REGLEMENTARE TEHNICĂ din 9 decembrie 2004privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 18 ianuarie 2005     +  Articolul 1Prezenta reglementare se aplică atât proiectării locurilor de parcare, oprire şi staţionare noi, cât şi modernizării locurilor de parcare, oprire şi staţionare existente, adiacente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor.  +  Capitolul I Clasificarea drumurilor publice  +  Articolul 2Din punct de vedere funcţional şi administrativ, drumurile publice menţionate în prezenta reglementare se împart în ordinea importanţei, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:- drumuri expres;- drumuri naţionale europene (E);- drumuri naţionale principale;- drumuri naţionale secundare;- drumuri judeţene;- drumuri comunale.  +  Capitolul II Dotările minimale necesare locurilor de parcare, oprire şi staţionare  +  Articolul 3 (1) Dotările minimale necesare locurilor de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor expres şi drumurilor naţionale europene sunt următoarele: a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială; b) surse de energie electrică şi apă potabilă; c) sistem de iluminare exterioară; d) telefon public; e) locuri de parcare, oprire şi staţionare pentru autoturisme, autocamioane şi autobuze; f) zonă intermediară de protecţie; g) spaţii de agrement; h) WC ecologic; i) împrejmuire. (2) În cazul drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, drumurile de acces la locurile de parcare, oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic şi vor avea minimum 6,00 m lăţime, incluzând marcajele laterale şi acostamentele. (3) Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumul expres şi de drumul naţional european printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m. (4) Locurile de parcare, oprire şi staţionare pentru drumurile sus-menţionate vor fi prevăzute suplimentar cu spaţii pentru servicii, ce includ staţie de alimentare cu carburanţi, service auto, motel, restaurant, spaţii comerciale, în funcţie de categoria drumului, în conformitate cu prevederile art. 2.  +  Articolul 4 (1) Dotările minimale necesare locurilor de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor naţionale principale şi secundare sunt următoarele: a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială; b) surse de energie electrică şi apă potabilă; c) sistem de iluminare exterioară; d) telefon public; e) locuri de parcare, oprire şi staţionare pentru autoturisme, autocamioane şi autobuze; f) zonă intermediară de protecţie; g) spaţii de agrement; h) WC public; i) împrejmuire. (2) În cazul drumurilor naţionale principale şi secundare, drumurile de acces la locurile de parcare, oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic şi vor avea minimum 6,00 m lăţime, incluzând marcajele laterale şi acostamentele. (3) Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale principale şi secundare printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m.  +  Articolul 5 (1) Dotările minimale necesare locurilor de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor judeţene şi comunale sunt următoarele: a) WC-uri ecologice; b) mese; c) coşuri de gunoi; d) sursă de apă potabilă. (2) În cazuri excepţionale, din raţiuni de natură economică, turistică, socială etc., aceste dotări se vor completa, parţial sau integral, conform listei de dotări menţionate la art. 4. (3) Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile judeţene şi comunale printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m.  +  Articolul 6 (1) Construcţiile din interiorul locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu: a) instalaţii de încălzire şi instalaţii electrice; b) instalaţii de ventilaţie şi climatizare; c) instalaţii sanitare. (2) Instalaţiile prevăzute la alin. 1 se vor proiecta şi se vor executa conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Construcţiile aferente utilităţilor se vor amenaja la minimum 10,0 m pentru drumurile expres şi drumurile naţionale europene (faţă de marginea părţii carosabile) şi la 5,0-7,5 m pentru celelalte categorii de drumuri publice.  +  Capitolul III Condiţii generale de realizare a locurilor de parcare, oprire şi staţionare  +  Articolul 7 (1) Locul de parcare, oprire şi staţionare este o zonă de odihnă, separată fizic de drumul public, în care spaţiile destinate staţionării vehiculelor sunt separate printr-o zonă de protecţie faţă de marginea drumului, mărginită de borduri denivelate şi dimensionată în funcţie de categoria acestuia. (2) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare se vor stabili în funcţie de volumul traficului, de componenţa acestuia, de distanţa dintre două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive şi de distanţa dintre locurile de parcare, oprire şi staţionare şi alte spaţii ce asigură servicii similare, de