REGULAMENT din 24 noiembrie 2004privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament descrie regulile generale de procedura pentru solicitarea, elaborarea, acordarea, retragerea, modificarea şi prelungirea valabilităţii agrementului tehnic european şi formatul comun pentru agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, denumit în continuare agrement tehnic european sau ETA, conform prevederilor de la pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind condiţiile de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii. (2) Agrementul tehnic european şi ceilalţi termeni de specialitate utilizaţi în prezentul regulament se definesc conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 2 (1) Agrementele tehnice europene pot fi solicitate de producători sau reprezentanţi autorizaţi ai acestora cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene conform regulilor de procedura prevăzute în prezentul regulament, solicitarea putând fi adresată oricăruia din organismele membre EOTA, cuprinse în lista prevăzută la art. 19 alin.( 3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004. (2) Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice - EOTA este o organizaţie înfiinţată ca urmare a prevederilor Directivei nr. 89/106/EEC referitoare la produse pentru construcţii, care reuneste laolalta organismele autorizate de statele membre ale Uniunii Europene pentru acordarea agrementelor tehnice europene. (3) Organismele membre EOTA cu sediul în România trebuie să respecte regulile de procedura pentru instrumentarea agrementelor tehnice europene, prevăzute în prezentul regulament, la solicitarea producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora cu sediul în oricare din statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 3 (1) Solicitanţii de agremente tehnice europene cu sediul în România şi organismele membre EOTA cu sediul în România trebuie să transmită spre ştiinţa Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii copii ale cererilor emise, respectiv primite, informaţiile relevante rezultate pe parcursul derulării procesului de instrumentare a cererilor respective, precum şi copii ale agrementelor tehnice europene obţinute, respectiv acordate. (2) Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii asigura baza de date centralizata referitoare la agrementele tehnice europene, constituită pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), şi întocmeşte anual rapoarte sintetice pe care le transmite autorităţii competente.  +  Capitolul II Reguli generale  +  Articolul 4 (1) Evidenta agrementelor tehnice europene acordate este păstrată de Secretariatul General EOTA, care publică cel puţin o dată pe an o lista actualizată a acestora. (2) Organizarea şi coordonarea elaborării agrementelor tehnice europene este asigurata de Colegiul Tehnic EOTA, prin comitete create în acest scop, după caz. (3) Organismele membre EOTA publică agrementele tehnice europene emise în limba sau limbile oficiale ale statului în care au sediul. Organismele cu sediul pe teritoriul României publică agrementele tehnice europene emise în limba română. (4) Eventualele dificultăţi care apar în legătură cu cerinţele Directivei nr. 89/106/EEC şi care nu pot fi rezolvate de Comisia Executivă a EOTA se transmit spre soluţionare Comisiei Comunităţilor Europene, denumita în continuare Comisia CE.  +  Capitolul III Reguli referitoare la solicitarea ETA  +  Articolul 5 (1) O cerere pentru un ETA poate fi facuta de către un producător sau de către un reprezentant al producătorului stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul Uniunii Europene, denumit în continuare solicitant, în cazul în care cererea este facuta de reprezentant, acesta trebuie să deţină o împuternicire scrisă din partea producătorului în numele căruia acţionează. (2) Cererea trebuie adresată direct oricăruia dintre organismele membre EOTA, care răspunde de domeniul relevant. Nu este permisă adresarea unei cereri pentru acelaşi produs la mai multe organisme membre EOTA. (3) Prin cererea sa, solicitantul autorizeaza organismul membru EOTA căruia i-a adresat cererea sa informeze Comisia CE, celelalte organisme membre EOTA şi Secretariatul General EOTA despre conţinutul cererii.  +  Articolul 6 (1) Înainte de a-şi prezenta cererea, solicitantul va primi, la cererea sa, după ce oferă informaţiile cerute de organismul de agrementare, informaţii privind: a) procedura de agrementare ce va fi aplicată, potrivit prevederilor din cap. IV; b) estimarea graficului de timp necesar pentru a se finaliza procedura de agrementare pentru produsul respectiv; c) o estimare a costului pentru derularea procedurii de agrementare şi modalităţile de plată. (2) În situaţia în care domeniul subiectului nu a fost deja aprobat drept corespunzător pentru ETA, sau în cazul unui produs care diferă semnificativ de standardele armonizate sau de standardele naţionale recunoscute, informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise solicitantului după luarea unei hotărâri privind posibilitatea emiterii unui ETA conform procedurii descrise la pct. 4.2. (3) Solicitantul va fi informat asupra hotărârii.  +  Articolul 7 (1) Cererea pentru ETA trebuie prezentată în formatul tipizat prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament şi în limba statului membru în care îşi are sediul organismul de agrementare, dacă nu se convine altfel de către organismul respectiv. (2) Cererea trebuie să fie însoţită de o descriere a produsului pentru construcţii, de specificăţii, desene şi rapoarte de încercări, care să explice în detaliu subiectul solicitării şi utilizarea preconizata pentru produs. (3) În cerere, solicitantul trebuie să indice toate unităţile de producţie. El trebuie să asigure ca aceste unităţi pot fi verificate de organismul de agrementare sau de reprezentantul sau oricând în timpul orelor de program, în vederea emiterii ETA.  +  Articolul 8 (1) În curs de 2 luni de la depunerea cererii, organismul de agrementare trebuie să confirme primirea cererii şi faptul ca va iniţia procedurile de agrementare, printr-o adresa tipizata conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. (2) Dacă cererea nu este acceptată, organismul trebuie să-i comunice solicitantului motivele respingerii cererii, în astfel de cazuri, solicitantul se poate adresa altui organism membru EOTA.  +  Articolul 9 (1) Organismul de agrementare trebuie să informeze solicitantul în legătură cu documentele, rezultatele încercărilor, calculele etc. care trebuie puse la dispoziţia organismului de agrementare, pentru a-i permite acestuia sa evalueze adecvarea la utilizare a produsului pentru utilizarea preconizata menţionată în cerere. (2) Solicitantul este obligat sa furnizeze organismului de agrementare documentele necesare şi sa sprijine organismul de agrementare în sarcina sa de evaluare.  +  Articolul 10Organismele membre EOTA trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor importante care, în cursul activităţilor desfăşurate, ajung la cunoştinţa lor.  +  Articolul 11 (1) Solicitantul trebuie să se angajeze în mod legal ca va achită, în conformitate cu regulile naţionale din statul membru în care funcţionează organismul de agrementare, toate costurile care deriva din procedura de agrementare şi din constituirea documentelor de sprijin necesare. (2) Raporturile dintre solicitanţi şi organismele membre EOTA cu sediul în România se stabilesc prin contracte încheiate între părţi, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.  +  Articolul 12Dacă solicitantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asa cum sunt definite în regulament, organismul de agrementare poate, după o perioadă rezonabila de timp, sa anuleze cererea.  +  Capitolul IV Reguli referitoare la acordarea ETA  +  Articolul 13 (1) Agrementul tehnic european tratează numai aspecte ale produsului care sunt în legătură cu cerinţele esenţiale, asa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 şi în Documentele Interpretative ale Directivei nr. 89/106/EEC , transpuse la nivel naţional prin Ghidul de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvarii la o utilizare preconizata a produselor pentru construcţii, aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 166/31.01.2003. Numai aceste aspecte sunt legate de marcajul CE. (2) Dacă se iau în considerare şi alte aspecte, evaluarea trebuie să fie clar diferenţiată de cea raportată la cerinţele esenţiale, după ce organismele membre EOTA ajung la o înţelegere în aceasta privinta. Astfel de evaluări vor fi voluntare. (3) Formatul de prezentare al unui ETA trebuie să corespundă cu "formatul-cadru general" acceptat de Comisia CE, prezentat în anexa nr. 3.4.1. Acordarea unui ETA pe baza unui ghid pentru ETA (conform art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004)  +  Articolul 14 (1) Conţinutul şi formatul ETA trebuie să corespundă prevederilor ghidului pentru ETA relevant. (2) Organismul de agrementare care emite ETA trimite proiectul ETA la: a) toate celelalte organisme EOTA; b) Secretariatul General EOTA, care va transmite o copie Comisiei CE.  +  Articolul 15În cursul unei perioade determinata individual prin fiecare ghid pentru ETA, de către EOTA, pentru a asigura posibilitatea comparării agrementelor emise de organismele de agrementare, proiectul de ETA împreună cu documentele insotitoare (în special, rezultatele încercărilor) este supus unei consultări preliminare din partea organismelor EOTA relevante*(1) şi a Secretariatului General EOTA, solicitandu-se comentariile acestora într-o perioadă de 2 luni.