DECRET nr. 54 din 16 februarie 1984privind unele măsuri referitoare la funcţionarea în Republica Socialistă România a Institutului de tehnologie şi economie apicola al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 17 februarie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Institutul internaţional de tehnologie şi economie apicola, instituţie economică anexa a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA, îşi desfăşoară activitatea în Republica Socialistă România, ca instituţie internationala neguvernamentala, cu personalitate juridică, potrivit Decretului nr. 370/1970 şi dispoziţiilor prezentului decret.Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, precum şi modificările aduse acestuia, se înregistrează la judecătoria pe raza teritorială în care îşi are sediul, cu acordul prealabil al Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale.  +  Articolul 2Institutul internaţional de tehnologie şi economie apicola, denumit în continuare institutul, se poate aproviziona cu materii prime, materiale, maşini şi utilaje, necesare realizării activităţii prevăzute în regulamentul sau de organizare şi funcţionare, de la organizaţiile economice române, cu plata în valută, prin intermediul întreprinderilor române de comerţ exterior specializate, care încasează comisionul în valută.În situaţia cînd produsele din categoria celor prevăzute la alin. 1 nu fac obiectul comerţului exterior, precum şi în cazul altor produse de valoare redusă, cumpărarea acestora se poate face de la unităţile economice române pe bază de contract, cu plata în lei, la preţurile cu amănuntul stabilite pentru populaţie. Lista acestor produse se aproba anual de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodării Fondurilor Fixe,la cererea institutului.Plata serviciilor prestate institutului de către unităţile române se face potrivit tarifelor aplicabile populaţiei.  +  Articolul 3Institutul se poate aproviziona din import cu mărfuri necesare desfăşurării activităţii sale, prin intermediul întreprinderilor române de comerţ exterior specializate, care încasează comisionul legal în valută.  +  Articolul 4Comercializarea pe piaţa externa a produselor realizate de institut se face prin întreprinderile de comerţ exterior specializate ale Republicii Socialiste România.Sumele în valută încasate de întreprinderile de comerţ exterior din operaţiunile efectuate se depun în conturile institutului, deschise la Banca Română de Comerţ Exterior, după ce se retine cota legală de comision.  +  Articolul 5Operaţiunile de import şi export prevăzute la art. 3 şi 4, precum şi introducerea sau scoaterea din ţara a altor bunuri aparţinînd institutului, sînt supuse reglementărilor vamale ale Republicii Socialiste România.  +  Articolul 6Întreprinderile şi alte persoane juridice române pot cumpara direct de la institut produse realizate prin activitatea acestuia şi pot beneficia de serviciile prestate de institut, cu respectarea legislaţiei române în domeniul preţurilor şi tarifelor. Comercializarea produselor realizate de institut către persoanele fizice române se poate face prin unităţile Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România sau prin alte unităţi economice române. Toate lucrările de tiparituri se vor executa în tipografia institutului numai cu autorizarea prealabilă a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.  +  Articolul 7Încasările şi plăţile institutului se efectuează numai prin Banca Română de Comerţ Exterior.  +  Articolul 8Banca Română de Comerţ Exterior deschide institutului conturi în valută convertibilă, în ruble transferabile şi în lei. Schimbul sumelor disponibile în valută ale institutului se efectuează astfel: a) valuta convertibilă se transforma în lei, la cursul pentru operaţiuni necomerciale în vigoare; b) rublele transferabile se transforma în ruble necomerciale pe baza coeficientului de recalculare în vigoare, iar acestea la rindul lor se schimba în lei, la cursul necomercial, cotat de Banca Naţionala a Republicii Socialiste România la data efectuării operaţiunilor respective.Alimentarea cu fonduri a contului în lei se face din sumele în lei realizate din operaţiunile ce fac obiectul sau de activitate prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului şi din alte operaţiuni legale.  +  Articolul 9Prestarea de servicii de către cetăţenii români pentru institut se face pe bază de contracte încheiate cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România. Prin derogare de la prevederile Decretului nr. 81/1977, modificat prin Decretul nr. 243/1977, plata drepturilor de retribuire, precum şi a celorlalte drepturi cuvenite personalului muncitor, se face în lei rezultaţi din schimbarea valutei sau din alte sume în lei realizate din operaţiuni efectuate pe teritoriul Republicii Socialiste România, în condiţiile legii.Perioada lucrata de personalul muncitor încadrat prin transfer în interesul serviciului la institut şi preluat ulterior de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România se include în calculul vechimii neîntrerupte în aceeaşi unitate.  +  Articolul 10Evidenta contabila se tine potrivit normelor elaborate de institut, cu acordul Ministerului Finanţelor. Înregistrarea în lei a valutei rezultate din activitatea institutului se face la acelaşi curs, atît la venituri cît şi la cheltuieli.  +  Articolul 11Beneficiile realizate de institut se impun anual cu o cota de 30 la suta. Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.În suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se include şi fondul de amortizare. La determinarea acestui fond se au în vedere termenele de amortizare a fondurilor fixe aplicabile unităţilor socialiste de stat române, reduse cu 30 la suta. Suma fondului constituit peste aceste limite nu se ia în calcul la cheltuielile efectuate şi este impozabilă. Reevaluarea fondurilor fixe se face potrivit legislaţiei din Republica Socialistă România. Institutul va putea reevalua fondurile sale fixe şi la alte termene, cu autorizarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 12În cheltuielile generale ale institutului se cuprinde şi cota-parte din cheltuielile Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA, care nu poate depăşi 10 la suta din beneficiul net al anului precedent, rămas după plata impozitului.  +  Articolul 13Sumele reprezentind beneficiile institutului, rămase după plata impozitului pe venit, ce se transfera de către acesta în străinătate, se impun cu o cota de 10 la suta. Echivalentul impozitului în valută la cursul pentru operaţiuni necomerciale se vărsa la bugetul statului.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor, Banca Română de Comerţ Exterior şi Administraţia financiară de pe lîngă comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti exercita, potrivit competentelor ce le sînt stabilite prin lege, controlul privind respectarea condiţiilor de autorizare a desfăşurării activităţii institutului, precum şi asupra calculării şi varsarii integrale şi la termen a impozitelor şi taxelor, conform prevederilor legale.  +  Articolul 15Prevederile art. 3 din Decretul nr. 370/1970 privind autorizarea funcţionarii în Republica Socialistă România a Institutului internaţional de tehnologie şi economie apicola al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA se abroga.---------------