NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2004de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 ianuarie 2005  1. Art. 1 din Legea nr. 313/2004 (denumita în continuare lege):Prezenta lege reglementează sfera de cuprindere, scopul, contractarea, rambursarea, înregistrarea, raportarea şi administrarea datoriei publice.Norme metodologice:1.1. Prin administrarea datoriei publice se înţelege ansamblul operaţiunilor generate de datoria publică privind dimensionarea, structurarea, contractarea, derularea potrivit caracteristicilor stabilite, refinantarea/rambursarea, înregistrarea şi raportarea acesteia.2. Art. 3 alin. (1) pct. a şi b din lege: (1) Guvernul este autorizat să contracteze împrumuturi de stat interne şi externe numai prin Ministerul Finanţelor Publice, în următoarele scopuri: a) finanţarea deficitului bugetului de stat, finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi a bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinaţie, finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului trezoreriei statului din exerciţiul curent şi refinantarea datoriei publice guvernamentale, în condiţii acceptate de Ministerul Finanţelor Publice; b) menţinerea în permanenţă a unui sold corespunzător în contul curent general al trezoreriei statului, stabilit de Ministerul Finanţelor Publice;Norme metodologice:3.1.1. În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat şi a refinantarii datoriei publice guvernamentale din disponibilităţile aflate în contul curent general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului curent general al trezoreriei statului.3. Art. 3 alin. (3) din lege: (3) Împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferent acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.Norme metodologice:3.3.1. Împrumuturile contractate de autorităţile administraţiei publice locale, prin titluri de valoare şi împrumuturi de la bănci sau de la alte instituţii de credit, fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului.3.3.2. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare pe piaţa interna de capital se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate.3.3.2. Plata serviciului datoriei publice locale se efectueaza din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, aşa cum sunt stabilite prin art. 5 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de urgenta nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, şi prin împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.4. Art. 3 alin. (4) din lege; (4) Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale, potrivit legii, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale; raportarea şi înregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice.Norme metodologice:3.4.1. Contractarea şi garantarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung pentru realizarea de investiţii publice de interes local precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale, de către autorităţile Administraţiei publice locale se efectuează numai cu avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, st în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004.3.4.2. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotărăsc contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor ce le compun.3.4.3. Înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale se efectuează conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice aprobate prin ordin al ministrului.5. Art. 4 alin. (1) din lege: (1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligaţie necondiţionată şi irevocabilă a statului de plată a capitalului, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate; comisioanele, valoarea discontului, cheltuielile cu plata altor servicii legate de contractarea împrumuturilor de stat precum şi cheltuielile aferente serviciilor prestate de agenţiile de rating pentru evaluarea riscului de tara vor fi plătite din bugetul de stat.Norme metodologice:4.1.1. Sumele reprezentând ratele de capital, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale, datorate la scadente conform acordurilor sau contractelor de împrumut, constituie serviciul datoriei publice guvernamentale şi sunt, potrivit legii, o obligaţie necondiţionată şi irevocabila a statului.4.1.2. Rambursarea la scadenta a ratelor de capital aferente datoriei publice guvernamentale se efectuează:- prin amortizarea datoriei publice guvernamentale (diminuarea soldului împrumutului) din sursele constituite conform legii, sau- prin refinantarea datoriei publice guvernamentale conform prevederilor legale în vigoare.6. Art. 4 alin. (3) din lege: (3) În conformitate cu prevederile legale, sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele: a) disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; b) împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea datoriei publice guvernamentale; c) cheltuielile prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat; d) sumele încasate de către instituţiile financiare mandatate de Ministerul Finanţelor Publice pentru a administra împrumuturile externe contractate de acesta, în numele şi în contul statului de la beneficiarii finali de împrumuturi; e) sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice de la beneficiarii finali ai împrumuturilor, în baza acordurilor de împrumut subsidiar, încheiate în condiţiile acordurilor de împrumut intervenite între statul român şi creditori; f) sumele prevăzute în bugetele beneficiarilor finali, în baza acordurilor de împrumut subsidiar şi a acordurilor de împrumut subsidiar şi garanţie încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici de sub autoritatea acestora, în condiţiile acordurilor de împrumut intervenite între statul român şi creditori; g) sumele prevăzute în bugetele agenţilor economici care au contractat împrumuturi cu garanţia statului; h) fondul de risc, pentru situaţiile în care sunt executate garanţiile emise de Ministerul Finanţelor Publice sau în cazul în care beneficiarii finali ai împrumuturilor directe şi subimprumutate nu îşi onorează obligaţiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiar sau în acordurile de împrumut subsidiar şi garanţie; i) alte surse, în condiţiile legii;Norme metodologice:4.3.1. Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7, alin. 1, din Ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările ulterioare, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7, alin. 2 din acelaşi act normativ.4.3.2. Utilizarea altor surse pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectuează în condiţiile stabilite prin lege în limita disponibilului înregistrat pe baza extrasului de cont datat cu 2 zile bancare inaintea efectuării operaţiunii.Cu sumele încasate şi utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenţi, în ordinea înregistrării acestora.4.3.3. Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat privind plata serviciului datoriei publice guvernamentale se vor efectua conform prevederilor Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 şi a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 710/2003 privind aprobarea procedurilor privind angajarea, lichidarea ordonantarea şi plata cheltuielilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.4.3.4. Rambursarea la scadenta a ratelor de capital aferente împrumuturilor de stat de pe piaţa interna, exprimate în valută, se efectuează la valoarea determinata pe baza cursului istoric de la data emisiunii. Diferentele de curs valutar nefavorabile reprezintă cheltuieli ale bugetului de stat, iar cele favorabile reprezintă venituri ale bugetului de stat. Dobânzile şi celelalte costuri aferente împrumuturilor de stat de pe piaţa interna exprimate în valută se plătesc conform prevederilor art. 4 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 precum şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificări şi completări ulterioare.4.3.5. Rambursarea împrumuturilor externe contractate direct de stat sau garantate de stat, precum şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, se asigura după cum urmează;1. Pentru împrumuturile externe contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi susţinerii balanţei de plaţi şi a rezervei valutare, obligaţia constituirii resurselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe şi a efectuării plaţilor revine Ministerului Finanţelor Publice, care va asigura sumele necesare din următoarele surse:a. împrumuturi interne şi externe pentru refinantarea datoriei publice externe;b. împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei;c. dobânzi încasate pentru disponibilităţile în valută;d. dobanzi aferente împrumuturilor din contravaloare în lei a împrumuturilor externe guvernamentale utilizate la finanţarea deficitului bugetar;e. sume prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie;2. Pentru împrumuturile externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi subimprumutate unor beneficiari finali - agenţi economici, pe bază de acord de împrumut subsidiar (AIS) sau acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), în condiţiile legii, obligaţia constituirii resurselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe revine în totalitate beneficiarilor finali, care au obligaţia să asigure prin bugetele proprii necesarul în lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice externe, dacă hotărârea de Guvern sau legea de ratificare a împrumuturilor nu prevede altfel.3. Pentru împrumuturile externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi subimprumutate unor beneficiari finali - autorităţi ale administraţiei publice centrale - instituţii publice, pe bază de acord de împrumut subsidiar, în condiţiile legii, aceştia au obligaţia sa prevadă în bugetele proprii sumele necesare pentru rambursarea creditelor externe şi plata de dobânzi şi comisioane la creditele externe.4. Pentru împrumuturile externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi subimprumutate unor beneficiari finali - autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii publice sau agenţi economici de subordonare locala obligaţia constituirii surselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe revine subimprumutatului/ beneficiarului final, în conformitate cu prevederile AIS incheiat între MFP şi subimprumutat sau AISG, încheiat între MFP, subimprumutat şi garant.5. Pentru împrumuturile externe contractate direct de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, a căror administrare a fost mandatata unei instituţii financiare, pe bază de acorduri de subimprumut, în condiţiile legii, obligaţia asigurării surselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei, publice externe revine subimprumutatului/ beneficiarului final, în conformitate cu prevederile AIS încheiat între MFP şi subimprumutat/beneficiar final sau AISG, incheiat între MFP, subimprumutat/beneficiar final şi garant.6. Prin acordul de împrumut şi acordul de împrumut subsidiar se poate stabili ca beneficiarii finali sa achiziţioneze de pe piaţa valutara sumele în valută necesare pentru plata integrală a serviciului datoriei publice externe direct în contul creditorilor externi sau în conturile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, urmând ca acesta sa dispună efectuarea plaţii la extern.7. În situaţia în care beneficiarul final al unui împrumut extern subimprumutat şi/ sau garantat nu dispune de resurse financiare pentru achitarea obligaţiilor de plată la scadenta, conform clauzelor acordului de împrumut subsidiar şi/sau garanţie, obligaţia de plată integrală la extern a serviciului datoriei publice externe revine împrumutatului şi se efectuează din fondul de risc conform art. 15, punctul 6 din lege.8. Pentru împrumuturile externe contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la data de 31.12.2004 şi garantate de stat, plata serviciului datoriei publice externe se efectuează de către fiecare împrumutat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat.9. Pentru împrumuturile externe contractate de agenţii economici şi garantate de stat, plata serviciului datoriei publice externe se efectuează de către fiecare garantat din surse proprii sau conform actelor normative de aprobare a garanţiei, la termenele şi în condiţiile acordurilor de împrumut. În situaţia în care agenţii economici garantaţi nu dispun de surse proprii de plată la scadenta, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, achita aceste obligaţii băncilor finanţatoare din fondul de risc, conform art. 15 alin. (4) din lege.4.3.6 În cazurile prevăzute la pct. 4.3.2.2-4.3.2.5, entitatea care efectuează plata la extern este stabilita prin AIS/AISG.Dacă prin acordul de împrumut subsidiar sau acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie se stabileşte ca plăţile se fac prin Ministerul Finanţelor Publice, subimprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Finanţelor Publice, cu 10 zile lucratoare înainte de scadenta la extern, echivalentul în lei al obligaţiei de plată la extern calculat la cursul de schimb valabil la data plaţii către MFP, la care se adaugă o marja asiguratorie care va acoperi eventuala diferenţă de curs valutar pentru perioada dintre data plaţii către MFP şi data plaţii la extern dacă în AIS/AISG nu se prevede altfel.4.3.7. Plata la extern a serviciului datoriei publice prin Ministerul Finanţelor Publice se efectuează de Banca Naţionala a României. Ministerul Finanţelor Publice, întocmeşte ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valuta, dacă este cazul, şi ordinul de plată de valuta pe baza notificării de plată transmise de finanţatorul extern. Ministerul Finanţelor Publice virează în data scadentei la extern contravaloarea în lei, calculată pe baza cursului valutar stabilit de Banca Naţionala a României, valabil în ziua respectiva. Documentele justificative pentru plata contravalorii în lei a valutei scadente sunt notificarea de plată primita de la finanţatorul extern şi comunicarea Băncii Naţionale a României privind cursul valutar de cumpărare a valutei.Documentele necesare pentru plata către Banca Naţionala a României a contravalorii în lei se intocmesc conform normelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor bugetare şi a celor specifice trezoreriei statului, după caz.4.3.8. Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile specializate cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, urmăreşte modul în care beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat sau subimprumutate constituie şi asigura sursele de rambursare a împrumuturilor şi plata a dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri aferente împrumuturilor externe respective.7. Art. 4 (4) din lege: (4) Rambursarea ratelor de capital aferente serviciului datoriei publice guvernamentale directe se face prin refinantarea acestora de către Ministerul Finanţelor Publice,Norme metodologice:4.4.1. Rambursarea ratelor de capital aferente împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale utilizate la finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat se efectuează prin refinantarea acestora pe bază de împrumuturi de stat.8. Art. 6 alin. (6) din lege: (6) Titlurile de stat vor fi oferite spre vânzare sub condiţia ca oferta să includă cel puţin următoarele elemente: a) denumirea, data emisiunii şi valoarea titlurilor de stat oferite; b) forma împrumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtător de dobândă; c) rata dobânzii, metoda de calcul şi datele la care se plăteşte dobânda, dacă este cazul; d) data scadenţei şi opţiunile incorporate, dacă este cazul.Norme metodologice:6.6.1. În cazul titlurilor de stat emise pe piaţa interna interbancara seria se stabileşte în conformitate cu prevederile Convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) cu Societatea Naţionala de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare SA (SNCDD). MFP este autorizat sa plătească SNCDD - ului serviciul de alocare a codurilor ISIN.6.6.2. Dacă în prospectul de emisiune pe piaţa interna la titlurilor de stat nu se prevede altfel, formulele de baza utilizate sunt: a) pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont - certificate de trezorerie cu discont                     P=1-(d*r)/360                       Y=r/Pîn care:P = preţul titlului cu discont exprimat cu şase zecimaled = număr de zile până la scadentar = rata discontului(exprimata cu doua zecimale)Y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu doua zecimale b) pentru titluri de stat pe termen scurt cu dobânda - certificate de trezorerie cu dobânda                                 z                D - VN * d * ────────                               360unde:D = dobânda (cuponul)VN = valoare nominala totalad = rata dobânzii (exprimata cu doua zecimale)z = numar de zile pentru care se calculează dobânda c) pentru titluri de stat pe termen mediu şi lung cu dobânda - obligaţiuni de stat cu dobânda fixa                                z              D = VN * d * ───────────                           365 sau 366unde:D= dobânda (cuponul)VN = valoare nominala totalad = rata dobânzii (exprimata cu doua zecimale)z = numar de zile pentru care se calculează dobânda366 = zile pentru an bisectÎn cazul obligaţiunilor de stat emise în baza legilor speciale (emisiuni dedicate), în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda (trimestru., semestru sau an) nu depăşeşte anul calendaristic, dar plata se efectuează în cursul anului calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se va utiliza numărul de zile al anului calendaristic pentru care se datorează şi se calculează dobânda.În cazul obligaţiunilor de stat (emisiuni standard) în care perioada de deţinere a obligaţiunii de stat pentru care se datorează dobânda excede anul calendaristic iar plata se efectuează în anul calendaristic următor, în formula de calcul a dobânzii la numitor se utilizează numărul de zile al anului calendaristic în care se efectuează plata cuponului. d) pentru obligaţiunile de stat pe termen mediu şi lung cu dobânda indexata cu indicele preturilor de consum                          z           D = VN * d * ──────                         365unde:D = dobânda (cuponul)VN = valoare nominala totalaz = numar de zile pentru care se calculează dobândad = rata dobânzii, exprimata procentual cu şase zecimale, pentru fiecare perioada de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunar publicaţi de către Institutul Naţional de Statistica plus o marja M care se va determina pentru fiecare perioada după formula:                365            d = ───['f0(IPCi/100) - 1] x 100 + M                 zunde:i= indici precizaţi în prospectul de emisiune a titlurilor de stat, în funcţie de data de plată a cuponului de dobândaIPCi = indicele lunar al preturilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistica; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.M = marja, exprimata procentual, reprezintă elementul în funcţie de care se va face clasificarea ofertelor.În vederea alinierii la standardele recunoscute, potrivit convenţiilor ISMA (International securities Market Association), Ministerul Finanţelor Publice poate opta şi pentru utilizarea altor formule de calcul ale discontului sau ale dobânzii.9. Art. 6 alin. (7) din lege: (7) În luna decembrie a fiecărui an Ministerul Finanţelor Publice va anunţa programul de emisiune al titlurilor de stat pe piaţa interna şi externa pentru anul următor. Acest program poate fi modificat în cursul anului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare;Norme metodologice:6.7.1. În luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi anunţa programul de emisiuni de titluri de stat pe piaţa interna şi externa pentru anul următor, structurate pe instrumente de datorie şi scadente.Acest program se actualizează şi detaliază prin prospectele de emisiune a titlurilor de stat ce urmează a fi lansate în luna următoare.10. Art. 7 din lege;Guvernul este autorizat sa contracteze datorie publică guvernamentala directa numai prin Ministerul Finanţelor Publice, folosind instrumentele prevăzute la art. 5, lit. a), b), c) şi d), fără a se limita la acestea.Norme metodologice:7.1. Modalitatea de contractare a datoriei publice interne prin certificate de trezorerie adresate populaţiei emise prin unităţile de trezorerie se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice.Emisiunile de titluri de stat în lei şi în valută lansate pe piaţa interbancara se derulează în conformitate cu prevederile Convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu agentul desemnat şi cu cele ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializata.7.2. Contractarea datoriei publice în baza legilor speciale se efectuează prin emisiunea de titluri de stat ale căror caracteristici sunt prevăzute în legea speciala. Ministerul Finanţelor Publice incheie convenţii de împrumut cu deţinătorii titlurilor de stat desemnaţi prin legea speciala.7.3. Etapele procesului de derulare a unei emisiuni de obligaţiuni suverane pe pieţele internaţionale de capital sunt următoarele:1. fundamentarea alegerii unui împrumut extern prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital ca instrument de finanţare a deficitului bugetar şi de refinantare a datoriei publice, precum şi a caracteristicilor generale ale împrumutului ce urmează a fi contractat (suma, scadenta, moneda);2. transmiterea cererilor de oferta către instituţiile financiare selecţionate, cu menţionarea sumei, scadentei, monedei şi a altor caracteristici specifice împrumutului care se intenţionează a fi contractat prin emisiune de obligaţiuni, precum şi a termenului limita până la care pot fi transmise cererile de oferta;3. analizarea ofertelor primite în termenul specificat în cererile de oferta de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi intocmirea "listei scurte" care va cuprinde instituţiile financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor precum şi al capabilitatilor de realizare a tranzacţiei în termenii propuşi;4. prezentarea "listei scurte" în următoarea şedinţa de Guvern, cu fundamentarea motivelor care au stat la baza realizării selecţiei intermediare;5. organizarea de întrevederi cu instituţiile financiare selectate în "lista scurta" pentru actualizarea şi eventuala îmbunătăţire a ofertelor depuse anterior;6. analizarea ofertelor rezultate şi intocmirea clasamentului de către Unitatea de Management a Trezoreriei Statului, ca direcţie de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, avandu-se în vedere următoarele: strategia propusa, costurile estimate la momentul remiterii ofertelor către Ministerul Finanţelor Publice, capacitatea de distribuţie, forţa de vânzări, şi, nu în ultimul rând, angajamentul faţă de România;7. Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital. În Hotărârea de Guvern vor fi precizaţi administratorii desemnaţi ai tranzacţiei, suma emisiunii, scadenta împrumutului obligatar precum şi alte elemente de baza ale tranzacţiei, cu excepţia celor care depind de evoluţia condiţiilor de piaţa şi care se pot modifica până la momentul lansării emisiunii de obligaţiuni;8. Desemnarea administratorilor de plasament prin semnarea scrisorii de mandat de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi cei ai instituţiilor financiare; în scrisoarea de mandat se vor preciza responsabilităţile şi obligaţiile administratorilor, mentionandu-se cel puţin comisionul de administrare al tranzacţiei precum şi alte cheltuieli aferente emisiunii ce pot reveni Ministerului Finanţelor Publice;9. În paralel cu procesul de selecţie a administratorilor de plasament se realizează şi procesul de selecţie a firmei/firmelor de consultanţă juridica care vor analiza şi definitivă documentele aferente emisiunii de obligaţiuni, respectandu-se condiţiile legale în vigoare. În alegerea firmei/firmelor de consultanţă juridica se vor avea în vedere atât costurile cuantificate de aceasta/acestea cat şi operativitatea în îndeplinirea sarcinilor care le revin, elemente ce vor apărea în oferta/ofertele acestora la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice;10. Derularea procesului de due-diligence (colectarea datelor şi informaţiilor necesare actualizării prospectului de emisiune de la instituţiile corespunzătoare, desfăşurarea programului de întâlniri) necesar elaborării prospectului de emisiune;11. Analiza, negocierea şi însuşirea documentelor aferente tranzacţiei (acordul de subscriere, prospectul de emisiune, contractul de agent fiscal, nota globală temporara şi permanenta, nota definitivă, certificatul de acurateţe al emitentului, scrisoarea de numire a agentului de proces, instrucţiuni către depozitar, sau alte documente după caz) elaborate împreuna cu firmele de consultanţă juridica şi administratorii de plasament;12. Agrearea agendei de semnare a documentelor şi de inchidere a tranzacţiei de către părţi şi depunerea proiectului de prospect de emisiune la Bursa de Valori;13. Stabilirea unei strategii privind marketing-ului emisiunii împreună cu administratorii de plasament (elaborarea de prezentări de tara necesare în scopul organizării unor întâlniri cu investitorii, conferinţe telefonice, videoconferinte, road-show în centre financiare internaţionale recomandate de administratori);14. Stabilirea de către administrator(i) a structurii sindicatului de bănci care ar putea participa la subscrierea şi plasarea împrumutului şi cotele alocate acestora;15. Prin negociere cu sindicatul de investitori administratorul(îi) va(vor) determina preţul de lansare a emisiunii şi va(vor) lansa emisiunea de titluri de stat, după agreerea caracteristicilor financiare (cupon, randament, preţ - elemente ce sunt determinate de conjunctura pieţei pe perioada de ofertare) de către Ministerul Finanţelor Publice;16. Semnarea documentelor aferente emisiunii, de inchidere a acesteia şi virarea sumei emisiunii în contul Ministerului Finanţelor Publice;17. După virarea sumei rezultate din emisiunea de obligaţiuni în contul Ministerului Finanţelor Publice, suma obţinută va fi reîntregita, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avocaţii, cheltuieli cu marketingul emisiunii, etc.) la care se adaugă discontul în cazul în care obligaţiunile au fost lansate cu discont;18. Reîntregirea sumei emisiunii se va face din bugetul de stat, aceasta operaţiune fiind încadrata ca o cheltuiala ocazionata cu emisiunea şi plasarea titlurilor de stat;Tranzacţionarea pe piaţa secundara internaţionala de capital a titlurilor de stat emise şi menţinerea de către administratori a unei pieţe active şi lichide pentru aceste titluri, atât în perioada de post-lansare cat şi după aceea, până la răscumpărarea integrală a acestora.7.4. Contractarea de împrumuturi de stat externe de la bănci sau alte instituţii de credit, persoane juridice nerezidente în RomâniaAngajarea împrumuturilor de stat externe de la bănci sau alte instituţii de credit, persoane juridice nerezidente în România se face numai cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute de lege şi prevăzute la art. 3, alin. (1).Împrumuturile externe contractate direct de stat de la bănci comerciale, alte instituţii de credit, persoane juridice române său străine, pot avea ca sursă de rambursare bugetul de stat, sau, după caz, bugetul local, şi sursele proprii ale agentului economic, beneficiar final al împrumutului extern.7.4.1. Procedura de contractare a împrumuturilor de stat externe de la instituţii financiare internaţionale (IFI)A. În vederea contractării unor împrumuturi de stat externe de la IFI în baza unui act juridic care este guvernat de dreptul internaţional public (instituţiile grupului Băncii Mondiale, Fondul Monetar International, Fondul International pentru Dezvoltare Agricola, şi altele asemenea), sau de legea tării finanţatorului extern (Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeana de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, şi altele asemenea), ai căror beneficiari sunt autorităţile publice centrale, instituţii publice sau agenţi economici coordonaţi de acestea, cu rambursare de la bugetul de stat, se vor parcurge următoarele etape:1. MFP, împreună cu ministerul ordonator principal de credite, precum şi alte instituţii participante în cadrul negocierii (reprezentanţi ai beneficiarului final al împrumutului extern) prezintă spre aprobare Guvernului un Memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea împrumutului de la instituţia financiară internaţionala şi aprobarea mandatului de negociere. La avizare, precum şi la aprobare de către Guvern se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Documentaţia necesară elaborării şi promovării acestui Memorandum cuprinde:- Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi externe contractate de stat şi de însuşire a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;- Scrisoare de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator, în baza strategiei sectoriale, eventual aprobate de Guvern, care să prezinte destinaţia, necesitatea şi oportunitatea împrumutului extern; angajamentul ordonatorului principal de credite de a susţine incadrarea sumelor împrumutului extern propus în limitele intrărilor de credit extern alocate anual prin Legea bugetului de stat;- Documentul de evaluare a proiectului întocmit de IFI, după caz.- Mandatul, care va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere.- Scrisoare de la finanţatorul extern cu privire la planificarea aprobării împrumutului în consiliul de directori al finanţatorului, sau alt document care să ateste interesul IFI în finanţarea Proiectului.De asemenea la elaborarea Memorandumului mai sus menţionat, MFP prin direcţiile de specialitate urmăreşte:- Încadrarea împrumutului pentru finanţarea proiectului de investiţii în Plafonul de îndatorare, subplafonul corespunzător;- Încadrarea sumelor împrumutului în limita intrărilor de credite externe aferente ministerului beneficiar;- Existenta proiectului propus în Programul anual de achiziţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2. Negocierea împrumutului extern se va tine în conformitate cu mandatul aprobat. În cazul în care acordul de împrumut va fi negociat între părţi în mod direct, minuta negocierii va fi semnata de conducătorul delegaţiei române şi reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al Împrumutatului.3. După negocierea împrumutului extern, MFP, prin direcţia de specialitate, iniţiază un Memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de împrumut/contractului de finanţare extern; planificarea aprobării, împrumuturilor externe în Consiliul directorilor al finanţatorului/alte condiţionalitati asumate prin negocieri justifica caracterul de urgenta al promovării acestui Memorandum, după caz.4. După aprobarea Memorandumului menţionat la pct. 3 se va proceda la notificarea finanţatorului extern de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, asupra aprobării rezultatelor negocierii de către Guvernul României, în cazul în care aceasta este solicitată de IFI;5. În baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe se va proceda la semnarea acordului de împrumut de către reprezentantul autorizat al României.6. Acordul de împrumut astfel semnat va fi: (i) ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dacă angajamentele rezultate au natura de condiţionalitati economice care exced dispoziţiile legale în vigoare; (îi) aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă angajamentele rezultate nu exced dispoziţiile legale în vigoare, respectiv legile privind datoria publică, finanţele publice, finanţele publice locale, etc. MFP şi ministerul beneficiar/ministerul, de externe vor iniţia şi promova proiectul de lege de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare a acordului de împrumut. Clauzele acestor acte normative sunt de natura sa creeze cadrul legislativ/încadreze Acordul financiar respectiv în cadrul legal existent, pentru ca derularea tranzacţiilor şi angajamentele economice care decurg din Acordul de împrumut să se realizeze în bune condiţiuni. Traducerea documentaţiei şi autorizarea se va asigura de către o firma specializata, autorizata, angajata în condiţiile legii de MFP sau beneficiarul împrumutului extern.7. Pe baza aprobării legii de ratificare/Hotărârii de Guvern de aprobare şi publicării în Monitorul Oficial, MFP şi beneficiarul încheie un Acord de Împrumut Subsidiar (modelul de AIS este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele norme), prin care MFP transfera parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern. Semnarea AIS are loc la nivel de secretari de stat coordonatori, sau miniştri, după caz, fiind în prealabil avizat de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat.8. În vederea intrării în efectivitate a Acordului de împrumut se va proceda la emiterea Avizului Juridic (în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.Procedura de contractare a unui împrumut de stat extern, prevăzuta în cadrul paragrafelor 1-8 de mai sus se va utiliza şi în cazul în care împrumutul de stat extern este contractat de la alte entităţi internaţionale în măsura compatibilităţii legislaţiei aplicabile.B. În vederea contractării unor împrumuturi de stat externe de la IFI în baza unui act juridic care este guvernat de dreptul internaţional public, sau de legea tării finanţatorului extern, ai căror beneficiari sunt agenţi economici, iar rambursarea se asigura din surse proprii ale agenţilor subimprumutati, se vor parcurge următoarele etape:1. MFP, ministerul coordonator şi beneficiarul iniţiază un Memorandum către Guvern pentru acord de principiu privind încheierea Acordului de împrumut cu IFI. Documentaţia necesară elaborării şi promovării acestui Memorandum cuprinde:- Hotărâre de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, indiferent dacă este o investiţie noua sau curenta; în cazul în care proiectarea este cuprinsa în împrumutul extern, după contractarea împrumutului şi finalizarea studiilor de fezabilitate, va fi iniţiat un proiect de hotărâre de guvern de către ministerul coordonator al sectorului economic în care activează beneficiarul pentru obiectivul de investiţii finanţat din împrumutul extern;- Document de susţinere, a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează agentul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobate de Guvern, după caz;- Document de evaluare a proiectului, după caz;- Copie a notificării proiectului către Consiliul Concurentei.2. Pe baza acordului de principiu aprobat de Guvern, MFP transmite Eximbank solicitare scrisa pentru a începe analiza agentului economic şi avizarea solicitării de credit a beneficiarului.3. În cazul avizului favorabil al Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (denumit în continuare CIGCCE) şi al Consiliului Concurentei, MFP elaborează Memorandum pentru aprobarea notei mandat de negociere a Acordului de împrumut cu IFI.- Mandatul, care va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere.4. Negocierea împrumutului extern se va tine în conformitate cu mandatul aprobat, iar minuta negocierii va fi semnata de conducătorul delegaţiei române şi reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al Împrumutatului.5. Memorandum pentru aprobarea rezultatelor negocierii şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării Acordului de împrumut - iniţiat de MFP, direcţia de specialitate; planificarea aprobării împrumuturilor externe în Consiliul directorilor al finanţatorului / alte condiţionalitati asumate prin negocieri justifica caracterul de urgenta al promovării acestui Memorandum, după caz.6. Notificarea finanţatorului extern de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, asupra aprobării rezultatelor negocierii de către Guvernul României;7. Semnarea acordului de împrumut de către reprezentantul autorizat al României, pe baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe şi a vizelor direcţiei de specialitate şi juridice.8. Acordul de împrumut astfel semnat va fi: (i) ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dacă angajamentele rezultate au natura de condiţionalitati economice care exced dispoziţiile legale în vigoare; (îi) aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă angajamentele rezultate nu exced dispoziţiile legale în vigoare, respectiv legile privind datoria publică, finanţele publice, finanţele publice locale, etc. MFP şi ministerul beneficiar/ministerul de externe vor iniţia şi promova proiectul de lege de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare a acordului de împrumut. Clauzele acestor acte normative sunt de natura sa creeze cadrul legislativ/încadreze Acordul financiar respectiv în cadrul legal existent, pentru ca derularea tranzacţiilor şi angajamentele economice care decurg din Acordul de împrumut să se realizeze în bune condiţiuni. Traducerea documentaţiei şi autorizarea se va asigura de către o firma specializata autorizata, angajata în condiţiile legii de MFP sau beneficiarul imprumutului extern.9. Pe baza aprobării legii de ratificare/Hotărâre, de Guvern de aprobare şi publicării în Monitorul Oficial, MFP şi beneficiarul incheie un Acord de Împrumut Subsidiar (modelul este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme), prin care MFP transfera acestuia parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern. Semnarea AIS are loc la nivel de secretari de stat coordonatori, sau miniştri, după caz, fiind în prealabil avizat de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat.10. În vederea intrării în efectivitate a Acordului de împrumut se va proceda la emiterea Avizului Juridic (în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.Procedura de contractare a unui împrumut de stat extern, prevăzuta în cadrul paragrafelor 1-10 de mai sus se va utiliza şi în cazul în care împrumutul de stat extern este contractat de la alte entităţi internaţionale în măsura compatibilităţii legislaţiei aplicabile.C. La contractarea împrumuturilor de stat externe prin acte juridice guvernate de dreptul international public sau guvernate de legea tarii finanţatorului (definite contracte de stat prin Legea nr. 590/2003 privind tratatele), după caz, ai căror beneficiari finali sunt autorităţi ale administraţiei publice locale sau servicii publice sau agenţi economici de subordonare locala, se parcurg următoarele etape:1. autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar final sau garant al unui împrumut extern, adopta hotărârea de aprobare privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi externe contractate de stat şi de însuşire a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;2. autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar final sau garant al unui împrumut extern, adopta hotărârea de aprobare a contractării/garantării imprumutului, cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului extern, a plaţii serviciului datoriei publice aferent imprumutului din bugetul local sau din sursele proprii ale agentului economic de subordonare locala, după caz, precum şi a plaţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei. În cazul contractării imprumutului de către agentul economic de subordonare locala, consiliul de administraţie sau alt organ de conducere al acestuia adopta hotărârea privind realizarea investiţiei, contractarea imprumutului cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului extern, plata din surse proprii a serviciului anual al datoriei aferent împrumutului şi a oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;3. beneficiarul final al împrumutului obţine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în cazul rambursării sau garantării rambursării împrumutului din bugetul local, sau al CIGCCE, în cazul rambursării împrumutului din sursele proprii ale agentului economic de subordonare locala;4. beneficiarul final al împrumutului obţine avizul favorabil al Consiliului Concurentei privind finanţarea obiectivului de investiţii din împrumut extern contractat direct de stat;5. pe baza documentelor menţionate la punctele 1, 2, 3 şi 4, MFP şi ministerul având ca atribuţie îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corecta şi unitara a prevederilor legale împreuna cu ordonatorul principal de credite al bugetului local iniţiază un Memorandum către Guvern pentru emiterea acordului de principiu privind contractarea împrumutului de la instituţia financiară internaţionala sau de la alt creditor;6. ordonatorul principal de credite al bugetului local şi ministerul având ca atribuţie îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corecta şi unitara a prevederilor legale iniţiază şi promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, indiferent dacă este o investiţie noua sau una în continuare;7. MFP iniţiază un Memorandum către Guvern pentru aprobarea mandatului de negociere a acordului de împrumut cu instituţia financiară internaţionala sau cu alt creditor. La avizarea, precum şi la aprobarea de către Guvern, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Documentaţia necesară elaborării şi promovării acestui Memorandum cuprinde:● hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii;● încadrarea valorii împrumutului în plafonul anual de îndatorare publică externa a României;● avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale sau al CIGCCE, după caz;● decizia Consiliului Concurentei;● mandatul, care va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere;8. după negocierea de către MFP a împrumutului extern în limitele mandatului aprobat, MFP prin direcţia de specialitate iniţiază Memorandumul pentru aprobarea rezultatelor negocierii şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării împrumutului extern; planificarea aprobării împrumuturilor externe în Consiliul directorilor al finanţatorului sau alte condiţionalitati asumate prin negocieri justifica caracterul de urgenta al promovării acestui Memorandum, după caz;9. MFP comunică finanţatorului extern rezultatul negocierii, aprobat de Guvern;10. reprezentantul autorizat al României semnează acordul de împrumut, pe baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe şi după avizarea prealabila a proiectului acordului de împrumut de către direcţiile de specialitate din minister, inclusiv cea juridica;11. Acordul de împrumut astfel semnat va fi: (i) ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dacă angajamentele rezultate au natura de condiţionalitati economice care exced dispoziţiile legale în vigoare; (îi) aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă angajamentele rezultate nu exced dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv legile privind datoria publică, finanţele publice, finanţele publice locale, etc. MFP şi ministerul beneficiar/ministerul de externe vor iniţia şi promova