____________*(1) Organisme EOTA relevante: organismele nominalizate de statele membre pentru a funcţiona în domeniul ce reprezintă subiectul ETA.  +  Articolul 16Dacă Comisia CE stabileşte, după consultarea Comitetului Permanent pentru Construcţii, ca exista o deficienta într-un ETA, care se datorează unei deficiente dintr-un ghid pentru ETA, organismele de agrementare nu vor mai emite alte agremente tehnice europene pe baza acelui ghid pentru ETA.4.2. Acordarea unui ETA în absenta ghidului pentru ETA (conform art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004)  +  Articolul 17Conţinutul şi formatul ETA trebuie să corespundă "formatului-cadru general" prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 18 (1) Organismul de agrementare care primeşte o cerere conform art. 6 alin. (2) sau o cerere pentru un ETA solicitat pentru prima data pentru un produs din familia respectiva trebuie să aibă o consultare preliminară cu Colegiul Tehnic EOTA, pentru a primi din partea acestuia acordul de principiu asupra emiterii unui ETA pentru acel produs, precum şi asupra principiului procedurii de atestare a conformitatii propuse. (2) Dacă în cadrul Colegiului Tehnic EOTA se ajunge la un consens cu privire la cererile care corespund art. 17 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, atunci informaţiile corespunzătoare, cerute de Comisia CE, sunt trimise acesteia cu aprobarea Preşedintelui EOTA, pentru a obţine autorizarea de a emite ETA respective. Dacă în cadrul Colegiului Tehnic EOTA nu se poate ajunge la un consens, cererile vor fi transmise Comisiei Executive EOTA, pentru a se decide dacă trebuie prezentate spre aprobare Comisiei CE. (3) În cazul unor cereri de ETA care corespund art. 17 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, Comisia CE va confirma pe baza evaluării EOTA şi a informaţiilor relevante, dacă un produs dintr-o familie acoperită de standarde armonizate sau standarde naţionale recunoscute diferă semnificativ de acestea şi, prin urmare, dacă se poate acorda un ETA.  +  Articolul 19 (1) Dacă se ajunge la un acord în situaţiile de la art. 18, organismul de agrementare care primeşte o cerere trebuie să aibă o consultare preliminară cu celelalte organisme membre EOTA relevante, prin care să explice modul în care intenţionează sa instrumenteze cererea în sensul rezolvarii progresive, incluzând programul de încercări, cerinţele de performanţă şi maniera de satisfacere prevăzută pentru atestarea conformitatii. (2) Organismul de agrementare trebuie să ia în considerare observaţiile formulate de celelalte organisme EOTA consultate.  +  Articolul 20Când cererea pentru ETA se referă la un produs dintr-o familie pentru care procedura prevăzută la art. 19 alin. (1) a fost deja stabilită, ETA trebuie să se bazeze pe acea procedura.  +  Articolul 21 (1) Înainte de emiterea ETA, organismul de agrementare trimite proiectul ETA însoţit de justificările furnizate de solicitant organismelor EOTA relevante şi Secretariatului General EOTA, solicitandu-le comentariile în decurs de 2 luni. (2) ETA este emis de organismul de agrementare toate organismele EOTA relevante şi-au exprimat consimţământul în scris, inclusiv cu acceptul organismelor nominalizate ca purtătoare de cuvânt în cadrul EOTA de statele membre de reşedinţa ale organismelor consultate, dacă exista astfel de situaţii. (3) Circulaţia ETA se face conform prevederilor art. 14 alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Dacă sunt obiecţiuni care nu pot fi rezolvate, atunci problema se supune analizei Colegiului Tehnic EOTA. (2) Dacă în Colegiul Tehnic EOTA se ajunge la consens, atunci ETA este emis de către organismul de agrementare. (3) Dacă în Colegiul Tehnic EOTA nu se ajunge la consens, atunci subiectul este supus analizei Comisiei Executive EOTA, care hotărăşte asupra oricărei acţiuni ulterioare. (4) Dacă Comisia Executivă nu poate ajunge la un consens, problema se transmite spre soluţionare Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia CE, prin Comisia CE.  +  Capitolul V Retragerea unui ETA  +  Articolul 23Organismul de agrementare va retrage ETA dacă autorităţile competente au primit o înştiinţare din partea Comisiei CE, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 24Organismul de agrementare trebuie să informeze celelalte organisme EOTA şi Secretariatul General EOTA despre retragere. Secretariatul General EOTA va informa Comisia CE.  +  Capitolul VI Modificarea unui ETA  +  Articolul 25 (1) Pentru modificarea unui ETA se aplică aceeaşi procedura ca şi pentru cerere noua. Cererea trebuie adresată organismului care a emis agrementul supus modificării. (2) Prevederile stabilite la pct. 4.1 şi 4.2 trebuie aplicate în mod corespunzător procedura de agrementare se va referi numai la clauzele care privesc direct modificarea. (3) În final, se emite un nou ETA care îl înlocuieşte pe cel anterior.  +  Capitolul VII Prelungirea valabilităţii unui ETA  +  Articolul 26 (1) În conformitate cu art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, durata de valabilitate a unui ETA poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de, în general, 5 ani, cu condiţia ca, între timp, Comisia CE sa nu fi înştiinţat organismele membre EOTA implicate şi/sau EOTA asupra schimbării condiţiilor în care s-a emis ETA iniţial. Cererile trebuie prezentate în scris şi predate organismului de agrementare cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării. (2) În cazul în care procedura poate fi initiata, se aplică prevederile de la pct. 4.1 sau 4.2, după caz.  +  Articolul 27Cererea de prelungire trebuie să fie însoţită de documentele tehnice relevante prevăzute pentru prelungirea unui ETA în ghidurile pentru ETA. Dacă astfel de ghiduri pentru ETA nu exista, organismul de agrementare, după consultarea cu organismele EOTA, va informa solicitantul în legătură cu documentele ce trebuie să le prezinte.  +  Articolul 28Astfel de prelungiri devin responsabilitatea organismului care le emite şi trebuie să la fel de complete ca şi evaluarea originala.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 29Anexele nr. 1, 2, 3 şi 3a fac parte integrantă din prezentul Regulament*.________* Prezentul regulament transpune următoarele decizii ale Comisiei Europene referitoare la agrementul tehnic european, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului nr. 89/106/EEC : 94/23/EC şi 97/571/EC .  +  Anexa 1 ────────la regulament──────────────CERERE PENTRU UN AGREMENT TEHNIC EUROPEAN,PREVĂZUT ÎN CAPITOLUL IIIAL DIRECTIVEI CONSILIULUI nr. 89/106/EEC     1. Cererea se adresează către:    (Numele organismului de agrementare, inclus în lista organismelor     autorizate membre EOTA, prevăzută la art. 19 alin. (3) din Hotărârea     Guvernului nr. 622/2004)    2. Solicitant:    (Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul     României sau pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul când cererea     se face de către reprezentant, aceasta trebuie însoţită de împuternicirea     data de producător).    3. Denumirea tipului generic al produsului pentru construcţii:    4. Denumirea (denumirile) comercială a produsului, asa cum va fi indicată       în agrement.    5. Definirea produsului pentru construcţii şi a utilizării preconizate:    (O dată cu cererea, solicitantul trebuie să predea documentele suplimentare     prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind agrementul tehnic     european pentru produse pentru construcţii.)    6 Unităţile de producţie în care urmează a fi realizat produsul:    7. Declaraţia solicitantului:    Prin prezenta declar:    [__] (*) - Ca nu am făcut o alta cerere pentru un agrement tehnic               european privind produsul pentru construcţii la care se face               referire la pct. 3 şi 4 de mai sus către un alt organism EOTA;    [__] (*) - Ca am făcut o alta cerere pentru un agrement tehnic european               privind produsul pentru construcţii la care se face referire               la pct. 3 şi 4 către    ........................................................................             (se va menţiona numele respectivului organism EOTA);___________    (*) Se selecteaza casuta adecvată situaţiei.         Acea cerere nu a fost acceptată.    - Ca sunt de acord ca alte organisme EOTA şi Comisia CE să fie înştiinţate      cu privire la aceasta cerere;    - Ca voi achită costurile care provin din procedura de agrementare conform      regulilor naţionale ale organismului de agrementare la care se face      referire la pct. 1,    - Ca voi sprijini procedura de agrementare, după cum se cere;    - Ca voi asigura ca locurile de fabricaţie să poată fi vizitate oricând de      către organismul de agrementare sau de reprezentantul sau în timpul      orelor de lucru, în vederea emiterii ETA.          ............... ......................          (locul şi data) (semnatura autorizata)  +  Anexa 2 ────────la regulament──────────────(Numele şi adresa organismului membru EOTA)CONFIRMAREA ACCEPTĂRII CERERII PENTRU ACORDAREA UNUIAGREMENT TEHNIC EUROPEAN, PREVĂZUT ÎN DIRECTIVACONSILIULUI nr. 89/106/EEC    1. Cererea facuta de:    ........................................................................    