PROCEDURA din 17 noiembrie 2004de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 13 ianuarie 2005   +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedura stabileşte condiţiile şi regulile de procedura privind recunoaşterea, desemnarea şi notificarea, după caz, a organismelor şi laboratoarelor care participa la atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzute la art. 27 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, denumite în continuare organisme, cu excepţia cazurilor în care exista prevederi distincte pentru organisme şi laboratoare.  +  Articolul 2 (1) Organismele prevăzute la art. 1 sunt supuse, în principiu, regulilor comune de procedura privind desemnarea, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, adaptate şi/sau completate, după caz, corespunzător cerinţelor domeniului reglementat specific. (2) În domeniul produselor pentru construcţii nu sunt aplicabile procedurile modulare de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ci procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitatii produselor, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, ceea ce implica un alt mod de identificare a domeniilor de competenţa, a funcţiilor şi a sarcinilor specifice ce revin organismelor desemnate. (3) Prevederile specifice referitoare la evaluarea, recunoaşterea şi desemnarea organismelor în domeniul produselor pentru construcţii, cuprinse în prezenta procedura, sunt stabilite pe baza condiţiilor prevăzute în cap. V, VII şi IX şi în anexele nr. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 şi cu luarea în considerare a prevederilor cuprinse în ghidurile adoptate de Comisia Europeană în acest domeniu.  +  Capitolul II Documente de referinţa  +  Articolul 3 (1) La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedura au stat următoarele acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004; b) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 71/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordonanţa Guvernului nr. 62/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 406/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004; c) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004; d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004. (2) Prezenta procedura cuprinde prevederi cu referire la următoarele standarde, la a căror aplicare trebuie luată în considerare ultima editie a standardului citat: a) SR EN 45004 "Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia"; b) SR EN 45011 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea produselor"; c) SR EN 45012 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea sistemelor calităţii"; d) SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonari". (3) La stabilirea prevederilor prezentei proceduri s-au luat în considerare recomandările Comisiei Europene cuprinse în următoarele documente: a) Ghidul comunitar A - Desemnarea organismelor recunoscute în domeniul directivei "Produse pentru construcţii"; b) Ghidul comunitar K - Sistemele de atestare a conformitatii şi rolul şi sarcinile organismelor notificate în domeniul directivei "Produse pentru construcţii".  +  Capitolul III Termeni şi defintii  +  Articolul 4 (1) Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta procedura sunt prevăzuţi şi definiţi în documentele de referinţa menţionate în cap. II. (2) Prescurtarile utilizate în textul procedurii se înţeleg astfel:CPF = controlul producţiei în fabrica;C.T.P.C. = Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii;PECA = Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale;I.G.S.U. = Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta.  +  Capitolul IV Domenii şi condiţii de recunoaştere şi desemnare  +  Articolul 5 (1) În domeniul produselor pentru construcţii, recunoaşterea şi desemnarea organismelor se stabilesc pe familii/subfamilii de produse, pe sisteme de atestare a conformitatii şi pentru realizarea de funcţii şi sarcini specifice pentru atestarea conformitatii produselor, asa cum sunt identificate prin prevederile prezentei proceduri. (2) Recunoaşterea se acordă de una dintre cele doua autorităţi competente pentru desemnare prevăzute la art. 27 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, prin comisiile de recunoaştere constituite în acest scop conform art. 23 din normele metodologice, care emit certificatele de recunoaştere, după cum urmează: a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru organismele specializate pe toate familiile de produse pentru construcţii şi pe toate funcţiile specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. b); b) Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru organismele specializate pe familiile de produse care cuprind mijloace fixe pentru alarmare/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru prevenirea exploziilor şi produse cu rol de protecţie la foc, precum şi pentru laboratoarele de încercări care efectuează încercările de comportare la foc pentru oricare dintre familiile de produse pentru construcţii. (3) Comisiile de recunoaştere se constituie şi funcţionează la fiecare autoritate competentă pentru desemnare, conform regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii, având în vedere realizarea colaborarilor necesare. (4) Desemnarea organismelor recunoscute de ambele autorităţi competente, precum şi suspendarea, limitarea sau retragerea desemnarilor se aproba prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) De la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau de la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului răspunde de aplicarea procedurii de notificare a organismelor desemnate în relaţie cu Comisia Europeană şi cu statele membre ale Uniunii Europene. (6) Evaluarea organismelor care solicită desemnarea, precum şi supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate se realizează de către C.T.P.C., pentru organismele prevăzute la alin. (2) lit. a), şi de către I.G.S.U., pentru organismele prevăzute la alin. (2) lit. b). (7) Costurile aferente evaluării şi supravegherii pe perioada desemnării se stabilesc pe bază de tarife, care se actualizează anual, şi se suporta de organismele solicitante.  +  Articolul 6 (1) Pot fi recunoscute şi desemnate orice persoane juridice sau, în unele cazuri, entităţi din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care funcţionează ca organisme de certificare, ca organisme de inspecţie şi/sau ca laboratoare de încercări şi îndeplinesc cumulativ cerinţele de acreditare prealabilă prevăzute la art. 16 din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, tratate potrivit prevederilor prezentei proceduri. (2) Persoana juridică sau entitatea poate fi desemnată, pe baza propriei solicitări, pentru exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (3) şi pentru efectuarea sarcinilor specifice prevăzute la alin. (4), cu referire la anumite familii de produse pentru construcţii şi în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii aplicabile familiilor de produse respective, identificate conform prevederilor Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii. (3) În domeniul produselor pentru construcţii pot fi recunoscute şi desemnate organisme pentru exercitarea următoarelor funcţii: a) certificarea conformitatii produselor, denumite în continuare organisme de certificare produs; b) certificarea conformitatii controlului producţiei în fabrica, denumite în continuare organisme de certificare CPF; c) inspecţie, denumite în continuare organisme de inspecţie; d) încercări, denumite în continuare laboratoare de încercări. (4) Sarcinile specifice ce revin organismelor, în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii, sunt: a) certificarea conformitatii produsului şi eliberarea certificatului de conformitate EC, pentru sistemele 1+ şi 1; b) certificarea conformitatii CPF, pentru sistemele 2+ şi 2; c) supravegherea CPF, pentru sistemele 1+, 1 şi 2+; d) inspecţia CPF, pentru sistemele 1+, 1, 2+ şi 2; e) încercări iniţiale de tip ale produsului, pentru sistemele 1+, 1 şi 3; f) încercări prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul producţiei, de pe piaţa sau de pe santiere, pentru sistemul 1+.  +  Articolul 7 (1) Un organism poate fi recunoscut şi desemnat pentru una sau mai multe familii/subfamilii de produse pentru construcţii, precum şi pentru o familie/subfamilie de produse, pe o singura funcţie, pe mai multe sau pe toate funcţiile care intervin în sistemul/sistemele de atestare a conformitatii aplicabil/aplicabile familiei/subfamiliei respective, dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (3). (2) Organismele solicitante trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor relevante pentru recunoaştere şi desemnare pe fiecare domeniu acoperit de acestea.  +  Articolul 8 (1) Entităţi legate juridic de operatori economici nu pot fi desemnate în nici un caz ca organisme de certificare şi ca organisme de inspecţie, putând fi desemnate doar ca laboratoare de încercări şi numai în cazuri speciale şi justificate (de exemplu, laboratorul este unicul din ţara sau dintr-o zona teritorială, care dispune de aparatura de încercare necesară). (2) În sensul prezentei proceduri, prin operator economic se înţelege orice persoană juridică sau persoana fizica autorizata care introduce pe piaţa produse pentru construcţii în calitate de producător, reprezentant autorizat al producătorului sau importator, definiţi conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m), v) şi z) din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Un organism se considera legat de un operator economic în următoarele situaţii: a) este parte a aceleiaşi societăţi ca şi unitatea de producţie; b) este entitate separată juridic de unitatea de producţie, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unităţii de producţie; c) este independent, dar unitatea de producţie deţine o anumită cota de acţiuni; d) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mama comuna care deţine în întregime sau în majoritate proprietatea; e) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mama comuna care deţine o anumită cota de acţiuni; f) este în proprietatea unei organizaţii reprezentând mai mulţi producători (de exemplu, o asociaţie cu scop comercial).  +  Articolul 9 (1) Organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele pot subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce le revin altor organisme şi/sau laboratoare. (2) Un organism desemnat care subcontracteaza rămâne în orice situaţie răspunzător pentru toate activităţile acoperite de desemnare. Subcontractarea nu se poate referi la delegarea autorităţii sau a responsabilităţilor corespunzătoare funcţiei desemnate. (3) Un organism desemnat nu poate în nici un caz sa subcontracteze toate activităţile. De asemenea, este interzisă subcontractarea "în serie". (4) Organismele de certificare nu pot subcontracta activităţile de evaluare şi acceptare. Pot fi subcontractate numai activităţi tehnice, precis delimitate şi riguros detaliate, de exemplu încercări, examinari, comparatii, esantionari sau audituri pentru calitate.  +  Articolul 10În scopul asigurării unei aplicari practice uniforme a sarcinilor ce revin diferitelor organisme recunoscute şi desemnate în cadrul sistemelor de atestare a conformitatii, precum şi a evaluărilor în vederea recunoaşterii şi desemnării, C.T.P.C. va întocmi, când este cazul, împreună cu I.G.S.U., instrucţiuni detaliate privind rolul şi raporturile dintre organisme pentru realizarea metodelor de încercare, inspecţie şi certificare prevăzute în specificăţiile tehnice. Aceste instrucţiuni vor fi puse la dispoziţie organismelor interesate, contra cost.  +  Capitolul V Solicitarea recunoaşterii şi desemnării  +  Articolul 11 (1) Solicitarea organismului se realizează conform art. 5 alin. (3) din normele metodologice, cu completările de mai jos. (2) Cererea de desemnare trebuie întocmită corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 1. (3) Cererea de desemnare trebuie însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie; b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de organismul naţional de acreditare, în copie; c) raportul întocmit de organismul naţional de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformitatii documentata şi aplicată de către solicitant şi la sistemul de management al calităţii implementat de acesta; d) descrierea tipului de activitate la care se referă desemnarea, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4); e) nominalizarea familiei/subfamiliilor de produse pentru construcţii şi a utilizarilor preconizate aferente, care va/vor fi acoperită/acoperite de desemnarea care se solicita, identificate potrivit prevederilor din anexele nr. I, II şi III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii; f) datele specifice de personal, de calificare şi de experienta profesională, referitoare la directorul organismului, la locţiitorul acestuia, la personalul cu funcţii de conducere şi la personalul tehnic, potrivit prevederilor art. 16; g) descrierea sumară a spaţiilor de lucru şi a echipamentelor tehnice şi indicarea procedurilor operationale specifice; h) declaraţie privind relaţiile economice şi juridice ale solicitantului, persoana juridică sau entitate, ale directorului şi ale celorlalţi angajaţi ai solicitantului cu operatorii economici; i) documentele referitoare la subcontractarea activităţilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie; j) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate: certificat de conformitate EC, certificat de conformitate a CPF, raport de încercare, după caz; k) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoţită de o adresa emisă de societatea de asigurare, prin care să se confirme ca poliţa de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activităţii pentru care se solicita desemnarea; l) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare sa pună la dispoziţie autorităţii competente, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa; m) dovada de plată a costului pentru evaluarea iniţială. (4) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), cererile trebuie să exprime explicit domeniul de desemnare solicitat prin întocmirea documentelor prevăzute la alin. (3) lit. e) sub forma unor liste distincte: a) pentru o singura familie/subfamilie de produse şi mai multe funcţii care intervin în cadrul sistemelor de atestare aplicabile familiei respective; sau b) pentru o singura funcţie şi mai multe familii/subfamilii de produse, cu specificarea sistemelor de atestare aplicabile familiilor respective. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) trebuie prezentate astfel încât să permită evaluarea îndeplinirii condiţiilor minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 pentru fiecare dintre familiile de produse/funcţiile specifice solicitate pentru desemnare.  +  Articolul 12 (1) În funcţie de familia de produse/funcţiile pentru care se solicita desemnarea, cererile pentru desemnare şi dosarul cu documente insotitoare se depun la autoritatea competentă pentru desemnare, care le înregistrează prin secretariatul comisiei de recunoaştere. (2) În maximum doua zile, dosarele aferente cererilor înregistrate la autorităţile competente se transmit la C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., în vederea evaluării. (3) Comisia de recunoaştere din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor înştiinţează Comisia de recunoaştere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de maximum 15 zile asupra cererilor înregistrate. (4) C.T.P.C. poate realiza evaluări şi/sau supravegheri şi în domeniile din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestuia.  +  Capitolul VI Evaluarea solicitării  +  Articolul 13 (1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectuează evaluarea în vederea recunoaşterii organismelor, în termen de 30 de zile de la primirea dosarului, pe baza documentaţiei prezentate potrivit prevederilor art. 11 şi unui audit la sediul solicitantului. (2) În cazul în care dosarul depus nu este complet, data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se decaleaza corespunzător cu perioada consumată pentru completarea dosarului.  +  Articolul 14 (1) Conformitatea organismelor cu condiţiile minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 se evalueaza în raport cu cerinţele relevante prevăzute în standardele din seria SR EN 45000 pe baza cărora au fost acreditate, considerate în contextul specificatiilor tehnice pentru produse şi/sau încercări aferente domeniului de desemnare. (2) Ca baza de evaluare a competentei pentru diversele funcţii şi sarcini ale organismelor se utilizează certificatele de acreditare eliberate de organismul naţional de acreditare, acreditarea după standardele din seria SR EN 45000 fiind luată în considerare astfel: a) pentru organismele de certificare produs: SR EN 45011; b) pentru organismele de certificare CPF: SR EN 45012; c) pentru organismele care efectuează inspecţia şi supravegherea CPF: SR EN 45012; d) pentru organismele care efectuează inspecţia CPF şi alte activităţi specifice pentru inspecţii de terta parte (esantionare, audituri etc): SR EN 45004; e) pentru laboratoarele de încercări: SR EN ISO 17025.  +  Articolul 15 (1) Din documentele prezentate şi din auditul la sediu trebuie să rezulte ca organismul are capabilitatea tehnica necesară pentru produsul şi/sau încercările specifice. (2) Pentru organismele de certificare şi de inspecţie evaluarea se face comparativ cu specificăţiile tehnice de referinţa pentru produse, incluse în lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificatiilor tehnice recunoscute, prevăzută la art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, iar pentru laboratoarele de încercări, comparativ cu standardele de încercări prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 sau cu părţi ale acestora ori cu metodele de încercare stabilite prin agremente tehnice europene.  +  Articolul 16 (1) Organismele solicitante trebuie să deţină suficient personal angajat permanent, care să aibă pregătirea, instruirea, cunoştinţele tehnice şi experienta necesare, corespunzător funcţiilor alocate, precum şi un director tehnic sau o funcţie asimilată acestuia, care să deţină responsabilitatea globală pentru supervizarea activităţilor întregului personal. (2) Directorul tehnic trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu caracter tehnic sau ştiinţific, corespunzător domeniului de activitate al organismului, şi trebuie să deţină o experienta profesională de cel puţin 5 ani în domeniul incercarii, inspecţiei sau certificării produselor pentru construcţii ori în activităţi comparabile. (3) Directorul tehnic trebuie să îşi exercite funcţia ca ocupaţie de baza. Dacă directorul tehnic are o alta ocupaţie de baza, aceasta cerinţa poate fi considerată satisfacuta şi prin numirea unui loctiitor permanent care trebuie să îndeplinească toate cerinţele relevante pentru directorul tehnic.  +  Articolul 17Organismele şi laboratoarele trebuie să dispună de: a) spaţiile de lucru şi echipamentele tehnice necesare, în corelare cu specificăţiile tehnice de produs şi/sau încercările relevante; b) proceduri documentate pentru executarea sarcinilor ce le revin şi pentru utilizarea şi mentenanta echipamentului tehnic aferent; c) un sistem pentru înregistrarea şi documentarea activităţilor efectuate.  +  Articolul 18Pentru sarcinile organismelor implicate în inspecţia şi/sau certificarea CPF se iau în considerare numai acele aspecte ale controlului producţiei în fabrica, necesare pentru satisfacerea cerinţelor definite în specificăţiile tehnice de referinţa pentru produsele respective.  +  Articolul 19 (1) Organismele care solicită desemnarea trebuie să fie şi sa rămână, după desemnare, de terta parte, respectiv independente de clienţii lor sau de alte părţi interesate. (2) Dacă totuşi, în contextul prevederilor art. 8, este necesară desemnarea unui laborator legat de un operator economic, trebuie să fie prezentate dovezi concludente ca laboratorul funcţionează în mod impartial. Desemnarea acordată unui astfel de laborator îl indreptateste să îşi efectueze sarcinile legate de atestarea conformitatii pentru orice client, inclusiv pentru operatorul economic de care este legat.  +  Articolul 20 (1) Organismele desemnate, în special directorul tehnic şi locţiitorul sau permanent, trebuie să asigure imparţialitatea. (2) În mod special, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (2), trebuie acordată o atenţie marita pentru evaluarea imparţialităţii. Cu cat este mai strânsă relaţia dintre laborator şi operatorul economic, cu atât mai stricte trebuie să fie mijloacele de satisfacere a cerinței de imparţialitate şi mai ridicată severitatea cu care acestea sunt verificate şi supravegheate.  +  Articolul 21 (1) Condiţia privind existenta asigurării de răspundere civilă se considera îndeplinită şi prin prezentarea unei asigurări de garanţie profesională. (2) Cuantumul anual al asigurării trebuie să fie corelat cu cifra de afaceri şi cu natura riscurilor ce pot fi suportate de organismul în cauza.  +  Articolul 22 (1) C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., efectuează evaluarea solicitărilor, prin personalul de specialitate propriu, pe baza criteriilor stabilite prin prezenta procedura şi a referinţelor prevăzute. (2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care, împreună cu dosarul complet de evaluare, se înaintează comisiei de recunoaştere din cadrul autorităţii competente pentru desemnare, în termenul prevăzut la art. 13. În concluziile raportului de evaluare se menţionează propunerea de acordare sau de respingere a recunoaşterii şi, dacă este cazul, motivele respingerii, cu precizarea explicita a domeniului de competenţa recunoscut sau respins, prin indicarea funcţiei organismului, a subfamiliilor de produse şi a sistemelor de atestare a conformitatii aferente. (3) După eliberarea certificatului de recunoaştere, dosarele constituite în procesul de evaluare se retransmit la C.T.P.C., respectiv la I.G.S.U., care le păstrează pe o perioadă de 10 ani. Dosarele se pun, la cerere, la dispoziţie autorităţii competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.  +  Capitolul VII Acordarea certificatului de recunoaştere şi a desemnării  +  Articolul 23 (1) Autorităţile competente pentru desemnare analizează şi aproba, prin comisiile de recunoaştere, propunerile din raportul de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia. (2) În cadrul analizei, comisia de recunoaştere examinează raportul de evaluare şi documentele din dosarul de evaluare, verificand respectarea cerinţelor prevăzute prin prezenta procedura şi urmărind gradul de satisfacere a condiţiilor minimale prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 pe fiecare domeniu de desemnare. (3) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind recunoaşterea şi desemnarea, comisia de recunoaştere poate întreprinde alte măsuri justificate pentru informarea sa completa şi corecta. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestor măsuri se suporta de solicitanţi. (4) Rezultatul analizei efectuate de comisia de recunoaştere şi decizia acesteia se consemnează printr-un proces-verbal în registrul unic gestionat de comisie. (5) În termen de maximum 3 zile de la adoptarea deciziei de recunoaştere, comisia de recunoaştere eliberează certificatul de recunoaştere sau, în situaţia în care solicitantul nu dovedeşte conformitatea cu cerinţele prevăzute în prezenta procedura, comunică solicitantului respingerea motivată a recunoaşterii. (6) Modelul certificatului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 24 (1) Organismele care au primit certificatul de recunoaştere din partea oricăreia dintre autorităţile competente pentru desemnare, prevăzute la art. 5 alin. (2), sunt înscrise în lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii, care se aproba conform prevederilor art. 5 alin. (4). (2) Conform prevederilor art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, organismele din domeniul produselor pentru construcţii sunt supuse cerinței de notificare. În acest scop, anterior emiterii ordinului de desemnare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului solicita la Comisia Europeană atribuirea numărului de identificare pentru fiecare organism ce va fi notificat. (3) Lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii conţine următoarele informaţii pentru fiecare organism desemnat: denumirea completa, sediul, numărul de identificare ca organism notificat, familiile de produse pentru construcţii şi utilizarile preconizate, numărul deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii familiei respective de produse, sistemul de atestare a conformitatii şi funcţia de evaluare a organismului. Modelul de întocmire a listei organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii este prezentat în anexa nr. 3. (4) C.T.P.C. întocmeşte şi tine la zi baza de date centralizata pentru actualizarea, ori de câte ori este necesar, a ordinelor de aprobare a listei prevăzute la alin. (1). (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifica Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii, conform procedurii aplicabile la nivel comunitar. (6) Pe durata desemnării, organismele sunt supuse supravegherii permanente, conform prevederilor cap. VIII. O desemnare acordată poate fi suspendată, limitată sau retrasă conform prevederilor cap. IX.  +  Capitolul VIII Supravegherea organismelor recunoscute şi desemnate  +  Articolul 25 (1) Organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind recunoaşterea lor, precum şi cerinţele de funcţionare prevăzute la alin. (2). (2) Pe perioada recunoaşterii şi desemnării, organismele recunoscute şi desemnate au următoarele obligaţii generale: a) sa accepte numai solicitarile care corespund domeniului desemnat, din partea oricăror persoane responsabile cu introducerea pe piaţa a produselor pentru construcţii; b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile care să asigure confidenţialitatea; c) să permită autorităţii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, să efectueze, prin C.T.P.C./I.G.S.U., auditurile de supraveghere planificate, precum şi, dacă este cazul, inspecţii inopinate de supraveghere; d) sa participe, la intervale regulate, la schimburile de experienta dintre organismele desemnate de profil, programate de autoritatea competentă pentru desemnare; e) să asigure menţinerea la zi a instruirii personalului şi păstrarea, repararea şi, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condiţiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării; f) sa păstreze şi sa actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecţionarea şi experienta profesională a personalului propriu; g) sa elaboreze şi sa actualizeze procedurile din care rezultă obligaţiile şi responsabilităţile personalului; h) sa elaboreze o documentaţie sintetică privind îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. d)-g), pe care să o pună la dispoziţie personalului; i) sa comunice imediat autorităţii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, schimbarea directorului tehnic sau a loctiitorului sau permanent şi să facă cunoscute, cu cel puţin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intentiile de modificare importante survenite în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 11 alin. (3), precum şi orice alta măsura care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor pentru desemnare; j) sa plătească anual costurile aferente auditului de supraveghere planificat. (3) Laboratoarele de încercări şi organismele de inspecţie pot sa utilizeze numai aparatura de încercare verificata potrivit regulilor tehnice general cunoscute; în scopul validării rezultatelor la încercări laboratoarele şi organismele de inspecţie trebuie să participe la încercările comparative programate de autoritatea competentă pentru desemnare.  +  Articolul 26 (1) Organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări trebuie să întocmească rapoarte anuale privind activităţile lor de certificare, inspecţie şi încercare, inclusiv documentaţia relevanta. Rapoartele se întocmesc pentru activitatea pe un an calendaristic şi se transmit la C.T.P.C./I.G.S.U. până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea utilizării acestora în cadrul activităţilor de supraveghere. (2) Rapoartele trebuie să conţină un rezumat cu informaţii asupra subiectului respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerinţelor tehnice, rezultatele obţinute şi unităţile de producţie controlate. De asemenea, rapoartele trebuie să conţină data/datele incercarii/încercărilor, data certificării şi perioada de inspecţie, după caz. Rapoartele se semnează de directorul tehnic al organismului. Rapoartele se păstrează de către C.T.P.C./I.G.S.U. pe o durată de 10 ani şi se pun la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente pentru desemnare, în cadrul activităţii de supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii. (3) Pe baza rapoartelor prevăzute la alin. (1), C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., întocmeşte rapoarte anuale referitoare la activitatea organismelor aflate sub supravegherea sa în anul calendaristic precedent, care se transmit comisiilor de recunoaştere din cadrul autorităţilor competente de resort până la data de 1 martie.  +  Articolul 27 (1) Prevederile referitoare la supravegherea organismelor, cuprinse în cap. II secţiunea a 3-a din normele metodologice, se aplică şi organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii. (2) Activităţile de supraveghere a organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii se efectuează de C.T.P.C., respectiv de I.G.S.U., prin schimb curent de informaţii şi audituri de supraveghere planificate, precum şi, dacă este cazul, prin inspecţii inopinate de supraveghere. Auditurile de supraveghere planificate se stabilesc prin programe de supraveghere care se elaborează de către C.T.P.C./I.G.S.U., prin colaborare între ele şi/sau cu organismul naţional de acreditare, pentru corelarea diferitelor programe de supraveghere. (3) Auditurile şi/sau inspecţiile de supraveghere se finalizează cu rapoarte de supraveghere, prin care se consemnează gradul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute la art. 25 şi se fac propuneri referitoare la menţinerea sau, după caz, la limitarea, suspendarea ori retragerea desemnarilor acordate. Rapoartele de supraveghere se transmit comisiilor de recunoaştere care au acordat recunoaşterea organismelor în cauza, împreună cu documentele considerate relevante pentru justificarea propunerilor respective. (4) În situaţia în care în cadrul procesului de supraveghere se constata neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor prezentei proceduri, C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., dacă este cazul împreună cu organismul naţional de acreditare, şi organismul în cauza stabilesc un program de acţiuni corective necesare pentru eliminarea neconformitatilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a realizării acestora, care se supun avizării comisiei de recunoaştere implicate. (5) Comisiile de recunoaştere analizează periodic situaţia organismelor desemnate pe baza rapoartelor de supraveghere, a documentelor anexate, a programelor de acţiuni corective, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror alte informaţii relevante pe care le deţin şi decid asupra menţinerii sau, după caz, a limitării, suspendării ori retragerii desemnarilor acordate; rezultatul motivat al deciziei se consemnează în registrul unic gestionat de comisie. (6) Menţinerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării se evidenteaza pe certificatul de recunoaştere prin înscrierea pe verso a situaţiei respective, a numărului şi datei deciziei în cauza. (7) Modificările care survin asupra listei organismelor desemnate ca urmare a deciziilor de limitare, suspendare ori retragere a desemnarilor acordate se aproba prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (8) Deciziile de limitare, suspendare ori retragere a desemnarilor acordate, referitoare la organisme notificate, se notifica de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul IX Limitarea, suspendarea şi retragerea recunoaşterii şi desemnării  +  Articolul 28 (1) Desemnarea expira dacă organismul renunţa la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii competente pentru desemnare, care l-a recunoscut. (2) Recunoaşterea şi desemnarea se retrag: a) dacă apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea recunoaşterii şi desemnării; b) dacă organismul a încălcat în mod repetat obligaţiile ce îi revin. (3) Recunoaşterea şi desemnarea pot fi retrase dacă organismul: a) nu a avut activitate timp de 2 ani; b) nu participa la schimbul de experienta prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d); c) nu participa la încercările comparative conform art. 25 alin. (3).  +  Articolul 29 (1) Prevederile referitoare la limitarea, suspendarea şi retragerea desemnării, conform art. 9 şi 10 din normele metodologice, se aplică şi organismelor din domeniul produselor pentru construcţii. (2) Deciziile referitoare la limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism se stabilesc de către comisia de recunoaştere cu referire la familia de produse şi/sau funcţia specifică afectată, pe baza propunerilor şi a documentelor justificative primite de la C.T.P.C./I.G.S.U.  +  Capitolul X Măsuri tranzitorii  +  Articolul 30 (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior, autorităţile competente aproba lista organismelor recunoscute prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anterior emiterii ordinului de aprobare, autorităţile competente solicita Ministerului Economiei şi Comerţului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din normele metodologice, înscrierea organismelor în registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare naţional. (3) Criteriile şi condiţiile pentru aprobare, precum şi pentru limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării sunt aceleaşi ca şi pentru desemnare, cu excepţia prevederilor art. 31.  +  Articolul 31 (1) Aprobarea se acordă pentru perioada prevăzută la art. 30 alin. (1), pe parcursul căreia se efectuează cel puţin un audit de supraveghere planificat. (2) Lista organismelor recunoscute cuprinde informaţiile prevăzute la art. 24 alin. (3), cu următoarele excepţii: a) în locul numărului de identificare ca organism notificat, acordat de Comisia Europeană, se indica numărul de identificare naţional, acordat de registrul organismelor recunoscute; b) în locul numărului deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii se indica numărul tabelului din anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii. (3) La încetarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 30 alin. (1), organismele recunoscute care solicită desemnarea vor fi supuse unei noi evaluări.  +  Capitolul XI Responsabilităţi  +  Articolul 32 (1) Autorităţile competente pentru desemnare, inclusiv prin comisiile de recunoaştere, au următoarele responsabilităţi şi atribuţii în domeniile stabilite la art. 5 alin. (2): a) deţin responsabilitatea globală pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor din domeniile lor de specialitate; b) aproba prin ordin al ministrului de resort şi publică lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii şi actualizarile anuale ale acesteia; c) asigura organizarea şi funcţionarea comisiilor de recunoaştere, inclusiv colaborarea necesară dintre acestea; d) înregistrează cererile de desemnare şi le transmit la C.T.P.C. în vederea evaluării, respectiv spre ştiinţa, după caz; e) analizează documentele justificative şi aproba propunerile din rapoartele de evaluare şi de supraveghere ale C.T.P.C., respectiv I.G.S.U., după caz; f) acorda recunoaşterea şi eliberează certificatele de recunoaştere; g) în perioada tranzitorie prevăzută la art. 30 alin. (1) solicita înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi acordarea numărului de identificare naţional şi aproba prin ordin al ministrului de resort lista organismelor recunoscute; h) aprobată limitarea, suspendarea şi retragerea recunoasterilor acordate. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are, în plus, următoarele responsabilităţi: a) solicita Comisiei Europene numărul de identificare pentru organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii ce urmează să fie notificate; b) notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii, precum şi, dacă este cazul, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnarilor acordate.  +  Articolul 33 (1) C.T.P.C. are următoarele atribuţii: a) efectuează evaluarea şi supravegherea anuală a organismelor din competenţa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi, la cerere, a celor din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) întocmeşte rapoartele de evaluare şi de supraveghere şi le transmite autorităţii competente pentru desemnare; c) face propuneri privind acordarea, respingerea, menţinerea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz; d) păstrează şi gestionează dosarele constituite în procesul de desemnare şi supraveghere; e) constituie şi tine la zi baza de date centralizata, referitoare la organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii; f) încasează sumele stabilite pentru evaluare şi supraveghere. (2) Atribuţiile C.T.P.C. prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei de la lit. e), revin şi I.G.S.U. pentru organismele din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) I.G.S.U. pune periodic la dispoziţie C.T.P.C. informaţiile necesare pentru actualizarea bazei de date prevăzute la alin. (1) lit. e).  +  Capitolul XII Prevederi finale  +  Articolul 34În temeiul prevederilor art. 25 din normele metodologice, corelate cu prevederile art. 41 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, laboratoarele de încercări autorizate în baza Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, pot să îşi continue activitatea în condiţiile în care au fost autorizate până la data de 27 februarie 2005.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 1 -------la procedura------------                                                 Nr. ..../data .....*1)    Laboratorul/Organismul ..................(denumirea completa, adresa,  telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare, nr. de ordine în  registrul comerţului)                          CERERE DE DESEMNARE                              - model -    Laboratorul/Organismul ..................*2), având sediul în .........*3),  reprezentat prin director/preşedinte .............