DECIZIE Nr. 39*) din 5 aprilie 1995
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995    Notă *) Definitivă prin nerecurare.Ion Filipescu - preşedinteMihai Constantinescu - judecătorMiklos Fazakas - judecătorRaul Petrescu - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-30 din Legea nr. 22/1969, invocată de partea civilă intimata, Cooperativa de Credit Abrud, în dosarele nr. 736/1993 şi 946/1994 ale Curţii de Apel Alba Iulia.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 martie 1995, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, şi au fost consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea Constituţională, având nevoie de timp pentru a delibera, a aminat pronunţarea pentru data de 5 aprilie 1995.La termenul din 18 ianuarie 1995, Curtea Constituţională, la propunerea procurorului şi pentru o mai buna administrare a justiţiei, a dispus conexarea Dosarului nr. 119 C/1994 la Dosarul nr. 118 C/1994, în care s-a invocat aceeaşi excepţie de către Cooperativa de Credit Abrud în faţa Curţii de Apel Alba Iulia, urmînd a se pronunţa asupra ei prin decizia de faţa.CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constata următoarele:Curtea de Apel Alba Iulia, prin încheierile din 19 octombrie 1994, pronunţate în dosarele nr. 736/1993 şi 946/1994, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 - 30 din Legea nr. 22/1969, invocată de Cooperativa de Credit Abrud.În motivarea excepţiei se susţine ca Legea nr. 22/1969 reglementează condiţiile angajării gestionarilor, constituirea de garanţii şi, de asemenea, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, organizaţii care în prezent nu mai exista. De asemenea, se menţionează faptul ca proprietatea Cooperativei de Credit Abrud are regim de proprietate privată, în care nu mai poate fi antrenata în nici un fel răspunderea pe baza unor norme care au reglementat gestionarea bunurilor fostelor organizaţii socialiste.Curtea de Apel Alba Iulia, exprimindu-şi opinia potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, apreciază excepţia ca intemeiata, considerind ca "prin lege unităţile economice de stat şi cooperatiste au fost organizate ca societăţi comerciale sau regii autonome, iar bunurile acestora fiind proprietate privată, este necesar să se stabilească în ce măsura Legea nr. 22/1969, în general, şi dispoziţiile art. 28 - 30 privind răspunderea solidară şi subsidiară, în special, sunt sau nu constituţionale".În vederea soluţionării excepţiei, au fost solicitate, în baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.În punctul de vedere al Guvernului se arata ca Legea nr. 22/1969 este constituţională, deoarece a fost modificată prin Legea nr. 54/1994, ceea ce dovedeşte intenţia legiuitorului de a o menţine în vigoare şi de a o face aplicabilă, în integralitatea ei, tuturor situaţiilor rezultind din cauzarea de prejudicii atât proprietăţii publice, cît şi proprietăţii private. De asemenea, dispoziţiile art. 28-30 din legea menţionată sunt considerate constituţionale, având în vedere rolul protector al acestora şi faptul ca schimbarea formei de proprietate nu pune în discuţie forma legală a răspunderii pentru prejudiciile cauzate.Camera Deputaţilor şi Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,examinînd încheierile de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor şi susţinerile procurorului, dispoziţiile art. 28-30 din Legea nr. 22/1969, prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine:În temeiul dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, ale art. 23 şi următoarele din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este competenţa să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată.Excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cooperativa de Credit Abrud şi considerată ca intemeiata de Curtea de Apel Alba Iulia, deşi are ca obiect art. 28-30 din Legea nr. 22/1969, se întemeiază pe invocarea neconstitutionalitatii acestei legi, în întregul său, întrucît se susţine ca ea s-ar referi la o structura depăşită, pe care o reprezentau unităţile socialiste.Legea nr. 22/1969 a fost însă modificată prin Legea nr. 54/1994 în sensul că termenii "organizaţii socialiste" din titlul şi cuprinsul ei au fost înlocuiţi cu termenii "agenţi economici, autorităţi sau instituţii publice". Aceasta modificare dovedeşte atât intenţia legiuitorului de a menţine în vigoare reglementarea respectiva, cît şi voinţa sa de a o face aplicabilă tuturor situaţiilor rezultind din cauzarea de prejudicii de către gestionari, atât proprietăţi publice, cît şi proprietăţi private.Având în vedere scopul legii, în forma rezultată după modificarea ei, de a proteja în egala măsura ambele forme de proprietate împotriva unor acte prejudiciabile, şi caracterul sau special, rezultă ca excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost invocată, nu poate fi reţinută. De asemenea, examinînd excepţia şi din oficiu, Curtea constata ca dispoziţiile art. 28-30, care reglementează răspunderea solidară şi subsidiară, nu contravin nici unei prevederi constituţionale.Pentru considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art. 28-30 din Legea nr. 22/1969, asa cum au fost modificate prin Legea nr. 54/1994, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, al art. 13 alin. (1) lit. A. c) şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiD E C I D E:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28-30 din Legea nr. 22/1969, invocată de Cooperativa de Credit Abrud în dosarele nr. 736/1993 şi 946/1994 ale Curţii de Apel Alba Iulia.Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa din data de 5 aprilie 1995.PREŞEDINTE,acad.prof.dr.doc. ION FILIPESCUMagistrat-asistent,Doina Suliman--------------------