În data de .............................................................                   (data cererii pentru agrement)    pentru un agrement tehnic european privind produsul pentru construcţii:    ........................................................................    definit conform pct. 3 şi 4 ale cererii susmenţionate, este acceptată    prin prezenta şi procedura a fost initiata.    2. Procedura de agrementare are următorul număr de referinţa:    .......................................................................    3. Procedura de agrementare se bazează pe următoarele prevederi legale:    - Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind condiţiile de introducere      pe piaţa a produselor pentru construcţii;    - Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru      construcţii, aprobat cu ordinul MTCT nr. 2190/2004, care transpune      regulile procedurale comune ale EOTA pentru solicitarea, elaborarea      şi acordarea de agremente tehnice europene,    - (prevederi, statute, texte de contract sau acte similare, ale      organismului de agrementare implicat, dacă este necesar).    4. Costurile pentru procedura de agrementare sunt determinate pe baza:    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    (lista onorariilor, prevederi legale sau orice alte prevederi în vigoare     pentru organismul de agrementare, cu referinţe)      ............... .....................      (Locul şi data) (Semnatura autorizata)  +  Anexa 3 ────────la regulament──────────────FORMATUL-CADRU GENERAL PENTRU AGREMENTUL TEHNICEUROPEAN (ETA)NOTĂ:Prezentul "Format-cadru general al agrementului tehnic european" asigura prezentarea agrementelor în mod unitar, indiferent de produsul sau produsele pentru construcţii implicate, sau de organismul EOTA care emite ETA.    În acest scop, "Formatul-cadru general" stabileşte în mod unitar:    - conţinutul general, secţiunile comune şi numerotarea lor;    - textul titlurilor generale;    - textul clauzelor comune,    şi da informaţii generale (în litere italice) asupra modului în care    trebuie concepute diversele secţiuni şi clauze ale ETA.    ............... Numele, adresa şi logo-ul organismului care emite ETA;    Autorizat şi notificat conform art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului    nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a    produselor pentru construcţii                          MEMBRU AL EOTA                   (prezentat sub forma de logo al EOTA)              EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS             ORGANIZAŢIA EUROPEANĂ PENTRU AGREMENTE TEHNICE    AGREMENT TEHNIC EUROPEAN - ETA -... (număr în cadrul sistemului de    numerotare EOTA)    Denumirea comercială: ........ Se indica denumirea( denumirile)    comercială(e), dacă este cazul, sau orice alta referinţa asupra    produsului (produselor), asa cum este (sunt) folosită(e) în Comunitatea    europeană (şi în alte tari aparţinând Spaţiului Economic European)    pentru comercializarea produsului (produselor). Denumirea (denumirile)    comercială(e) sau alta referinţa asupra produsului (produselor) nu    trebuie să conducă la neintelegeri în ce priveşte performanta sau    utilizarea preconizata a produsului(produselor).    Titularul agrementului: ......... Se indica numele şi adresa producătorul    sau a reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat    membru al Uniunii Europene căruia i s-a emis ETA (art. 18 alin. (3) din    Hotărârea Guvernului nr. 622/2004; art. 5 alin. (1) din Regulamentul    privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii,    denumit în continuare Regulament ETA)    Tipul generic şi utilizarea produsului(elor) pentru construcţii:    Se indica, în limba română şi în limba engleza, tipul generic şi    utilizarea preconizata a produsului(produselor) acoperite de ETA,    precum şi principalele niveluri/clase de performanţă, dacă sunt relevante    (conform art. 6 alin. (2) şi art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului    nr. 622/2004).    Valabil de la ..............      până la ................ (a se vedea art. 17 alin.(4) din Hotărârea                                Guvernului nr. 622/2004)    Unitatea(unităţile) de producţie*(1):    Se indica unitatea (unităţile) de producţie. Dacă sunt mai multe sedii    de fabricaţie, acestea trebuie indicate într-o Anexa la care trebuie    să se facă referire aici.