DECRET nr. 56 din 20 februarie 1984privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare, amortizarii, dobinzilor şi preţului la ţiţei
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 21 februarie 1984



  Consiliul de Stat la Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Cursul comercial pentru un dolar S.U.A., la 1 ianuarie 1984, se stabileşte la nivelul cursului comercial existent la 31 decembrie 1983, recalculat prin împărţirea la 0,85 dolari S.U.A.În mod corespunzător se modifica alin. 1 al art. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 1 din Decretul nr. 235/1983 privind unele măsuri în domeniul cursurilor valutare şi preţului de livrare la gaze naturale.  +  Articolul 2Anexa nr. 1 la Decretul nr. 234/1974 privind dobinzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, astfel cum a fost modificată şi înlocuită prin anexa la Decretul nr. 458/1982, publicat în Buletinul Oficial nr. 119/1982, se modifica în ce priveşte dobinzile bancare la unităţile socialiste potrivit anexei, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 3Duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe aparţinînd unităţilor economice de stat din industria constructoare de maşini, din categoriile 3, 4 şi 5, prevăzute în Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe din anexa nr. 1 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, republicată în Buletinul Oficial nr. 6-7/1977, cu modificările ulterioare, se reduc, de la 1 ianuarie 1984, cu 15 % .Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor examina duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe şi vor prezenta propuneri de actualizare a acestora pînă la 30 septembrie 1984.  +  Articolul 4Unităţile economice de stat au obligaţia sa plătească o taxa asupra fondurilor primite de la buget pentru investiţii. Taxa se datorează începînd cu luna următoare dării în funcţiune a obiectivelor respective, pînă la restituirea integrală a fondurilor primite.Cota anuală a taxei se stabileşte la nivelul dobinzii prevăzute de lege la creditele curente pentru investiţii.Taxa asupra fondurilor primite de la buget pentru investiţii se calculează, se suporta şi se plăteşte potrivit normelor legale stabilite pentru dobinzile la creditele curente pentru investiţii.  +  Articolul 5Preţul mediu de livrare al ţiţeiului din producţia interna se stabileşte, de la 1 ianuarie 1984, la 1.750 lei/tona, iar de la 1 iulie 1984, la 2.000 lei/tona loco-depozit unitatea prelucratoare.Preţul mediu de producţie şi de livrare al ţiţeiului din producţia interna, livrat de schelele de producţie petroliera către întreprinderea de transport ţiţei prin conducte sau la activităţile proprii de foraj, probe de producţie, se stabileşte, începînd cu data de 1 ianuarie 1984, la 620 lei/tona, iar preţul mediu de producţie al ţiţeiului din producţia interna livrat de întreprinderea de transport ţiţei prin conducte, la 650 lei/tona.Ministerul Petrolului, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, Ministerului Finanţelor şi Comitetului de Stat al Planificarii, va stabili preţurile de producţie şi livrare diferenţiate pe calităţi şi unităţi.  +  Articolul 6Comitetul de Stat la Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, vor face propuneri privind introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii prevăzuţi pentru anul 1984 în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, în condiţii de menţinere a echilibrului financiar.  +  Anexa 1TABELcuprinzînd modificarea dobinzilor ce se încasează de bănci şi de alte unităţi socialiste pentru creditele acordate* şi dobinzile ce se plătesc de bănci la disponibilităţile băneşti din conturi
             
    A.Dobinzile ce se incaseaza de la banci:- in procente, pe an -
        La creditele
    curente**)pentru refacerea capacitatii de platanerambursate la scadenta
        123
    I.La creditele acordate pentru activitatea de productie si circulatie a marfurilor      
             
