NORMA SANITARĂ VETERINARA din 7 februarie 2005care stabileşte condiţii speciale ce reglementează activităţile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 15 februarie 2005     +  Articolul 1Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor recunoaşte Directoratul General de Protecţie şi Control (GDPC) al Ministerului Agriculturii şi Afacerilor Rurale ca autoritatea competentă din Republica Turcia pentru verificarea şi certificarea faptului ca produsele de pescuit şi acvacultura respecta cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002.  +  Articolul 2Produsele de pescuit şi acvacultura originare din Republica Turcia trebuie să respecte următoarele condiţii:1. fiecare transport trebuie însoţit de un certificat de sănătate în original, numerotat, completat la timp, semnat, datat şi cuprinzând o singura fila, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la prezenta norma sanitară veterinara;2. produsele trebuie să provină din unităţi, pescadoare, frigorifere sau din pescadoare frigorifere aprobate pentru export în Uniunea Europeană şi specificate de listele publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.  +  Articolul 3 (1) Certificatele la care se referă art. 2 pct. 1 trebuie elaborate cel puţin în limba oficială a tarii de origine, limba engleza şi limba română, România fiind ţara în care sunt efectuate inspecţia şi controalele veterinare de frontieră. (2) Certificatele trebuie să cuprindă numele, gradul şi semnatura reprezentantului GDPC, precum şi ştampila oficială a acestuia, de o culoare diferita de cea a altor înscrisuri.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea încălcării legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiuni. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/27/CE .  +  Articolul 5Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa la norma sanitară veterinaraCERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALAANIMAL HEALTH CERTIFICATEpentru produse de pescuit şi de acvacultura originare din Turcia şidestinate pentru export în Româniafor fishery and aquaculture products originating în Turkey and intendedfor export to RomâniaNumărul de referinţa........................Reference number............................Ţara de expediere: TURCIA...................Country of dispatch: TURKEY.................Autoritatea competenţa: Directoratul General de Protecţie şi Control (GDPC) al Ministerului Agriculturii şi Afacerilor Rurale:....................................Competent authority General Directorate of Protection and Control (GDPC) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs:.............................................I. Detalii ce identifica produsele din pesteDetails identifying the fishery products- Descrierea produselor de Peste - Acvacultura :- Description of Fishery - Aquaculture (1) products:- Specia (nume ştiinţific):...........................- Species (scientific name):.................................- Prezentarea produsului şi tipului de tratament^(2):...................- Presentation of product and type of treatment^(2):....................- Număr de cod (unde este posibil):.....................................- Code number (where available):........................................- Tipul materialului de impachetare:....................................- Type of packaging:....................................................- Număr de pachete:.....................................................- Number of packages:...................................................- Greutate neta:........................................................- Net weight:...........................................................- Temperatura de depozitare şi de transport cerută:.....................- Requisite storage and transport temperature:..........................II. Originea produselorII. Origin of productsNumele şi numărul(ele) de autorizare/înregistrare a întreprinderii(lor), pescadorului(elor) sau frigoriferului(lor) înregistrate de Directoratul General de Protecţie şi Control pentru export în România:....................................................................Name(s) and official approval/registration number(s) of establishment (s), factory vessel(s), or cold store(s) approved or freezer vessel(s) registered by the GDPC for export to the EC:....................................................................III. Destinaţia produselorIII. Destination of productsProdusele sunt expediate de la :.........................................The products are dispatched from:........................................(locul de expediere)(place of dispatch)către:...................................................................to:......................................................................(Ţara şi locul de destinaţie):.............................(Country and place of destination):........................cu următoarele mijloace de transport^(3):..................................by the following meansof transport^(3):...................................Numele şi adresa expeditorului:..........................................Name and address of dispatcher:..........................................Numele expeditorului şi adresa la destinaţie:............................Name of consignee and address at place of destination:...................Numele şi adresa destinatarului:.........................................Name and address of consignee:...........................................IV. Atestare de sănătateIV. Health attestationEu, medic veterinar oficial certific prin prezenta, ca produsele de pescuit şi acvacultura specificate anterior:The official inspector hereby certifies that the fishery or aquaculture products specified above:1. au fost capturate şi manipulate la bordul vaselor, în conformitate cu regulile de sănătate stabilite de "Norma sanitară veterinara cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 192/13.06.2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398/19.07.2001, norma ce transpune în legislaţia naţionala prevederile Directivei Consiliului 92/48/CEE 1. were caught and handled on board vessels în accordance with the health rules laid down by Directive 92/48/EEC ;2. au fost debarcate, manipulate şi după caz, impachetate, preparate, procesate, congelate, dezghetate şi depozitate igienic, în conformitate cu cerinţele stabilite de capitolele II, III şi IV ale anexei la "Norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit" aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/25.07.