___________    *(1) Indicarea unităţii(imitatilor) de producţie se face numai dacă         este necesară din motive tehnice, de exemplu, datorită prezumtiilor         sumate la pct. II.4.1. Fabricare. Când este adecvat din considerente         practice sau dacă titularul ETA doreşte, unităţile de producţie pot         fi indicate într-un supliment nepublicabil la ETA care este păstrat         de organismul de agrementare emitent şi trebuie a fi comunicat numai         organismelor notificate implicate în procedura de atestare a         conformitatii.    Prezentul Agrement Tehnic European conţine ...... pagini incluzând ......    Anexe care fac parte integrantă din acest document. (Se indica numărul    total de pagini (text şi desene, dacă este cazul, în partea principala    şi în anexe) şi numărul de anexe).I. TEMEIURI LEGALE ŞI CONDIŢII GENERALE    1. Prezentul Agrement Tehnic European este emis de ....................        (numele organismului de agrementare) în conformitate cu:    ● Directiva Consiliului nr. 89/106/EEC din 21 Decembrie 1988 privind      armonizarea legilor, reglementărilor şi dispoziţiilor administrative      ale Statelor Membre referitoare la produse pentru construcţii*(2);    ● Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind condiţiile de introducere      pe piaţa a produselor pentru construcţii;____________    *(2) Jurnalul Oficial nr. L 40, din 11.02.1989, pag. 12    ● Regulile de Procedura Comune privind solicitarea, elaborarea şi      acordarea agrementelor tehnice europene prevăzute în Anexa la Decizia      Comisiei nr. 94/23/EC*(3);_______________    *(3) Jurnalul Oficial nr. L 17, din 20.01.1994, pag. 34.    ● Ghidul pentru ETA ....... (Se indica titlul şi numărul ghidului pentru      ETA pe baza căruia se acordă ETA, cu excepţia situaţiilor în care ETA      este emis în absenta ghidurilor în conformitate cu cap. 4.2 din      Regulamentul ETA, în temeiul art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului      nr. 622/2004).    2. ......... (numele organismului de agrementare emitent) este autorizat     sa verifice dacă se respecta prevederile prezentului Agrement Tehnic     European. Verificarea poate avea loc în unitatea (unităţile) de     producţie (de exemplu cu privire la îndeplinirea ipotezelor asumate în     prezentul agrement tehnic european pentru fabricare). Cu toate acestea,     responsabilitatea pentru conformitatea produselor cu Agrementul Tehnic     European şi pentru adecvarea lor la utilizarea preconizata rămâne în     sarcina titularului de Agrement Tehnic european.    3. Prezentul Agrement Tehnic European nu trebuie transferat altor     producători sau reprezentanţi ai producătorilor în afară celor indicaţi     la pagina 1, sau altor unităţi de producţie decât cele indicate la     pagina 1/stabilite în contextul prezentului Agrement (se şterge unde     este cazul).    4. Prezentul Agrement Tehnic European poate fi retras de către .........     (numele organismului de agrementare emitent) în temeiul rt. 5 (1) din     Directiva Consiliului nr. 89/106/EEC.    5. Reproducerea prezentului Agrement Tehnic European, inclusiv     transmiterea lui prin mijloace electronice, trebuie să fie integrală.     Totuşi, o reproducere parţială poate fi facuta cu consimţământul scris     al ....... (numele organismului de agrementare emitent), în acest caz,     reproducerea parţială trebuie identificata ca atare. Textele şi     desenele din broşuri publicitare nu trebuie să contrazica sau sa     utilizeze în mod greşit Agrementul Tehnic European.    6. Prezentul Agrement Tehnic European este emis de organismul de     agrementare în limba română. Aceasta versiune corespunde integral cu     versiunea realizată în limba engleza, care este utilizata pentru     circulaţia în cadrul EOTA. Traducerile în alte limbi trebuie să fie     identificate ca atare.II CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND AGREMENTUL TEHNIC EUROPEAN    1. Definirea produsului(produselor) şi a utilizării (utilizarilor)       preconizate    Se face o descriere tehnica a produsului(produselor) şi se specifică    utilizarea preconizata pe:    ● o pagina (sau mai puţin) conţinând text şi unul sau mai multe desene      generale, care urmează a fi prezentate pe o pagina ca Anexa 1,      la care se face referire în textul prezentat la pct. II.1.      sau,    ● doua pagini de text.    Se descrie tipul şi forma produsului (produselor) (incluzând nivelurile    de performanţă relevante), materialele constituente, componentii precum    şi procedeele de instalare şi tipul de construcţii pentru care produsul    (produsele) acoperit(e) de ETA este (sunt) prevăzut(e) a fi utilizat(e).    Se indica durata de viaţa prezumată a produsului (produselor) pentru    utilizarea preconizata.    