DECRET nr. 60 din 23 februarie 1984cu privire la reorganizarea aparatului organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 23 februarie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă numărul maxim de posturi pentru aparatul organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat, potrivit anexelor 1*-7*.Se aprobă ponderea maxima a personalului de administraţie din oficiile judeţene de gospodărire a apelor, potrivit anexei nr. 8*Se aprobă numărul maxim de posturi de administraţie pentru activitatea de turism şi ponderea maxima a personalului de administraţie pentru activitatea de prestaţii turistice şi desfacere de mărfuri din oficiile judeţene de turism, potrivit anexei nr. 9*. * Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Administraţiile financiare judeţene şi a municipiului Bucureşti se unifica cu corpurile unice de control financiar intern de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi cu corpul de control financiar intern de pe lîngă Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti într-un singur organ local de specialitate al administraţiei de stat denumit - administraţia financiară -, care preia atribuţiile celor două organe unificate.  +  Articolul 3Ministerele şi celelalte organe centrale de stat pot modifica anual numărul de posturi, respectiv ponderea personalului de administraţie, între judeţe, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, în limita numărului maxim total, respectiv al ponderii maxime a personalului de administraţie, aprobate potrivit art. 1.  +  Articolul 4Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplică posturilor din unităţile socialiste în care urmează a se transfera personalul devenit disponibil din aparatul organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat.Prevederile Decretului nr. 367/1980 nu se aplică, în anul 1984, posturilor din aparatul organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat.  +  Articolul 5Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 6Ministerele şi celelalte organe centrale de stat vor prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a decretelor de organizare şi funcţionare, respectiv a decretelor privind stabilirea normelor unitare de structura pentru organele locale de specialitate ale administraţiei de stat.  +  Articolul 7Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în bugetul de stat pe anul 1984.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 9Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 martie 1984.Pe aceeaşi dată, Decretul nr.91/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare se abroga.--------------------