ORDIN nr. 456 din 17 decembrie 2004pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.278 din 30 decembrie 2004  Având în vedere:- prevederile art. 9 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;- Hotărârea nr. 4 din 11 noiembrie 2004 a Consiliului de Administraţie pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În cazul primei înscrieri în cartea funciară a titlurilor de proprietate, în integralitatea lor, emise în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile prevăzute la pct. 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 şi 8.12 din anexă nu se tarifează atunci când nu se realizează alte operaţiuni cadastrale (unificare, dezmembrare etc.) (3) În cazul primei înscrieri în cartea funciară a dreptului de proprietate, altul decât cel constituit în baza legilor fondului funciar, la activităţile prevăzute la pct. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 şi 8.12 din anexă, tarifele sunt reduse cu 50% din valoarea lor.  +  Articolul 2Tarifele se vor actualiza periodic prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în funcţie de evoluţia preţurilor la bunuri şi servicii şi de rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului ministrului administraţiei publice nr. 57/2002 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile administrative, specific autorizate, desfăşurate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2002.Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 17 decembrie 2004.Nr. 456.  +  Anexa LISTAcuprinzând tarifele pentru activităţile administrative specific autorizate, furnizare de date, produse şi servicii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile subordonate
         
  Nr. crt.ActivităţiUnitatea de măsurăTarife (lei)
  1AUTORIZARE
  1.1Autorizarea persoanelor fizicepersoană3.000.000
  1.2Viză anuală persoane fizicepersoană1.000.000
  1.3Autorizarea persoanelor juridicepersoană15.000.000
  1.4Viză anuală persoane juridicepersoană4.000.000
           
    2AVIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
    2.1Executarea, modernizarea şi completarea reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 25 kmplucrarea1.000.000
    2.2Realizarea planurilor şi hărţilor analogice sau digitale şi ortofotoplanurilor pe suprafeţe mai mari de 100 halucrarea2.000.000
    2.3Efectuarea de lucrări de aerofotografierelucrare4.000.000
    2.4Întocmirea documentaţiilor topografice conform HG 834/1991, cu modificările ulterioare sau a documentaţiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publicelucrare2.000.000
    2.5Avizarea conţinutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public (planuri, hărţi, atlase, etc.)lucrarea1.000.000
           
    3RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
    3.1Reţele de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 25 kmplucrare7.000.000
    3.2Planuri, ortofotohărţi şi ortofotoplanuri pe suprafeţe mai mari de 100 halucrare5.000.000
    3.3Lucrări de aerofotografierelucrare10.000.000
    3.4Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor fără construcţii.nr. cadastral eliberat800.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate grafic.
    3.5Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor şi construcţiilor (fără relevee)nr. cadastral eliberat1.200.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate grafic.
    3.6Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a construcţiilor (cu terenuri înscrise şi fără relevee)nr. cadastral eliberat800.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate grafic.
    3.7Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor fără construcţii.nr. cadastral eliberat400.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate prin măsurători terestre sau GPS.
    3.8Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor şi construcţiilor (fără relevee)nr. cadastral eliberat600.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate prin măsurători terestre sau GPS.
    3.9Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a construcţiilor (cu terenuri înscrise şi fără relevee)nr. cadastral eliberat400.000
    Integrarea în sistemul naţional de referinţă pe bază de coordonate determinate prin măsurători terestre sau GPS.
    3.10Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor expropiate în baza Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionalenr. cadastral eliberat100.000
    3.11Documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a apartamentelornr. cadastral eliberat300.000
    3.12Releveele construcţiilor industriale sau comercialeReleveu nivel2.000.000
    3.13Releveele construcţiilor şi apartamentelor altele decât cele industriale sau comercialeReleveu nivel300.000
    3.14Documentaţii topografice conform HG 834/1991, cu modificările ulterioare, sau a documentaţiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publicelucrare + ha4.000.000 + 70.000 lei/ha
    3.15Documentaţii topografice necesare (PUG, PUD, PUZ), sisteme informaţionale specifice domeniului de activitate forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor rutiere, feroviare, navale, aeriene, turismului, zonelor naturale protejate şi construite, celor cu risc ridicat de calamităţi naturale ori supuse poluării, degradării şi altelelucrare + ha (suprafaţă de intravilan)1.500.000 + 20.000 lei/ha
    3.16Planuri necesare întocmirii documentaţiilor de urbanism şi documentaţiilor de construire/desfiinţarefoaie plan200.000
    3.17Expertize judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastrulucrare200.000
           