2. Caracteristici ale produsului (produselor) şi metode de verificare    Se prezintă caracteristici şi parametri precisi şi masurabili pentru    produs(produse) şi pentru constituentii şi componentii săi(lor),    după caz, luându-se în consideraţie mandatul pentru Ghidul ETA aferent    familiei de produse relevante, elaborat de Comisia CE, sau dacă produsul    (produsele) se bazează pe procedura descrisă în art. 18 alin. (2) al    Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, apelând în mod direct la cerinţele    esenţiale relevante (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004)    şi la "Ghidul de interpretare" a acestora (menţionat la art. 13 alin. (1)    din Regulamentul ETA) şi la niveluri sau clase de performanţă, în sensul    prevederilor din "Ghidul de interpretare", Secţiunea I, pct. 3.2, dacă    şi în măsura în care este necesar.    În situaţia în care compozitia sau parametrii produsului reclama un    tratament confidenţial (de exemplu compozitia chimica a unor materiale),    acestea nu trebuie indicate în conţinutul propriu-zis al ETA, dar trebuie    păstrate de organismul de agrementare emitent în documentaţia tehnica    aferentă ETA şi comunicate numai organismelor notificate implicate în    procedura de atestare a conformitatii, în măsura în care sunt necesare    pentru efectuarea sarcinilor acestora de încercare, inspecţie şi    certificare.    Se prezintă sumar procedurile pe baza cărora s-au făcut estimarile cu    privire la durabilitate, la caracteristicile şi la performanţele    produsului. Se face referire la Ghidurile ETA şi/s au la standardele    armonizate ori la standardele naţionale sau de alta natura recunoscute    (privitoare la metode de încercare, metode de calcul etc.) şi se indica    valorile şi parametrii relevanti, obţinuţi din rezultate ca fiind    corespunzatori şi necesari pentru utilizarea produsului şi pentru    proiectarea construcţiilor sau a elementelor de construcţii în care este    utilizat produsul. Se prezintă pe scurt orice metode speciale de    încercare sau de evaluare şi se indica valorile şi parametrii relevanti,    obţinuţi din rezultate caftind corespunzatori şi necesari pentru    utilizarea produsului şi pentru proiectarea construcţiilor sau a    elementelor de construcţii în care este utilizat produsul.    Dacă este necesar şi adecvat, se face trimitere la o anexa (anexe)    ale ETA.    3. Evaluarea conformitatii şi marcajul CE    3.1. Sistemul de atestare a conformitatii    Se indica sistemul impus pentru atestarea conformitatii (dintre cele    prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004),    asa cum e stabilit prin "Regulamentul privind atestarea conformitatii    produselor pentru construcţii". Dacă ETA acoperă mai multe produse,    sistemul impus pentru atestarea conformitatii trebuie indicat separat    pentru fiecare din acestea.    3.2. Responsabilităţi    3.2.1. Sarcinile producătorului    3.2.1.1. Controlul producţiei în fabrica    Se specifică metodele şi amploarea controlului intern permanent al    producţiei care trebuie asumat de producător, incluzând tipurile de    încercări şi frecventa minima a acestora. Dacă ETA acoperă mai multe    produse, fiecare din acestea trebuie tratat separat.    3.2.1.2. Alte sarcini ale producătorului (dacă este cazul)    Se specifică alte sarcini ale producătorului în funcţie de sistemul    impus pentru atestarea conformitatii, de exemplu, încercările iniţiale    de tip. Dacă ETA acoperă mai multe produse, fiecare din acestea trebuie    tratat separat.    3.2.2. Sarcini ale organismelor notificate    Se specifică diferitele sarcini ce revin organismelor notificate în    funcţie de sistemul impus pentru atestarea conformitatii, incluzând    tipurile şi frecventa încercărilor, a inspecţiilor şi a supravegherii,    după caz. Dacă ETA acoperă mai multe produse, fiecare din acestea    trebuie tratat separat.    3.3. Marcajul CE    Marcajul CE trebuie aplicat pe .......... (se menţionează, după caz:    produsul însuşi - indicandu-se, dacă este necesar, unde anume pe    produs; sau o eticheta ataşată acestuia; ambalaj; documente comerciale    insotitoare). Marcajul CE trebuie să fie însoţit de următoarele    informaţii:    Se specifică, în concordanta cu prevederile generale stabilite în    anexa nr. 3 la HG nr. 622/2004 referitor la marcajul de conformitate    CE, informaţiile care trebuie date împreună cu marcajul CE, de exemplu:    - Numele sau sigla de identificare a producătorului şi a instalaţiei;    - Numărul de identificare al organismului notificat implicat    - Identificarea produsului (denumirea comercială);    - Numărul ETA;    - Caracteristicile/performanţele relevante ale produsului şi      nivelurile/clasele acestora (toate produsele având aceiaşi      identificare, indiferent de instalatia de fabricaţie, trebuie să      îndeplinească caracteristicile şi valorile de performanţă relevante      ale produsului).    - Anul de fabricaţie şi, dacă este necesar, data fabricaţiei şi numărul      lotului de producţie.    4. Prezumţii pe baza cărora a fost evaluată favorabil adecvarea       produsului(produselor) la utilizarea preconizata    4.1. Fabricaţie    Se indica tehnicile speciale de fabricaţie şi asamblare în fabrica şi    se stabilesc prevederi pentru calificarea personalului şi pentru    instalaţiile tehnice ale unităţii de producţie (de exemplu, pentru    construcţii incleiate sau sudate), în măsura în care sunt relevante    pentru adecvarea produsului(produselor) la utilizarea preconizata când    acesta(acestea) este(sunt) incorporat(e) în construcţii şi în măsura    în care exista o legătură cu satisfacerea cerinţelor esenţiale.    În situaţia în care prevederile referitoare la fabricaţie reclama un    tratament confidenţial, acestea nu trebuie indicate în conţinutul    propriu-zis al ETA, dar trebuie păstrate de organismul de agrementare    emitent în documentaţia tehnica aferentă ETA şi comunicate numai    organismelor notificate implicate în procedura de atestare a    conformitatii, în măsura în care sunt necesare pentru efectuarea    sarcinilor acestora de încercare, inspecţie şi certificare.    4.2. Punere în opera    Se specifică prevederi referitoare la mont ar e a/asamblare a    produsului(produselor) pe şantier. Se dau instrucţiuni speciale pentru    personalul angajat în execuţie şi pentru maiştri, în măsura în care    aceste aspecte sunt relevante pentru realizarea adecvarii    produsului(produselor) la utilizarea preconizata, atunci când produsul    (produsele) este(sunt) incorporat(e) în construcţii. Se dau de asemenea    parametrii (valori de calcul, etc.) şi metodele care sunt necesare, dacă    este cazul, pentru proiectarea construcţiilor sau a elementelor de    construcţii în care se preconizeaza ca va fi utilizat produsul.    Acolo unde este cazul, se face referire la standarde, la Ghiduri ETA sau    la anexa(anexele) la ETA. Se precizează clar faptul ca revine    producătorului acelui(acelor) produs (produse) responsabilitatea sa    asigure ca informaţiile cuprinse în aceste prevederi sunt comunicate    celor interesaţi.    5. Recomandări pentru producător    5.1. Recomandări cu privire la ambalare, transport şi depozitare    Se specifică astfel de prevederi, în măsura în care sunt relevante pentru    realizarea adecvarii produsului(produselor) la utilizarea preconizata    atunci când acesta(acestea) este (sunt) incorporat(e) în construcţii.    Se precizează clar faptul ca revine producătorului acelui(acelor) produs    (produse) responsabilitatea să asigure ca informaţiile cuprinse în aceste    prevederi sunt comunicate celor interesaţi    5.2. Recomandări cu privire la utilizare, mentenanta, reparaţii    Se specifică prevederi referitoare la "stadiul de exploatare", mentenanta,    reparaţii şi prevenire, în măsura în care sunt relevante pentru a menţine    adecvarea produsului(produselor) la utilizarea preconizata atunci când    acesta(acestea) este(sunt) incorporat(e) în construcţii. Se precizează    clar faptul ca revine producătorului acelui(acelor) produs(produse)    responsabilitatea să asigure ca informatile cuprinse în aceste prevederi    sunt date celor interesaţi.  +  Anexa 3a ────────la regulament──────────────    Anexa 1 DESCRIEREA PRODUSULUI(PRODUSELOR)    ......... Desen(desene) descriind în general produsul(ele), pe o pagina,    dacă este cazul (a se vedea şi indicaţiile referitoare la conţinutul    secţiunii II.1.    Anexe de la 2 la n    Alte anexe, dacă este cazul, indicând de exemplu:    O descriere suplimentară a produsului (produselor) şi a constituentilor    săi(lor), a detaliilor privind fabricatia, transportul, manipularea,    depozitarea sau punerea în opera (cu desene, dacă este cazul);    - Metode pentru determinarea caracteristicilor produsului (încercare,    calcul sau alte metode, în măsura în care referirea la Ghiduri ETA sau    la standarde nu este posibila);    - Metode de proiectare a elementelor de construcţii în care se    preconizeaza a fi incorporat(e) produsul(produsele), în măsura în care    sunt relevante pentru adecvarea produsului(produselor) la utilizarea    preconizata atunci când acesta(acestea) este (sunt) incorporat(e) în    construcţii şi dacă referirea la Ghiduri ETA sau la standarde nu este    posibila;    - Instrucţiuni pentru montare/procesare, în măsura în care sunt relevante     pentru adecvarea produsului (produselor) la utilizarea preconizata atunci     când acesta(acestea) este(sunt) incorporat(e) în construcţii şi dacă     referirea la Ghiduri ETA sau la standarde nu este posibila._______________