ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005    În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Strategia actualizată de accelerare a reformei administraţiei publice cu privire la operaţionalizarea corpului de funcţionari publici cu statut special denumiţi manageri publici, precum şi a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administraţiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv şi a unor structuri independente de evaluare şi monitorizare a performanţelor funcţionarilor publici,având în vedere riscul de a nu se asigura finalitatea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administraţia publică - Proiectul tinerilor profesionişti", în valoare de 4 milioane euro, prin neîncadrarea imediată în structurile administraţiei publice, în calitate de manageri publici, a absolvenţilor programelor de formare specializată desfăşurate prin acest proiect, situaţie de natură să afecteze atât credibilitatea factorilor de decizie în ceea ce priveşte implementarea reformei în administraţia publică, cât şi încrederea tinerilor absolvenţi în intenţia declarată a Guvernului de a atrage profesionişti în sistemul public,pentru evitarea posibilităţii de a pierde finanţarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, precum şi a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, cu consecinţa negativă a pierderii unui corp de tineri profesionişti manageri publici şi a importantei contribuţii a acestora la accelerarea procesului de modernizare a administraţiei publice,ţinând seama de necesitatea completării şi actualizării sistemului de salarizare a managerilor publici, în scopul asigurării cadrului normativ strict necesar pentru acordarea unui nivel de salarizare motivant, corespunzător pregătirii şi abilităţilor acestora, precum şi rolului deosebit atribuit pentru accelerarea reformei administraţiei publice,în vederea adoptării măsurilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, ce urmăresc eficientizarea şi modernizarea activităţii în administraţia publică şi creşterea calităţii acesteia, precum şi respectarea termenului prevăzut în Foaia de parcurs a României pentru reforma administraţiei publice pentru implementarea unui cadru legislativ corespunzător desfăşurării activităţii managerilor publici în sistemul public - decembrie 2004, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează statutul special al funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică specifică de manager public. (2) În exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea, managementul şi implementarea, de la nivelurile strategice la cele operaţionale, a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice, integrarea în structurile Uniunii Europene, precum şi implementarea legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar. (3) Responsabilităţile managerilor publici rezultă din coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să accelereze modernizarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului, în vederea armonizării acestora cu standardele Uniunii Europene."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Se înfiinţează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca organism independent, de interes general, ce urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor referitoare la modalităţile de acces la funcţia de manager public şi la mecanismele de promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele de aplicare a acesteia. (2) Potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia îndeplineşte atribuţii în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizării, promovării, soluţionării contestaţiilor şi al excluderii din categoria managerilor publici, asigurând transparenţa, imparţialitatea, reprezentativitatea şi obiectivitatea. Rolul Comisiei în domeniul evaluării constă în aprobarea rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare stabilite. (3) Structura, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei se stabilesc de Guvern, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Comisia este constituită din maximum 17 reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor de învăţământ superior, ai organizaţiilor profesionale din domeniul massmedia, desemnaţi de organele de conducere ale acestora. (5) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (6) Finanţarea cheltuielilor necesare exercitării atribuţiilor ce revin Comisiei, precum şi cele ale secretariatului Comisiei, ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor de aplicare a acesteia, se asigură de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Finanţarea acestor cheltuieli poate fi asigurată şi prin programe cu asistenţă externă. (7) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, în exercitarea atribuţiilor sale de secretariat al Comisiei, cu un partener de implementare, desemnat potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să colaboreze cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea numirii sau asigurării transferului managerilor publici, în limita numărului de posturi aprobat."4. La articolul 10 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) absolvenţii programului de burse speciale «Guvernul României», cu condiţia să urmeze un program intensiv de formare specializată în administraţia publică, în România, organizat, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii de formare continuă."5. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializată de către Comisie, care decide treapta profesională de încadrare ca manager public. În această evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare şi rezultatele aplicării procedurilor de evaluare finală, prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă............................................................................ (3) Numirea în funcţia de manager public se face, în termenul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia urmează să-şi desfăşoare activitatea, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."6. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Decizia Comisiei este bazată pe rezultatele evaluării performanţelor profesionale individuale, efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, şi pe rezultatele aplicării procedurilor de evaluare prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."7. După alineatul (1) al articolului 19 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Stabilirea salariului de bază al managerului public se face potrivit reglementărilor legale pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor, prin însumarea salariului de bază corespunzător funcţiei de consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, cu indemnizaţia de conducere aferentă funcţiei publice de conducere, echivalentă gradului profesional deţinut de managerul public respectiv.(1^2) Sporul de manager public se determină prin aplicarea la salariul de bază al managerului public, calculat potrivit alin. (1^1), a procentului determinat în funcţie de treapta profesională deţinută, prevăzut în primul tabel din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă."8. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (4), pe durata derulării proiectelor din domeniul administraţiei publice, finanţate prin programul PHARE, din Comisie vor putea să facă parte şi experţi din state membre ale Uniunii Europene, propuşi de către echipele de asistenţă tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2)."  +  Articolul II (1) Termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 se prorogă cu 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la împlinirea termenului prorogat potrivit alin. (1), Comisia interimară înfiinţată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, în vigoare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, mai îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute prin ordin, şi celelalte atribuţii ale Comisiei pentru managerii publici, ce decurg din prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004. Totodată, pentru absolvenţii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, componenta "Stagiari 2003-2004", Comisia interimară va confirma, la propunerea secretariatului acesteia, atribuţiile şi responsabilităţile generale şi cele specifice minimale ce vor fi avute în vedere, până la aprobarea lor prin normele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, la întocmirea fişei posturilor respective de manager public. (3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, absolvenţii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, componenta "Stagiari 2003-2004", vor fi numiţi în funcţiile de manager public potrivit schemei de repartizare a acestor absolvenţi, întocmită de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu contra-semnătura Comisiei interimare.  +  Articolul III (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", redenumită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, îşi reia, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea prevăzută în Legea nr. 157/2004 şi îndeplineşte atribuţiile conferite prin această lege şi prin normele ei de aplicare. (2) Pe aceeaşi dată se modifică, corespunzător alin. (1), prevederile art. 8 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, şi se abrogă art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (3) lit. z), art. 36 alin. (2) şi art. 37 alin. (3) din aceeaşi anexă, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 10 februarie 2005.Nr. 6._________________