    4FURNIZAREA DE DATE PRIVIND REŢELELE DE REFERINŢĂ
    4.1Inventar de coordonate ale tuturor punctelor cuprinse în foaia de hartă 1:25.000 cu descrierile existente, planimetrice şi altimetricefoaie de hartă600.000
    4.2Puncte din reţeaua geodezică de statpunct80.000
    4.3Inventar de coordonate în alte sisteme de referinţăpunct70.000
    4.4Inventar cu altitudinile punctelor Ordinul Ipunct170.000
    4.5Inventar cu altitudinile punctelor Ordinul II, III, IV, Vpunct70.000
    4.6Descrieri topograficepunct100.000
    4.7Inventar de coordonate pentru reţele de referinţă 3D (şi staţii permanente)punct300.000
    4.8Înregistrări de la o staţie permanentăoră de înregistrare200.000
           
    5FURNIZARE DE PRODUSE CARTOGRAFICE ANALOGICE
    5.1Furnizarea de planurifoaie de plan120.000
    5.2Harta României (diverse scări şi formate)planşă600.000
    5.3Hărţi cadastrale indiferent de scară şi ediţiefoaie de hartă350.000
    5.4Hărţi administrativefoaie de hartă100.000
    5.5Planuri topografice sau cadastrale executate după aerofotografieri (indiferent de scară şi ediţie)foaie de plan500.000
    5.6Fotograme aeriene (negative sau pozitive)bucată600.000
    5.7Ortofotoplanuri alb-negruFoaie de plan600.000
    5.8Ortofotoplanuri colorFoaie de plan900.000
    5.9Plan cadastral actualizatFoaie de plan1.200.000
           
    6FURNIZAREA DE PRODUSE CARTOGRAFICE DIGITALE
    6.1Planuri şi hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster alb/negru) sau pe hârtieFoaia de hartă850.000
    6.2Planuri şi hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster color) sau pe hârtieFoaia de hartă950.000
    6.3Ortofotoplanuri alb-negruFoaie de plan900.000
    6.4Ortofotoplanuri colorFoaie de plan1.200.000
    6.5Plan cadastral actualizatFoaie de plan1.800.000
           
    7SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ
    7.1Consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnicăora (întreagă) ulterior taxarea se face la fracţiuni de 15 minute400.000
           
    8SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ
    8.1Serviciul de consultare cărţi funciare fără emitere extras de CF.carte funciară50.000
    8.2Serviciul de consultare cărţi funciare şi emitere extras de CF, pentru activităţi altele decât întocmirea de acte notariale.Imobil (corp de proprietate)100.000
    8.3Serviciul de consultare registre de transcripţiuni-inscripţiuni şi emitere certificate de sarcini.Imobil (corp de proprietate)500.000
    8.4Serviciul de consultare cărţi funciare şi emitere copii de cărţi funciare.pagină20.000
    8.5Serviciul de consultare cărţi funciare şi emitere extras pentru întocmire acte notariale.Imobil (corp de proprietate)150.000
    8.6Serviciul de înscriere a actelor notariale şi extras de CF.taxă notarială de timbru30%
    8.7Serviciul înscriere ipotecă sau privilegiu şi eliberare extras de CF.Imobil (corp de proprietate)700.000
    8.8Serviciul înscriere acte notariale de partaj şi eliberare extras.Imobil (corp de proprietate)500.000
    8.9Serviciul înscriere acte notariale de dezmembrare (lotizare, parcelare) sau alipire şi eliberare extrasImobil (lot)400.000
    8.10Serviciul înscriere certificat de moştenitor şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)300.000 + 50.000/moştenitor
    8.11Serviciul de înscriere acte de adjudecare şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)1.000.000 + 1% din valoarea din act dar nu mai puţin decât valoarea de impozitare
    8.12Serviciul de înscriere la cerere a titlurilor emise în baza legilor proprietăţii şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)100.000 + 50.000/imobil
    8.13Serviciul de înscriere a certificatelor de atestare HG 834/1991 şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)400.000
    8.14Serviciul de înscriere a dispoziţiilor de restituire L 10/2001 şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)400.000
    8.15Serviciul de înscriere acte autentice altele decât cele menţionate şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)250.000
    8.16Serviciul de înscriere construcţie şi eliberare extrasCorp de construcţie300.000 + 0,05% din valoarea de impozitare
    8.17Serviciul pentru orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate imobiliară, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie şi eliberare extrasImobil (corp de proprietate)150.000 + 50.000/operaţiune
    8.18Serviciul de consultare arhivă şi eliberare copii sau duplicate despre proprietate şi proprietar din planuri de amplasament şi delimitare sau alte acte şi documentaţiiPagină A450.000
    8.19Serviciul de consultare arhivă şi eliberare din carnetele cu titluri de proprietatetitlu de proprietate150.000
  ________________