ORDIN nr. 527 din 31 decembrie 2004pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 19 ianuarie 2005    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 31 decembrie 2004.Nr. 527.  +  Anexa REGULAMENTprivind individualizarea sancţiunilor pentrucontravenţiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de statÎn temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.839/2004 pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Articolul 1ScopulScopul prezentului regulament, emis în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.839/2004 pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, este de a stabili criteriile ce trebuie avute în vedere la individualizarea sancţiunilor în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 26^3 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Constatarea contravenţieiContravenţiile se constată de către inspectorii de concurenţă prin proces-verbal, conform prevederilor Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 80/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004.  +  Articolul 3Individualizarea sancţiunilor (1) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.839/2004 şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. (2) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de circumstanţele în care a fost săvârşită, de situaţia economică şi financiară a contravenientului, de poziţia acestuia faţă de faptă, precum şi de consecinţele pe care fapta le are sau le poate avea asupra economiei naţionale şi/sau asupra funcţionării pieţei. (3) În funcţie de gravitate, faptele se împart în trei categorii: a) fapte de gravitate mică - furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, nefurnizarea informaţiilor şi documentelor, refuzul acordării explicaţiilor şi furnizării declaraţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei şi neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite; b) fapte de gravitate medie - neîndeplinirea de către întreprinderile publice, de către întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii economice de interes general sau de către întreprinderile publice care acţionează în sectorul industriei prelucrătoare a obligaţiilor de a păstra informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice, nefurnizarea de informaţii solicitate de către Consiliul Concurenţei, necomunicarea îndeplinirii condiţiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurenţei; c) fapte de gravitate mare - refuzul de a se supune controlului desfăşurat de Consiliul Concurenţei conform legii, netransmiterea de către întreprinderile publice care acţionează în sectorul industriei prelucrătoare a raportului solicitat de Consiliul Concurenţei conform legii. (4) Reprezintă circumstanţe atenuante, fără a se limita la acestea, şi vor fi luate în considerare la individualizarea sancţiunii următoarele: a) contravenientul nu are antecedente contravenţionale în acest domeniu; b) atitudinea cooperantă a contravenientului în cadrul procedurii declanşate de Consiliul Concurenţei; c) încetarea încălcărilor prevederilor legale încă de la primele intervenţii ale Consiliului Concurenţei. (5) Reprezintă circumstanţe agravante, fără a se limita la acestea, şi vor fi luate în considerare la individualizarea sancţiunii următoarele: a) contravenientul are antecedente contravenţionale în acest domeniu; b) refuzul de a coopera sau încercarea de obstrucţionare a Consiliului Concurenţei în îndeplinirea atribuţiilor sale; c) existenţa unor consecinţe de natură să afecteze îndeplinirea angajamentelor asumate de România în relaţiile economice internaţionale. (6) Situaţia economică financiară a contravenientului este caracterizată de cifra de afaceri şi de alţi indicatori economico-financiari în anul financiar anterior.  +  Articolul 4Dispoziţii finale (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 26^3 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28-29. (2) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------