proiectul de lege de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare a acordului de împrumut. Clauzele acestor acte normative sunt de natura sa creeze cadrul legislativ/încadreze Acordul financiar respectiv în cadrul legal existent, pentru ca derularea tranzacţiilor şi angajamentele economice care decurg din Acordul de împrumut să se realizeze în bune condiţiuni. Traducerea documentaţiei şi autorizarea se va asigura de către o firma specializata autorizata, angajata în condiţiile legii de MFP sau beneficiarul împrumutului extern.12. Pe baza adoptării legii de ratificare/Hotărârii de Guvern de aprobare şi publicării în Monitorul Oficial, MFP şi beneficiarul încheie un Acord de Împrumut Subsidiar (modelul este prevăzut în Anexa nr. 1 din prezentele norme), prin care MFP transfera parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern. Semnarea AIS are loc la nivel de secretari de stat coordonatori, sau miniştri, după caz, fiind în prealabil avizat de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat.13. În vederea intrării în efectivitate a Acordului de împrumut se va proceda la emiterea Avizului Juridic (în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.Procedura de contractare a unui împrumut extern direct, prevăzuta în cadrul paragrafelor 1-13 de mai sus se va utiliza şi în cazul în care împrumutul de stat extern este contractat de la alte entităţi internaţionale în măsura compatibilităţii legislaţiei aplicabile.7.4.2. Procedura de contractare a împrumuturilor de stat externe de la bănci comerciale, cu rambursare de la bugetul de stat.I. Etapele procesului de contractare a împrumuturilor de stat de la bănci comerciale sunt următoarele:1. fundamentarea deciziei de contractare a unui împrumut de pe pieţele financiare ca instrument: (i) de finanţare a deficitului bugetar, (îi) de refinantare a datoriei publice, (iii) de finanţare a unei investiţii/achiziţii pentru un ordonator principal de credite; descrierea caracteristicilor generale ale împrumutului ce urmează a fi contractat (suma, scadenta, moneda);2. transmiterea cererilor de oferta către instituţii financiare eligibile, cu menţionarea sumei, scadentei, monedei şi a altor caracteristici specifice împrumutului care se intenţionează a fi contractat, precum şi a termenului limita până la care pot fi transmise ofertele;3. analiza ofertelor primite în termenul specificat în cererile de oferta de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi întocmirea listei scurte care va cuprinde instituţiile financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor precum şi al capacităţii de realizare a tranzacţiei în termenii propuşi;4. organizarea unor întâlniri de departajare cu instituţiile financiare selectate în lista scurta pentru actualizarea şi eventuala imbunatatire a ofertelor depuse iniţial;5. analiza ofertelor rezultate şi intocmirea clasamentului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, avandu-se în vedere cel puţin următoarele: costurile estimate la momentul remiterii ofertelor către Ministerul Finanţelor Publice, capacitatea de administrare şi derulare a tranzacţiei;6. promovarea Hotărârii Guvernului privind contractarea imprumutului în valută de pe pieţele financiare. În Hotărârea de Guvern va fi precizat administratorul desemnat al tranzacţiei, suma creditului, scadenta, precum şi alte elemente de baza ale tranzacţiei, cu excepţia celor care depind de evoluţia condiţiilor de piaţa şi care se pot modifica până la momentul contractării imprumutului;7. Desemnarea administratorului tranzacţiei prin semnarea scrisorii de mandat în favoarea administratorului aprobat prin Hotărâre de Guvern; în scrisoarea de mandat se vor preciza responsabilităţile şi obligaţiile administratorului;8. În paralel cu procesul de selecţie a administratorului tranzacţiei, dacă este cazul, se realizează şi procesul de selecţie a firmei/firmelor de consultanţă juridica, ce urmează sa analizeze şi definitiveze documentele aferente tranzacţiei, respectandu-se condiţiile legale în vigoare. În alegerea firmei/firmelor de consultanţă juridica se vor avea în vedere atât costurile cuantificate de aceasta/acestea cat şi operativitatea în îndeplinirea sarcinilor care le revin, elemente ce vor apărea în oferta/ofertele acestora la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice;9. Semnarea documentelor aferente tranzacţiei şi virarea sumei imprumutului în contul Ministerului Finanţelor Publice, sau incheierea acordului de împrumut subsidiar cu ordonatorul principal de credite, după caz.II. În cazul în care împrumutul de stat de la bănci comerciale este instrument de finanţare a unui program de achiziţii/investiţii propriu unui ordonator principal de credite, la cele stabilite mai sus, se adaugă următoarele etape:Pentru fundamentarea contractării împrumutului direct de la bănci comerciale, ordonatorul principal de credite solicitant va prezenta MFP următorul set de documente:(i) solicitarea de finanţare sub semnătura ordonatorului;(îi) avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi externe contractate de stat şi de insusire a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect şi(iii) proiectul propus să facă parte din strategia de dezvoltare a sectorului, pe baza susţinerii de către ordonatorul principal de credite beneficiar, sub semnătura ministrului de resort sau a secretarului de stat coordonator,(iv) contractul comercial pe care îl propune la finanţare să fie inscris în Programul anual de achiziţii al ordonatorului principal de credite, în conformitate cu legislaţia aplicabila în vigoare;Pe baza celor de mai sus, MFP prin direcţiile de specialitate, urmăreşte:1. Încadrarea creditului solicitat în plafonul de îndatorare, subplafonul corespunzător;2. Încadrarea, sumelor creditului în limita intrărilor de credite externe aferente ordonatorului principal de credit beneficiar;3. Pe baza deciziei aprobate în funcţie de cele de mai sus (I.1.iii), MFP, sub semnătura secretarului de stat coordonator, lansează cererea de oferta, care cuprinde obiectivele generale ale proiectului de finanţat, valoarea totala, valuta solicitata, perioada de realizare. Se solicita o ofertă indicativa de costuri, în principal comisioanele solicitate de banca şi rata dobânzii, cu variante de rata fixa şi variabila. Cererea de ofertă va fi avizată şi de ministerul coordonator al activităţii beneficiarului.4. MFP prin direcţia de specialitate, constituie comisia de selecţie, în care va participa un reprezentant al ordonatorului principal de credite solicitant, care analizează ofertele primite şi stabileşte lista scurta cu cele mai eficiente oferte, în conformitate cu prevederile de la punctele 2-9 de mai sus;5. acordul de împrumut va fi semnat, condiţionat de semnarea prealabila a acordului de împrumut subsidiar între MFP şi Ordonatorul principal de credite beneficiar (modelul de AIS este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele norme şi poate fi modificat în urma negocierilor).11. Art. 8 alin. (2) din lege: (2) Subimprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice în numele statului, beneficiarilor finali, se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau, după caz, în baza unor acorduri de împrumut subsidiar şi garanţie, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte, autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali şi, după caz, garante ale sumelor subimprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului, pe de altă parte.Norme metodologice:8.2.1. Modelul de Acord de împrumut subsidiar pentru împrumuturile externe contractate direct de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, pe care să le subimprumute unor beneficiari finali, este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele norme.8.2.2. Modelul de Acord de împrumut subsidiar este supus modificărilor prin negociere cu respectarea prevederilor legale în vigoare.12. Art. 9 din lege: (1) Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului român şi în baza prevederilor din acordurile de împrumut şi din acordurile de împrumut subsidiar, poate mandata o instituţie financiară sa administreze împrumuturi externe, în condiţiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa plătească în schimbul acestui serviciu un comision de administrare.Norme metodologice:9.1.1. Selecţia instituţiei financiare se face în conformitate cu proceduri de achiziţie convenite cu finanţatorul extern.13. Art. 10 alin. (1) din lege: (1) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să emită garanţii de stat pentru împrumuturi contractate de orice agent economic sau autoritate a administraţiei publice, desemnate prin hotărâre a Guvernului, pentru care se prevede că rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse proprii, fără a afecta bugetul general consolidat, sau, în cazul garanţiilor acordate autorităţilor administraţiei publice locale se prevede că rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse ale bugetelor locale, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, respectiv a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi în condiţiile impuse de alte legi speciale.Norme metodologice:10.1.1. Valoarea rămasa a HG-urilor emise până la 31 decembrie 2004 inclusiv, de autorizare a unor ordonatori de credite de a contracta şi a MFP de a garanta sume pentru realizarea unor programe de achiziţii sau investiţii, pentru care nu s-au emis scrisori de garanţie, dacă mai este necesar şi solicitat de ordonatorul de credite, va fi finanţat, începând cu 1 ianuarie 2005, fie prin sume alocate de la bugetul de stat, fie în condiţiile Legii datoriei publice nr. 313/2004, fie prin alte modalităţi, după cum va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern.14. Art. 11 din lege: (1) Emiterea garanţiilor de stat este condiţionată de acceptarea de către Ministerul Finanţelor Publice a clauzelor cuprinse în contractele de împrumut încheiate între potenţialul beneficiar al garanţiei şi instituţiile creditoare, precum şi de avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior sau a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, după caz. (2) Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul garanţiei, se încheie o convenţie în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc. (3) Ministerul Finanţelor Publice emite, în favoarea instituţiei creditoare, scrisoarea de garanţie, în care se specifică termenii şi condiţiile în care se acordă garanţia. (4) Procedura emiterii garanţiilor de stat se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate de Guvern. (5) Pot fi acordate garanţii de stat şi în baza prevederilor unor legi speciale.Norme metodologice:11.1. Orice agent economic sau autoritate a administraţiei publice locale, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1) din lege poate beneficia de garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru impramuturi externe contractate în scopul finanţării unor proiecte sau activităţi prioritare pentru economia României, care sunt stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului.11.2. Procedura emiterii garanţiilor de stat pentru împrumuturi contractate de agenţi economiciA. În vederea contractării de către agenţi economici, de la bănci comerciale a unui împrumut cu garanţia statului, se vor parcurge următoarele etape:1. Aprobarea hotărârii de Guvern de autorizare a contractării şi garantării creditului. Pentru avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern, solicitantul de garanţie de stat prezintă MFP, direcţiei de specialitate, următoarele:- Hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;- Scrisoare de susţinere din partea ministerului coordonator în sectorul de activitate respectiv, şi în măsura existentei unei strategii sectoriale, incadrarea proiectului respectiv în realizarea acesteia;- Copie după notificarea proiectului către Consiliul Concurentei.MFP prin direcţia de specialitate, analizează incadrarea împrumutului în plafonul datoriei publice, aprobat pentru anul respectiv.2. Pe baza Hotărârii de Guvern prevăzuta la pct. (1) şi publicării sale în Monitorul Oficial, Ministerul Finanţelor Publice transmite Avizul de principiu către secretariatul tehnic al CIGCCE în vederea efectuării analizei proiectului de către Eximbank România. Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, transmite avizul de principiu în acelaşi timp către Eximbank şi solicitantul garanţiei de stat;3. Agentul economic transmite secretariatului tehnic al CIGCCE o cerere oficiala de luare în analiza, însoţita de documentaţii şi fundamentări, în strictă concordanţă cu cerinţele şi cu procedurile de analiză ale Eximbank România pentru astfel de împrumuturi;4. În cazul obţinerii avizului favorabil din partea CIGCCE şi din partea Consiliului Concurentei, agentul economic va transmite Ministerului Finanţelor Publice o copie după acest aviz, însoţită de documentaţia împrumutului extern pentru care se solicita garanţia (proiect acord de împrumut, scrisoare de garanţie etc.), precum şi alte documente ce ar putea fi solicitate de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii (de ex. Decizia Consiliului Concurentei, dacă este cazul).5. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia de specialitate, analizează documentaţia împrumutului şi întocmeşte o nota-mandat de negociere, în care se cuprind propunerile de negociere a documentaţiei împrumutului, pe care o prezintă spre aprobare conducerii departamentului din care face parte.6. În urma negocierii documentaţiei împrumutului Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia de specialitate, întocmeşte o nota-rezultat al negocierilor, pe care o prezintă spre aprobare conducerii departamentului din care face parte, după care îşi da acordul ca agentul economic să semneze acordul de împrumut7. Direcţia de specialitate supune spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii Ministerului Finanţelor Publice scrisoarea de garanţie împreună cu documentaţia aferenta.Scrisoarea de garanţie se remite în original împrumutătorului după îndeplinirea următoarelor obligaţii:- obţinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv şi delegat pe copia scrisorii de garanţie de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în condiţiile legii, pentru a exercita această funcţie;- semnarea convenţiei de garantare pentru împrumutul contractat cu garanţia statului de către persoanele împuternicite ale celor două părţi;- înregistrarea garanţiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.În convenţie se includ, fără a se limita numai la acestea, următoarele obligaţii pentru agentul economic beneficiar de împrumut cu garanţia statului:a. să utilizeze împrumutul garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între agentul economic şi creditor;b. să achite la scadenţă obligaţiile care decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia Ministerul Finanţelor Publice a emis scrisoarea de garanţie;c. să plătească, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în convenţie, comisionul de risc, precum şi dobânzile şi penalităţile calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc;d. să înştiinţeze în scris Ministerul Finanţelor Publice, cu 10 zile lucrătoare înainte de data scadenţei, despre imposibilitatea constituirii, parţiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;e. să achite, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite cu garantul, sumele plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;f. să informeze Ministerul Finanţelor Publice despre intenţia de divizare, privatizare sau despre orice modificări în statutul juridic, pentru a adapta în comun prevederile convenţiei la situaţiile intervenite;g. să comunice lista cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise acele conturi, să anunţe în prealabil şi să obţină acordul Ministerului Finanţelor Publice în cazul în care intenţionează să îşi transfere şi/sau să îşi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii convenţiei;h. să prezinte Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare, informări periodice în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului şi, acolo unde este cazul, cu modul în care a onorat plăţile datorate la fondul de risc, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor publice potrivit pct. 24.2. din prezentele norme.B. Procedura contractării de la IFI a împrumuturilor externe cu garanţie de stat de către agenţi economiciÎn vederea finanţării proiectelor de investiţii sau a altor necesităţi considerate prioritare pentru economia românească, persoanele juridice pot beneficia de credite externe contractate cu garanţia statului de la instituţii financiare internaţionale. În vederea susţinerii acestor proiecte de investiţii sau necesităţi considerate prioritare pentru economia românească, Guvernul României reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice va incheia într-un Acord de garanţie cu o instituţie financiară internaţională.Prin Acord de garanţie se înţelege actul juridic guvernat de dreptul internaţional public sau legea tarii de rezidenta a IFI, care consemnează în scris angajamentul asumat în contul şi în numele statului, prin Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului, în condiţiile legii.Angajarea împrumuturilor externe garantate de stat prin Ministerul Finanţelor Publice se face cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute de Lege.În vederea contractării unui împrumut extern cu garanţia statului de la IFI se vor parcurge următoarele etape:1. MFP, ministerul coordonator şi beneficiarul iniţiază un Memorandum către Guvern pentru acord de principiu privind încheierea Acordului de garanţie cu instituţia financiară internaţionala. Memorandum-ul va fi avizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Documentaţia necesară elaborării şi promovării acestui Memorandum cuprinde:- Hotărâre de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economiei ai investiţiei şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect, indiferent dacă este o investiţie noua sau curenta; în cazul în care proiectarea este cuprinsa în împrumutul extern, după contractarea imprumutului şi finalizarea studiilor de fezabilitate, va fi iniţiat de ministerul coordonator al sectorului economic în care activează beneficiarul un proiect de hotărâre de Guvern pentru obiectivul de investiţii finanţat din împrumutul extern;- Document de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează agentul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobate de Guvern, după caz;- Document de evaluare a proiectului;- avizul CIGCCE;- Copie a notificării proiectului către Consiliul Concurenţei.2. Pe baza acordului de principiu aprobat de Guvern, MFP transmite Eximbank solicitare scrisa pentru a începe analiza agentului economic şi avizarea solicitării de credit a beneficiarului.3. În cazul avizului favorabil al CIGCCE şi al Consiliului Concurentei, MFP elaborează Memorandum pentru aprobarea notei mandat de negociere a Acordului de garanţie cu IFI.