*4), în aplicarea  prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea  laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de  inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile  reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii  produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările  şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (1) din Procedura de  desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru  construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,  construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor  nr. 2.134/460/2004, solicita Ministerului .........*5) să fie evaluat în  vederea desemnării, în scopul de a participa la atestarea conformitatii  produselor pentru construcţii din familia de produse ............*6),  ca ........*7), în cadrul sistemului de atestare a conformitatii produselor  .............*8).    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*9):    -    -    -                Directorul/Preşedintele*10) laboratorului/organismului                ....................................................-----------*1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.*2) Denumirea completa a laboratorului sau organismului.*3) Adresa completa, codul poştal.*4) Numele şi prenumele.*5) Denumirea completa a autorităţii competente pentru desemnare, conform art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*6) Denumirea familiei şi subfamiliilor de produse şi a utilizării/utilizarilor preconizate, conform anexelor nr. I, II şi III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*7) Denumirea tipului de organism, conform art. 6 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, corespunzător funcţiei şi sarcinilor aferente sistemului de atestare a conformitatii produselor aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*8) Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*9) Documentele necesare conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*10) Numele, prenumele şi semnatura directorului/preşedintelui şi ştampila laboratorului sau organismului.  +  Anexa 2 -------la procedura------------    MINISTERUL ............................*1)    Comisia de recunoaştere ..................                             CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE                                      - model -                                            Nr. ..../data emiterii ......    În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind  desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de  certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii  produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001  privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum  şi ale art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru  atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul  ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului  administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004 şi ca urmare a Cererii de  desemnare nr. ...../...., se emite prezentul certificat de recunoaştere,  prin care se atesta ca laboratorul/organismul .........*2), cu sediul în  ..........*3), respecta cerinţele minime prevăzute la art. 14 din Legea  nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările  şi completările ulterioare, şi are competenţa, capacitatea şi aptitudinea  de a realiza funcţiile/sarcinile specifice privind atestarea conformitatii  produselor ca .......*4) în sistemul de atestare a conformitatii .......*5)  pentru familiile de produse .........*6), conform prevederilor aplicabile  din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de  introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii.    La data retragerii desemnării laboratorului/organismului prezentul  certificat se anulează.                          Preşedintele*7) comisiei de recunoaştere,                          ......................................---------------*1) Denumirea completa a autorităţii competente pentru desemnare, conform art. 5 alin. (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*2) Denumirea completa a laboratorului sau organismului.*3) Adresa completa, codul poştal.*4) Denumirea tipului de organism corespunzător funcţiilor/sarcinilor specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*5) Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*6) Denumirea familiei/subfamiliilor de produse şi a utilizării/utilizarilor preconizate, conform anexelor nr. I, II şi III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.*7) Numele, prenumele, semnatura şi ştampila autorităţii competente.  +  Anexa 3 -------la procedura------------
               
    LISTA organismelor .........*) în domeniul produselor pentru construcţii
    - model -
    Denumirea şi adresa organismului recunoscutNumărul de identificareFamiliile de produse/ Utilizările preconizateNumărul Deciziei EC1)Sistemul de atestare a conformităţiiFuncţia organismului
    Exemplu: ABCD,xxxxCimenturi obişnuite97/555/ECSistem 1+Organisme de certificare produs
    Bucureşti, str. ....Organism de inspecţie
      Laborator de încercări
        Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (aditivi)99/469/ECSistem 2+Organism de certificare CPF2)
        Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse formate in-situ)99/91/ECSistem 3Laborator de încercări
  ------------*1) Numărul Deciziei Comisiei Europene referitoare la procedura de atestare a conformitatii pentru familia de produse respectiva.*2) CPF = controlul producţiei în fabrica. Notă *) Se completează, după caz, cu termenul "recunoscute", în condiţiile aplicării art. 30 alin. (1) din procedura, sau cu termenul "desemnate",în condiţiile aplicării art. 24 alin. (1) din procedura.-----------