HOTĂRÂRE nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind activităţile desfăşurate de serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 520/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 2 se abrogă.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la solicitarea cetăţenilor."3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Contravaloarea cărţii de identitate se stabileşte de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, cu avizul Consiliului Concurenţei, şi se actualizează periodic în funcţie de evoluţia preţurilor la materiile prime, materialele şi serviciile utilizate în activitatea de întocmire a cărţii de identitate."4. Articolul 5 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor: actele de identitate (tipul, seria, numărul, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent, data eliberării, termenul de valabilitate), certificatele de naştere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, anul, localitatea, judeţul), precum şi alte documente;".2. La articolul 6, litera a) va avea următorul cuprins:"a) punerea în aplicare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor a normelor metodologice comune privind conţinutul, fluxul documentelor şi nomenclatoarelor unitare care să asigure ţinerea în actualitate a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;".3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Tariful se stabileşte de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, cu avizul Consiliului Concurenţei, avându-se în vedere finanţarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrării şi furnizării datelor."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Cartea de alegător se editează de serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor şi se eliberează titularului pe baza actului de identitate de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor eliberate se ţine de către serviciile publice comunitare. În acest scop serviciile publice comunitare locale întocmesc tabelele «Evidenţa eliberării cărţilor de alegător» potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. Un exemplar se predă judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite listele electorale, pe bază de proces-verbal, precizându-se numărul de file. Celălalt exemplar se păstrează la primărie."2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor actualizează listele electorale permanente şi le comunică judecătoriilor în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării."3. La articolul 9 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în cazul decesului, pe baza datelor din registrul de stare civilă;".  +  Articolul VÎn cuprinsul actelor normative modificate prin prezenta hotărâre, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul de Interne" - "Ministerul Administraţiei şi Internelor"; b) "Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei" - "Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor"; c) "Direcţia de Evidenţă a Populaţiei" - "Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor"; d) "serviciul judeţean de evidenţă a populaţiei" sau "serviciul judeţean de evidenţă informatizată a persoanei" -"serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor"; e) "formaţiunea de evidenţă a populaţiei" sau "formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei" -"serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor"; f) "Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei" "Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor"; g) "Registrul permanent de evidenţă a populaţiei" -"Registrul naţional de evidenţă a persoanei".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul delegat pentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.194._____________