DECRET nr. 534 din 23 iunie 1966cu privire la primirea, examinarea şi rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerile cetatenilor*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 24 iunie 1966



    ---------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 21/1966.EXPUNERE DE MOTIVEReglementarea rezolvarii sesizarilor şi reclamatiilor adresate organelor de stat - potrivit Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 4012/1953 şi instructiunilor de aplicare aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 4013/1953 - a avut un rol pozitiv în atragerea oamenilor muncii la rezolvarea treburilor obstesti şi de stat, la intarirea legalităţii, la perfectionarea metodelor de muncă ale aparatului de stat. Totodata însă, practica de pînă acum a scos la iveala necesitatea îmbunătăţirii modului de organizare a primirii, examinarii şi rezolvarii diferitelor forme în care se realizează dreptul de petitionare al cetatenilor, care a fost consacrat în noua noastra Constitutie ca un drept fundamental al acestora.În acest scop, prezentul decret cuprinde, faţă de reglementarea amintita, o serie de elemente noi.Astfel, dispozitiile privitoare la reclamatii şi sesizari sînt intregite şi cu reguli ce se referă la cereri şi propuneri, a caror rezolvare nu era organizata.De asemenea, norme speciale privesc intarirea raspunderii conducerilor organelor de stat în asigurarea respectarii drepturilor şi intereselor legitime ale cetatenilor, atit în faza primirii şi rezolvarii cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor, cit şi în cea de aducere la indeplinire a masurilor stabilite ca urmare a constatarilor facute cu ocazia cercetării acestora, precum şi în ce priveste controlul sistematic al acestei activităţi, careia sa i se asigure astfel eficienta practica.Totodata se mai prevede dezbaterea în adunări sau consfatuiri cu salariaţii a problemelor deosebite rezultate din cercetarea reclamatiilor, sesizarilor sau propunerilor, în scopul rezolvarii temeinice a acestora, care să duca la îmbunătăţirea activităţii lor.În vederea examinarii şi rezolvarii operative a petitiilor cetatenilor s-a prevăzut ca acestea să fie solutionate în cel mai scurt timp, fără a se depăşi anumite termene.Decretul prevede, de asemenea, organizarea audientelor la organele centrale de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare şi celelalte organe de stat - avînd ca scop inlesnirea primirii unui numar cit mai mare de cetăţeni de către cadrele de conducere - precum şi înfiinţarea unor organe speciale insarcinate cu rezolvarea justa şi la timp a reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor.În scopul îmbunătăţirii continue a activităţii de rezolvare a cererilor şi reclamatiilor privind drepturi şi interese personale ale cetatenilor, precum şi a sesizarilor şi propunerilor referitoare la interese obstesti, al intaririi raspunderii conducerilor organelor de stat în asigurarea respectarii drepturilor şi intereselor legitime ale cetatenilor şi al stimularii initiativei acestora în rezolvarea problemelor economice, sociale şi culturale;Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1În Republica Socialista România dreptul de petitionare al cetatenilor, garantat de Constitutie, se exercită prin cereri, reclamatii, sesizari şi propuneri adresate organelor puterii de stat, ale administraţiei de stat, organelor judecătorești, organelor procuraturii, instituţiilor, întreprinderilor şi oricăror organizaţii economice de stat, denumite în cuprinsul prezentului decret organe de stat.  +  Articolul 2Cererile, reclamatiile, sesizarile şi propunerile adresate organelor de stat se rezolva potrivit prevederilor prezentului decret, în măsura în care prin dispozitii legale nu este stabilita o alta reglementare.  +  Articolul 3Raspunderea pentru organizarea, indrumarea şi controlul modului de primire, examinare şi rezolvare a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor revine conducerii fiecarui organ de stat.  +  Capitolul II Rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor  +  Articolul 4Organele de stat sînt obligate sa primeasca şi, în limita competentei lor, sa rezolve cererile, reclamatiile, sesizarile şi propunerile cetatenilor.Organul de stat în atributia caruia nu intră în mod direct rezolvarea cererii, reclamatiei, sesizarii sau propunerii ce-i este adresata, o va transmite în original, în termen de cel mult 3 zile, organului care, potrivit atribuţiilor sale, trebuia s-o rezolve, fiind obligat sa instiinteze despre aceasta pe petitionar în acelasi termen.  +  Articolul 5Organele de stat sînt obligate sa aduca la cunoştinţa celor interesati condiţiile legale ce trebuie să indeplineasca cererile a caror rezolvare intră în competenţa lor.Cererile vor fi insotite de actele necesare rezolvarii lor.  +  Articolul 6Cererile, reclamatiile, sesizarile şi propunerile vor fi rezolvate şi răspunsul se va comunică petitionarului în cel mai scurt timp, de către organul de stat în atribuţiile caruia intră în mod direct rezolvarea acestora, fără a se depăşi de la înregistrare urmatoarele termene:1) pentru cereri, 20 zile, de către toate organele de stat;2) pentru reclamatii, sesizari şi propuneri: a) 40 zile, de către organele centrale de stat; b) 30 zile, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, precum şi de către celelalte organe de stat cu competenţa regionala; c) 20 zile, de către toate celelalte comitete executive ale sfaturilor populare, precum şi de către organele de stat, altele decit cele prevăzute la literele a şi b.Pentru cazuri deosebite care necesita o cercetare mai indelungata, termenele prevăzute mai sus vor putea fi prelungite cu cel mult 20 zile, cu aprobarea conducerii organului care le rezolva. În cazul în care cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea este primita spre rezolvare de la organul ierarhic superior, se va comunică acestuia motivul prelungirii termenului.În mod excepţional, pentru anumite cereri şi reclamatii ce nu pot fi rezolvate în cadrul termenelor prevăzute în prezentul articol, conducătorii organelor centrale de stat pot aproba termene mai mari, în functie de timpul efectiv necesar rezolvarii.  +  Articolul 7Reclamatiile, sesizarile şi propunerile care se referă la probleme de importanţa deosebită se vor examina şi rezolva direct de către conducerea organului de stat competent. În acelasi mod se va proceda şi în cazurile cînd s-au primit mai multe reclamatii, sesizari sau propuneri cu privire la aceeasi problema şi din acelasi loc de muncă.  +  Articolul 8Reclamatiile şi sesizarile referitoare la activitatea celor ce fac parte din conducerea unui organ de stat se cerceteaza şi se rezolva de către organul ierarhic superior acestuia. Este interzisa cercetarea reclamatiilor şi sesizarilor de către persoane a caror activitate formeaza obiectul reclamatiei sau sesizarii, ori de către cei aflati în subordinea acestora.  +  Articolul 9Persoanele cărora li s-au încredinţat spre cercetare cereri, reclamatii sau sesizari, vor invita, ori de cite ori va fi necesar, pe petitionar pentru a da lamuriri. Atunci cînd cercetarile se fac la faţa locului, petitionarul va fi invitat în mod obligatoriu.  +  Articolul 10Conducerile organelor de stat sînt obligate să asigure aducerea la indeplinire a masurilor stabilite ca urmare a constatarilor facute cu ocazia cercetării cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor.  +  Articolul 11Conducerile organelor de stat vor lua măsuri pentru dezbaterea în adunări sau consfatuiri cu salariaţii din aceste organe, a problemelor deosebite rezultate din cercetarea reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor, în scopul de a se trage concluzii care să duca la îmbunătăţirea muncii.  +  Articolul 12Organele de stat sînt obligate sa examineze, cu respectarea prevederilor prezentului decret, reclamatiile, sesizarile şi propunerile facute prin presa, comunicînd redactiilor respective în timpul cel mai scurt rezultatul cercetarilor şi masurile luate.  +  Articolul 13Conducerile organelor de stat vor analiza semestrial activitatea de rezolvare a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor cetatenilor, principalele probleme ridicate prin acestea, precum şi cauzele care au determinat reclamatii şi sesizari, luînd masurile necesare şi informind totodata organele ierarhic superioare.Conducerile organelor centrale de stat, precum şi comitetele executive ale sfaturilor populare, vor exercita un control sistematic asupra activităţii de rezolvare a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor, desfăşurate de către organele pe care le îndrumă.  +  Capitolul III Primirea cetatenilor în audienta  +  Articolul 14Conducerile organelor de stat sînt obligate sa organizeze şi să asigure primirea în audienta, la zile şi ore precise, a cetatenilor care doresc să prezinte personal, verbal sau în scris, cereri, reclamatii, sesizari sau propuneri.Organele centrale de stat vor organiza audientele, inlesnind primirea unui numar cit mai mare de cetăţeni de către persoane din conducerea acestor organe.Comitetele executive ale sfaturilor populare vor organiza primirea în audienta de către presedinti, vicepresedinti şi secretari, asigurindu-se accesul zilnic al cetatenilor care vor să prezinte personal cererile, reclamatiile, sesizarile sau propunerile lor.Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor şi oricăror organizaţii economice de stat vor tine seama ca primirea în audienta să se faca, pe cit posibil, în timpul liber al cetatenilor.Conducerile organelor de stat sînt obligate sa invite în audienta pe cetatenii care au ridicat probleme deosebite prin petitiile lor, pentru a se informa asupra tuturor aspectelor problemei, în vederea unei rezolvari temeinice a acesteia.  +  Articolul 15Normele privitoare la primirea, examinarea şi rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor se aplică şi în cazurile cînd acestea au fost facute cu prilejul primirii cetatenilor în audienta.  +  Capitolul IV Organizarea primirii, evidentei şi urmaririi rezolvarii cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor  +  Articolul 16Organele de stat au obligaţia de a asigura, prin aparatul de specialitate, primirea, evidenta şi urmarirea rezolvarii cererilor ce le sînt adresate, precum şi comunicarea rezolvarii ce li s-a dat.  +  Articolul 17În cadrul organelor centrale de stat, al comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, raionale, ale raioanelor de oras şi oraşelor regionale, va functiona, în raport cu volumul activităţii lor, cite un oficiu sau birou pentru primirea, evidenta şi urmarirea rezolvarii reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor. Oficiul sau biroul este subordonat direct conducerii organului de stat în cadrul caruia funcţionează.Prin exercitarea atribuţiilor lor, birourile şi oficiile trebuie să contribuie la rezolvarea justa şi la timp a reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor.Birourile şi oficiile pentru primirea, evidenta şi urmarirea rezolvarii reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor vor fi incadrate cu personal calificat, în vederea indeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin.La organele de stat unde nu se organizeaza oficii şi birouri, reclamatiile, sesizarile şi propunerile se primesc de conducerea fiecarui organ sau de persoanele desemnate de către aceasta.  +  Articolul 18În cadrul Secretariatului General al Consiliului de Ministri se organizeaza o direcţie pentru scrisori şi audiente, în vederea primirii, examinarii, indrumarii şi urmaririi rezolvarii cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor cetatenilor.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 19Se recomanda organelor centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obstesti sa organizeze, corespunzător specificului activităţii lor, primirea, examinarea şi rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor, orientindu-se şi după prevederile prezentului decret.  +  Articolul 20Cei vinovati de intirzieri nejustificate, de atitudine neatenta, birocratica, de încălcare a legilor ori de rea intentie în rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor, sau care vor lua măsuri împotriva petitionarilor, inabusind astfel critica de jos, vor raspunde, după caz, disciplinar, material sau penal, potrivit dispoziţiilor legale.Preşedintele Consiliului de Stat,CHIVU STOICABucureşti, 23 iunie 1966.Nr. 534.---------------