- Mandatul, care va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere.4. Negocierea imprumutului extern se va efectua în limita mandatului aprobat, iar minuta negocierii va fi semnata de conducătorul delegaţiei române şi reprezentantul MFP, în calitate de reprezentant al Garantului.5. Memorandum pentru aprobarea rezultatelor negocierii şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării Acordului de garanţie - iniţiat de MFP, direcţia de specialitate; planificarea aprobării imprumuturilor externe în Consiliul directorilor al finanţatorului/alte condiţionalitati asumate prin negocieri justifica caracterul de urgenta al promovării acestui Memorandum, după caz.6. Notificarea finanţatorului extern de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialiate, sub semnătura secretarului de stat coordonator, asupra aprobării rezultatelor negocierii de către Guvernul României;7. Semnarea acordului de garanţie de către reprezentantul autorizat al României, pe baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe şi a vizelor direcţiei de specialitate şi juridice.8. Acordul de garanţie astfel semnat va fi: (i) ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dacă angajamentele rezultate au natura de condiţionalitati economice care exced dispoziţiile legale în vigoare (îi) aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă angajamentele rezultate nu exced dispoziţiile legale în vigoare, respectiv legile privind datoria publică, finanţele publice, finanţele publice locale, etc. MFP va iniţia şi promova proiectul de lege de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare a acordului de garanţie. Clauzele acestor acte normative sunt de natura sa creeze cadrul legislativ/incadreze Acordul financiar respectiv în cadrul legal existent, pentru ca derularea tranzacţiilor şi angajamentele economice care decurg din Acordul de garanţie să se realizeze în bune condiţiuni. Traducerea documentaţiei şi autorizarea se va asigura de către o firma specializata autorizata, angajata în condiţiile legii de MFP sau beneficiarul împrumutului extern.9. Pe baza aprobării legii de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare şi publicării în Monitorul Oficial, MFP şi beneficiarul încheie o Convenţie de garantare, prin care MFP transfera parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern. Modelul de convenţie este prevăzut în Anexa nr. 2 din prezentele norme.Semnarea Convenţiei de garantare are loc la nivel de secretari de stat coordonatori, sau miniştri, după caz, fiind în prealabil avizat de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat.10. În vederea intrării în efectivitate a Acordului de garanţie se va proceda la emiterea Avizului Juridic (în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.Procedura de contractare a împrumutului cu garanţie de stat, prevăzuta în cadrul paragrafelor 1-10 de mai sus se va utiliza şi în cazul în care împrumutul este contractat de la alte entităţi internaţionale în măsura compatibilităţii legislaţiei aplicabile.11.3. Procedura contractării împrumuturilor externe cu garanţie de stat de către autorităţi ale administraţiei publice locale.A. Procedura încheierii acordurilor de garanţie pentru împrumuturi externe contractate de la IFI de către autorităţile administraţiei publice locale1. autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar al unui împrumut extern garantat de stat, adopta hotărârea de aprobare privind necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii finanţat parţial sau integral; din împrumuturi externe garantate de stat şi de insusire a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect;2. autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar al unui împrumut extern garantat de stat, adopta hotărârea de aprobare a contractării împrumutului, cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului extern, a plaţii serviciului datoriei publice aferent împrumutului din bugetul local, precum şi a plaţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;3. autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar al unui împrumut extern garantat de stat, obţine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale;4. pe baza documentelor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3, MFP şi ministerul având ca atribuţie îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corecta şi unitara a prevederilor legale împreună cu ordonatorul principal de credite al bugetului local iniţiază un Memorandum către Guvern pentru emiterea acordului de principiu privind încheierea acordului de garanţie cu instituţia financiară internaţionala;5. ordonatorul principal de credite al bugetului local şi ministerul având ca atribuţie indrumarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corecta şi unitara a prevederilor legale iniţiază şi promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, indiferent dacă este o investiţie noua sau una în continuare;6. MFP iniţiază un Memorandum către Guvern pentru aprobarea mandatului de negociere a acordului de garanţie cu instituţia financiară internaţionala. La avizarea, precum şi la aprobarea de către Guvern se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Documentaţia necesară elaborării şi promovării acestui Memorandum cuprinde:- hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii;- încadrarea valorii împrumutului care va fi garantat de stat în plafonul anual de îndatorare publică externa a României;- avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale;- mandatul, care va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere;7. după negocierea de către MFP a acordului de garanţie în limitele mandatului aprobat, MFP prin direcţia de specialitate iniţiază Memorandumul pentru aprobarea rezultatelor negocierii şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acordului de garanţie; planificarea aprobării împrumuturilor externe în Consiliul directorilor al finanţatorului sau alte condiţionalitati asumate prin negocieri justifica caracterul de urgenta al promovării acestui Memorandum, după caz;8. MFP comunică finanţatorului extern rezultatul negocierii, aprobat de Guvern;9. reprezentantul autorizat al României semnează acordul de garanţie, pe baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe şi după avizarea prealabila a proiectului acordului de garanţie de către direcţiile de specialitate din minister, inclusiv cea juridica;10. Acordul de garanţie astfel semnat va fi: (i) ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dacă angajamentele rezultate au natura de condiţionalitati economice care exced dispoziţiile legale în vigoare; (îi) aprobat prin Hotărâre de Guvern, dacă angajamentele rezultate nu exced dispoziţiile legale în vigoare, respectiv legile privind datoria publică, finanţele publice, finanţele publice locale, etc. MFP va iniţia şi promova proiectul de lege de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare a acordului de garanţie. Clauzele acestor acte normative sunt de natura sa creeze cadrul legislativ/incadreze Acordul financiar respectiv în cadrul legal existent, pentru ca derularea tranzacţiilor şi angajamentele economice care decurg din Acordul de garanţie să se realizeze în bune condiţiuni. Traducerea documentaţiei şi autorizarea se va asigura de către o firma specializata autorizata, angajata în condiţiile legii de MFP sau beneficiarul împrumutului extern.11. Pe baza aprobării legii de ratificare/Hotărâre de Guvern de aprobare şi publicării în Monitorul Oficial, MFP şi beneficiarul incheie o Convenţie de garantare (modelul de convenţie este prevăzut în Anexa nr. 2 din prezentele norme), prin care MFP transfera parţial sau total obligaţiile preluate de stat de la finanţatorul extern. Convenţia de garantare va fi semnata de către persoanele împuternicite ale celor două părţi, fiind în prealabil avizat de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat.12. În vederea intrării în efectivitate a Acordului de garanţie se va proceda la emiterea Avizului Juridic (în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern), precum şi a celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.Procedura de contractare a împrumutului cu garanţie de stat, prevăzuta în cadrul paragrafelor 1-13 de mai sus se va utiliza şi în cazul în care împrumutul este contractat de la alte entităţi internaţionale în măsura compatibilităţii legislaţiei aplicabile.B. Procedura emiterii scrisorilor de garanţie pentru împrumuturi externe contractate de la bănci comerciale de către autorităţile administraţiei publice locale1. pentru obţinerea scrisorii de garanţie în contul şi în numele statului, autoritatea administraţiei publice locale solicita în prealabil avizarea contractării împrumutului extern, care urmează să fie garantat de stat, de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;2. după avizarea contractării împrumutului extern de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, autoritatea administraţiei publice locale solicita în scris Ministerului Finanţelor Publice, emiterea scrisorii de garanţie, la care va ataşa o copie a hotărârii de autorizare, precum şi următoarele documente:(a) hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii nou a cărui finanţare se asigură integral sau în completare din împrumuturi externe care se contractează de o unitate administrativ-teritorială cu garanţia statului;(b) hotărârea Guvernului pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanţelor Publice a împrumutului extern;(c) decizia Consiliului Concurentei;(d) copia formei finale, nesemnate, a contractului de împrumut extern, din care să rezulte cel puţin următoarele:- valoarea împrumutului;- durata şi termenele de rambursare, inclusiv perioada de graţie;- condiţiile de tragere;- nivelul dobânzii şi termenele de plată a acesteia;- perioada de utilizare a împrumutului;- alte costuri ale împrumutului, nivelul şi termenele de plată ale acestora;(e) proiectul scrisorii de garanţie;(f) alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale sau care ar putea fi solicitate de Ministerul Finanţelor Publice.3. pe baza analizei documentaţiei primite de la autoritatea administraţiei publice locale, direcţia de resort din cadrul Ministerului Finanţelor Publice întocmeşte şi prezintă, spre aprobare, conducerii ministerului nota-mandat în care se cuprind limitele şi condiţiile de negociere a contractului de împrumut, a scrisorii de garanţie şi a altor documente aferente;4. după negocierea condiţiilor prevăzute în nota-mandat, direcţia de resort din cadrul Ministerului Finanţelor Publice întocmeşte şi prezintă, spre aprobare, conducerii ministerului nota-rezultat a/negocierilor împreună cu scrisoarea de garanţie şi cu alte documente aferente;5. scrisoarea de garanţie se, remite în original împrumutătorului extern după îndeplinirea următoarelor obligaţii: a) obţinerea în prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garanţie de la organul sau persoana desemnată ori împuternicită, în condiţiile legii, pentru a exercita această funcţie; b) semnarea convenţiei de garantare pentru împrumutul extern contractat cu garanţia statului de către persoanele împuternicite ale celor două părţi; c) înregistrarea garanţiei emise în subregistrul datoriei publice guvernamentale externe garantate cu menţiunea "pentru unităţi administrativ-teritoriale";6. la emiterea scrisorii de garanţie pentru împrumutul extern între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, reprezentat de conducerea departamentului de resort, şi autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de garantat, se încheie o convenţie de garantare în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale acesteia, care decurg din garantarea de către stat a împrumutului extern respectiv. În convenţia de garantare se includ, fără a se limita numai la acestea, următoarele obligaţii pentru autoritatea administraţiei publice locale, în calitate de beneficiar al împrumutului extern cu garanţia statului:(a) să utilizeze împrumutul extern garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin contractul de împrumut extern încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi împrumutătorul extern;(b) să achite la scadenţă obligaţiile care decurg din contractul de împrumut extern încheiat cu împrumutătorul extern în favoarea căruia Ministerul Finanţelor Publice a emis scrisoarea de garanţie;(c) să informeze Ministerul Finanţelor Publice şi să probeze în scris, cu documente justificative, declarând pe propria răspundere, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra lipsei disponibilităţilor băneşti necesare achitării - parţiale sau totale - a sumelor scadente;(d) să achite, la termenele şi în condiţiile care vor fi stabilite cu garantul, sumele plătite de acesta ca urmare a executării parţiale sau totale a garanţiei, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor legale privind colectarea creanţele fiscale;(e) să prezinte Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 15 ale lunii informaţii pentru luna anterioară în legătură cu angajarea împrumutului extern garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului extern contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice potrivit 24.2. din prezentele norme;7. reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare de împrumuturi externe garantate de stat a operaţiunilor legate de acordarea garanţiei, de executarea scrisorii de garanţie, de plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi de recuperarea sumelor plătite de Ministerul Finanţelor Publice pentru împrumuturile externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, cu garanţia statului, urmează regimul reglementat prin prezentele norme.11.4. Procedura acordării garanţiilor de stat în baza legilor speciale consta în emiterea de scrisori de garanţie a căror caracteristici sunt prevăzute de legea speciala.15. Art. 13 alin. (1) din lege: (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare precum şi din imprumuturile contractate direct de stat şi subimprumutate beneficiarilor finali se constituie fondul de risc.Norme metodologice:13.1.1. În temeiul art. 9 alin. (3) şi art. 13 din lege, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subimprumutate beneficiarilor finali se constituie fondul de risc.16. Art. 13 alin. (2) din lege: (2) Fondul de risc se constituie din: a) sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate de stat sau subimprumutate, cu excepţia autorităţilor administraţiei publice pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe comision la fondul de risc; b) dobânzi la disponibilităţile aflate în contul fondului de risc; c) dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii finali ai împrumuturilor garantate de stat sau subimprumutate a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente ale împrumutului, d) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop; e) alte surse legal constituite.Norme metodologice:13.2.1. Fondul de risc se constituie din sursele prevăzute la art. 9 alin. 3 şi ale art. 13 alin. 2 punctele a - e din lege, precum şi din următoarele surse:1. sume încasate şi/sau recuperate de la debitori în baza unor acorduri de recuperare, încheiate ca urmare a efectuării plaţii de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, sau prin alte proceduri legale;2. sume recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în urma valorificării creanţelor potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei provenite din execuţia garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare- SA", aprobata prin Legea nr. 381/2003 şi a altor prevederi legale;3. sume recuperate de către organele fiscale competente, potrivit legii.17. Art. 13 alin. (4) din lege: (4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii prin contul curent general al trezoreriei statului avându-se în vedere siguranţa, lichiditatea şi rentabilitatea fondurilor, în această ordine şi prioritate. Modul de gestionare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subimprumuturi se stabilesc prin norme emise de către Ministerul Finanţelor Publice.Norme metodologice:13.4.1. Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin contul curent general al trezoreriei statului.13.4.2. Evidenta contabila a fondului de risc se organizează atât la Ministerul Finanţelor Publice, cat şi la fiecare persoana juridica care s-a angajat sa plătească contribuţii la fondul de risc, în baza convenţiei de garantare, a acordului de împrumut subsidiar şi/sau a acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie.13.4.3. Pe baza informaţiilor primite de la persoanele juridice beneficiare de împrumuturi externe şi a evidentelor ţinute în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, compartimentul de specialitate din cadrul acestuia, întocmeşte anual raportul privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc, care se prezintă pentru informare şi aprobare conducerii ministerului.13.4.4. Începând cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilităţile aflate în fondul de risc constituit potrivit Legii nr. 313/2004 a datoriei publice, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat.18. Art. 15 din lege: (1) Beneficiarul garanţiei de stat va informa Ministerul Finanţelor Publice şi va proba în scris, cu documente justificative, declarând pe propria răspundere, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra lipsei disponibilităţilor băneşti necesare achitării sumelor scadente. (2) Dacă beneficiarul garanţiei de stat nu îşi poate îndeplini obligaţia de plată conform acordului de împrumut, acesta poate prezenta Ministerului Finanţelor Publice o cerere de plată, pentru ca acesta din urmă să plătească sumele cuvenite creditorului, în conformitate eu prevederile scrisorii de garanţie. Cererea de plată va include: ratele de credit datorate, dobânzile şi alte costuri, precum şi data plăţilor ce urmează să fie făcute instituţiei creditoare de către Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu termenii scrisorii de garanţie. (3) În cazul în care specificaţiile din cererea de plată sunt în conformitate cu clauzele scrisorii de garanţie, Ministerul Finanţelor Publice va dispune transferarea sumei sau sumelor solicitate din fondul de risc în contul indicat de garantat şi de instituţia creditoare, la data specificata în cerere. (4) În cazul garanţiilor pentru imprumuturile în valută, Ministerul Finanţelor Publice va cumpăra de la Banca Naţionala a României valuta necesară în vederea efectuării plaţilor scadente către instituţia creditoare. Plata contravalorii în lei a valutei se va asigura din fondul de risc în aceeaşi zi în care este cumpărata valuta, la cursul valutar stabilit de Banca Naţionala a României valabil în ziua respectiva. (5) Obligaţia de rambursare a împrumuturilor directe contractate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice revine Ministerului Finanţelor Publice. Acesta poate delega aceasta atribuţie beneficiarilor finali ai acordurilor de împrumut subsidiar sau a acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie. (6) Sursele de plată pentru fondurile ce au făcut obiectul unor acorduri de împrumut subsidiar sau împrumut subsidiar şi de garanţie sunt constituite în baza prevederilor acestor acorduri. În situaţia în care beneficiarii finali sau garanţii acestora, în cazul acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie, nu dispun de sursele financiare necesare onorarii obligaţiilor, sursa o constituie fondul de risc. (7) Prevederile alin. (1), (2), (3) şi (4) ale prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul acordurilor de împrumut subsidiar şi a acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie.Norme metodologice:15.1. În condiţiile legii, garanţiile de stat pentru împrumuturi externe reprezintă obligaţii indirecte ale statului român, care se exercită în cazul în care beneficiarul împrumutului nu poate să achite, în intregime sau parţial, rata de capital, dobânda, comisioanele şi/sau alte costuri stabilite în conformitate cu clauzele acordului (contractului) de împrumut extern.15.2. Obligaţia de rambursare a - împrumuturilor directe contractate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice revine Ministerul Finanţelor Publice. Acesta poate delega aceasta atribuţie beneficiarilor finali ai acordurilor de împrumut subsidiar/acordurilor de împrumut subsidiar şi garanţie, în conformitate cu acordul de împrumut. Achitarea obligaţiilor de plată la extern aferente împrumuturilor contractate de stat şi subimprumutate beneficiarilor finali se va efectua de aceştia din sursele financiare prevăzute în actele normative de ratificare a respectivelor împrumuturi externe.15.3. În cazul în care beneficiarul de împrumut extern garantat de stat şi/sau contractat de stat şi subimprumutat nu poate asigura integral sau parţial, la termenele scadente, sumele necesare în vederea rambursării împrumutului, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi/sau a altor costuri aferente împrumutului extern, acesta va prezenta Ministerului Finanţelor Publice o cerere de plată pentru ca Ministerul Finanţelor Publice sa plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorilor de garanţie, acordului de împrumut subsidiar sau acordului de împrumut subsidiar şi garanţie şi va proba în scris, cu documente justificative, respective extrase de cont bancar din ziua precedenta, declarând pe propria răspundere, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data scadentei la extern asupra lipsei disponibilităţilor băneşti necesare achitării sumelor scadente. Cererea de plată va include ratele de credit datorate, dobânzile, comisioanele şi alte costuri precum şi data scadentei la extern.15.4. Pe baza documentelor prevăzute la punctul 15.3. şi a procedurii de efectuare a plaţii la extern prevăzuta în normele metodologice de aplicare a art. 4 din lege. Ministerul Finanţelor Publice va solicita Băncii Naţionale a României plata la extern a sumelor scadente către instituţia creditoare externa. Ministerul Finanţelor Publice va asigura din fondul de risc contravaloarea în lei a sumelor plătite de Banca Naţionala a României la extern şi va întocmi documentaţia aferenta conform instrucţiunilor privind administrarea şi utilizarea fondului de risc.15.5. În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale, execuţia acestora se efectuează după caz din cheltuielile prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie sau din alte surse menţionate prin legea speciala.19. Articol 17 din lege: (1) După efectuarea de către Ministerul Finanţelor Publice a plăţii sau a plăţilor generate de execuţia garanţiei de stat sau de acordurile de împrumut subsidiar, respectiv de acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie, beneficiarul împrumutului garantat sau subimprumutului are obligaţia să restituie Ministerului Finanţelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare, a acordului de împrumut subsidiar respectiv a acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie, încheiate între beneficiarul împrumutului şi Ministerul Finanţelor Publice. Convenţia de garantare, acordul de împrumut subsidiar sau acordul de împrumut subsidiar şi garanţie încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant sau subimprumutator, şi beneficiarul împrumutului constituie titlu executoriu. (2) Recuperarea sumelor plătite conform alin. (1) se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organele fiscale competente, dacă legea nu prevede altfel. (3) Cu sumele recuperate în condiţiile prezentului articol se reîntregeşte disponibilul fondului de risc.Norme metodologice:17.1. Sumele achitate de Ministerul Finanţelor Publice în numele beneficiarilor de credite garantate de stat sau de credite externe contractate de