HOTĂRÂRE nr. 76 din 27 ianuarie 2005privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 8 februarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin fuziunea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenţia Naţională "Socrates", care se desfiinţează. (2) Agenţia are sediul în clădirea Universităţii din Bucureşti, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, Bucureşti. (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în concordanţă cu termenii şi cu condiţiile privind participarea României la faza a II-a a programelor comunitare "Socrates" şi "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia Consiliului de asociere dintre România şi Comunităţile Europene nr. 3/2000, precum şi prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la aceste programe. (4) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (5) Activitatea desfăşurată de către Agenţie are la bază contractele aferente programelor "Socrates" şi "Leonardo da Vinci", încheiate între Comisia Europeană şi Agenţie, având ca obiect implementarea programelor de lucru plurianuale, propuse de Agenţie, avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobate de Comisia Europeană.  +  Articolul 2 (1) Agenţia utilizează un număr maxim de posturi stabilit în raport şi de atribuţiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru unităţile subordonate, finanţate de la bugetul de stat. (2) Agenţia preia posturile existente în cadrul celor două instituţii care fuzionează. (3) Personalul Agenţiei are calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă şi se salarizează conform legii. (4) Agenţia poate utiliza colaboratori externi, în condiţiile legii. (5) Sumele reprezentând cota-parte din cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale Agenţiei ce revin părţii române conform contractelor de funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, aferente programelor "Socrates" şi "Leonardo da Vinci", se finanţează integral din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 3Sistemul de monitorizare, de control financiar şi de audit al managementului fondurilor comunitare alocate Agenţiei se stabileşte, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în concordanţă cu reglementările Comisiei Europene privitoare la responsabilităţile autorităţilor naţionale din statele participante la programele "Socrates" şi "Leonardo da Vinci" şi cu specificul şi practicile europene în domeniu.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării finanţează din fondurile de la bugetul de stat, aprobate prin legile bugetare anuale, contribuţia financiară anuală a României la programele "Socrates II" şi "Leonardo da Vinci", reprezentând "tichetul de intrare". (2) Instituţiile şi unităţile de învăţământ de stat şi particulare acreditate, în calitate de contractori de proiecte, pot suporta din bugetele proprii cota-parte de participare la proiectele "Leonardo da Vinci" şi "Socrates".  +  Articolul 5 (1) Agenţia preia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-preluare, cu titlu gratuit, baza materială a celor două instituţii care fuzionează şi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile acestora. (2) Agenţia preia şi personalul existent în cadrul celor două instituţii care fuzionează. (3) Cu sumele rezultate sub formă de economii din fuziunea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenţia Naţională "Socrates" se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 6Punctul VI din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"VI. Agenţia Naţională pentru ProgrameComunitare în Domeniul Educaţiei şiFormării Profesionale Bugetul de stat".  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 191/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 6 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 538/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Socrates, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 8 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2002 privind funcţionarea Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002, cu modificările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2002 privind funcţionarea Agenţiei Naţionale "Socrates" în faza a doua a programului comunitar "Socrates", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 4 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) pct. VII din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare; f) orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 76.______________