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613/20.08.2002, norma ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 91/493/CEE 2. were landed, handled and where appropriate packaged, prepared, processed, frozen, thawed and stored hygienically în compliance with the requirements laid down în Chapters II, III and IV of the Annex to Directive 91/493/EEC ;3. au fost supuse unor controale de sănătate în conformitate cu anexa la "Norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 91/493/CEE 3. have undergone health controls în accordance with Chapter V of the Annex to Directive 91/493/EEC ;4. sunt impachetate, stampilate, depozitate şi transportate în conformitate cu anexa la "Norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 91/493/CEE 4. are packaged, marked, stored and transported în accordance with Chapters VI, VII and VIII of the Annex to Directive 91/493/EEC ;5. nu provin de la specii toxice sau specii ce conţin biotoxine;5. do not come from toxic species or species containing biotoxins;6. au fost supuse, cu rezultate satisfăcătoare, controalelor organoleptic, parazitologic, chimic şi microbiologic, stabilite pentru unele categorii de produse din peste de "Norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 91/493/CEE şi de către legislaţia naţionala transpusa pentru acest domeniu.6. have satisfactorily undergone the organoleptic, parasitological, chemical and microbiological checks laid down for certain categories of fishery products by Directive 91/493/EEC and în the implementing decisions thereto.7. în plus, când produsele din peste sunt congelate sau molustele bivalve sunt procesate: molustele au fost obţinute din zone de producţie autorizate, stabilite de anexa nr. 2 la "Norma sanitară veterinara ce stabileşte condiţii speciale pentru importul de moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gastropode marine originare din Turcia" ce transpune Decizia 94/777/CE şi au fost sterilizate sau tratate termic în conformitate cu cerinţele "Normei sanitare veterinare ce autorizeaza unele tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme patogene în moluste bivalve şi gasteropode marine" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 91/493/CEE 7. În addition, where the fishery products are frozen or processed bivalve molluscs: the molluscs were obtained from approved productions areas laid down by the Annex B to Decision 94/777/CE laying down special condiţions for the import of live bivalve mollusca, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating în Turkey and which have been sterilised or heat-treated according to the requirements of Decision 93/25/CEE .Subsemnatul, inspector oficial declar prin prezenta, ca am luat cunoştinţa de prevederile "Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea molustelor bivalve vii" aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.243/11.06.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/23.09.2002, norma ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 91/492/CEE , ale "Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 91/493/CEE , ale "Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit" ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 92/48/CEE , ale "Normei sanitare veterinare ce autorizeaza unele tratamente pentru a inhiba dezvoltarea de microorganisme patogene în moluste bivalve şi gasteropode marine" ce transpune în legislaţia naţionala Decizia 93/25/CEE , ale "Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţii speciale pentru importul de moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gastropode marine originare din Turcia" ce transpune Decizia Comisiei 94/777/CE şi ale "Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţii speciale ce reglementează activităţile de import de produse din peste originare din Republica Turcia" ce transpune în legislaţia naţionala Decizia 2002/27/CE .The undersigned official inspector hereby declares that he is aware of the provisions of Directives 91/492/CEE , 91/493/EEC and 92/48/EEC and Decisions 93/25/CEE , 94/777/CE and 2002/27/CE .Întocmit................. la data de..........................Done at................., on...................................(Locul) (Data)...............................................................(Place) (Date)...............................................................( Ştampila )(Semnatura medicului veterinar oficial) *3)............................................( Stamp*3) )(Signature of official inspector) *3)............................................(Nume cu majuscule, grad şi calificări ale persoanei care semnează)(Name în capital letters, capacity and qualifications of person signing)-------*3) Culoarea ştampilei şi semnăturii trebuie să fie diferita de cea a altor înscrisuri din certificat.*3) The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars în the certificate.---------