NORME din 22 decembrie 2004privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2005   +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a oricăror cetăţeni străini având statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplică această scutire se stabileşte de Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de reciprocitate acordată misiunilor diplomatice române şi personalului acestora. (2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a cetăţenilor străini angajaţi ai acestora, în limitele şi în conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii. (3) Răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate şi, respectiv, a condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a organizaţiilor menţionate la alin. (2) revine Direcţiei generale protocol naţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (4) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată, impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, personalului acestora şi oricăror alţi cetăţeni străini având statut diplomatic sau consular în România. (5) Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular, menţionaţi la alin. (1), trebuie să fie agreaţi şi înregistraţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 2Pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii în favoarea persoanelor menţionate la art. 1, furnizorii şi/sau prestatorii de servicii au obligaţia să emită facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finanţelor publice, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, care să cuprindă în mod obligatoriu denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentanţei organismului internaţional ori interguvernamental acreditate în România, respectiv numele persoanei, cu excepţia livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi a carburanţilor auto.  +  Articolul 3Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin următoarele modalităţi: a) prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2), pe baza certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul pesoanele respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 şi legitimaţiei speciale eliberate în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul în care încasarea contravalorii bunurilor livrate şi a serviciilor prestate nu se efectuează în numerar sau cu instrumente de plată nenominale; b) prin facturarea chiriei fără taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care închiriază spaţii cu destinaţia de:1. sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuinţe/reşedinţe pentru personalul/şefii acestora şi pentru orice cetăţeni străini având statut diplomatic sau consular în România, inclusiv locurile de parcare şi/sau garajele aferente;2. sediu al reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, reşedinţe ale şefilor acestor reprezentanţe, precum şi locuinţe pentru cetăţenii străini angajaţi ai acestora, inclusiv locurile de parcare şi/sau garajele aferente; c) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor şi serviciilor cumpărate, efectuată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul persoanele menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2). Misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile şi/sau serviciile achiziţionate de acestea, precum şi pentru cele achiziţionate de personalul lor şi de cetăţenii străini având statut diplomatic sau consular în România, conform procedurii prevăzute la art. 6.  +  Articolul 4 (1) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 3 lit. a), se eliberează la cererea furnizorului/prestatorului (modelul prezentat în anexa nr. 2), pe baza următoarelor documente: a) copie de pe actul constitutiv; b) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată; c) dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărţilor de credit; d) declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că nu se va încasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate în numerar ori cu instrumente nenominale. (2) Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti sau, după caz, direcţia generală a finanţelor publice judeţeană va comunică Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzând furnizorii/prestatorii de servicii cărora li s-au eliberat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată. (3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adăugată se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii şi documentelor prevăzute la alin. (1). (4) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe eliberează legitimaţii speciale numai în cazurile de reciprocitate efectivă deplină, fără existenţa unor restricţii sortimentale şi plafonări valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice române şi personalului acestora. Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2), legitimaţiile speciale se eliberează numai în situaţiile în care prin convenţiile de înfiinţare se prevede scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără existenţa unor restricţii sortimentale şi plafonări valorice sau cantitative.  +  Articolul 5 (1) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru închirierea spaţiilor menţionate la art. 3 lit. b) se realizează pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea condiţiilor de reciprocitate sau a condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale, după caz. (2) Dacă nu sunt respectate condiţiile de reciprocitate, respectiv condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul şi nu se aplică scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, dar persoanele impozabile care închiriază spaţii pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, în condiţiile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la pct. 42 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. (3) Dacă, ulterior acordării avizului de către Ministerul Afacerilor Externe, nu mai sunt respectate condiţiile de reciprocitate, respectiv condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, Ministerul