stat şi subimprumutate ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora se vor recupera de la beneficiari conform prevederilor convenţiilor de garantare, a acordului de împrumut subsidiar şi/sau acordului de împrumut subsidiar şi garanţie incheiate cu Ministerul Finanţelor Publice, aceste acte juridice constituind titluri executorii.17.2. Debitelor rezultate din plata către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente creditelor, precum şi din neplata comisioanelor la fondul de risc li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale.17.3. Recuperarea sumelor astfel plătite se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organele fiscale competente, dacă legea nu prevede altfel.Sumele recuperate de la beneficiarii respectivi reprezintă venituri la fondul de risc, reîntregind disponibilul fondului de risc.20. Art. 19 litera d din lege:Ministerul Finanţelor Publice este singurul contractant şi administrator al datoriei publice guvernamentale, directe şi garantate şi are, pentru îndeplinirea acestui scop, autoritatea de a întreprinde următoarele:(d) elaborează proiectul legii anuale privind plafonul de îndatorare publică şi alte acte normative ce decurg din prezenta lege;Norme metodologice:19.1. În baza art. 19 litera d, Ministerul Finanţelor Publice elaborează anual proiectul legii privind plafonul de îndatorare publică, prin care se stabileşte totalitatea obligaţiilor financiare pe care le pot contracta şi garanta autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale pe o perioadă de 1 an.19.2. Plafonul de îndatorare publică cuprinde plafonul de îndatorare publică internă şi plafonul de îndatorare publică externă, care se stabilesc ca sumă maximă a împrumuturilor interne, respectiv externe pe care le pot contracta şi garanta autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile publice locale pe o perioadă de 1 an.19.3. Volumul datoriei publice externe şi interne care poate fi contractata în anul următor se stabileşte prin corelarea indicatorilor de datorie cu alţi indicatori macroeconomici.21. Art. 19 litera g din lege:(g) coordonează relaţiile cu agenţiile internaţionale de rating în scopul evaluării riscului de tara;Norme metodologice:19.4. Ministerul Finanţelor Publice coordonează relaţiile cu agenţiile internaţionale de rating în scopul evaluării riscului de tara, prin direcţia sa de specialitate, astfel:1. organizează programul întâlnirilor reprezentanţilor agenţiilor de rating în cadrul vizitelor periodice ale acestora;2. elaborează rapoarte, analize şi prezentări de tara necesare în cadrul întâlnirilor cu agenţiile de rating, atât în cadrul vizitelor acestor agenţii cat şi pentru alte întâlniri cu reprezentanţii acestora;3. menţine o permanenta legătura cu specialiştii agenţiilor de rating, furnizând cu operativitate datele şi informaţiile necesare acestora în vederea actualizării bazelor de date şi a elaborării rapoartelor periodice privind România;4. colaborează cu toate celelalte departamente ale Ministerului Finanţelor Publice şi cu alte instituţii din România în scopul îndeplinirii responsabilităţilor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3;5. monitorizează rapoartele şi studiile periodice elaborate de către agenţiile de rating şi informează conducerea ministerului cu privire la acestea precum şi la deciziile pe care aceste agenţii le iau şi care pot influenţa termenii de tranzacţionare a obligaţiunilor romaneşti pe pieţele secundare internaţionale; analizează impactul deciziilor agenţiilor de rating asupra condiţiilor de împrumut ale României de pe pieţele externe de capital, făcând propuneri privind oportunitatea contractării de împrumuturi în funcţie de anumite conjuncturi;6. analizează şi propune spre semnare proiectele de contracte sau acorduri cadru cu agenţiile internaţionale de rating prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile părtilor, precum şi cuantumul taxelor aferente serviciilor de evaluare a riscului oferite de către acestea;7. asigura în fiecare an prevederea sumelor aferente serviciilor de evaluare a riscului în bugetul de stat, în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate cu acestea;8. elaborează documentaţia necesară efectuării plaţilor aferente serviciilor de evaluare a riscului realizate de către agenţiile de rating, în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate cu acestea şi pe baza facturilor emise în acest sens de către aceste agenţii.22. Art. 19 litera h din lege: h) prezintă semestrial, Guvernului şi Parlamentului, situaţia împrumuturilor contractate direct de stat şi a celor garantate de statNorme metodologice:19.5. Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte semestrial şi prezintă Guvernului şi Parlamentului spre informare situaţia împrumuturilor contractate direct de stat şi a celor garantate de stat, care formează datoria publică guvernamentala.19.6. Raportul privind datoria publică externa guvernamentala trebuie să conţină informaţii privind soldul împrumuturilor, tragerile şi rambursările, împrumuturile contractare/garantate de stat în cursul anului de raportare, precum şi o analiza a structurii portofoliului pe diferite criterii: debitori, creditori, valute, dobânzi, scadente, etc. Analiza se va referi şi la situaţia plaţilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant, precum şi la indicatorii de îndatorare publică.Raportul privind datoria publică interna guvernamentala trebuie să conţină informaţii privind soldul împrumuturilor contractare/garantate de stat, lista emisiunilor de titluri de stat active, precum şi o analiza a structurii portofoliului pe diferite criterii: instrumente de datorie, deţinători, valute, scadente, etc. Analiza se va referi şi la costul datoriei publice guvernamentale interne şi la gradul de lichiditate al titlurilor de stat.23. Art. 19 litera j din lege: j) elaborează anual contul general al datoriei publice, anexa la contul general anual de execuţie a bugetului de statNorme metodologice:19.7. În conformitate cu art. 19 litera j din lege, Ministerul Finanţelor întocmeşte anual Contul general al datoriei publice, care se anexează la Contul general anual de execuţie a bugetului de stat. Contul general al datoriei publice cuprinde contul general al datoriei publice guvernamentale şi contul general al datoriei publice locale, la care se anexează situaţia garanţiilor pentru creditele interne şi externe.19.8. Structura Contul general al datoriei publice va fi stabilita prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.24. Art. 20 din lege: (1) În scopul administrării riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să facă următoarele operaţiuni, fără a se limita la acestea: a) swap valutar şi alte operaţiuni specifice de administrare a riscului valutar; b) swap pe rata dobânzii şi alte operaţiuni specifice de administrare a riscului de dobânda; c) schimbarea valutei de contract a unui împrumut; d) răscumpărarea titlurilor de stat pe piaţa secundara; e) redeschiderea emisiunilor de titluri de stat. (2) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat.Norme metodologice:20.1. Riscurile asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale sunt:a. riscul de piaţa - se referă la riscurile asupra costurilor serviciului datoriei publice guvernamentale determinate de modificarea preturilor de piaţa (rata dobânzii, cursul de schimb, preţul mărfurilor)b. riscul de refinantare - se referă la riscul de a nu putea refinanta datoria la scadente sau ca refinantarea să se facă la costuri deosebit de ridicatec. riscul de lichiditate - se referă la situaţia în care volumul activelor lichide din piaţa se diminuează rapid în condiţiile unor obligaţii de plată neanticipate din contul trezoreriei statului şi/sau se intampina dificultăţi în atragerea într-o perioadă scurta de timp de numerar prin împrumuturid. riscul de credit - riscul nerespectarii de către partener/emitent a obligaţiilor de plată asumate prin contract, în sumele şi la termenele stabilitee. riscul de decontare - se referă la pierderile potenţiale pe care le poate suferi guvernul ca rezultat al omisiunii partenerului de a-şi achita datoriilef. riscul operaţional - include diferite tipuri de risc ca de exemplu erori în diferite etape ale efectuării şi înregistrării tranzacţiilor, inadvertenţe sau omisiuni în controlul intern sau ale sistemelor informatice sau serviciilor.20.2. Pe baza analizelor efectuate de direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, urmare a evoluţiilor de pe pieţele de capital şi perspectivelor estimate de experţii instituţiilor financiare internaţionale, pot fi identificate diferite riscuri la care portofoliile de împrumuturi guvernamentale sunt expuse pe anumite perioade de timp;20.3. După identificarea riscurilor la care sunt expuse anumite împrumuturi sau grupuri de împrumuturi (portofolii de împrumuturi) se pot elabora note de oportunitate a administrării şi asigurării riscurilor prin realizarea unei/unor operaţiuni (prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, dar fără a se limita la acestea), supuse aprobării ministrului finanţelor publice;20.4. Ministerul Finanţelor Publice poate intră în operaţiuni de administrare a riscurilor asociate unui împrumut/ portofoliu de împrumuturi cu instituţii financiare interne sau internaţionale, prin încheierea de contracte standardizate sau acorduri specifice (acorduri ISDA) cu acestea;20.5. Decizia Ministerului Finanţelor Publice privind iniţierea unei/unor operaţiuni pentru asigurarea riscurilor la care un împrumut/ portofoliu de împrumuturi este/sunt expus/e se va lua pe baza unei documentaţii care va cuprinde, după caz, cel puţin:a. identificarea împrumutului/portofoliului omogen de împrumuturi de acoperit şi a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente utilizate în scopul asigurării riscurilor;b. cerinţele de identificare vor avea în vedere cel puţin natura, valoarea, maturitatea şi valuta împrumutului/portofoliului omogen de împrumuturi de acoperit şi, respectiv, a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente;c. natura riscului care se urmăreşte să fie acoperit.20.6. Cheltuielile aferente efectuării operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale în scopul asigurării riscurilor asociate acesteia vor fi prevăzute în bugetul de stat20.7. Ministerul Finanţelor Publice poate, odată cu elaborarea programului de emisiune al titlurilor de stat pe piaţa interna şi externa, sau corelat cu modificarea acestuia, în conformitate cu art. 6 alin. (7) din Legea datoriei publice, sa anunţe şi un program indicativ de răscumpărări de titluri de stat în scopul minimizării costurilor de finanţare a deficitului bugetar sau al refinantarii datoriei publice.20.8. Veniturile obţinute ca urmare a unor evoluţii favorabile ale ratei dobânzii, cursului valutar sau a altui element care s-a avut în vedere în momentul efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea datoriei publice, reprezintă venituri ale bugetului de stat.20.9. Direcţia de specialitate va monitoriza permanent şi raporta periodic situaţia (pierderi/câştiguri) privind portofoliul datoriei publice guvernamentale care a fost obiectul administrării unui/unor riscuri prin efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi va face propuneri, după caz, în scopul eficientizarii administrării datoriei publice.25. Art. 21 (alin. 2) din lege: (2) Banca Naţionala a României sau alta instituţie financiară poate exercita funcţia de agent de înregistrare a datoriei publice interne sau a unor componente ale acesteia, precum şi activităţile privind organizarea licitaţiilor de titluri de stat pe piaţa interna.Norme metodologice:21.2.1. Licitaţiile aferente titlurilor de stat lansate pe piaţa interna se desfăşoară în baza Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializata.26. Art. 23 din lege: (2) Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza fondurile în valută contractate pentru finanţarea şi refinantarea datoriei publice guvernamentale pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale în valută.Norme metodologice:23.2.1. Pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale în valută, Ministerul Finanţelor Publice va deschide la Banca Naţionala conturi în valută cu analitice pentru toate valutele în care se angajează datoria publică guvernamentala.27. Art. 24 din lege: (1) Ministerul Finanţelor Publice ţine registre în care sunt înscrise date privind datoria publică a României. (2) Registrele vor cuprinde date privind împrumuturile contractate direct şi garanţiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum şi alte informaţii, stabilite prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datoria publică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din prezenta lege vor raporta până la data de 15 ale lunii informaţii pentru luna anterioara privind împrumuturile, în structura stabilita prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.Norme metodologice:24.1. Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a tine registrul datoriei publice, în care se evidenţiază situaţia datoriei publice în ordine cronologica.24.2. Structura registrului datoriei publice şi modalitatea de raportare a informaţiilor privind datoria publică de către beneficiarii de împrumuturi va fi stabilita prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.28. Art. 29 din lege: (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 81/1999 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, precum şi prevederile art. 2 pct. 22, art. 57 alin. (3) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004.Norme metodologice:29.1. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.29.2. Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.29.3. La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul mistrului finanţelor publice nr. 1631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 la normele metodologiceMODEL DEACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIARSursa de rambursare - buget de statProiect de ........................între:MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE(MFP)şiAGENT ECONOMIC([Beneficiar])şi[MINISTERUL] ..................([MINISTERUL])ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIARÎncheiat astăzi [data], între:1) [MINISTERUL] Finanţelor Publice (numit în continuare MFP), având sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, acţionând în calitate de reprezentant autorizat al României (Împrumutat) în relaţia cu [BANCA], şi de împrumutător, pe de o parteşi2) Agent economic (numită în continuare [Beneficiar]), având sediul în Bucureşti, [adresa] acţionând în calitate de subîmprumutat,3) [MINISTERUL] ...................(numit în continuare [MINISTERUL]), având sediul în Bucureşti.................. acţionând în calitate de minister coordonator al activităţii [Beneficiar], pe de o parte, şi de ordonator principal de credite, pe de altă parte.Prezentul Acord de împrumut subsidiar (numit în continuare AIS) se încheie în baza Acordului de împrumut de finanţare (numit în continuare Acord de împrumut) dintre România, reprezentată prin [MINISTERUL] Finanţelor Publice (numit în continuare MFP), ...................pentru realizarea Proiectului de .......................(numit în continuare Proiectul), care face parte integrantă din acest Acord de Împrumut Subsidiar (numit în continuare AIS).Având în vedere că:1. Prin Acordul de împrumut semnat la .................ratificat prin Legea nr. ..... publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.......... s-a convenit ca [BANCA] să acorde împrumutatului un împrumut (numit în continuare Împrumut) în valoare de .............. [valuta] (în litere) pentru a fi utilizat exclusiv în scopul finanţării Proiectului, aşa cum este descris acesta în Anexa A la Acord de împrumut;Împrumutul urmează a fi utilizat pentru a [descriere proiect] ...................................................................................................Realizarea proiectului de către [Beneficiar] va fi coordonata de [MINISTERUL]*1).------*1) În cazul în care împrumutul este angajat pe surse bugetare2. Suma Împrumutului va fi disponibilizată [Beneficiar] în conformitate cu prevederile prezentului AIS încheiat între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL];3. MFP îşi va exercita drepturile care decurg din AIS astfel încât să protejeze interesele Împrumutatului şi ale [BANCA] şi să realizeze scopul Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut şi nu va cesiona, amenda sau abroga prezentul AIS sau vreuna din prevederile sale, cu excepţia cazului când între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se va conveni altfel, cu acordul [BANCA].Ca urmare, între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se încheie prezentul AIS, prin care se convine după cum urmează:  +  Articolul 1Prevederi generale1.1. Prin prezentul AIS, MFP subîmprumuta [Beneficiar] sume totale echivalente cu ........... (numite în continuare Împrumut subsidiar), reprezentând valoarea Împrumutului, în unicul scop de a finanţa Proiectul descris în Anexa A la Acord de împrumut.1.2. MFP deleagă [Beneficiar]" întreaga autoritate şi responsabilitate pentru executarea Proiectului şi efectuarea tragerilor sumelor împrumutului subsidiar, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut.1.3. Toate prevederile Acordului de împrumut privind obligaţiile Împrumutatului referitoare la realizarea Proiectului şi efectuarea tragerilor sumelor Împrumutului subsidiar se aplică mutatis mutandis la [Beneficiar].1.4. [Beneficiar] se obliga să utilizeze sumele Împrumutului subsidiar puse la dispoziţie în cadrul prezentului AIS exclusiv pentru scopul realizării Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut.1.5. Fondurile necesare rambursării Împrumutului subsidiar; şi a plăţii dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a oricăror alte costuri ale împrumutului subsidiar, precum şi contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul [MINISTERUL]*2).-------*2) În conformitate cu legea de ratificare1.6. Costurile legate de operaţiunile bancare efectuate în România referitoare la Împrumutul subsidiar pentru scopurile Art. 2.2. din prezentul AIS, respectiv speze, comisioane şi alte costuri care pot apărea în legătură cu acesta, se suporta de [Beneficiar] din dobânda bonificată la conturile în lei şi în valută deschise de [Beneficiar], aferente Împrumutului subsidiar, iar în cazul în care acestea nu sunt acoperitoare, din surse cu aceasta destinaţie prevăzute anual în bugetul [Beneficiar] / [MINISTERUL].La terminarea Proiectului, soldul favorabil înregistrat la contul [Beneficiar] în care se bonifica dobânda şi care se debitează cu comisioanele şi spezele bancare aferente operaţiunilor efective, se face venit la bugetul statului.1.7. Pe baza fundamentărilor prezentate de [Beneficiar], - special de subîmprumut [MINISTERUL] are obligaţia să propună includerea în bugetul propriu, iar MFP să susţină cuprinderea în bugetul de stat şi în anexele la acesta a fondurilor necesare, conform clauzelor l.5. şi l.6. de mai sus.În acest scop, [MINISTERUL] va include fondurile necesare în propunerea anuală privind bugetul de stat şi bugetul de venituri şi cheltuieli al [Beneficiar] şi va asigura dirijarea acestor fonduri şi urmărirea utilizării lor pentru scopurile aprobate.1.8. Finanţarea Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut se va face conform Anexei nr. 1 - "Plan de finanţare" la prezentul AIS iar eşalonarea valorica a execuţiei obiectivului de investiţii pe ani se regăseşte în Anexa nr. 2 la acest AIS.1.9. [Beneficiar] va realiza Proiectul cu diligenta şi eficienta necesare, în concordanta cu Descrierea Tehnica şi termenii specificaţi în Acord de împrumut, după cum acestea pot fi modificate cu acceptul [BANCA].1.10. [Beneficiar] va înfiinţa o Unitate de implementare a proiectului, încadrată cu personal competent şi dotata cu echipamentele şi facilităţile necesare realizării Proiectului.1.11. Orice realocări de fonduri, modificări în structura Împrumutului subsidiar pe componente, modificări de termene faţă de cele prevăzute în Acord de împrumut sau modificarea unora din prevederile Acordului de împrumut, se vor putea efectua numai prin acceptarea lor de către toate părţile la prezentul AIS şi cu aprobarea [BANCA].  +  Articolul 2Trageri2.1. Tragerile din Împrumutul subsidiar se vor efectua de către [Beneficiar], cu respectarea procedurilor descrise în paragrafele 1.02 şi 1.03 ale Articolului 1 din Acord de împrumut şi după îndeplinirea condiţiilor descrise în paragraful.........................2.2. [Beneficiar] va comunică [BANCA], în conformitate cu prevederile Art. 1, paragraful 1.02 pct. D din Acord de împrumut, [BANCA] comerciala la care va deschide contul Special. Contul Special reprezintă acel cont bancar deschis de [Beneficiar] în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut de finanţare, în care se efectuează tragerile şi din care se efectuează plăţi.2.3. [Beneficiar] va comunică [BANCA], prin intermediul MFP, numele şi specimenele de semnătura pentru patru persoane din cadrul [Beneficiar] autorizate să semneze cererile de tragere în numele Împrumutatului (două pentru prima semnătură şi două pentru a doua semnătură).2.4. Cererile de tragere vor fi transmise la [BANCA] de către [Beneficiar] şi vor fi semnate de doua dintre persoanele autorizate (dintre care una cu drept de prima semnătura şi alta cu drept de a doua semnătura), conform legislaţiei române în vigoare.2.5. În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată în Preambulul la Acord de împrumut, [Beneficiar], cu sprijinul MFP şi [MINISTERUL], va lua măsurile necesare pentru a acoperi depăşirea fără a apela la [BANCA], astfel încât să poată finaliza Proiectul în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut şi va comunică MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA], fără întârziere, planurile sale în acest sens.  +  Articolul 3Dobânzi şi comisioane3.1. [Beneficiar] va asigura plata dobânzii pentru soldul nerambursat al fiecărei transe din împrumutul subsidiar la rata (sau ratele) şi în sumele specificate în Avizul de tragere primit de la [BANCA].3.2. [Beneficiar] va plăti dobânda suplimentară pentru orice suma cu scadenţa depăşită, dacă din culpa să se va depăşi scadenţa. Aceasta dobândă se va acumula de la data scadentei până la data efectiva a plătii, la o rată anuală calculată conform prevederilor paragrafului 3.02 al Articolului 3 din Acord de împrumut şi este plătibilă în aceeaşi monedă ca şi suma restanta care o generează. Sumele astfel plătite vor fi imputate persoanelor vinovate pentru depăşirea scadentei.3.3. [Beneficiar] va fi obligata, după caz, la plata următoarelor comisioane:- comision ............*3)3.4. Orice sume datorate [BANCA] de Împrumutat, sub forma de dobândă şi comisioane sau în alt mod şi calculate pentru orice fracţiune din an, vor fi calculate pe baza unui an de ....... zile şi a unei luni de ........ zile*4).3.5. [Beneficiar] va plăti orice alte costuri în conformitate cu prevederile Articolelor .......... din Acord de împrumut.---------*3) În conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de împrumut*4) Aşa cum este prevăzut în Acordul de împrumut  +  Articolul 4Rambursarea Împrumutului subsidiar, plata dobânzilor şi a altor sume aferente Împrumutului subsidiar4.1. [Beneficiar] va rambursa la MFP Împrumutul subsidiar în rate semestriale, începând cu [data] conform graficului de rambursare din Anexa B la Acord de împrumut, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentelor de plată ale MFP faţă de [BANCA].Sumele datorate sunt exprimate, în graficul de rambursare, [ca procent din suma împrumutului], aşa cum este definit în Acord de împrumut şi sunt asigurate conform paragrafelor ........ din prezentul AIS.4.2. [Beneficiar] va plăti semestrial către MFP dobânzi calculate Articolului ..... din Acord de împrumut, precum şi orice alte costuri legate de Împrumutul subsidiar, cu 10 zile calendaristice înainte de scadenta la extern, prima data de plată fiind prima scadentă ulterioară primei trageri. Nivelul ratei dobânzii, şi - al celorlalte costuri va fi cel comunicat de [BANCA] şi transmis la [Beneficiar] de către MFP - direcţia de specialitate.4.3. a) [Beneficiar] îşi va achita obligaţiile de plată (rate de capital, dobânzi şi alte costuri) către MFP în lei, în contul curent general al trezoreriei statului, deschis la Centrala Băncii Naţionale a României (BNR), cu 10 zile calendaristice înainte de data scadentei MFP faţă de [BANCA], în acest sens, [Beneficiar] va plăti echivalentul în lei al sumelor în valută în care se efectuează plata la [BANCA], la cursul valutar comunicat de BNR din ziua transferului, majorat cu o cota asiguratorie, în măsura să acopere eventuala fluctuaţie de curs valutar pentru cele 10 zile.; b) În cazul în care echivalentul în lei astfel calculat nu acoperă obligaţia certa de plată a [Beneficiar] (respectiv echivalentul în lei la cursul din data scadentei faţă de [BANCA]), aceasta, din proprie iniţiativă, va achita diferenţa în contul MFP deschis la BNR. Obligaţia [Beneficiar] fată de MFP se consideră achitată la data intrării sumelor datorate în contul MFP, demonstrata cu documente bancare (copie Ordin de plată ştampilat de bancă sau altele). c) În cel mult trei zile lucrătoare de la data scadenţei către [BANCA], MFP va confirma [Beneficiar] prin fax nivelul real al obligaţiei acesteia în funcţie de cursul de schimb valutar de la data respectiva; eventualele sume virate în plus de [Beneficiar] se vor returna de către MFP din proprie iniţiativă în maximum cinci zile bancare de la data scadentei faţă de [BANCA], iar pentru sumele neachitate în termen, se va comunică [Beneficiar] nivelul sancţiunilor prevăzute de Art. 6 din prezentul AIS.[Beneficiar] îşi va asuma integral riscul derivând din fluctuaţia cursului de schimb valutar, (leu/moneda Acord de împrumut)4.4. [MINISTERUL] va asigura fondurile în lei necesare [Beneficiar] pentru plata dobânzilor/altor costuri şi rambursarea ratelor de capital în timp util, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri faţă de termenele stabilite. În acest sens, [MINISTERUL] va solicita MFP sumele necesare cu cel puţin cincisprezece zile lucrătoare înainte de data scadenţei la extern.4.5. Orice alte sume datorate de Împrumutat, [BANCA] conform prevederilor Acordului de împrumut sunt plătibile de către [Beneficiar] în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii de către [Beneficiar], direct sau prin intermediul MFP, a notificării [BANCA] în acest scop.4.6. În cazul rambursării anticipate voluntare a unei părţi sau a întregului Împrumut subsidiar, [Beneficiar] va plăti o compensare calculată conform prevederilor paragrafului 4.02 al Articolului 4 din Acord de împrumut.4.7. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate în temeiul paragrafului 4.03 al Articolului 4 din Acord de împrumut, [Beneficiar] va plăti suma solicitata de [BANCA] şi dobânda aferenta, conform prevederilor respectivului paragraf 4.03 din Acord de împrumut.4.8. În cazul în care cererea de rambursare anticipata este formulata de [BANCA] în conformitate cu paragraful 10.01 al Articolului 10 din Acord de împrumut, ca urmare a neîndeplinirii de către [Beneficiar] a obligaţiilor sale, [Beneficiar] va plăti o sumă calculată potrivit prevederilor paragrafului 10.03 al Articolului 10 din Acord de împrumut.  +  Articolul 5Angajamente speciale; garanţii5.1. [Beneficiar] va asigura din surse proprii, atât timp cat Împrumutul subsidiar este nerambursat, sumele necesare pentru întreţinerea, repararea, revizia şi înnoirea tuturor proprietăţilor care fac parte din Proiect şi va acţiona în vederea menţinerii acestora în buna stare de funcţionare, conform paragrafului 6.06 al Articolului 6 din Acord de împrumut.5.2. [Beneficiar] va respecta procedurile [BANCA] privind achiziţionarea bunurilor, asigurarea serviciilor şi angajarea lucrărilor pentru Proiect, va purta negocieri şi va semna contracte conform prevederilor paragrafului 6.04 al Articolului 6 din Acord de împrumut.[Beneficiar] răspunde de respectarea procedurilor [BANCA] şi a legislaţiei române în vigoare pentru toate operaţiunile de negociere şi de încheiere a contractelor interne şi externe necesare Proiectului, privind achiziţionarea bunurilor, angajarea lucrărilor, serviciilor de consultanţă interne şi externe precum şi a altor servicii.MFP nu răspunde de viciile contractelor şi ale documentelor de tragere şi de plată a obligaţiilor asumate de [Beneficiar] prin contractele încheiate.5.3. [Beneficiar] se obligă, conform paragrafului 6.05 al Articolului 6 din Acord de împrumut, să asigure în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile aferente Proiectului potrivit practicii uzuale pentru lucrări similare de interes public în România, pe toată perioada cât Împrumutul subsidiar este nerambursat.** Dacă este cazul şi este prevăzut5.4. [Beneficiar] se obligă conform prevederilor paragrafului 6.10 al Articolului 6 din Acord de împrumut că va angaja prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru [BANCA], un consultant, internaţional în inginerie şi management (CIIM), ale cărui calificare, experienţă şi termeni de/referinţă vor fi satisfăcători pentru [BANCA]. CIIM va asigura asistenţa tehnică pentru unitatea de implementare şi management şi [Beneficiar] şi va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente şi a studiului de impact asupra mediului, precum şi pentru pregătirea licitaţiei pentru proiectarea detaliată şi supervizare, care vor fi realizate de consultanţi satisfăcători pentru [BANCA].5.5. Pe toata perioada cat Împrumutul subsidiar este nerambursat, [MINISTERUL], ca instituţie coordonatoare a Beneficiarului pentru scopurile paragrafului 6.09 din art. 6, va depune diligentele necesare pentru menţinerea titlului de proprietate şi a posesiei efective asupra activelor care fac parte din Proiect sau, după caz, le va înlocui sau înnoi iar [Beneficiar] va asigura funcţionarea permanenta a Proiectului.5.6. [MINISTERUL], [Beneficiar] şi MFP se angajează, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.07 al Articolului 6 din Acord de împrumut, să aloce anual resurse bugetare suficiente, pentru a asigura finalizarea la timp a Proiectului conform Anexei A.5.7. [Beneficiar] va transmite [BANCA], MFP şi [MINISTERUL] în fiecare an, la o lună după publicarea lor, raportul anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi raportul de audit, în conformitate cu paragraful 6.08. al Articolului 6 din Acord de împrumut.5.8. [MINISTERUL] va verifica dacă [Beneficiar] supune auditării anuale, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (SIC) situaţiile financiare ale [Beneficiar]. Costul auditului va fi suportat de [Beneficiar] din surse proprii sau din alte surse.5.9. În conformitate cu prevederile paragrafului 6.12. al Articolului 6 din Acord de împrumut, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] vor lua masurile necesare pentru a permite ca [Beneficiar]*5):---------*5) Articol adaptabil în funcţie de clauzele Acordului de împrumut a) să desfăşoare activităţile conform cu legile aplicabile privind mediul înconjurător şi conform standardelor Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului aşa cum ele pot fi aprobate sau modificate şi să asigure şi să menţină toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile; b) să desfăşoare toate activităţile de întreţinere, construire şi reabilitare precum şi politicile de ameliorare a impactului de mediu care pot fi necesare Proiectului în conformitate cu practicile de buna execuţie şi cu standardele la care se face referire în alin. (a) al acestui paragraf; şi c) să asigure ca la realizarea Proiectului nu se folosesc materiale sau substanţe la care se face referire în legislaţia, standardele şi practicile de buna utilizare menţionate în aliniatul (a) al acestui paragraf şi care ar putea avea efecte negative asupra mediului înconjurător.5.10. [Beneficiar] va informa MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA] asupra modificărilor survenite în statutul şi forma sa de organizare de-a lungul perioadei de derulare a împrumutului subsidiar, precum şi asupra oricăror situaţii care ar putea interveni şi prejudicia în mod substanţial executarea Proiectului şi rambursarea Împrumutului subsidiar conform graficului de rambursare.În cazul în care până la încetarea prezentului AIS, [Beneficiar] va fi supusă privatizării, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se angajează să întreprindă toate demersurile necesare pentru a cuprinde în Acordul de împrumut de privatizare obligativitatea investitorului strategic de a prezenta la MFP, înaintea semnării Acordului de împrumut de privatizare, o scrisoare de garanţie de buna plata, emisa de [BANCA] investitorului (o [BANCA] de prim rang) şi care va acoperi serviciul datoriei externe aferent Împrumutului pe toata perioada de rambursare, proporţional cu participarea investitorului strategic la capitalul social.Toate drepturile şi obligaţiile decurgând din prezentul AIS asumate de [Beneficiar] vor trece asupra succesorilor juridici ai acesteia.5.11. [MINISTERUL] se angajează să nu modifice în nici un fel statutul actual al [Beneficiar] (prin divizare, fuzionare, suspendarea acţiunilor sale, schimbarea profilului activităţii sau a formei de proprietate, etc.) fără informarea prealabilă a MFP şi [BANCA].5.12. În cazul în care, până la terminarea prezentului AIS, [Beneficiar] îşi va schimba forma de proprietate, noua entitate va constitui o ipoteca pe activele sale în favoarea MFP, intr-o formă acceptabila MFP, pentru valoarea Împrumutului subsidiar nerambursată în acel moment, plus valoarea dobânzilor rămase de achitat până la rambursarea Împrumutului subsidiar. În cazul în care aceasta ipoteca nu va fi constituita în termen de 90 de zile de la data privatizării [Beneficiar], MFP va avea dreptul să declare Împrumutul subsidiar drept imediat scadent şi datorat de succesorii juridici ai [Beneficiar].5.13. [Beneficiar] se obliga să constituie în cadrul acestui AIS garanţii pentru acoperirea riscului financiar, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.5.14 [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se obliga să asigure urmărirea cheltuielilor din intrări de credite externe în limita alocaţiilor bugetare astfel încât să se respecte angajamentele asumate conform prevederilor Legii anuale a bugetului de stat.  +  Articolul 6Dobânzi şi penalităţi de întârziere6.1. În situaţia în care, [Beneficiar], din culpa sa, nu va achita către MFP, integral şi în termen, echivalentul în lei al obligaţiilor de plată la extern (rate de capital, dobânzi şi alte costuri), MFP este îndreptăţit să pretindă pe lângă sumele datorate, dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale.6.2. Aceleaşi dobânzi şi penalităţi de întârziere se vor aplica şi în situaţia în care, datorită neîndeplinirii de către [Beneficiar] din culpa sa, a prevederilor din Acord de împrumut, vor fi generate obligaţii de plată suplimentare faţă de [BANCA] în sarcina MFP. În acest caz, [Beneficiar] va restitui către MFP sumele astfel achitate, din alte surse decât bugetare.6.3. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se vor aplica asupra echivalentului în lei al obligaţiei de plată achitate la extern transformate la cursul valutar din data efectuării plătii de către MFP la [BANCA], data de la care va începe şi calculul acestor sancţiuni. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula conform prevederilor legale ce reglementează obligaţiile datorate bugetului de stat. [Beneficiar] va plăti din alte surse decât bugetare sumele ce rezultă din aplicarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform dispoziţiilor legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale.6.4. Dacă [Beneficiar] nu va plăti, din culpa sa, oricare dintre sumele datorate conform prevederilor prezentului AIS şi va depăşi datele scadente cu 30 zile, MFP, în urma unei notificări scrise adresate [Beneficiar], va fi îndreptăţit să le declare scadente şi să obţină recuperarea imediata a tuturor sumelor datorate conform prevederilor prezentului AIS, direct şi fără acceptul [Beneficiar], prin debitarea contului curent al acesteia sau prin orice alte mijloace legale, într-o astfel de situaţie, prezentul AIS constituie titlu executoriu, nemaifiind necesară iniţierea în acest scop a altor acţiuni sau formalităţi.6.5. a) [Beneficiarul] va prezenta un inventar cu garanţiile, preferinţele şi priorităţile existente, referitor la îndeplinirea obligaţiilor sale privind datoria externă. b) În temeiul prevederilor paragrafului ....... din Acord de împrumut, în cazul în care [Beneficiar] acorda unei terţe părţi o garanţie, preferinţa sau prioritate pentru îndeplinirea obligaţiilor sale privind datoria externa, va informa imediat MFP şi [BANCA] asupra acestei intenţii (sau eveniment) şi va furniza [BANCA], în măsura în care aceasta îi va solicita, o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor Acordului de împrumut.  +  Articolul 7Informaţii şi vizite7.1. [Beneficiar] va asigura evidentele financiar - contabile pentru gestionarea în lei şi în valută a Împrumutului subsidiar, în conturi distincte, precum şi rambursarea sumelor Împrumutului subsidiar, plata dobânzilor, comisioanelor şi a celorlalte costuri aferente acestuia şi va raporta MFP şi [MINISTERUL] potrivit legislaţiei în vigoare.7.2. [Beneficiar] va răspunde, cu promptitudine, tuturor cerinţelor MFP şi/sau [MINISTERUL] de prezentare de informaţii şi raportări în legătură cu modul de utilizare a fondurilor în valută şi în lei aferente acestui proiect. [Beneficiar] va transmite la MFP şi [MINISTERUL] la cerere, în cel mult 48 de ore de la data cererii, copii ale tuturor documentelor de implementare (achiziţii, trageri şi alte documente solicitate) remise direct de [Beneficiar] la [BANCA]. De asemenea, [Beneficiar] va întocmi şi remite MFP şi [MINISTERUL] formularele de raportare privind Împrumutul, după cum este prevăzut în Normele metodologice pentru aplicarea Legii privind datoria publică.7.3. [Beneficiar] va transmite la MFP, lunar, până în data de 15 a fiecărei luni situaţia cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului trase, în luna anterioara celei în care se face raportarea. Situaţia menţionată va fi întocmită, în lei, EUR şi USD, în conformitate cu înregistrările contabile şi cu dările de seamă. De asemenea, [Beneficiar] va transmite la MFP până la data de 10 a fiecărei luni, estimări de trageri pentru luna următoare celei în care se face raportarea.7.4. [Beneficiar] va purta corespondenta tehnica cu specialiştii [BANCA] şi va transmite la MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA], în conformitate cu prevederile Articolului ...... din Acord de împrumut:- până la 31 decembrie ...... şi ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului un raport, editat în limba engleza, privind implementarea Proiectului, raport ce va fi pregătit de consultanţii menţionaţi la paragraful 6.10 din prezentul AIS;- în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, rapoartele referitoare la conturile anuale, situaţia financiară a bugetului şi raportul de audit, efectuate în concordanta cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, conform paragrafului ...... din Acord de împrumut;- la şase luni de la încheierea Proiectului un raport, editat în limba engleza, privind finalizarea Proiectului;- orice document sau informaţie care se referă la finanţarea sau implementarea Proiectului, după cum [BANCA] va solicita în mod rezonabil;- solicitări prompte pentru aprobarea [BANCA] cu privire la orice modificări intervenite în planurile generale, graficul de lucru, planurile financiare sau programul de cheltuieli aferente Proiectului, faţă de cele existente înainte de semnarea Acordului de împrumut;- informări asupra oricăror evenimente care ar putea prejudicia în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezultă din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5. [Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în paragraful 6.13 al Articolului 6 din Acord de împrumut privind angajamentele de integrare.  +  Articolul 8Speze şi cheltuieli8.1. Conform prevederilor Articolului 9 din Acord de împrumut, [Beneficiar] se obligă să plătească: a) toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natură inclusiv taxe de timbru şi taxa de înregistrare care pot fi ocazionate de semnarea sau implementarea Acordului de împrumut sau a oricărui document legat de acesta precum şi de constituirea oricărei garanţii pentru Împrumutul subsidiar. b) integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate de Împrumutat conform Acordului de împrumut, în suma brută, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta să ducă la majorarea sumei brute de plată către [BANCA] astfel încât, după deducere, suma neta primită de [BANCA] să fie echivalentă cu suma datorată. c) orice speze şi cheltuieli, inclusiv cheltuielile mărunte, costurile profesionale, de călătorie mărunte, costurile profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar ocazionate de semnarea sau implementarea Acordului de împrumut sau a oricăror documente legate de acesta şi de constituirea oricărei garanţii pentru Împrumut subsidiar.  +  Articolul 9Clauze finale9.1. Orice neînţelegeri dintre MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului AIS vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabila. În cazul în care în termen de 30 zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele competente.9.2. Prezentul AIS intră în vigoare la data semnării lui de către cele trei părţi.9.3. Prezentul AIS va înceta la data la care [Beneficiar] va fi achitat integral obligaţiile sale de plată faţă de [BANCA], va fi terminat Proiectul şi îşi va fi îndeplinit toate celelalte obligaţii ce-i revin faţă de MFP, conform prevederilor prezentului AIS.9.4. Orice notificare, cerere sau alta comunicare ceruta sau permisa de prezentul AIS va fi considerata autorizata dacă va fi emisa în scris şi semnată de:- pentru MFP:- secretar de stat;- director general sau director general adjunct, direcţia de specialitate;- sau alte persoane legal abilitate în acest sens.- pentru [Beneficiar]:- director general;- director general adjunct;- contabil şef;- director al direcţiei licitaţii şi contractare;- pentru [MINISTERUL]:- secretar de stat;- director general, Direcţia generală a relaţiilor financiare externe- director general, Direcţia generală economica şi relaţii bugetare şi transmisa la adresele:- pentru MFP: [Adresa]- pentru [Beneficiar]: [Adresa]- pentru [MINISTERUL]: [Adresa]9.5. Prezentul AIS a fost semnat în trei exemplare, toate având valoare de original.
