HOTĂRÂRE nr. 2.346 din 14 decembrie 2004pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2005, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.100.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 171,333 ore în medie pe lună în anul 2005, reprezentând 18.093,40 lei/oră.  +  Articolul 2 (1) Pentru personalul din sectorul bugetar nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficienţii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.  +  Articolul 3Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcţie de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.  +  Articolul 4 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Pe data de 1 ianuarie 2005 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2003 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 2.346.-----------