ORDONANTA Nr. 34 din 25 august 1995privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 31 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termenele stabilite prin actele normative în vigoare a sumelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, se stabilesc la 0,12% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 2Majorările prevăzute la art. 1 se calculează începând cu ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plată a sumei datorate până în ziua plăţii, inclusiv. Majorările de întârziere nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate.Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele reprezentind sancţiuni contravenţionale prevăzute de reglementările privind combaterea evaziunii fiscale şi alte legi speciale, pentru sumele încasate efectiv prin poprire pe salariu sau pensie de la persoane fizice şi pentru majorările de întârziere prevăzute la art. 1 şi neachitate. Pe perioada pentru care s-au acordat şi respectat, potrivit legii, aminari şi eşalonări la plata, ori s-au încheiat acorduri scrise pentru plata în rate, nu se datorează majorări de întârziere.Pentru sumele care fac obiectul cererilor de revizuire şi a contestaţiilor, pe perioadele de soluţionare a acestora, se calculează şi se datorează majorări de întârziere.  +  Articolul 3Termenele de prescripţie pentru stabilirea şi executarea silită a majorărilor de întârziere sunt aceleaşi cu cele prevăzute expres de lege pentru venitul la care se calculează.În cazul în care legea nu prevede expres termen de prescripţie, acesta va fi de 5 ani, atât la stabilirea majorărilor de întârziere, cît şi pentru dreptul de a cere executarea silită.  +  Articolul 4Prevederile articolelor precedente se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi primelor de asigurare prin efectul legii, neachitate până la această dată.Pentru perioada anterioară, calculul majorărilor de întârziere pentru sumele datorate şi neachitate în termen se face conform reglementărilor în vigoare la acea data.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, consiliile judeţene şi locale, precum şi ceilalţi ordonatori principali de credite care gestionează fonduri speciale pot acorda, de la caz la caz, la cererea justificată a contribuabililor, aminari, eşalonări, reduceri sau scutiri la plata majorărilor de întârziere datorate pentru neachitarea în termen a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor judeţene şi locale şi bugetelor fondurilor speciale.Procedurile de soluţionare a cererilor privind înlesnirile la plata prevăzute în prezentul articol se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 6Se abiliteaza Guvernul ca, periodic, la propunerea Ministerului Finanţelor, sa actualizeze cota majorărilor de întârziere, în corelatie cu rata anuală a dobinzii de referinţa a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de abroga: Ordonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992; pct. 8 din cap. I şi pct. 12 din cap. II din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, aprobată prin Legea nr. 12/1995; art. 20 alin. (2) şi (3) şi art. 29 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi alte dispoziţii legale privind majorările de întârziere pentru neplata la termenele stabilite a sumelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi primelor de asigurare prin efectul legii, cuprinse în acte normative speciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Dan Mircea PopescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca------------------