             
    [MINISTERUL] FINANŢELOR[MINISTERUL]
    PUBLICE
    SECRETAR DE STATSECRETAR DE STAT
      [BENEFICIAR]
      DIRECTOR GENERAL
  MODEL DEACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIARSursa de rambursare - surse propriiProiect de ...................între:MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE(MFP)şiAGENT ECONOMIC([Beneficiar])şi[MINISTERUL] ...................([MINISTERUL])ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIARÎncheiat astăzi [data], între:1) [MINISTERUL] Finanţelor Publice (numit în continuare MFP), având sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, acţionând în calitate de reprezentant autorizat al României (Împrumutat) în relaţia cu [BANCA], şi de împrumutător, pe de o parteşi2) Agent economic (numită în continuare [Beneficiar]), având sediul în Bucureşti, [adresa] acţionând în calitate de subîmprumutat,3) [MINISTERUL] ................. (numit în continuare [MINISTERUL]), având sediul în Bucureşti .................... acţionând în calitate de minister coordonator al activităţii [Beneficiar], pe de o parte, şi de ordonator principal de credite, pe de altă parte.Prezentul Acord de împrumut subsidiar (numit în continuare AIS) se încheie în baza Acordului de împrumut de finanţare (numit în continuare Acord de împrumut) dintre România, reprezentată prin [MINISTERUL] Finanţelor Publice (numit în continuare MFP), ................... pentru realizarea Proiectului de ........................ (numit în continuare Proiectul), care face parte integrantă din acest Acord de împrumut Subsidiar (numit în continuare AIS).Având în vedere că:1. Prin Acordul de împrumut semnat la ................ ratificat prin Legea nr. ..... publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. ..... s-a convenit ca [BANCA] să acorde Împrumutatului un împrumut (numit în continuare Împrumut) în valoare de .............. [valuta] (în litere) pentru a fi utilizat exclusiv în scopul finanţării Proiectului, aşa cum este descris acesta în Anexa A la Acord de împrumut;Împrumutul urmează a fi utilizat pentru a [descriere proiect] .............................. .........Realizarea proiectului de către [Beneficiar] va fi coordonata de [MINISTERUL].*6)---------*6) În cazul în care împrumutul este angajat pe surse bugetare2. Suma Împrumutului va fi disponibilizată [Beneficiar] în conformitate cu prevederile prezentului AIS încheiat între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL];3. MFP îşi va exercita drepturile care decurg din AIS astfel încât să protejeze interesele Împrumutatului şi ale [BANCA] şi să realizeze scopul Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut şi nu va cesiona, amenda sau abroga prezentul AIS sau vreuna din prevederile sale, cu excepţia cazului când între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se va conveni altfel, cu acordul [BANCA].Ca urmare, între MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se încheie prezentul AIS, prin care se convine după cum urmează:
   +  Articolul 1Prevederi generale1.1. Prin prezentul AIS, MFP subîmprumuta [Beneficiar] sume totale echivalente cu ........... (numite în continuare Împrumut subsidiar), reprezentând valoarea Împrumutului, în unicul scop de a finanţa Proiectul descris în Anexa A la Acord de împrumut.1.2. MFP deleagă [Beneficiar] întreaga autoritate şi responsabilitate pentru executarea Proiectului şi efectuarea tragerilor sumelor Împrumutului subsidiar, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut.1.3. Toate prevederile Acordului de împrumut privind obligaţiile Împrumutatului referitoare la realizarea Proiectului şi efectuarea tragerilor sumelor Împrumutului subsidiar se aplică mutatis mutandis la [Beneficiar].1.4. [Beneficiar] se obligă să utilizeze sumele Împrumutului subsidiar puse la dispoziţie în cadrul prezentului AIS exclusiv pentru scopul realizării Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut.1.5. Fondurile necesare rambursării Împrumutului subsidiar, şi a plătii dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a oricăror alte costuri ale împrumutului subsidiar, precum şi contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului conform prevederilor Legii de ratificare.1.6. Costurile legate de operaţiunile bancare efectuate în România referitoare la Împrumutul subsidiar pentru scopurile Art. 2.2 din prezentul AIS, respectiv speze, comisioane şi alte costuri care pot apărea în legătură cu acesta, se suporta de [Beneficiar] din dobânda bonificată la conturile în lei şi în valută deschise de [Beneficiar], aferente Împrumutului subsidiar, iar în cazul în care acestea nu sunt acoperitoare, din surse cu aceasta destinaţie prevăzute anual în bugetul [Beneficiar] / [MINISTERUL].La terminarea Proiectului, soldul favorabil înregistrat la contul [Beneficiar] în care se bonifica dobânda şi care se debitează cu comisioanele şi spezele bancare aferente operaţiunilor efective, se face venit la bugetul statului.1.7. Finanţarea Proiectului descris în Anexa A la Acord de împrumut se va face conform Anexei nr. 1 - "Plan de finanţare" la prezentul AIS iar eşalonarea valorica a execuţiei obiectivului de investiţii pe ani se regăseşte în Anexa nr. 2 la acest AIS.1.8. [Beneficiar] va realiza Proiectul cu diligenta şi eficienta necesare, în concordanta cu Descrierea Tehnica, şi termenii specificaţi în Acord de împrumut, după cum acestea pot fi modificate cu acceptul [BANCA].1.9. [Beneficiar] va înfiinţa o Unitate de implementare a proiectului, încadrată cu personal competent şi dotata cu echipamentele şi facilităţile necesare realizării Proiectului.1.10. Orice realocări de fonduri, modificări în structura Împrumutului subsidiar pe componente, modificări de termene faţă de cele prevăzute în Acord de împrumut sau modificarea unora din prevederile Acordului de împrumut, se vor putea efectua numai prin acceptarea lor de către toate părţile la prezentul AIS şi cu aprobarea [BANCA].  +  Articolul 2Trageri2.1. Tragerile din Împrumutul subsidiar se vor efectua de către [Beneficiar], cu respectarea procedurilor descrise în paragrafele ....... din Acord de împrumut şi după îndeplinirea condiţiilor descrise în paragraful .........................2.2. [Beneficiar] va comunică [BANCA], în conformitate cu prevederile ......... din Acord de împrumut, [BANCA] comerciala la care va deschide contul Special. Contul Special reprezintă acel cont bancar deschis de [Beneficiar] în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut de finanţare, în care se efectuează tragerile şi din care se efectuează plăţi.2.3. [Beneficiar] va comunică [BANCA], prin intermediul MFP, numele şi specimenele de semnătura pentru patru persoane din cadrul [Beneficiar] autorizate să semneze cererile de tragere în numele Împrumutatului (două pentru prima semnătură şi două pentru a doua semnătură).2.4. Cererile de tragere vor fi transmise la [BANCA] de către [Beneficiar] şi vor fi semnate de doua dintre persoanele autorizate (dintre care una cu drept de prima semnătura şi alta cu drept de a doua semnătura), conform legislaţiei române în vigoare.2.5. În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată în Preambulul la Acord de împrumut [Beneficiar], cu sprijinul MFP şi [MINISTERUL], va lua măsurile necesare pentru a acoperi depăşirea fără a apela la [BANCA], astfel încât să poată finaliza Proiectul în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut şi va comunică MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA], fără întârziere, planurile sale în acest sens.  +  Articolul 3Dobânzi şi comisioane3.1. [Beneficiar] va asigura plata dobânzii pentru soldul nerambursat al fiecărei transe din Împrumutul subsidiar la rata (sau ratele) şi în sumele specificate în Avizul de tragere primit de la [BANCA].3.2. [Beneficiar] va plăti dobânda suplimentară pentru orice suma cu scadenţa depăşită, dacă din culpa să se va depăşi scadenţa. Aceasta dobândă se va acumula de la data scadentei până la data efectiva a plăţii, la o rată anuală calculată conform prevederilor paragrafului ..... al Articolului ...... din Acord de împrumut şi este plătibilă în aceeaşi monedă ca şi suma restanta care o generează. Sumele astfel plătite vor fi imputate persoanelor vinovate pentru depăşirea scadenţei.3.3. [Beneficiar] va fi obligata, după caz, la plata următoarelor comisioane:- comision ............*7)-----------*7) În conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de împrumut3.4. Orice sume datorate [BANCA] de Împrumutat, sub forma de dobândă şi comisioane sau în alt mod şi calculate pentru orice fracţiune din an, vor fi calculate pe baza unui an de ....... zile şi a unei luni de ........ zile.*8)------------*8) Aşa cum este prevăzut în Acordul de împrumut.3.5. [Beneficiar] va plăti orice alte costuri în conformitate cu prevederile Articolelor .......... din Acord de împrumut.3.6. [Beneficiar] va transmite către MFP/Direcţia de specialitate şi [MINISTER] documentele atestând efectuarea plăţii la extern (DPVE, mesaj swift), vizate de banca derulatoare.3.7. În cazul în care [Beneficiar] are dificultăţi în onorarea obligaţiilor de plată, va informa MFP şi [MINISTER] cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea scadenţei.3.8. În plus faţă de comisioanele menţionate la pct. 3.3 din AIS, [Beneficiar] va plăti către MFP un comision de risc care va alimenta fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unor persoane juridice de ....% din valoarea totală a subîmprumutului, respectiv ......... (suma în cifre şi litere), în contul MFP.3.9. [Beneficiar] va plăti comisionul la fondul de risc în ..... rate egale şi consecutive*9), prima rată la ....., iar ultima la ...... Comisionul de risc se va plăti în "LEI" prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR valabil în data în care se efectuează plata.------------*9) De stabilit de comun acord cu [Beneficiar]3.10. În cazul în care [Beneficiar] nu va achita comisionul la fondul de risc la termenele angajate, fără a avea acceptul MFP de amânare la plată, MFP este îndreptăţit să pretindă [Beneficiar] dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind obligaţiile bugetare.  +  Articolul 4Rambursarea Împrumutului subsidiar, plata dobânzilor şi a altor sume aferente Împrumutului subsidiar4.1. [Beneficiar] va rambursa Băncii subîmprumutul în rate semestriale, începând cu data de ...., conform graficului de rambursare din Acordul de împrumut, la fiecare .......Sumele datorate sunt exprimate, în graficul de rambursare, [ca procent din suma împrumutului], aşa cum este definit în Acord de împrumut şi sunt asigurate conform paragrafelor ........ din prezentul AIS.4.2. În cazul rambursării anticipate voluntare a unei părţi sau a întregului Împrumut subsidiar, [Beneficiar] va plăti către Bancă o compensare calculată conform prevederilor paragrafului al Articolului din Acord de împrumut.4.3. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate în temeiul paragrafului al Articolului din Acord de împrumut, [Beneficiar] va plăti suma solicitata de [BANCA] şi dobânda aferenta, conform prevederilor respectivului paragraf din Acord de împrumut.4.4. În cazul în care cererea de rambursare anticipata este formulata de [BANCA] în conformitate cu paragraful al Articolului din Acord de împrumut, ca urmare a neîndeplinirii de către [Beneficiar] a obligaţiilor sale, [Beneficiar] va plăti o sumă calculată potrivit prevederilor paragrafului al Articolului din Acord de împrumut.4.5. [Beneficiar] va transmite MFP/Directia de specialitate şi [MINISTER] documentele atestând efectuarea plăţii la extern (DPVE, mesaj swift) vizate de banca derulatoare.  +  Articolul 5Angajamente speciale; garanţii5.1. [Beneficiar] va asigura din surse proprii, atât timp cat Împrumutul subsidiar este nerambursat, sumele necesare pentru întreţinerea, repararea, revizia şi înnoirea tuturor proprietăţilor care fac parte din Proiect şi va acţiona în vederea menţinerii acestora în buna stare de funcţionare, conform paragrafului .... al Articolului ...... din Acord de împrumut.5.2. [Beneficiar] va respecta procedurile [BANCA] privind achiziţionarea bunurilor, asigurarea serviciilor şi angajarea lucrărilor pentru Proiect, va purta negocieri şi va semna contracte conform prevederilor paragrafului .... al Articolului ....... din Acord de împrumut.[Beneficiar] răspunde de respectarea procedurilor [BANCA] şi a legislaţiei române în vigoare pentru toate operaţiunile de negociere şi de încheiere a contractelor interne şi externe necesare Proiectului, privind achiziţionarea bunurilor, angajarea lucrărilor, serviciilor de consultanţă interne şi externe precum şi a altor servicii.MFP nu răspunde de viciile contractelor şi ale documentelor de tragere şi de plată a obligaţiilor asumate de [Beneficiar] prin contractele încheiate.5.3. [Beneficiar] se obligă, conform paragrafului ..... al Articolului ..... din Acord de împrumut, să asigure în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile aferente Proiectului potrivit practicii uzuale pentru lucrări similare de interes public în România, pe toată perioada cât Împrumutul subsidiar este nerambursat.5.4. [Beneficiar] se obligă conform prevederilor paragrafului ..... al Articolului ..... din Acord de împrumut că va angaja prin proceduri de selectare satisfăcătoare pentru [BANCA], un consultant internaţional în inginerie şi management (CIIM), ale cărui calificare, experienţă şi termeni de referinţă vor fi satisfăcători pentru [BANCA]. CIIM va asigura asistenţa tehnică pentru unitatea de implementare şi management şi [Beneficiar] şi va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate existente şi a studiului de impact asupra mediului, precum şi pentru pregătirea licitaţiei pentru proiectarea detaliată şi supervizare, care vor fi realizate de consultanţi satisfăcători pentru [BANCA].5.5. Pe toata perioada cat Împrumutul subsidiar este nerambursat, [MINISTERUL], ca instituţie coordonatoare a Beneficiarului pentru scopurile paragrafului ..... din art. ...., va depune diligentele necesare pentru menţinerea titlului de proprietate şi a posesiei efective asupra activelor care fac parte din Proiect sau, după caz, le va înlocui sau înnoi iar [Beneficiar] va asigura funcţionarea permanenta a Proiectului.5.6. [Beneficiar] va transmite [BANCA], MFP şi [MINISTERUL] în fiecare an, la o lună după publicarea lor, raportul anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi raportul de audit.5.7. [MINISTERUL] va verifica dacă [Beneficiar] supune auditării anuale, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (SIC) situaţiile financiare ale [Beneficiar]. Costul auditului va fi suportat de [Beneficiar] din surse proprii sau din alte surse.5.8. În conformitate cu prevederile paragrafului ...... al Articolului ..... din Acord de împrumut, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] vor lua masurile necesare pentru a permite ca [Beneficiar]*10):-----------*10) Articol adaptabil în funcţie de clauzele Acordului de împrumut. a) să desfăşoare activităţile conform cu legile aplicabile privind mediul înconjurător şi conform standardelor Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului aşa cum ele pot fi aprobate sau modificate şi să asigure şi să menţină toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile; b) să desfăşoare toate activităţile de întreţinere, construire şi reabilitare precum şi politicile de ameliorare a impactului de mediu care pot fi necesare Proiectului în conformitate cu practicile de buna execuţie şi cu standardele la care se face referire în alin. ....... al acestui paragraf; şi; c) să asigure ca la realizarea Proiectului nu se folosesc materiale sau substanţe la care se face referire în legislaţia, standardele şi practicile de buna utilizare menţionate în aliniatul ..... al acestui paragraf şi care ar putea avea efecte negative asupra mediului înconjurător.5.9. [Beneficiar] va informa MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA] asupra modificărilor survenite în statutul şi forma sa de organizare de-a lungul perioadei de derulare a Împrumutului subsidiar, precum şi asupra oricăror situaţii care ar putea interveni şi prejudicia în mod substanţial executarea Proiectului şi rambursarea Împrumutului subsidiar conform graficului de rambursare.În cazul în care până la încetarea prezentului AIS, [Beneficiar] va fi supusă privatizării, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se angajează să întreprindă toate demersurile necesare pentru a cuprinde în Acordul de împrumut de privatizare obligativitatea investitorului strategic de a prezenta la MFP, înaintea semnării Acordului de împrumut de privatizare, o scrisoare de garanţie de buna plata, emisa de [BANCA] investitorului (o [BANCA] de prim rang) şi care va acoperi serviciul datoriei externe aferent Împrumutului pe toata perioada de rambursare, proporţional cu participarea investitorului strategic la capitalul social.Toate drepturile şi obligaţiile decurgând din prezentul AIS asumate de [Beneficiar] vor trece asupra succesorilor juridici ai acesteia.5.10. [MINISTERUL] se angajează să nu modifice în nici un fel statutul actual al [Beneficiar] (prin divizare, fuzionare, suspendarea acţiunilor sale, schimbarea profilului activităţii sau a formei de proprietate, etc.) fără informarea prealabilă a MFP şi [BANCA].5.11. În cazul în care, până la terminarea prezentului AIS, [Beneficiar] îşi va schimba forma de proprietate, noua entitate va constitui o ipoteca pe activele sale în favoarea MFP, intr-o formă acceptabila MFP, pentru valoarea Împrumutului subsidiar nerambursată în acel moment, plus valoarea dobânzilor rămase de achitat până la rambursarea Împrumutului subsidiar. În cazul în care aceasta ipoteca nu va fi constituita în termen de 90 de zile de la data privatizării [Beneficiar], MFP va avea dreptul să declare Împrumutul subsidiar drept imediat scadent şi datorat de succesorii juridici ai [Beneficiar].5.12. [Beneficiar] se obliga să constituie în cadrul acestui AIS garanţii pentru acoperirea riscului financiar, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.5.13 [Beneficiar] şi [MINISTERUL] se obliga să asigure urmărirea cheltuielilor din intrări de credite externe în limita alocaţiilor bugetare astfel încât să se respecte angajamentele asumate conform prevederilor Legii anuale a bugetului de stat.  +  Articolul 6Dobânzi şi penalităţi de întârziere6.1. În situaţia în care, datorită neîndeplinirii de către [Beneficiar], din culpa sa, a prevederilor din Acordul de împrumut, vor fi generate obligaţii de plată faţă de [Banca] în sarcina MFP, [Beneficiar], va restitui MFP sumele achitate şi va plăti MFP pentru aceste sume dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula asupra echivalentului în lei al sumelor care constituie obligaţii de plată către MFP, calculat la cursul de schimb de la data efectuării plăţii de către MFP la [Bancă], data de la care va începe şi calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere care se vor acumula pe zile/luni de întârziere până la achitarea sumelor respective de către [Beneficiar].6.2. Aceleaşi dobânzi şi penalităţi de întârziere se vor aplica şi în situaţia în care, datorită neîndeplinirii de către [Beneficiar] din culpa sa, a prevederilor din Acord de împrumut, vor fi generate obligaţii de plată suplimentare faţă de [BANCA] în sarcina MFP. În acest caz, [Beneficiar] va restitui către MFP sumele astfel achitate, din alte surse decât bugetare.6.3. Dacă [Beneficiar] nu va plăti, din culpa sa, oricare dintre sumele datorate conform prevederilor prezentului AIS şi va depăşi datele scadente cu 30 zile, MFP, în urma unei notificări scrise adresate [Beneficiar], va fi îndreptăţit să le declare scadente şi să obţină recuperarea imediata a tuturor sumelor datorate conform prevederilor prezentului AIS, direct şi fără acceptul [Beneficiar], prin debitarea contului curent al acesteia sau prin orice alte mijloace legale. Într-o astfel de situaţie, prezentul AIS constituie titlu executoriu, nemaifiind necesară iniţierea în acest scop a altor acţiuni sau formalităţi.6.4. a) [Beneficiarul] va prezenta un inventar cu garanţiile, preferinţele şi priorităţile existente, referitor la îndeplinirea obligaţiilor sale privind datoria externă. b) În temeiul prevederilor paragrafului ....... din Acord de împrumut, în cazul în care [Beneficiar] acorda unei terţe părţi o garanţie, preferinţa sau prioritate pentru îndeplinirea obligaţiilor sale privind datoria externa, va informa imediat MFP şi [BANCA] asupra acestei intenţii (sau eveniment) şi va furniza [BANCA], în măsura în care aceasta îi va solicita, o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor Acordului de împrumut.  +  Articolul 7Informaţii şi vizite7.1. [Beneficiar] va asigura evidentele financiar-contabile pentru gestionarea în lei şi în valută a Împrumutului subsidiar, în conturi distincte, precum şi rambursarea sumelor Împrumutului subsidiar, plata dobânzilor, comisioanelor şi a celorlalte costuri aferente acestuia şi va raporta MFP şi [MINISTERUL] potrivit legislaţiei în vigoare.7.2. [Beneficiar] va răspunde, cu promptitudine, tuturor cerinţelor MFP şi/sau [MINISTERUL] de prezentare de informaţii şi raportări în legătură cu modul de utilizare a fondurilor în valută şi în lei aferente acestui proiect. [Beneficiar] va transmite la MFP şi [MINISTERUL] la cerere, în cel mult 48 de ore de la data cererii, copii ale tuturor documentelor de implementare (achiziţii, trageri şi alte documente solicitate) remise direct de [Beneficiar] la [BANCA]. De asemenea, [Beneficiar] va întocmi şi remite MFP şi [MINISTERUL] formularele de raportare privind Împrumutul, după cum este prevăzut în Normele metodologice pentru aplicarea Legii privind datoria publică.7.3. [Beneficiar] va transmite la MFP, lunar, până în data de 15 a fiecărei luni situaţia cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului trase, în luna anterioara celei în care se face raportarea. Situaţia menţionată va fi întocmită în lei, EUR şi USD, în conformitate cu înregistrările contabile şi cu dările de seamă. De asemenea, [Beneficiar] va transmite la MFP până la data de 10 a fiecărei luni, estimări de trageri pentru luna următoare celei în care se face raportarea.7.4. [Beneficiar] va purta corespondenta tehnica cu specialiştii [BANCA] şi va transmite la MFP, [MINISTERUL] şi [BANCA], în conformitate cu prevederile Articolului ...... din Acord de împrumut:- până la ............... şi ulterior trimestrial, până la terminarea Proiectului un raport, editat în limba engleza, privind implementarea Proiectului, raport ce va fi pregătit de consultanţii menţionaţi la paragraful 6.10 din prezentul AIS;- în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, rapoartele referitoare la conturile anuale, situaţia financiară a bugetului şi raportul de audit, efectuate în concordanta cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, conform paragrafului ...... din Acord de împrumut;- la şase luni de la încheierea Proiectului un raport, editat în limba engleza, privind finalizarea Proiectului;- orice document sau informaţie care se referă la finanţarea sau implementarea Proiectului, după cum [BANCA] va solicita în mod rezonabil;- solicitări prompte pentru aprobarea [BANCA] cu privire la orice modificări intervenite în planurile generale, graficul de lucru, planurile financiare sau programul de cheltuieli aferente Proiectului, faţă de cele existente înainte de semnarea Acordului de împrumut;- informări asupra oricăror evenimente care ar putea prejudicia în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezultă din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5. [Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în paragraful .....al Articolului .... din Acord de împrumut privind angajamentele de integrare.  +  Articolul 8Speze şi cheltuieli8.1. Conform prevederilor Articolului .... din Acord de împrumut, [Beneficiar] se obligă să plătească: a) toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natură inclusiv taxe de timbru şi taxa de înregistrare care pot fi ocazionate de semnarea sau implementarea Acordului de împrumut sau a oricărui document legat de acesta precum şi de constituirea oricărei garanţii pentru Împrumutul subsidiar. b) integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate de Împrumutat conform Acordului de împrumut, în suma brută, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta să ducă la majorarea sumei brute de plată către [BANCA] astfel încât, după deducere, suma neta primită de [BANCA] să fie echivalentă cu suma datorată. c) orice speze şi cheltuieli, inclusiv cheltuielile mărunte, costurile profesionale, de călătorie mărunte, costurile profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar ocazionate de semnarea sau implementarea Acordului de împrumut sau a oricăror documente legate de acesta şi de constituirea oricărei garanţii pentru Împrumut subsidiar.  +  Articolul 9Clauze finale9.1. Orice neînţelegeri dintre MFP, [Beneficiar] şi [MINISTERUL] decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului AIS vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabila. În cazul în care în termen de 30 zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele competente.9.2. Prezentul AIS intră în vigoare la data semnării lui de către cele trei părţi.9.3. Prezentul AIS va înceta la data la care [Beneficiar] va fi achitat integral obligaţiile sale de plată faţă de [BANCA], va fi terminat Proiectul şi îşi va fi îndeplinit toate celelalte obligaţii ce-i revin faţă de MFP, conform prevederilor prezentului AIS.9.4. Orice notificare, cerere sau alta comunicare ceruta sau permisa de prezentul AIS va fi considerata autorizata dacă va fi emisa în scris şi semnată de:- pentru MFP:- secretar de stat;- director general sau director general adjunct, direcţia de specialitate;- sau alte persoane legal abilitate în acest sens.- pentru [Beneficiar]:- director general;- director general adjunct;- contabil şef;- director al direcţiei licitaţii şi contractare;- pentru [MINISTERUL]:- secretar de stat- director general, Direcţia generală a relaţiilor financiare externe- director general, Direcţia generală economica şi relaţii bugetare şi transmisa la adresele:- pentru MFP: [Adresa]- pentru [Beneficiar]: [Adresa]- pentru [MINISTERUL]: [Adresa]9.5. Prezentul AIS a fost semnat în trei exemplare, toate având valoare de original.
             
    [MINISTERUL] FINANŢELOR[MINISTERUL]
    PUBLICE
    SECRETAR DE STATSECRETAR DE STAT
      [BENEFICIAR]
      DIRECTOR GENERAL
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------ModelROMÂNIA AGENTUL ECONOMICMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECONVENŢIEAgentul economic din România, persoană juridică română, cu sediul în ...., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ...., a primit de la Ministerul Finanţelor Publice garanţia pentru creditul extern în valoare de ..... în conformitate cu Acordul de împrumut contractat de la ............ (finanţatorul).Având în vedere garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a creditului respectiv, între:Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare"GARANT"şiAgentul economic, denumită în continuare:"GARANTAT"având în vedere şi prevederile Legii nr. 313/2004 privind datoria publică şi ale Hotărârii Guvernului nr. ..... privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 313/2004 aşa cum a fost modificat şi completat ulterior, părţile au convenit să-şi asume şi să execute obligaţiile care le revin conform prezentei Convenţii.Articolul 1. Valoarea şi obiectul garanţiei1.1. Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de .... acordat ..... Agentul economic de către .... (finanţatorul) în calitate de Împrumutător, inclusiv dobânzile, spezele şi comisioanele aferente, conform prevederilor Acordului de împrumut.1.2. În cazul şi în momentul executării garanţiei, Garantul are dreptul să blocheze şi să încaseze din contul curent al Garantatului, fără acceptul acestuia, cu prioritate sumele necesare rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului garantat, a penalităţilor precum şi a tuturor obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei Convenţii.Prezenta convenţie constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalităţi.1.3. Garantul va avea un drept de prioritate în crearea oricărui drept de retenţie sau a oricărui alt drept similar sau având aceleaşi efecte, asupra oricărui activ al Garantatului. Dreptul de retenţie va asigura Garantului capitalul, dobânzile şi celelalte costuri ale împrumutului. Garantatul, în momentul încheierii oricărui contract în temeiul căruia dobândeşte un drept de creanţă sau un activ sau orice alt bun sau drept care poate forma obiectul unui drept de retenţie sau unei cesiuni de creanţă, se obligă să prevadă în mod expres în contractele respective existenţa drepturilor care pot fi invocate de Garant în legătură cu contractele respective.Articolul 2. Garanţii2.1. Garantatul se angajează irevocabil şi necondiţionat faţă de Garant să îndeplinească următoarele:2.1.1. Să utilizeze creditul numai pentru scopurile prevăzute în actul normativ care autorizează Ministerul Finanţelor Publice să emită Garanţia şi prin Acordul de împrumut.2.1.2. Să achite la scadenţă ratele de capital, dobânda, spezele şi comisioanele aferente, precum şi alte cheltuieli conform prevederilor Acordului de împrumut încheiat cu banca în favoarea căreia Ministerul Finanţelor Publice emite Scrisoarea de Garanţie.În cazul în care Garantatul nu îşi va achita la scadenţă ratele de împrumut, dobânda, spezele şi comisioanele aferente şi Garantul va achita la extern sumele datorate de Garantat în baza Acordului de împrumut, atunci Garantatul va plăti Garantului, pe lângă sumele datorate, şi dobânzile şi penalităţile de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale pentru orice sume plătite ca urmare a executării garanţiei emise de Garant. În astfel de situaţii, art. 1.2. din prezenta CONVENŢIE se va aplica în mod corespunzător.2.1.3. Să înştiinţeze în scris Ministerul Finanţelor Publice cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenţei despre imposibilitatea constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor din Acordul (Contractul) de împrumut extern, astfel cum a fost modificat, cu motivaţia şi fundamentările corespunzătoare.2.1.4. Să constituie în termen de 30 de zile de la ultima livrare, un contract de gaj fără deposedare asupra dotărilor sau utilajelor achiziţionate din prezentul credit şi să prezinte Garantului un original al acestui contract înregistrat la autorităţile competente conform prevederilor legale.2.1.5. Să nu permită ca o altă datorie internă sau externă sau o altă terţă parte împrumutător să fie considerate ca având rang superior în cursul procesului de alocare sau distribuire a valutei deţinute sub controlul sau în beneficiul său.2.1.6. Să facă toate demersurile şi să întreprindă orice măsură consideră necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului precum şi a oricăror alte sume care sunt datorate conform Acordului de împrumut, astfel cum a fost modificat.2.1.7. Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care Garantatul nu îşi va onora la timp obligaţiile decurgând din prezenta CONVENŢIE precum şi din Acordul de împrumut, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care Garantul a emis Scrisoarea de Garanţie în favoarea Garantatului.2.1.8. Să comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile şi băncile la care are deschise aceste conturi, să anunţe în prealabil şi să obţină acordul Garantului în cazul în care intenţionează să îşi transfere şi/sau deschidă un nou cont la o altă bancă şi/sau băncile la care îşi are deschise conturile la data încheierii CONVENŢIEI.2.1.9. Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele şi informaţiile solicitate de acesta, din care să rezulte:● Situaţia patrimonială pe bază de bilanţ, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcină pe perioada rambursării Împrumutului, situaţia indicatorilor economico-financiari şi a contului de profit şi pierdere.● Alte obligaţii de plată decurgând din împrumuturi interne sau externe, actuale sau viitoare, eşalonate conform scadenţelor de rambursare (dacă este cazul).● Situaţia încasărilor ce constituie surse de rambursare a împrumuturilor interne sau externe în general, şi a Împrumutului garantat, în special.● Detalii privind modul în care a onorat plăţile datorate la fondul de risc, la termenele şi în condiţiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale şi cu cele cuprinse în prezenta convenţie.● Orice informaţie şi orice document care poate fi cerut în mod rezonabil de către Garant.2.1.10. Informarea lunară (până la data de 5 ale lunii următoare celei de raportare) a Garantului asupra stadiului realizării proiectului, a tragerilor şi a plăţilor efectuate la împrumut.2.1.11. Informarea Garantului şi solicitarea amendării prezentei Convenţii în cazul intenţiei de divizare a patrimoniului Garantatului, urmare a acţiunii de privatizare, sau a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia.2.1.12. Informarea Garantului asupra oricărei intenţii de modificare a Acordului de împrumut şi solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri.Articolul 3. Comision3.1. Garantatul va plăti Garantului un comision de risc de ...% din valoarea totală creditului în sumă de ...... în contul nr. 361180000302 - Contul curent general al Trezoreriei Statului - deschis la Banca Naţională a României - Centrala.3.2. Suma ce constituie comision de risc calculat conform pct. 3.1., respectiv ........ va fi achitată după cum urmează:- ....% din valoarea sumei mai sus menţionate, respectiv ..... va fi achitată în termen de ........ de la semnarea prezentei Convenţii;- diferenţa de ....% aferentă sumei mai sus menţionate, respectiv ...... se va plăti de către Garantat în ... rate, prima la .. luni de la plata avansului.3.3. Comisionul se va plăti în lei prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data zilei în care se efectuează plata.3.4. În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este îndreptăţit să pretindă Garantatului, în plus fată de cele prevăzute la art. 2.1.6. al prezentei Convenţii, dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale.Articolul 4 Cazuri de culpă4.1. Culpa se constată şi se apreciază în conformitate cu legislaţia în vigoare din România. Garantatul răspunde în cazul în care: a) nu achită la scadentă datoriile sale faţă de garant aşa cum au fost ele stipulate în prezenta convenţie şi în alte documente ce au legătură directă cu aceasta; b) întrerupe fără o prealabilă notificare către garant operaţiunile pentru care a contractat creditul extern; c) efectuează fără avizul garantului alte operaţiuni decât cele care au stat la baza contractării creditului extern, modificând unilateral destinaţia acestuia; d) furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situaţia economico-financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declaraţii semnate de persoane neabilitate în acest sens de societate; e) împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei convenţii; f) încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente şi a celorlalte obligaţii faţă de garant; g) nerespectarea prevederilor art. 2 "Garanţii".La apariţia oricăruia dintre cazurile sus-menţionate garantul este în drept să rezilieze prezenta convenţie. În această situaţie garantul este abilitat să preia toate disponibilităţile existente în conturile acestuia, toate încasările imediate ale garantatului (în lei şi în valută), să execute garanţiile reale prezentate de garantat. În cazurile sus-menţionate garantul nu răspunde faţă de terţi pentru culpa garantatului sau pentru orice alte situaţii care se datorează culpei acestuia.4.2. Intr-un asemenea caz garantatul rămâne direct răspunzător pentru toate daunele şi alte consecinţe financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a angajamentelor şi creditelor, datorând garantului toate costurile şi cheltuielile antrenate de executarea rambursării imediate.4.3. Neexecutarea acestui drept sau a oricărui alt drept prevăzut în prezenta convenţie ori de lege de către garant sau executarea lui cu întârziere nu poate fi considerată ca o renunţare din partea garantului la acest drept, dacă este îndeplinită în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege.Articolul 5. Litigii5.1. Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei Convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă.5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.Articolul 6 Amendamente6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei convenţii se va face în scris cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.Articolul 7 Valabilitate7.1. Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnării acesteia.7.2. CONVENŢIA rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a Acordului de împrumut şi îşi încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată rezultând din această Convenţie şi din Acordul de împrumut.7.3. Prezenta CONVENŢIE este redactată în trei exemplare, fiecare având valoare de original şi toate constituind împreună un singur act juridic. Ca urmare, părţile de faţă, acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au întocmit prezenta CONVENŢIE, pentru a fi semnată în numele lor, la Bucureşti, la data de ................... .
       
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENTUL ECONOMIC
    SECRETAR DE STATDIRECTOR GENERAL
  -------