    1.Unitatilor industriale, de transport, prestari de servicii, comert exterior, aprovizionare si desfacere, cercetare stiintifica si proiectare si ale cooperatiei mestesugaresti101112
    2.Unitatilor comerciale de stat si cooperatiste, de turism, colectare si achizitii, valorificare a produselor agricole, unitatilor de productie si prestari de servicii ale cooperativelor de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si ale consiliilor populare comunale, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum si la creditele pentru marfuri vindute si servicii prestate cu plata in rate de unitatile autorizate8910
    3.Unitatilor de constructii-montaj, foraj, geologice, agricole de stat, de aprovizionare tehnico-materiala ale agriculturii, silvice, institutele si statiunile experimentale si asociatiilor economice dintre unitatile de stat si cooperatiste7912
    4.Unitatilor agricole cooperatiste***) si asociatiilor economice ale altor organizatii obstesti789
    5.Unitatilor economice socialiste, la creditele acordate pentru:      
      - stocuri de minereuri rare, rezerva de plan si material lemnos din cazaturi si doborituri de vint sau din taieri pentru igiena padurii; acoperirea cheltuielilor planificate care depasesc in unele trimestre veniturile si care se recupereaza din beneficiile trimestrelor urmatoare; inlaturarea urmarilor calamitatilor7-9
      - cheltuieli de reparatii capitale9-****)
    6.Cantinelor-restaurant si cantinelor pentru oamenii muncii4-5
    7.Bancilor specializate in completarea resurselor de creditare3--
  *)La creditele acordate sau care se acorda pe baza unor aprobari speciale se aplica dobinda aferenta creditelor privind activitatea de baza, cu exceptia cazurilor cind prin legi sau decrete se prevede un nivel diferit de dobinda.**)La creditele curente prelungite, potrivit legii, dobinda se majoreaza cu un procent.***)La creditele aminate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pina la rambursare, dobinzile prevazute de actele normative respective.****)La creditele nerambursate la scadenta se percepe dobinda aferenta sectorului economic din care face parte unitatea socialista.
           
      La creditele
    curentenerambursate la scadenta
        12
    II.La creditele acordate unitatilor economice de stat si cooperatiste pentru activitatea de investitii    
           
    1.Pentru completarea fondurilor proprii de dezvoltare economico-sociala, precum si pentru: acoperirea unor cheltuieli necesare realizarii obiectivelor de investitii, inclusiv punerea in functiune a capacitatilor de productie; acoperirea decalajului planificat pe trimestre intre cheltuielile de investitii si constituirea resurselor proprii necesare finantarii acestora; depasirea planului de investitii potrivit legii; nivelarea, modelarea si scarificarea terenurilor; completarea fondurilor necesare finantarii constructiilor de locuinte, in conditiile legii7*)8**)
    2.Pentru neconstituirea la nivelul planului a resurselor proprii destinate finantarii investitiilor812
  B.Dobinzile ce se platesc de banci la disponibilitatile banesti din conturi:
         
      - in procente, pe an -
    1.La disponibilitatile banesti din conturile: curente, colectoare***) si speciale ale unitatilor economice de stat***) si ale organizatiilor cooperatiste5
      La disponibilitatile banesti din conturile: curente, colectoare***) si speciale ale organizatiilor de partid, sindicale si obstesti, precum si la conturile unor persoane fizice, cu exceptia celor deschise acestora la C.E.C.3
      La disponibilitatile banesti provenite din fondurile proprii, depuse de unitatile economice in cont de depozit separat, care se mentin minimun un an, dobinda va fi de7
      In cazul nerespectarii termenului minim de un an, dobinda va fi de5
    2.La disponibilitatile Casei de Economice si Consemnatiuni existente in conturi la banci si alte institutii5,75
  *)La creditele aminate la plata pe baza unor dispozitii legale anterioare se vor aplica, pina la rambursare, dobinzile prevazute de actele normative respective.**)Aceasta dobinda se aplica si la creditele in completarea fondurilor proprii de dezvoltare economico-sociala, acordate dupa termenul planificat de punere in functiune, pe perioada de intirziere.***)Nu se platesc dobinzi la disponibilitatile din: conturile colectoare deschise la C.E.C. si la cele privind fondul de solidaritate internationala si fondul pentru inlaturarea efectelor calamitatilor; conturile speciale ale intreprinderilor de comert exterior care se deconteaza tertilor; conturile privind operatii de transfer ale oficiilor P.T.T. La conturile privind fondurile proprii de dezvoltare economico-sociala se calculeaza dobinzi numai pentru disponibilitatile care depasesc cheltuielile de investitii prevazute in planul anual si bugetul de venituri si cheltuieli.------------------------