ORDIN nr. 46 din 7 februarie 2005privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 15 februarie 2005  Având în vedere:- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 134/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică după cum urmează:- Anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 7 februarie 2005.Nr. 46.  +  Anexa 1(Anexa 1.1 la norme)  +  Anexa 2Anexa 1.2 la norme)  +  Anexa 3(Anexa 1.4 la norme)Modalităţi de transmitere pe cale electronicăa Declaratiilor privind evidenta nominalaa asiguratilor şi a obligaţiilor de platăcătre bugetul asigurarilor sociale de statCondiţii generaleDeclaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat se vor face Numai pe suport electronic.Declaratiile în format electronic se depun, o dată cu declaratiile nominale pe suport de hartie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate şi stampilate), la Casa Teritoriala de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaratiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile urmatoare:- denumire fişier;- Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, ex.: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va contine doua fisiere tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care va avea în mod obligatoriu urmatoarele denumiri şi continut:A11.DBF sau A11.TXT N(ANEXA 1.1) contine datele aferente asiguratilor;A12.DBF sau A12.TXT N(ANEXA 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului;A11.DBF sau A11.TXT.Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completeaza sau nu şi sunt de lungime fixa.În descrierea de mai jos "Tip câmp" are urmatoarea semnificaţie:N N numeric, aliniat la dreapta;C N caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).În situaţia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea campurilor date în structurile de fisier.Descrierea organizarii înregistrărilor din fisiere:Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) contine cate o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are urmatoarea structura:
             
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nume şi prenume asiguratNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului
    Cod asiguratCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului
    Contract individual de muncăCMN1Se completează cu:
    1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă,
    0 în rest
    Contract individual de muncă cu timp parţialCV*)N1Se completează cu:
    1 pentru codificări anterioare
    2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
    3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
    4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
    5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
    6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
    7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
    0 în rest
    *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD
    PensionarPEN1Se completează cu:
    1 pentru codificări anterioare;
    2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore pe zi;
    3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
    4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
    5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
    6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
    7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
    8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;
    0 în rest
    ŞomerSOMN1Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:
    1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj;
    2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin;
    3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii;
    4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;
    0 în rest
    Total zile lucrateTT**)N2Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 (Codulmuncii)
    Zile lucrate în condiţii normaleNN**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă
    Zile lucrate în condiţii deosebiteDD**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Zile lucrate în condiţii specialeSS**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă
    Total zile prestaţii în condiţii normalePPN2Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii normale de muncă (număr total zile lucrătoare aferente prestaţiei acordate)
    **) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează nr. total de zile lucrate indiferent de număr de ore prevăzute în contractul de muncă cu timp parţial. Stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.
    Total venit realizat de asiguratTVN10Conţine venitul total realizat de asigurat
    Venit realizat de asigurat în condiţii normaleTVNN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii normele de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii deosebiteTVDN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii specialeTVSN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă
    CAS datorat de asiguratCASATN9Conţine Contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat
    Total prestaţii de asigurări socialeCASTOTN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces
    Prestaţii suportate din BASSBASSN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din Bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces
    Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Norma zilnică de lucruNORMAN1Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea 53/2003 sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii 31/1991 sau alin. (2) din art. 109 din Codul Muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest
    Declaraţia rectificativă se completează astfel:
    a. anexa a11 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţiala)
    b. anexa a12 se recalculează, ţinând cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.
    Tip rectificareTIPRC1Se completează cu următoarele caractere:
    M N modificare sume, zile,
    CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior,
    A N adăugare asigurat nou
    S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară
    Nume înainte de rectificareNUMEANTC29Nume înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR = M), spaţiu în rest
    CNP înainte de rectificareCNPANTN13CNP înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR = M), 0 în rest
    Total zile prestaţii în condiţii specialePPSN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.
    (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Total zile prestaţii în condiţii deosebitePPDN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.
    (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Zile prestaţii suportate din BASSPPBASSN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din BASS
    Zile prestaţii suportate din FAAMBPPPFAAMBPN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionaleFAAMBPN9Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.