topografia terenului şi de valorificarea avantajelor oferite de mediul ambiant. (3) Suprafeţele minime includ platformele locurilor de parcare, oprire şi staţionare şi spaţiile pentru servicii, iar în funcţie de categoria de drum sunt de: a) 5.000 mp pentru parcările adiacente drumurilor expres, drumurilor naţionale europene, drumurilor naţionale principale şi secundare; b) 2.000 mp pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor judeţene şi comunale; c) în zonele de munte cu interes turistic suprafeţele minime prevăzute la lit. a) şi b) pot fi reduse la 3.000 mp pentru drumurile expres, drumurile naţionale europene şi drumurile naţionale principale şi secundare, iar pentru drumurile judeţene şi comunale suprafaţa minimă poate fi de 1.000 mp. (4) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare prevăzute la alin. (3) nu includ suprafeţele eventualelor staţii de distribuţie a carburanţilor auto sau ale spaţiilor de cazare.  +  Articolul 8 (1) Distanţa recomandată între două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive este de: a) 15,0 km până la 25,0 km pentru drumurile expres şi drumurile naţionale europene; b) 25,0 km până la 30,0 km pentru drumurile naţionale principale şi secundare, drumurile judeţene şi comunale. (2) Alegerea amplasamentului locurilor de parcare, oprire şi staţionare se va face prin luarea în considerare a următorilor factori: a) topografia terenului; b) traseul în plan şi în profil longitudinal, evitându-se amplasamentele pe sectoarele de drum cu declivitate mai mare de 4% sau în curbă; c) apropierea faţă de localităţi; d) valorificarea punctelor de atracţie turistică; e) evitarea deteriorării valorilor peisagistice sau istorice; f) amplasarea optimă faţă de reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, reţelele electrice, reţelele telefonice, urmărindu-se racordarea la reţelele de utilităţi existente; g) asigurarea vizibilităţii, ţinându-se cont de elementele geometrice ale drumurilor.  +  Articolul 9Accesul la locurile de parcare, oprire şi staţionare va fi realizat în conformitate cu prevederile Normativului de amenajare a intersecţiilor la acelaşi nivel CD 173/2001, cu benzi de accelerare şi decelerare sau cu pene de racordare şi marcaje rutiere, conform STAS 1848/1/1986, pentru indicatoare, şi STAS 1848/7/1985, pentru marcaje.  +  Articolul 10La proiectarea sistemelor electrice se vor respecta următoarele reguli: a) să fie dimensionate, ţinându-se cont de toate necesităţile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare, precum şi a spaţiilor pentru servicii; b) să fie instalate cu respectarea strictă a normativelor şi standardelor în vigoare; c) să asigure iluminarea benzilor de accelerare şi decelerare, a intersecţiilor drumurilor interne, staţiilor de alimentare cu carburanţi şi a suprafeţelor destinate locurilor de parcare, oprire şi staţionare pentru a asigura maximum de siguranţă pentru trafic; d) să se evite orbirea şoferilor aflaţi în trafic; e) reclamele luminoase se vor amplasa la minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabilă şi banda de consolidare a acostamentului) şi vor avea dimensiunile maxime de 8,0 m x 4,0 m. Reclamele cu dimensiuni mai mari se vor instala în afara zonei de protecţie a drumului.  +  Articolul 11 (1) În zona de ieşire din flux a autovehiculelor şi de intrare pe banda de decelerare, aferentă parcării, indicatoarele curente se vor completa cu indicatoare specifice, cu următoarele scopuri: a) reducerea vitezei; b) evitarea opririi în afara zonelor special desemnate pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare; c) informarea asupra diferitelor servicii oferite în zonă; d) semnalizarea din timp a intersecţiilor; e) semnalizarea orizontală, cu marcajul rutier aferent.  +  Articolul 12Locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi construcţiile aferente trebuie să fie prevăzute atât cu un sistem de furnizare a apei potabile, cât şi cu sisteme de canalizare menajeră şi pluvială.  +  Articolul 13Întreaga zonă ce separă locul de parcare, oprire şi staţionare de drumul public trebuie să fie acoperită cu plante care necesită îngrijire redusă, dar a căror densitate poate să constituie o protecţie împotriva vehiculelor care rulează pe drumul public şi care pot deveni un pericol pentru persoanele aflate în locurile de parcare, oprire şi staţionare.  +  Articolul 14 (1) Se vor prevedea locuri de parcare, oprire şi staţionare rezervate pentru persoanele cu handicap, iar toate dotările sau construcţiile din incinta acestora trebuie să permită accesul persoanelor cu handicap, prin rampe construite în mod special. (2) Construcţiile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu o cameră special echipată pentru copii, cu dotări de dimensiuni mici, o masă pentru înfăşat bebeluşii şi alte dotări necesare îngrijirii nou-născuţilor.-------------