h) data primirii avizului de la secţie, în forma definitivata; i) forma avizului: favorabil, fără observatii şi propuneri, favorabil, cu observatii şi propuneri, aviz negativ; j) data expedierii avizului.Stabilirea rubricilor registrelor menţionate la art. 74 lit. a), c), d) şi e) se face în functie de natura lucrărilor evidentiate, la propunerea directorului Secretariatului Consiliului Legislativ, şi se aproba de către preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 76O copie de pe avizele înregistrate în registrul prevăzut la art. 74 lit. c) se indosariaza, în ordine numerica, într-un dosar special care se păstrează de către directorul Secretariatului Consiliului Legislativ.  +  Articolul 77Pentru evidenta lucrărilor primite şi realizate în sectii se întocmeşte un registru al dosarelor dezbatute în secţie, care va cuprinde urmatoarele rubrici: a) numărul dosarului; b) denumirea lucrării; c) data primirii lucrării în secţie; d) colectivul desemnat pentru avizarea lucrării; e) raportorul lucrării; f) data dezbaterii în cadrul sectorului; g) data dezbaterii în cadrul secţiei sau, după caz, în sectiile unite; h) forma avizului; i) data prezentarii proiectului de aviz, în forma definitivata; j) numărul avizului; k) data predarii dosarului la arhiva şi semnatura de primire.  +  Secţiunea a III-a Dosarele lucrărilor de avizare  +  Articolul 78Dosarele cuprinzind lucrarile de avizare a proiectelor de acte normative au regimul lucrărilor confidentiale.Scoaterea dosarelor din incinta Consiliului Legislativ este interzisa, cu excepţia cazurilor când reprezentantul Consiliului Legislativ se deplaseaza pentru susţinerea punctelor de vedere exprimate în aviz sau în alte situaţii, pe baza aprobării presedintelui de secţie.  +  Articolul 79Documentele care intră în compunerea dosarului se numeroteaza şi vor fi cusute şi snuruite înainte de predarea lor la arhiva. După snuruire se va aplica sigiliul, certificându-se numărul filelor.Dosarele cuprinzind lucrarile de avizare vor cuprinde şi o fisa în care se va menţiona modul în care autoritatea care a solicitat avizul şi-a insusit conţinutul acestuia, precum şi o copie de pe actul normativ adoptat.Predarea la arhiva a dosarelor se va face după intocmirea fisei prevăzute la alin. 2.Pastrarea în arhiva a dosarelor se va face în ordinea lor numerica.  +  Articolul 80La arhiva vor fi predate şi celelalte lucrari ale Consiliului Legislativ, terminate sau aflate în stare pasiva.  +  Secţiunea a IV-a Serviciul de relatii externe, protocol şi presa  +  Articolul 81Serviciul de relatii externe, protocol şi presa realizează activităţile specifice relatiilor pe plan international ale Consiliului Legislativ, asigurind traducerea, intocmirea şi expedierea corespondentei cu strainatatea şi realizarea obiectivelor în acest domeniu; asigura obtinerea vizelor şi protocolul pentru deplasarile în strainatate, primeste şi insoteste delegatiile straine sosite în tara la invitaţia Consiliului Legislativ.De asemenea, Serviciul de relatii externe, protocol şi presa organizeaza actiunile de protocol ale Consiliului Legislativ, inclusiv intilniri cu presa, radioul şi televiziunea; elaboreaza, o dată cu propunerile de buget ale Consiliului Legislativ, planul de acţiuni externe pentru anul următor.  +  Articolul 82Fisa postului pentru personalul din cadrul Serviciului de relatii externe, protocol şi presa se elaboreaza de către seful serviciului şi se aproba de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Secţiunea a V-a Biroul de organizare, resurse umane şi contencios  +  Articolul 83Biroul organizare, resurse umane şi contencios executa lucrarile privind angajarea personalului, eliberarea legitimatiilor, evidenta carnetelor de muncă, evidenta sanctiunilor disciplinare, încetarea raporturilor de muncă şi alte lucrari specifice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; de asemenea, asigura reprezentarea intereselor Consiliului Legislativ în faţa instanţelor judecătorești.  +  Capitolul 10 Personalul Consiliului Legislativ  +  Secţiunea I Condiţii de numire  +  Articolul 84Condiţiile de numire în functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, presedinte de secţie sau consilier sunt cele prevăzute în art. 16 alin. (1) din Legea nr. 73/1993.  +  Articolul 85Consilierii şi directorii se numesc de către preşedintele Consiliului Legislativ, cu aprobarea birourilor permanente ale Camerelor Parlamentului. Acestia îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a juramintului prevăzut la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 73/1993, în faţa presedintelui Consiliului Legislativ şi a presedintelui secţiei în care sunt incadrati.  +  Articolul 86Condiţiile de numire a sefului de departament sunt cele prevăzute de lege pentru functia de consilier.Condiţiile de numire a directorilor sunt cele prevăzute de lege pentru consilier, expert sau expert I A.  +  Articolul 87Condiţiile de numire a expertilor şi a consultantilor sunt urmatoarele: a) să fie cetatean român, cu domiciliul în tara; b) să fie absolvent, cu diploma de licenţă, al unei facultati; c) sa fi desfăşurat o valoroasa activitate în specialitate; d) să aibă o buna reputatie morala.În afara condiţiilor prevăzute la lit. a)-d) din alineatul precedent, pentru functia de expert se cere o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, iar pentru cea de consultant, de 3 ani. În situaţii temeinic motivate, preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea Comisiei de numiri şi disciplina, poate reduce până la 3 ani vechimea în munca pentru expert şi poate incadra în functia de consultant tineri absolventi ai facultatii, cu diploma de licenţă, fără indeplinirea condiţiilor de vechime.  +  Articolul 88Condiţiile de numire în functiile de execuţie de specialitate specifice - altele decit cele de consilier, expert şi consultant -, precum şi pentru functiile de execuţie sunt cele aplicabile personalului similar din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 89Functiile din aparatul Consiliului Legislativ prevăzute la art. 87 şi 88 se ocupa prin concurs, în condiţiile legii.Concursul se organizeaza de către Comisia de numiri şi disciplina, formata din 3 consilieri, desemnaţi de preşedintele Consiliului Legislativ.  +  Articolul 90Comisia de numiri şi disciplina va asigura publicarea anuntului de concurs într-un ziar de larga circulatie şi va afisa, la sediul Consiliului Legislativ, data tinerii concursului, postul vacant, condiţiile de numire, precum şi tematica concursului.Candidatii vor prezenta curriculum vitae.  +  Articolul 91Tematica concursului se va elabora de către Comisia de numiri şi disciplina, pe baza propunerilor presedintelui de secţie, respectiv ale sefului de compartiment, în structura caruia se găseşte postul vacant.  +  Articolul 92Concursul va consta în proba scrisa, proba orala şi, după caz, proba practica.  +  Articolul 93Notarile se vor face de la 1 la 10 şi se vor da pentru fiecare proba. Nota de calificare va fi cea rezultata din media notarilor la fiecare proba.  +  Articolul 94Rezultatul concursului şi clasificarea candidaţilor se vor consemna, de către Comisia de numiri şi disciplina, într-un proces-verbal care va fi inaintat, insotit de propunerea corespunzătoare, presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 95Comisia de numiri şi disciplina poate solicita candidaţilor date suplimentare referitoare la activitatea profesionala desfăşurată, constind, de regula, în lucrari stiintifice sau alte lucrari de specialitate în domeniu.  +  Articolul 96Pe baza propunerii Comisiei de numiri şi disciplina şi a celorlalte documente aferente concursului, preşedintele Consiliului Legislativ emite ordinul de numire în functie.  +  Articolul 97Personalul Consiliului Legislativ trebuie să-şi indeplineasca atribuţiile cu constiinciozitate deplina şi înalt profesionalism. El nu poate face parte din partide politice.  +  Articolul 98Functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, de presedinte de secţie, de sef de departament, de consilier şi de expert sunt, potrivit legii, incompatibile cu oricare alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice din invatamintul juridic superior.  +  Articolul 99Incadrarea pe functiile prevăzute la art. 98 inceteaza prin demisie, în caz de încălcare a prevederilor articolului precedent, de pierdere a drepturilor electorale, în situaţia condamnarii definitive pentru savirsirea unei infractiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege.Încetarea exercitarii functiilor prevăzute la alin. 1 se constata de către autorităţile, respectiv persoanele în faţa cărora cei care ocupa aceste functii au prestat juramintul.  +  Secţiunea a II-a Salarizarea şi concedii de odihnă  +  Articolul 100Salarizarea personalului Consiliului Legislativ se face în condiţiile legii, potrivit statului de functii.  +  Articolul 101Salarizarea presedintelui Consiliului Legislativ şi a presedintilor de secţie se face la nivelul functiilor cu care au fost asimilati prin Legea nr. 73/1993.  +  Articolul 102Regulile privind durata concediului de odihnă, cuantumul indemnizatiei cuvenite, programarea, efectuarea, intreruperea şi aminarea concediului de odihnă şi compensarea în bani a concediului neefectuat se stabilesc, potrivit art. 7 din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor, prin ordin al presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Secţiunea a III-a Raspunderea disciplinara  +  Articolul 103Incalcarea prevederilor Legii nr. 73/1993, a dispoziţiilor prezentului regulament şi a altor dispozitii legale privind etica profesionala atrage raspunderea celor vinovati şi aplicarea de sancţiuni disciplinare.  +  Articolul 104Preşedintele Consiliului Legislativ şi presedintii de sectii sunt cercetati în caz de comitere de abateri disciplinare şi sanctionati potrivit prevederilor inscrise în art. 19 alin. (2) din Legea nr. 73/1993.  +  Articolul 105Personalul Consiliului Legislativ, altul decit cel prevăzut la art. 104, este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de către Comisia de numiri şi disciplina a Consiliului Legislativ, iar sanctiunile se aplică de către preşedintele acestuia.  +  Articolul 106Sanctiunile disciplinare ce se aplică celor vinovati de abateri disciplinare sunt urmatoarele: a) avertisment; b) reducerea salariului şi a indemnizatiei de conducere, după caz, cu 10-15%, pentru o durată de cel mult 3 luni; c) retrogradarea din functie sau categorie din cadrul aceleiasi profesiuni, pentru o durată de cel mult 3 luni; d) destituirea din functie.Destituirea din functie se aplică în cazul savirsirii unei abateri grave sau încălcări, în mod repetat, a obligaţiilor de serviciu.  +  Articolul 107În cazul savirsirii de abateri disciplinare, preşedintele secţiei, respectiv seful de compartiment, dispune sau efectueaza personal o cercetare a invinuirii, ascultând şi pe cel în cauza. Rezultatele cercetării şi circumstantele în care s-a produs abaterea se consemneaza într-un referat de constatare.  +  Articolul 108Sesizarea Comisiei de numiri şi disciplina se face de către preşedintele secţiei, respectiv seful de compartiment.  +  Articolul 109Comisia de numiri şi disciplina analizeaza materialul probator, procedeaza la audierea celui în cauza şi poate dispune completarea probatoriilor.  +  Articolul 110În situaţia în care Comisia de numiri şi disciplina retine vinovatia, face propuneri de sanctionare, pe care le inainteaza presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 111Concluziile Comisiei de numiri şi disciplina se consemneaza intr-o hotărâre, care se ia cu majoritatea voturilor membrilor care o compun.  +  Articolul 112Comisia de numiri şi disciplina va avea un registru al cauzelor, în care se vor inregistra lucrarile primite şi hotărârile adoptate. Comisia are un secretar, care va fi desemnat, o dată cu constituirea acesteia, prin ordin al presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Articolul 113Aplicarea sanctiunilor, în functie de gravitatea abaterilor comise, se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.  +  Capitolul 9 Colaboratori externi  +  Articolul 114Pentru executarea unor lucrari care implica o specialitate deosebită, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor specialisti de prestigiu în calitate de colaboratori externi. Acestia vor fi folositi, de regula, la elaborarea unor studii sau a altor lucrari de specialitate, precum şi în colectivele de elaborare a codurilor şi a altor legi de complexitate deosebită.  +  Articolul 115Colaboratorii externi beneficiaza de drepturile corespunzătoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Parlamentului.  +  Articolul 116Aprobarea colaboratorilor externi şi stabilirea drepturilor de remunerare a acestora se fac prin ordin al presedintelui Consiliului Legislativ, la propunerea presedintilor de secţie, respectiv a sefilor de compartimente.  +  Articolul 117Pe perioada indeplinirii atribuţiilor, colaboratorii externi se supun indatoririlor personalului Consiliului Legislativ în ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii lucrărilor şi respectarea normelor de disciplina.Ei vor poseda legitimatie de intrare în sediu, care va fi restituita la încetarea acestei calităţi.  +  Articolul 118Activitatea colaboratorilor externi se desfăşoară sub coordonarea presedintelui de secţie, respectiv a sefului de compartiment unde acestia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 119Preşedintele Consiliului Legislativ poate numi, dintre personalitatile cu înalt prestigiu şi cu bogata activitate în domeniul dreptului, consilieri temporari, folositi în calitate de consultanti stiintifici.  +  Capitolul 12 Bugetul  +  Articolul 120Potrivit legii, bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat.  +  Articolul 121Propunerile pentru proiectul de buget se fac de către compartimentele de resort din cadrul Consiliului Legislativ şi se definitiveaza cu sprijinul Compartimentului financiar-contabil din aparatul Camerei Deputatilor.  +  Articolul 122Prin buget se vor asigura fondurile necesare funcţionarii în bune condiţii a activităţii Consiliului Legislativ, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli.  +  Articolul 123Proiectul de buget se întocmeşte cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 124Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari, dotari cu autoturisme şi consum lunar de carburanti se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Legislativ.  +  Capitolul 13 Dispozitii finale  +  Articolul 125În vederea stabilirii fondului legislaţiei active, precum şi pentru realizarea sarcinilor privind sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislativa, Consiliul Legislativ va solicita ministerelor şi celorlalte institutii ale administraţiei publice centrale efectuarea, până la 31 iulie 1996, a unei analize a actelor normative din domeniul lor de activitate, considerate în vigoare.  +  Articolul 126Consiliul Legislativ va prelua de la actualii deţinători, pe bază de protocol, fondul documentar de cărţi, publicatii şi culegeri legislative, fisele de evidenta a actelor normative, precum şi arhiva Consiliului Legislativ, înfiinţat în baza Legii nr. 15/1971.  +  Articolul 127Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICA A CONSILIULUI LEGISLATIV*Font 6*                                                            ┌─────────────────────────┐                                                            │ PREŞEDINTE │                                                            ├─────────────────────────┤                                                            │ CANCELARIE │                                                            └───────────┬─────────────┘        ┌───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐┌───────┴────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐ ┌──────┴───────┐┌─────────┴───────────┐ ┌──────┴──────┐ ││ │ │ │ │ │ │DEPARTAMENTUL ││ │ │ │ ││ │ │ │ │ SECŢIA DE EVIDENŢĂ │ │ PENTRU ││ DEPARTAMENTUL │ │SECRETARIATUL│ ││ SECŢIA DE │ │ SECŢIA DE │ │ OFICIALĂ A │ │ ARMONIZAREA ││ DE INFORMATICĂ │ │ CONSILIULUI │ ││ DREPT PUBLIC │ │ DREPT PRIVAT │ │ LEGISLAŢIEI ŞI │ │LEGISLAŢIEI CU││ LEGISLATIVĂ │ │ LEGISLATIV │ ┌──────┴──────┐│ │ │ │ │ DOCUMENTARE │ │REGLEMENTĂRILE││ │ │ │ ┌────┴─────┐ ┌─────┴─────┐│ │ │ │ │ │ │ COMUNITARE ││ │ │ │ │Serviciul │ │ Biroul │└───────┬────────┘ └────────┬─────────┘ └──────────┬───────────┘ └──────────────┘└──────────┬──────────┘ └──────┬──────┘ │de relaţii│ │organizare,│        │ │ │ │ │ │ externe, │ │ resurse │        └─────────┐ └──────────┐ └────────────┐ └───────────┐ └───────┐│ protocol │ │ umane şi │┌────────────────┐│┌──────────────────┐│┌──────────────────────┐│ ┌─────────────────────┐│┌─────────────┐││ şi presă │ │contencios ││ Sectorul de │││ Sectorul de │││Sectorul de studii şi ││ │ Serviciul de │││ Serviciul ││└──────────┘ └───────────┘│ legislaţie │││ legislaţie ├┤│documentare; Serviciul││ │ proiectare─ │││ tehnic─ ├┤│ privind │││ civilă │││ de documentare şi ├┤ │ sistematizare, │││administrativ│││ autorităţile ├┤└──────────────────┘││informare legislativă;││ │analiză─prelucrare şi├┼┴─────────────┘││ publice şi de ││┌──────────────────┐││Serviciul de studii şi││ │ validare juridică a ││┌─────────────┐││ analiză │││ Sectorul de │││ analiză; Biblioteca ││ │ datelor informatice │││ Biroul de │││constituţională │││ legislaţie ├┤└──────────────────────┘│ └─────────────────────┘││registratură ││└────────────────┘││ comercială ││┌──────────────────────┐│ ┌─────────────────────┐││ generală şi ├┘┌────────────────┐│└──────────────────┘││ Sectorul de ││ │Biroul de management │││ arhivă ││ Sectorul de ││┌──────────────────┐││ metodologie, tehnică ││ │ secretarial─birotic ││└─────────────┘│ legislaţie ├┤│ Sectorul de │││ legislativă şi ├┤ │ şi de arhivare ├┘│ penală şi │││ legislaţie │││ sistematizarea ││ │ informatică ││contravenţională│││ economică şi ├┤│ legislaţiei ││ └─────────────────────┘└────────────────┘││ de privatizare ││└──────────────────────┘│┌────────────────┐│└──────────────────┘│┌──────────────────────┐││ Sectorul de ││┌──────────────────┐││ Sectorul de │││ legislaţie │││ Sectorul de │││ coordonare a │││ bugetară, │││ legislaţie │││ publicaţiilor ├┤│ fiscală şi ├┤│ agrară şi ├┤│ legislative │││ monetară │││ asociativă ││└──────────────────────┘│└────────────────┘│└──────────────────┘│┌──────────────────────┐│┌────────────────┐│┌──────────────────┐││ Sectorul de evidenţă │││ Sectorul de │││ Sectorul de │││ oficială a ├┘│ legislaţie │││ legislaţie a │││ legislaţiei ││ privind │││ muncii şi ├┤└──────────────────────┘│ învăţământul, ├┤│ securităţii │││ cercetarea, │││ sociale │││arta, cultura şi││└──────────────────┘││ cultele ││┌──────────────────┐│└────────────────┘││ Sectorul de ││┌────────────────┐││legislaţie privind│││ Sectorul de │││ sănătatea, │││ legislaţie │││protecţia mediului├┘│ privind │││ şi protecţia ││ apărarea, ├┤│ consumatorului ││ordinea publică ││└──────────────────┘│ şi siguranţa │││ naţională ││└────────────────┘│┌────────────────┐││ Sectorul de │││ legislaţie │││ privind ├┘│ relaţiile ││ internaţionale │└────────────────┘  +  Anexa 2 CONSILIUL LEGISLATIVNOMENCLATORUL DE FUNCTII
       
    Nr. crt.Funcţia
    1.Preşedintele Consiliului Legislativ
    2.Preşedinte de secţie
    3.Secretar general (asimilat funcţiei de şef departament)
    4.Şef departament
    5.Director, şef sector (funcţia de bază asimilată consilierului parlamentar cu indemnizaţie de conducere)
    6.Director, şef sector (funcţia de bază asimilată consilierului I, superior cu indemnizaţie de conducere)
    7.Director (funcţia de bază asimilată expertului parlamentar cu indemnizaţie de conducere)
    8.Director (funcţia de bază asimilată expertului I, superior cu indemnizaţie de conducere)
    9.Şef serviciu (funcţia de bază asimilată consilierului sau expertului cu indemnizaţie de conducere)
    10.Şef birou (funcţia de bază asimilată consilierului sau expertului cu indemnizaţie de conducere)
    11.Consilier (asimilat consilierului parlamentar)
    12.Consilier I, superior
    13.Expert (asimilat expertului parlamentar)
    14.Expert I (debutant, asistent, principal, superior)
    15.Consultant (asimilat consultantului parlamentar)
    16.Şef cabinet (S)
    17.Şef cabinet, referent (SSD)
    18.Referent III (debutant, asistent, principal, superior)
    19.Şef cabinet, referent, stenodactilograf (P.L.)
    20.Şef cabinet, referent, stenodactilograf (M)
    21.Secretar-dactilograf
    22.Arhivar (M)
    23.Magaziner (M)
    24.Curier
    25.Bufetier
    26.Şofer
    27.Muncitor calificat (instalator, electrician, lăcătuş, mecanic, tâmplar, legător)
  -----------------------