    Acest câmp este completat numai pentru Concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
      TT-NN+DD+SS+PP+PPD+PPS    PPBASS + PPFAAMBP <=PP+PPD+PPS    CASTOT >= BASS +FAAMBPFisierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) contine o singura înregistrare cu date centralizatoare referitoare la oblibaţiile de plată ale angajatorului şi are urmatoarea structura:
             
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Ziua lichidării drepturilor salarialeDCZZN2Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale
    Luna lichidării drepturilor salarialeDCLLN2Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale
    Anul lichidării drepturilor salarialeDCAAN4Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale
    Denumire angajatorDENC29Conţine denumirea angajatorului
    Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului al angajatorului
    Număr mediu asiguraţiNRMN8.2Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu 2 zecimale prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală) Ex.: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17; Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18
      Notaţii:    A=Norma zilnică 1    B=Norma zilnică 2    C=Norma zilnică 3    Σ (Suma) se calculează după număr zile lucrate.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:    NRM =[Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A * Zilelucrate) + Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zilelucrate)+...... + Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7ore * Nr. Zile lucrate)] /(Zile lucrătoare din lună * A)] +[Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate)+ Σ(Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * Zilelucrate)] /(Nr. Zile lucrătoare din lună * B)+[Σ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ Σ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * Zilelucrate)] /( Zile lucrătoare din lună * C)    Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Ex.:    Norma 1 = 8 ore    Norma 2 = 7 ore    O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:    - cu norma 1    3 angajaţi lucrează 21 zile    1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical    1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore    1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore    - cu norma 2    1 angajat lucrează 21 zile    1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical    1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore    NRM=[(((3*8*21)+(l*8*10)+(l*3*21)+(l*2*18))/(21*8))+        (((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35    Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final
             
    Total fond salarii brute realizateFSN13Conţine total fond de salarii brute realizate pe unitate
    Total salarii brute realizate în condiţii normale muncăFSNN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii normale de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncăFSDN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncăFSSN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncă
    Total contribuţii individuale de asigurări sociale de viratCASSN13Conţine total Contribuţie individuală de asigurări sociale de virat
    Total CAS datorat de angajatorCASANN13Conţine total Contribuţie de asigurări sociale datorate de angajator
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASSBASSN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces
    CASS conform art. 54 alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)CASS 145N13Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002
    Total CAS angajator de viratCASVIRN13Conţine total CAS angajator de virat Formula de calcul pentru 2001-2003: CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145 Formula de calcul pentru = 2004: CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS Formula de calcul pentru = 2005: CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
    Număr total de file de la ANEXA 1.1NRFN3Conţine număr file de la ANEXA 1.1
    Banca****)B1C16  
    Filiala****)F1C16  
    Cont****)C1C35  
    Banca****)B2C16  
    Filiala****)F2C16  
    Cont****)C2C35  
    Banca****)B3C16  
    Filiala****)F3C16  
    Cont****)C3C35  
    Banca****)B4C16  
    Filiala****)F4C16  
    Cont****)C4C35  
    Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea nr. 346/2002)CAAMBPN13Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea nr. 346/2002 completată şi modificată),
    Pentru anii 2003, 2004:
    CAAMBP = ROUND(FS * 0,5/100,0)
    Începând cu anul 2005:
    CAAMBP = ROUND(FS * PCAMBP/100,0)
    Localitatea (oraş, comună)A_LOCAC21Adresa sediu angajator - localitate (oraş sau comună)
    - se completează obligatoriu
    Strada (strada, satul)A_STRC21Adresa sediu angajator - stradă sau sat
    - dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu şi strada
    NumărA_NRC7Adresa sediu angajator - număr
    BlocA_BLC5Adresa sediu angajator - bloc
    ScarăA_SCC4Adresa sediu angajator - scară
    EtajA_ETC2Adresa sediu angajator - etaj
    ApartamentA_APC4Adresa sediu angajator - apartament
    TelefonTELEFONN10Telefon de legătură angajator
    JudeţA_JUDC3Adresa sediu angajator - Cod judeţ
    - se completează obligatoriu*****)
    SectorA_SECTN2Adresa sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)
    E-mailE_MAILC45Adresa e-mail angajator
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest.
    Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:
    - se recalculează a12 ţinând cont de modificările efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia iniţială
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRCAZBN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri accidente de muncă şi boli profesionale****)NRCAZAN5Nr. total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate pentru anii (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. cazuri prevenire îmbolnăviriNRCAZPN5Nr. total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = suma de cazuri de:
    - trecere temporară în altă muncă
    - reducerea timpului de muncă
    - carantină
    Nr. cazuri sarcină şi lăuzieNRCAZLN5Nr. total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate
    Nr. cazuri îngrijire copil bolnavNRCAZIN5Nr. total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
    Nr. cazuri creştere copil până la 2 ani/3 aniNRCAZCN5Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. cazuri ajutoare de decesNRCAZDN5Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie de risc maternalNRCAZRN5Nr. total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRPPBN6Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale****)NRPPAN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. total zile prestaţii prevenire îmbolnăviriNRPPPN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzieNRPPLN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii îngrijire copil bolnavNRPPIN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 aniNRPPCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternalNRPPRN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale
    Suma prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASSSUMABN12Suma prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale suportate din BASS****)SUMAAN12Suma prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASSSUMAPN12Suma prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie suportate din BASSSUMALN12Suma prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASSSUMAIN12Suma prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASSSUMACN12Suma prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma ajutoare de deces suportată din BASSSUMADN12Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS
    Suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal suportată din BASSSUMARN12Suma prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS
    Cod CAENCOD CAENC4Se completează cu Codul CAEN al angajatorului conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calcul contribuţie sănătateTPPN6Conţine nr. total zile prestaţii (atât plătite de angajator cât şi suportate din BASS)
    Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionalePCAMBPN5(3)Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. P1, P2, P3, P4, folosit la calcul contribuţie sănătateTPPAN6Conţine nr. total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator cât şi suportate din FAAMBP)
    CASS conform art. 54 alin 2 din O.U.G. nr. 150/2002, aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionaleCASS145AN13Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform art. 54 alin. 2 din O.U.G. nr. 150/2002
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionalePFAAMBPN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZITN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZTTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZRTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZCCN5Nr. total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPITN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPTTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPRTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPCCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMAITN12Suma prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMATTN12Suma prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMARTN12Suma prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMACCN12Suma prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de viratFAMBPVN13Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A
    Datorează contribuţieDATORATN1Se completează astfel:
    pentru accidente de muncă şi boli       1 - datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale
    profesionale       0 - nu datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii 346/2002 modificată şi completată)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Total BASS din a11 = SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+ SUMAR(SUMAA=0 ││începând cu anul 2005) ││BASS din a12= SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMA1+SUMAC+ SUMAD+SUMAR (SUMAA=0 ││începând cu anul 2005) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total PP +PPD+PPS din a11 = NRPPB+ NRPPA+ NRPPP+ NRPPL+ NRPPI+ NRPPC+ NRPPR + ││NRPP1T + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC (NRPPA=0 din 2005) ││TPP din a12 = NRPPB+ NRPPA+ NRPPP+ NRPPL+ NRPPI+ NRPPC + NRPPR (NRPPA=0 ││începând cu anul 2005) ││TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total FAAMBP din a11 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC ││PFAAMBP din a12 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC ││Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│****) nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu ││versiunea anterioară a programului) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*****)Codurile de judeţe             ┌──────────────┬──────────────────────────┐             │ Cod judeţ │ Denumire judeţ │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 011 │ Alba │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 021 │ Arad │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 031 │ Argeş │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 041 │ Bacău │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 051 │ Bihor │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 061 │ Bistriţa │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 071 │ Botoşani │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 081 │ Braşov │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 091 │ Brăila │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 101 │ Buzău │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 111 │ Caras Severin │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 121 │ Cluj │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 131 │ Constanţa │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 141 │ Covasna │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 151 │ Dâmboviţa │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 161 │ Dolj │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 171 │ Galaţi │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 181 │ Gorj │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 191 │ Harghita │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 201 │ Hunedoara │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 211 │ Ialomiţa │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 221 │ Iaşi │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 231 │ Giurgiu │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 241 │ Maramureş │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 251 │ Mehedinţi │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 261 │ Mureş │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 271 │ Neamţ │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 281 │ Olt │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 291 │ Prahova │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 301 │ Satu Mare │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 311 │ Sălaj │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 321 │ Sibiu │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 331 │ Suceava │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 341 │ Teleorman │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 351 │ Timiş │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 361 │ Tulcea │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 371 │ Vaslui │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 381 │ Vâlcea │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 391 │ Vrancea │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 401 │ Călăraşi │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 411 │ Bucureşti │             ├──────────────┼──────────────────────────┤             │ 471 │ Ilfov │             └──────────────┴──────────────────────────┘---------