ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 28 februarie 2005  Având în vedere necesitatea delimitării de urgenţă a palierului politic de cel administrativ, pentru depolitizarea structurilor administrative ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi pentru a evita situaţiile în care funcţionarii publici sunt implicaţi direct în luarea deciziilor politice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat din cadrul ministerelor şi Secretariatului General al Guvernului, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum şi prefectul ca reprezentant al Guvernului."2. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 februarie 2005.Nr. 10.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonanţa-------------------------Guvernului nr. 32/1998)------------------------Numărul maxim de posturi din cabinetuldemnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari
                 
    Nr. crt.DemnitarFuncţii în cabinetul demnitarului
    Director de cabinetAsistent de cabinetConsilier personalSecretar personalCurier personal
    1.Prim-ministru131432
    2.Ministru de stat131122
    3.Ministru, ministru delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru13822
    4.Secretar de stat în cadrul ministerelor şi Secretariatului General al Guvernului11211
    5.Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat11111
    6.Prefect12211
  NOTĂ:1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.2. Dispoziţiile pct. 6 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.-----------