Afacerilor Externe îşi va retrage avizul acordat şi se vor aplica prevederile alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 3 lit. c), solicitanţii trebuie să completeze o cerere de restituire şi un borderou, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, întocmit în două exemplare, care trebuie să cuprindă: a) documentele în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni; pentru carburanţii auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului; b) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi serviciilor până la data depunerii cererilor, după caz. (2) Pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care persoanele menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2) ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, documentele pe baza cărora se face restituirea sunt următoarele: a) decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părţi pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari; b) chitanţa emisă de administraţia imobilului, prin care se certifică plata cheltuielilor comune şi a taxei pe valoarea adăugată, rezultată din decont. (3) Documentele justificative pe baza cărora se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzute de prezentul articol, se depun în copie pentru bunurile şi serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România şi în original pentru bunurile şi serviciile destinate uzului personalului acestora sau al altor cetăţeni străini având statut diplomatic ori consular în România. Pot fi prezentate în copie documentele pentru bunurile de folosinţă îndelungată, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici- persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, împreună cu borderourile şi documentele justificative, se transmit trimestrial de către solicitanţii prevăzuţi la art. 3 lit. c) la Ministerul Afacerilor Externe, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni. (5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor în care exerciţiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două tranşe, prin depunerea cererii de restituire şi a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie şi august, până la finele lunii septembrie, şi separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie. (6) Nedepunerea în termenul prevăzut la alin. (4) a cererilor de restituire şi/sau a documentaţiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Cererile de restituire şi documentele justificative nedepuse în termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis. (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2), ministrul finanţelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care cererea de restituire şi/sau documentaţia aferentă nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (4). (8) Direcţia generală protocol naţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligaţia să confrunte sumele evidenţiate în borderouri cu documentele justificative prezentate. În urma verificării, pe borderou se va face menţiunea, sub semnătură, "Confruntat cu documentele justificative". (9) Documentaţia avizată favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisă solicitanţilor prevăzuţi la art. 3 lit. c), care o vor depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, după caz, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană. (10) Ministerul Afacerilor Externe va comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, după caz, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzând statele pentru care condiţiile de reciprocitate prevăd termene de restituire mai mari de 3 luni. Informaţiile respective vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în relaţiile reciproce dintre state.  +  Articolul 7 (1) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sau, după caz, direcţia generală a finanţelor publice judeţeană analizează cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi documentele însoţitoare. Verificarea şi analiza efectuate urmăresc: a) ca documentele ce atestă achiziţionarea de bunuri şi servicii să corespundă formularelor tipizate comune şi specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzute de reglementările în vigoare, să se refere la trimestrul pentru care se solicită restituirea, cu excepţia cazurilor în care condiţiile de reciprocitate prevăd termene mai mari de 3 luni; b) existenţa avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe. (2) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  +  Articolul 8Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate în trimestrul III al anului 2004 se soluţionează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 303/2004.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE    A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI/A JUDEŢULUI .......                                  CERTIFICAT               de scutire de taxa pe valoarea adăugata                            Nr. .... din .....    În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea  scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi  prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului  finanţelor publice nr. ..., a fost eliberat prezentul certificat care atesta  dreptul furnizorului de bunuri/ prestatorului de servicii ........., cu  sediul în ........., str. ...., nr. ....., judeţul/sectorul ....., codul  postal ........, codul fiscal ......, înmatriculat la Registrul Comerţului  la nr. ....... din ...... să efectueze livrări de bunuri/prestări de  servicii în favoarea ambasadelor, oficiilor consulare, reprezentanţelor  organismelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum  şi a personalului acestora, sau a altor cetăţeni străini având statut  diplomatic sau consular în România, în regim de scutire de taxa pe valoarea  adăugată, cu drept de deducere, pe baza legitimaţiei speciale eliberate de  Ministerul Afacerilor Externe.    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de ......          Director executiv,          ..................  +  Anexa 2 --------la norme---------                                     CERERE    Denumirea solicitantului ..............................    Codul fiscal ...........................................    Sediul .................................................    În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea  scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi  prestările de servicii prevăzute la art. 143 aiin. (1) lit. i) şi j) din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului  finanţelor publice nr. ....., prin prezenta cerere solicităm eliberarea unui  certificat de scutire de taxa pe valoarea adăugata pentru livrarea de bunuri  şi prestarea de servicii în favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor  consulare, reprezentanţelor organismelor internaţionale şi interguvernamentale  acreditate în România, precum şi a personalului acestora, sau a altor cetăţeni  străini având statut diplomatic sau consular în România.    Anexăm următoarele documente:    - copie de pe actul constitutiv;    - copie de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe     valoarea adăugată;    - dovada dotării cu aparatura necesară pentru utilizarea cărţilor de credit;    - declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu se va încasa în      numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate      sau a serviciilor prestate.       Semnătura şi ştampila Data       ..................... ............  +  Anexa 3 -------la norme---------
                                      BORDEROU
                  cuprinzând documentele justificative prevăzute
                           la art. 6 alin. (1) din norme
                                                                       - lei -
  ┌───┬───────────────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────────────────┬───────┐│Nr.│ Documentul │Valoarea │Valoarea │Total│ Documentul de plată│ Suma ││crt│ │fără TVA │ TVA │ │ corespunzător │ achi- ││ ├──────────┬───┬────┤ │ │ ├──────────┬────┬────┤ tata ││ │Denumirea │Nr.│Data│ │ │ │ Denumirea│ Nr.│Data│ │├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤│0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤├───┼──────────┼───┼────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────┼────┼───────┤└───┴──────────┴───┴────┴─────────┴─────────┴─────┴──────────┴────┴────┴───────┘                        Solicitant,                        ...........     Semnătura, Stampila, Data,    ............ ............ .........NOTĂ:În cazul bonurilor fiscale, documentul înscris în borderou în col. 1-3 se va înscrie şi în col. 7-9, iar totalul de la col. 6 se va înscrie şi în col. 10.
   +  Anexa 4 -------la norme--------
  Nr. Inreg.--------- Din data de:------- (loc rezervat pentru Ministerul Finanţelor Publice) CERERE de restituire a taxei pe valoarea adăugata Nr. de inreg.-------- Din data de:--------- (loc rezervat pentru Ministerul Afacerilor Externe)
  1 Denumirea instituţiei: a) Misiunea diplomatica ........................................... b) Oficiul consular ............................................... c) Reprezentanta organismului internaţional sau interguvernamental ...................................................................
  2 Adresa: Localitatea ...................., str. .......... nr. ............, sectorul ................., codul postal ................
  Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adăugata plătite pentru cumpărări de bunuri/prestări de servicii, în conformitate cu procedura prevăzuta, în suma de ....... lei.Restituirea este aferenta trimestrului []Solicitam restituirea în contul nr. ......, deschis la .... Sucursala ....Conducătorul instituţiei,...........................(semnătura şi stampila)  
  CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adăugata, în suma de ...... lei, fiind îndeplinite condiţiile de reciprocitate/ condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare. Directorul general al Direcţiei generale protocol naţional, Semnătura .............. Data .......... Stampila
    
  CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Aprobam restituirea taxei pe valoarea adăugata în suma de ........ lei. Directorul executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti/a judeţului ....., Semnătura ............. Data ........... Stampila
   +  Anexa 5 -------la norme--------
  Nr. Inreg.--------- Din data de:------- (loc rezervat pentru Ministerul Finanţelor Publice) CERERE de restituire a taxei pe valoarea adăugata Nr. de inreg.-------- Din data de:--------- (loc rezervat pentru Ministerul Afacerilor Externe)
  Numele şi prenumele solicitantului ............................... Instituţia ....................................................... Funcţia solicitantului ........................................... Numărul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ....... Adresa instituţiei: Localitatea ...................., str. .......... nr. ............, sectorul ................., codul postal ................
      Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adăugata  plătite pentru cumpărări de bunuri/ prestări de servicii, în conformitate  cu procedura prevăzuta, în suma de ........ lei.    Restituirea este aferenta trimestrului []    Solicitam restituirea în contul nr. ......, deschis la .... Sucursala ....                     Conducătorul instituţiei,                    ...........................                      (semnătura şi stampila)  
  CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adăugata, în suma de ...... lei, fiind îndeplinite condiţiile de reciprocitate/ condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare. Directorul general al Direcţiei generale protocol naţional, Semnătura .............. Data .......... Stampila
    
  CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Aprobam restituirea T.V.A. în suma de ........ lei. Directorul executiv al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti/a judeţului ....., Semnătura ............. Data ........... Stampila
  ---------