ORDIN nr. 37 din 22 februarie 2005privind informaţiile de interes public şi secretele de serviciu
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005    În baza art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Lista informaţiilor secrete de serviciu, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Structurile competente din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Proiectul raportului periodic de activitate al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, se elaborează anual, până la sfârşitul lunii februarie, de către Serviciul pentru comunicare şi sisteme informaţionale, în colaborare cu toate structurile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 6În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului pentru comunicare şi sisteme informaţionale, după caz: a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public în termen de:1. 5 zile de la sesizare; şi2. cel mult 25 de zile în cazul unor informaţii complexe; b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la primirea cererii.  +  Articolul 7Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiilor prezentului ordin revine secretarului general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi şefului Serviciului pentru comunicare şi sisteme informaţionale.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 22 februarie 2005.Nr. 37.  +  Anexa 1 LISTAinformaţiilor de interes public comunicate din oficiu,potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesla informaţiile de interes public a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil f) Programele şi strategiile proprii g) Lista cuprinzând documentele de interes public h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  +  Anexa 2 LISTAinformaţiilor de interes public comunicate lacerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public1. Ordine interne şi instrucţiuni ale preşedintelui2. Decizii ale directorilor generali3. Deconturi despăgubiri4. Autorizaţia veterinară de funcţionare5. Ordonanţa de suspendare temporară a activităţii6. Ordonanţa privind anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii7. Referat tehnic autorizare8. Certificate veterinare de sănătate9. Certificate de abilitare10. Avize de export11. Avize de tranzit12. Avize de import13. Situaţia efectivelor de animale14. Situaţia privind mortalitatea la animale pe cauze15. Raport de notificare internaţională a bolilor16. Situaţia rabiei17. Situaţia târgurilor de animale18. Situaţia ecarisării teritoriului19. Situaţia TBC şi LEB (despăgubiri)20. Situaţia mastitelor21. Situaţia supravegherii la mistreţi22. Situaţia privind recoltarea SRM23. Situaţia fabricilor de nutreţuri combinate24. Programe de restructurare a unităţilor de industrie alimentară.  +  Anexa 3 LISTAinformaţiilor secrete de serviciu, potrivit Legiinr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate1. Notele de control2. Notele de serviciu cu caracter intern3. Sesizările comisiei de disciplină4. Sesizările, reclamaţiile, petiţiile referitoare la persoane fizice sau juridice, până la momentul soluţionării5. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei6. Registrul de înregistrare a autorizaţiilor veterinare7. Registrul de inventariere a bunurilor8. Registrul de exploataţie9. Corespondenţa cu instituţiile publice interne şi internaţionale10. Dosarele privind cazurile de litigii11. Registrul de prenotificări export, import şi mişcări interne12. Registrul de tranzit13. Procesul-verbal de constatare14. Situaţia epizootiilor15. Planul cifric16. Situaţia realizării planului cifric17. Fişele de evaluare a unităţilor de industrie alimentară18. Monitorizarea acţiunilor din Programul strategic19. Procesul-verbal de recoltare probe20. Buletinul de analiză21. Registrele de gestiune a cărnii, de inspecţii ante-şi post-mortem, de impozit, de tranzit, de abilitări, de export22. Catagrafii, registrul de autorizare a unităţilor23. Registrele şi evidenţele specifice activităţii de frontieră24. Rapoarte judeţe25. Registrul de consultaţii26. Fişa de observaţie27. Dosarele de autorizare a unităţilor supravegheate sanitar-veterinar28. Corespondenţa cu agenţii economici.  +  Anexa 4 STRUCTURILE COMPETENTEdin cadrul Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru verificarearespectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legiiStructuri competente:- preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor- secretarul general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legiiStructuri competente:Direcţia generală economico-administrativă, juridică şi relaţii internaţionale3. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legiiStructuri competente:Serviciul resurse umane, salarizare şi învăţământ4. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare, informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces, precum şi informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilorStructuri competente:Direcţia generală economico-administrativă, juridică şi relaţii internaţionale.--------