HOTĂRÂRE nr. 2.200 din 30 noiembrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare Autoritatea, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării. (2) Autoritatea este instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (3) Începând cu anul bugetar 2005, Autoritatea trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.  +  Articolul 2Autoritatea exercită atribuţiile autorităţii de stat pentru domeniul cercetare-dezvoltare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piaţa internă, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.  +  Articolul 4Autoritatea, în domeniul său de competenţă, are rolul şi responsabilitatea: a) de a asigura planificarea strategică şi tactică; b) de a defini obiective strategice şi tactice; c) de a defini, aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizării obiectivelor; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquisul comunitar; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 5În vederea îndeplinirii rolului său, Autoritatea exercită următoarele funcţii: a) de politică - funcţia de prezentare şi armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; b) de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; c) de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu; d) de monitorizare, evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; f) de autoritate de stat - prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; g) de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; h) de comunicare, atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cât şi cu societatea civilă şi cu cetăţeanul; i) de cooperare internaţională - prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 6 (1) În vederea exercitării funcţiilor sale, Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu; b) diseminarea de informaţii în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; stimularea creşterii conştiinţei publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării şi inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare; d) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbţiei şi difuziei acestora în rândul agenţilor economici şi în economie în general; definirea, finanţarea şi implementarea de proiecte, programe şi de activităţi, prin care se creează şi se utilizează instrumente financiare şi scheme de finanţare pentru reducerea riscului pe piaţă al întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii; susţinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţile de cercetare şi agenţii economici; e) definirea de politici de restructurare, privatizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu; f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, educaţiei, precum şi din alte domenii; g) atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă; h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării şi implementării de scheme de analiză şi de monitorizare şi evaluare a sistemului cercetării tehnologice şi inovării; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică etc.; i) stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu; j) elaborarea şi iniţierea de proiecte de acte normative şi de reglementări în domeniu; crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră sub incidenţa domeniului său de competenţă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative şi a reglementărilor promovate; k) stimularea dezvoltării regionale şi locale, precum şi a coeziunii sociale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice şi de stimulare a inovării; stimularea, înfiinţarea sau iniţierea înfiinţării şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea, inclusiv organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial; l) conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare; m) exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea şi evaluarea de unităţi specifice domeniului; n) elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Planul naţional, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin Planul naţional, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; o) stimularea dialogului cu comunitatea ştiinţifică şi cu alte structuri ale societăţii civile; în acest sens, se consultă şi se stimulează implicarea acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv prin susţinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; p) aprobarea regulamentului-cadru şi a componenţei Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul Consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului Consultativ şi, după caz, a organelor de lucru ale acestuia; q) evaluarea programelor cuprinse în Planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale Planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora; r) stabilirea fondurilor destinate finanţării programelor nucleu şi repartizarea acestor fonduri pe fiecare program-nucleu; s) elaborarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum şi avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi publice; t) prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă; utilizarea acestor resurse; u) implementarea sistemului informativ naţional pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; v) colaborarea cu organisme şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; w) coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării; x) coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Autoritatea, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Ministerului Educaţiei şi Cercetării în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acestuia cu terţii.  +  Articolul 7 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Începând cu anul bugetar 2005, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) Structura organizatorică a Autorităţii, precum şi organismele consultative de pe lângă aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 1. (4) În structura organizatorică a Autorităţii pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, se pot organiza direcţii în cadrul direcţiilor generale, iar prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare de lucru. (5) Începând cu anul bugetar 2005, preşedintele Autorităţii poate aproba prin ordin organizarea de direcţii în cadrul direcţiilor generale, de servicii, de birouri, precum şi de colective temporare de lucru.  +  Articolul 8 (1) În structura Autorităţii se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice, pentru obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. (2) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice, pentru obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, va îndeplini atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice şi/sau de către autorităţile de plată, prin acordul părţilor implicate. (3) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice va deveni operaţional începând cu anul 2005 şi va funcţiona cu un număr de 33 de posturi în anul 2006, din care 10 posturi în anul 2005 şi 23 de posturi în anul 2006. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Autorităţii. (5) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică a Organismului intermediar pentru Programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice vor fi definitivate o dată cu structura funcţiilor publice şi cu structura organizatorică a Autorităţii.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Autorităţii este de 92, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. (2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Începând cu anul bugetar 2005, preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru. (3) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii, precum şi acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele Autorităţii are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea operativă a Autorităţii; b) reprezintă Autoritatea în relaţii cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia; c) angajează şi concediază personalul unităţii, în condiţiile legii; d) încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; e) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele poate delega dreptul de semnătură vicepreşedintelui sau secretarului general, cu excepţia atribuţiei de ordonator de credite, care poate fi delegată numai vicepreşedintelui.  +  Articolul 12 (1) Începând cu anul 2005, preşedintele Autorităţii răspunde de întreaga activitate a instituţiei în faţa primului-ministru şi a Cancelariei Primului-Ministru. (2) Preşedintele Autorităţii reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Preşedintele autorităţii îndeplineşte, în domeniul de activitate al Autorităţii, atribuţiile generale prevăzute pentru funcţia de ministru la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 14 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit şi salarizat conform prevederilor legale. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţii de conducere administrativă, care se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii.  +  Articolul 15 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, Autoritatea preia în administrare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia. (2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Autoritatea are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi control.  +  Articolul 16 (1) În vederea îmbunătăţirii comunicării între organele administraţiei publice centrale şi a armonizării politicilor elaborate de acestea, pe lângă Autoritate funcţionează Consiliul Interministerial pentru cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul interministerial pentru cercetare-dezvoltare are rol consultativ, se constituie şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului. (3) Colegiul Consultativ se constituie şi funcţionează conform prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care funcţionează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate se stabilesc prin decizie a preşedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al preşedintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unităţii. (3) Numirea şi eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se fac prin decizie a preşedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al preşedintelui, în condiţiile prevederilor legale. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin decizie a preşedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 18 (1) La înfiinţarea Autorităţii, personalul acesteia se constituie din personal preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi din personal nou-angajat, în condiţiile legii. (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Autorităţii preluat de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi menţine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituţiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 19Autoritatea poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2005, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Cancelaria Primului-Ministru.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.200.  +  Anexa 1                Structura Organizatorica a Autorităţii               Naţionale pentru Cercetare Stiintifica┌────────────────────┐ ╔════════════╗ ┌─────────────────────┐│ Consiliul │ ║ ║ │Colegiul Consultativ ││Interministerial ├──────────╢ PRESEDINTE ╟──────────┤ pentru ││ pentru │ ║ ║ │Cercetare-Dezvoltare ││Cercetare-Dezvoltare│ ╚═════╤══════╝ │ şi Inovare │└────────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                      │                  ┌───────────┐ │                  │ Juridic şi│ │                  │ Contencios├───────┤ ┌─────────────┐                  └───────────┘ │ │ Directia │                                      ├─────────────┤Buget-Finante│                  ┌────────────┐ │ └─────────────┘                  │Audit Public│ │                  │ Intern ├──────┤                  └────────────┘ │                                      │                                      │ ┌──────────────────┐                            ╔═════════╧═══════════╗ │Relatii Publice şi│                            ║ VICEPRESEDINTE ╟─────┤ Mass-Media │                            ╚═════════╤═══════════╝ └──────────────────┘                                      │  ┌─────────────────────┐ │  │Resurse Umane,Formare│ ╔═════════╧══════════╗  │şi Perfectionare ├───╢ SECRETAR GENERAL ║  │ Profesionala │ ╚═════════╤══════════╝  │ Administrativ │ │  └─────────────────────┘ │                                      │                                      │     ┌────────────────┬───────────────┼─────────────────┬───────────────┐     │ │ │ │ │┌────┴──────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────┴────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴──────┐│Directia │ │ Directia │ │Directia │ │Directia │ │Directia ││Generală │ │ Generală- │ │Management │ │Inovare, │ │Integrare ││Strategii │ │ Organism │ │Instituţional│ │Transfer │ │Europeana, ││ şi │ │ Intermediar │ │şi Legislatie│ │Tehnologic │ │Parteneriat ││Programe │ │pentru Programul│ │ │ │ şi │ │şi Colabo- ││ de │ │Operational │ │ │ │Infrastructuri│ │rari ││Cercetare- │ │Sectorial de │ │ │ │ de │ │Internatio- ││Dezvoltare │ │Crestere a │ │ │ │Transfer │ │nale │└───────────┘ │Competivitatii │ │ │ │Tehnologic │ │ │              │ Economice │ │ │ │ │ │ │              └────────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘  +  Anexa 2 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Institutul Naţional de Informare şi Documentare din Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Agenţia Spaţială RomânăVenituri proprii
    4.Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    5.Institutul Naţional de Inventică din IaşiVenituri proprii
    6.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor din Târgu MureşVenituri proprii
    7.Centrul Naţional de Management ProgrameVenituri proprii
  _________ Notă *) Un numar maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat. Notă **) Un număr maxim de 20 de posturi pentru bibliotecă se finanţează de la bugetul de stat.
   +  Anexa 3 INSTITUTE NAŢIONALEde cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonareaAutorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000Venituri proprii
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BucureştiVenituri proprii
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR BucureştiVenituri proprii
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP BucureştiVenituri proprii
    5.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA BucureştiVenituri proprii
    6.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH BucureştiVenituri proprii
    7.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR BucureştiVenituri proprii
    8.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT IaşiVenituri proprii
    9.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureştiVenituri proprii
    10.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP BucureştiVenituri proprii
    11.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BucureştiVenituri proprii
    12.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC TimişoaraVenituri proprii
    13.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR BucureştiVenituri proprii
    14.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice BucureştiVenituri proprii
    15.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT BucureştiVenituri proprii
    16.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu VâlceaVenituri proprii
    17.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj NapocaVenituri proprii
    18.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA BucureştiVenituri proprii
  _________________